Effektvurdering af miljøtilsynskampagner 2017

Rødovre Kommune skal ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen  årligt føre to kampagner med tilsynspligtige virksomheder. Med en tilsynskampagne forstås en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Der skal opstilles mål for indsatsen i forbindelse med tilsynskampagnerne, og effekten skal vurderes i forhold til målene efter kampagnernes gennemførelse. Ifølge reglerne skal resultatet af tilsynskampagnerne offentliggøres, hvilket foregår via kommunens hjemmeside.

I 2017 har Rødovre Kommune gennemført to kampagner: Affaldssortering og Spar på Energien. Kampagnerne er primært udført på virksomheder, som kommunen i forvejen fører regelmæssigt tilsyn med. 

Kampagnen om affaldssortering er i 2017 blevet ført på 26 virksomheder, hvoraf de 24 er tilsynspligtige virksomheder. Formålet med kampagnen var at øge virksomhedernes bevidsthed om affaldssortering. Der har især været fokus på sortering og bortskaffelse af farligt affald hos mindre autoværksteder. Ved tilsynet blev der vejledt i affaldssortering og samtidig udleveret faktaark for de enkelte relevante affaldstyper. Faktaarkene er udarbejdet med samarbejdskommuner i et forum under Vestforbrænding. Der er i alt 16 faktaark, der hver især repræsenterer en affaldsfraktion med information om, hvad affaldsfraktionen omfatter, hvad virksomheden skal være opmærksomhed på, og hvordan virksomheden bliver tilmeldt en ordning eller på anden vis kan komme af med affaldet (www.rk.dk/affald/erhverv). Ved tilsynet blev vejledningen fra Vestforbrænding for tilmelding til genbrugsstationerne yderligere udleveret. Kampagnetilsynene har medført en god dialog med virksomhederne om affaldssortering og reglerne på området. 

Kampagnen Spar på Energien er henvendt til autoværksteder og blev i 2017 ført på 14 tilsynspligtige virksomheder. Formålet med kampagnen var at øge bevidstheden om, hvordan virksomhedsejerne kan spare på, energien og dermed penge.  Kampagnen tager udgangspunkt i Rødovre Kommunes CO2-handlingsplan for 2017, hvor Rødovre Kommune opfordrer borgere og virksomheder til energirigtig adfærd. Erfaringer fra Rødovre Kommunes interne adfærdskampagne i 2016 viste, at kommunen sparede 9 % af elforbruget ved at medarbejderne ændrede adfærd, f.eks. huskede at slukke for computer, skrivebordslamper og belysning i rummet, når medarbejderne gik til frokost, møder eller hjem. I forbindelse med kampagnetilsynene på autoværksteder blev der udleveret og gennemgået materiale om energispareråd til autoværksteder. Materialet består af en A4 side med spareråd målrettet autoværksteder med dertilhørende klistermærker til belysning, trykluft og ventilation og post-it-blokke med spareråd. 

Virksomhederne har taget positivt imod kampagnerne, og Teknisk Forvaltning har oplevet, at kampagnerne har givet virksomhedernes ejere og ansatte en øget viden om affaldssortering og bortskaffelse af affald, samt øget bevidsthed om muligheden for at spare på energien. Teknisk Forvaltning vurderer derfor, at kampagnerne har den ønskede oplysende effekt for de medvirkende virksomheder.

Bekendtgørelsen om miljøtilsyn - BEK nr. 1519 af 07/12/2016

Læs også

Teknisk Forvaltning

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider