Effektvurdering af miljøtilsynskampagner 2016

Rødovre Kommune skal ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen  årligt føre to kampagner med tilsynspligtige virksomheder. Med en tilsynskampagne forstås en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Der skal opstilles mål for indsatsen i forbindelse med tilsynskampagnerne, og effekten skal vurderes i forhold til målene efter kampagnernes gennemførelse. Ifølge reglerne, skal resultatet af tilsynskampagnerne offentliggøres, hvilket foregår via kommunens hjemmeside.

I 2016 har Rødovre Kommune gennemført to kampagner: en Ren Å kampagne og en Olieudskiller kampagne. Kampagnerne er udført på virksomheder, som kommunen i forvejen fører regelmæssigt tilsyn med. 

Ren Å kampagnen, blev udført i Islev-kvarteret, hvor der er to typer af kloaksystemer: et til spildevand og et til regnvand.  Formålet med Ren Å kampagnen var at gøre virksomhederne opmærksomme på, at der ikke bliver udledt kemikalier, sæbe eller spildolie i regnvandssystemet, da vandet ikke bliver renset, før det løber ud i vandløb, søer og havet, i dette tilfælde Harrestup Å. Kampagnen var rettet mod udvalgte virksomheder blandt andet autoværksteder, der har aktiviteter, som kan give forurening i regnvandssystemet ved uhensigtsmæssig adfærd. Ved kampagnetilsynet blev der klistret et Ren Å klistermærke på asfalten ved siden af regnvandsristen, og der blev udleveret en pjece som skal vejlede virksomhederne om kampagnens indhold. I alt er der blevet tilført kampagnetilsyn på 9 virksomheder i forbindelse med Ren Å kampagnen. 

Formålet med Olieudskiller kampagnen var at oplyse virksomhederne, om hvilke forhold de skal være opmærk-somme på i forbindelse med drift og vedligeholdelse af deres sandfang og olieudskiller. Disse skal jævnligt efterses og tømmes for indhold for at undgå forurening af spildevandet. Relevante virksomheder blev udpeget på baggrund af oplysninger i virksomhedernes tilslutningstilladelser. I alt er der blevet tilført kampagnetilsyn på 5 virksomheder i forbindelse med Olieudskiller kampagnen, herunder autoværksteder, maskinværksteder og tankstationer. Både olieudskillere og sandfang blev tjekket med pejlingsudstyr, og resultaterne blev skrevet ind i et spørgeskema.

Virksomhederne har taget positivt imod kampagnerne, og miljømedarbejderne har oplevet, at kampagnerne har givet virksomhedens ejer og ansatte en øget viden om kloaksystemerne og vedligeholdelse af olieudskiller og sandfang. Teknisk Forvaltning vurderer derfor, at kampagnerne har været oplysende for de medvirkende virksomheder.

Bekendtgørelsen om miljøtilsyn - BEK nr. 1519 af 07/12/2016

BROCHURE - REN Å 2016

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider