Tilsyn

Og hvilke type virksomheder fører Rødovre Kommune miljøtilsyn med? Rødovre Kommune har en 4-årig miljøtilsynsplan for kommunens indsats på tilsynsområdet. Planen kan findes her.

Selvbetjening

Fold alle ud

Anmeldelse af etablering og ændring af autoværksteder

Husk at have MitID klar.

Du kan anvende dette selvbetjeningsforløb til anmeldelse af etablering og ændring af autoværksteder, omfattet af Bekendtgørelse nr. 1312 af 08-11-2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 

Start selvbetjening

Miljøtilsyn

Fold alle ud

Hvorfor fører Rødovre Kommune tilsyn med din virksomhed?

Miljø og Affald fører tilsyn med virksomheder i Rødovre, for at sikre, at din virksomhed overholder miljølovgivningen. Rødovre Kommune er tilsynsmyndighed for en række forskellige virksomheder, som afhænger af størrelse og type og kan opdeles i:

 • Godkendelsespligtige virksomheder (Listevirksomheder) i henhold til bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. 
 • Virksomheder der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. 
 • Autoværksteder, der er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.
 • Maskinværksteder, der er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen. 
 • Øvrige virksomheder, der er reguleret efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven. 

På miljøtilsyn kontrolleres om de fysiske forhold på virksomhederne er i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven. Derudover kontrolleres om virksomheder har de fornødne tilladelser og godkendelser på området. 

Måske har vi allerede været besøg på din virksomhed, eller også kommer vi måske snart på besøg. 

Nedenfor kan du se, hvad vi ser efter, når vi er på miljøtilsyn, og hvorfor din virksomhed skal betale et miljøgebyr for tilsynet.

Hvad omfatter miljøtilsynet?

Vi udfører både fysiske tilsyn på virksomhederne, men også administrative tilsyn.

Det fysiske tilsyn afhænger naturligvis af virksomhedens aktiviteter, men generelt er vi særligt opmærksomme på følgende:

 • Opbevaring og forbrug af olie og kemikalier
 • Opbevaring og bortskaffelse af farligt affald og andet affald
 • Udsugningsforhold, herunder hvor og hvordan afkast er placeret
 • Udledning af processpildevand
 • Støjforhold

På miljøtilsynet gives der desuden en generel vejledning omkring forskellige miljøforhold, og muligheden for at indføre renere teknologi i produktionen drøftes. 

Det administrative tilsyn består af ”skrivebordskontrol” af indberetninger og anmeldelser fx: 

 • Egenkontrol af filtre
 • Egenkontrol af olieudskiller og sandfang
 • Måleresultater og analyser af jord og spildevand
 • Beregning af lovpligtige afkast/skorstens højde
 • Sagsbehandling i forbindelse med udvidelser, ændringer og nyetableringer

Hvor ofte besøger vi din virksomhed?

Hvor ofte vi besøger din virksomhed afhænger af bl.a. din virksomheds miljøbelastning ved den daglige drift og risiko for spild eller uheld. Virksomheder, der potentielt kan forårsage en stor miljøbelastning, vil oftere få tilsyn, end virksomheder med en lavere risiko. Tilsynsfrekvensen kan variere mellem 1-6 år. Hvis der ved dit sidste tilsyn ikke var håndhævelser, kan der i princippet gå helt op til 6 år før næste tilsyn. 

Hvad koster et miljøtilsyn?

Tilsyn af en række virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven (brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Timesatsen for et miljøtilsyn i 2019 er 328,62 kr. Gebyret opkræves i november måned. 

Offentliggørelse af miljøtilsyn

Miljø og Affald skal offentliggøre en tilsynsrapport til Miljøstyrelsen, efter miljøtilsynet er udført på virksomheden. Tilsynsrapporten indeholder oplysninger om, hvad der føres tilsyn med, eventuelle indskærpelser, påbud, forbud og jordforurening mv. Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital MiljøAdministration (DMA) 

Listevirksomheder

Visse virksomhedstyper skal have en miljøgodkendelse for lovligt at kunne drive virksomhed. Det er de såkaldte listevirksomheder. I en miljøgodkendelse stilles bl.a. krav til virksomhedens indretning, drift og egenkontrol. Se om din virksomhed er en listevirksomhed på linket nederst på siden. 

Gebyrpligtige virksomheder

Andre typer af virksomheder, der skal føres regelmæssigt tilsyn med, er gebyrpligtige virksomheder, der ikke er reguleret af en branchebekendtgørelse. Dette kan fx være små maskinværksteder, transportvirksomheder og levnedsmiddelvirksomheder. 

Autobranchen og maskinværkstedsbranchen har deres egne bekendtgørelser med specifikke miljøkrav. Virksomheder der er omfattet af ”Autoværkstedsbekendtgørelsen og Maskinværkstedsbekendtgørelsen” skal anmelde deres etablering til Rødovre Kommune inden opstart. 

Information til autoværksteder

Autobranchen, herunder autoværksteder og autolakerere har deres egen bekendtgørelse med helt specifikke miljøkrav. Fx skal et autoværksted eller autolakerer, inden de etablerer et værksted, anmelde deres etablering til Rødovre Kommune. Anmeldelsesskemaet kan ses under feltet ”selvbetjening”.

For at gøre autoværkstedsbekendtgørelsen mere læselig og overskuelig, har vi lavet en brochure med illustrationer, som forklarer de forskellige krav, der stilles i bekendtgørelsen. Brochuren kan bruges som et opslag for autobranchen, fx hvornår der stilles krav til udsug og højde på afkastet. Hvis du har et nyoprettet autoværksted, vil denne brochure også blive udleveret på det første miljøtilsyn. 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med etablering eller drift, er du altid velkommen til at kontakte Miljø og Affald. 

Information til maskinværksteder

Maskinværksteder har deres egen bekendtgørelse med helt specifikke miljøkrav. Fx skal et maskinværksted, inden det etableres, anmelde deres etablering til Rødovre Kommune. Anmeldelsesskemaet ses under feltet ”selvbetjening”.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med etablering eller drift, er du altid velkommen til at kontakte Miljø og Affald. 

Miljøtilsynsplan

Rødovre Kommune har en 4-årig miljøtilsynsplan for kommunens indsats på tilsynsområdet. Planen kan findes i nedenstående link.

Hvis du vil vide mere om miljøtilsyn, miljøtilsynsgebyr eller etablering af en virksomhed, er du velkommen til at kontakte Miljø og Affald for mere information på miljoe@remove-this.rk.dk eller på 36 37 70 00. 

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider