Faktaark for affaldstyper

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Miljø - Affald og Genbrug

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Faktaark for affaldstyper

Fold alle ud

Farligt affald

Virksomheder skal sortere farligt affald fra det øvrige affald. Farligt affald er f.eks. affald der er giftigt, ætsende, antændeligt eller sundhedsskadeligt.

Farligt affald skal specialbehandles

Ikkegenanvendeligt farligt affald skal I aflevere til SMOKA. Genanvendeligt farligt affald skal I aflevere til specialbehandling på et godkendt modtageanlæg.

Mindre mængder farligt affald kan I desuden aflevere på de kommunale genbrugsstationer.

Tilmeld jer en ordning

Tilmeld jer en ordning for bortskaffelse af farligt affald: 

I kan søge kommunen om fritagelse fra at benytte SMOKA, hvis I ønsker at aflevere jeres ikke-genanvendelige farlige affald til et andet godkendt modtageanlæg.

Vær opmærksom på

Farligt affald skal anmeldes til kommunen via www.virk.dk. Farligt affald kan I bl.a. kende på, at der er et faremærke på emballagen.

Farligt affald må ikke blandes. I skal emballere og opbevare affaldet miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt for at forebygge uheld. 

Farligt affald skal afleveres mindst en gang om året. I skal ved tilsyn kunne fremvise dokumentation for aflevering. Ved aflevering på genbrugsstationen skal I kontakte personalet for at få en kvittering.

Miljø

Farligt affald kan være brandfarligt, farligt for sundheden eller miljøet. Selv små mængder kan have en meget stor effekt på miljøet eller menneskers sundhed.

Ja tak

 • Olieaffald
 • Kemikalieaffald
 • Malingrester
 • Affedtningsmidler
 • Diverse filtre
 • Spraydåser
 • Flydende farligt affald
 • Absorptionsmidler

Særlige regler gælder for:

 • Klinisk risikoaffald
 • Asbestholdigt affald
 • PCB-holdigt affald
 • Eksplosivt affald
 • Radioaktivt affald 

Affald fra olie- og benzinudskillere

Der skal være olie- og benzinudskillere på afløb fra f.eks. værksteder, vaskehaller og -pladser, garageanlæg samt pladser, hvor der påfyldes og tankes brændstof.

Affaldet skal specialbehandles

I bør løbende tjekke kapaciteten i sandfang og olie- og benzinudskiller. I skal sikre, at olie- og benzinudskillere tømmes, når det er nødvendigt.

Affald fra olie- og benzinudskillere, sandfang, brønde og lignende er farligt affald, som indsamles af SMOKA, og sendes til specialbehandling.

Tilmeld jer en ordning

Har I olie- og benzinudskiller, skal I være tilmeldt en tømningsordning: 

Husk at søge kommunen om fritagelse fra at benytte SMOKA, hvis I ønsker at aflevere jeres affald fra olie- og benzinudskillere til et andet godkendt modtageanlæg.

Vær opmærksom på

Det er jeres ansvar, at jeres olie-og benzinudskillere vedligeholdes, så de er tætte og fungerer korrekt.

Det er ikke tilladt at bortskaffe olie- og kemikalieaffald gennem olieudskillere og sandfang. 

Affaldet skal afhentes mindst en gang om året. I skal ved tilsyn kunne fremvise dokumentation for tømning. 

Har I en tilslutningstilladelse, kan der i denne være specifikke krav til jeres afløbsforhold.

Miljø

Benzin og olie kan give problemer i kloaksystemet og på renseanlægget. Det er derfor vigtigt, at der er en olie- og benzinudskiller på steder, hvor der er risiko for oliespild.

Ved behandling af affaldet skilles olien fra og bruges som brændsel, mens vandet renses for tungmetaller og ledes til et renseanlæg. Affald fra sandfang består mest af forurenet jord, som renses og genanvendes.

Ja tak

 • Slam fra olie- og benzinudskillere 
 • Slam og sand fra sandfang 
 • Slam fra vejbrønde, pumpebrønde o.lign. 

Batterier

Virksomheder skal sortere udtjente batterier fra det øvrige affald. Batterier omfatter alle bærbare batterier, bilbatterier, industribatterier og batterier, der er indbygget i produkter.

Batterier skal specialbehandles

I skal opbevare batterier tørt og overdækket. 

Batterier med tungmetaller og blyakkumulatorer (bilbatterier) er farligt affald, som skal til specialbehandling. 

I skal aflevere batterier tilbage til producenten/importøren, eller til et godkendt modtageanlæg. Mindre mængder batterier kan I desuden aflevere på de kommunale genbrugsstationer.

Tilmeld jer en ordning

Tilmeld jer en ordning for bortskaffelse af batterier: 

 1. Producent/importør:
  Kontakt DPA-system: www.dpa-system.dk 
  Kontakt Returbat: www.returbat.dk (for bilbatterier)
 2. Privat indsamler/transportør: www.affaldsregister.mst.dk 
 3. Genbrugsstationerne: www.tilmelding-genbrugsstationer.dk 

Vær opmærksom på

Det kan være svært at kende forskel på farlige og ufarlige batterier. Derfor håndteres alle batterier som farligt affald.

Farligt affald skal afleveres mindst en gang om året. I skal ved tilsyn kunne fremvise dokumentation for aflevering af farligt affald. 

Ved aflevering på genbrugsstationen skal I kontakte personalet for at få en kvittering. 

Det er forbudt at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer til deponering eller forbrænding.

Miljø

Batterier kan indeholde store mængder tungmetaller, som er skadelige for mennesker og miljø. Desuden indeholder batterier ressourcer som f.eks. stål, zink, mangan og kulstof, der kan udvindes og bruges igen.

Ja tak

 • Alkaline batterier
 • Brunstensbatterier 
 • Lithiumbatterier 
 • Kviksølvbatterier 
 • Nikkel-cadmium-batterier 
 • Bilbatterier/akkumulatorer 

Dæk

Virksomheder skal sortere brugte dæk fra det øvrige affald.

Dæk der skal genanvendes

I skal aflevere dæk til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg.

Mindre mængder dæk kan I desuden aflevere på de kommunale genbrugsstationer.

Tilmeld jer en ordning

Tilmeld jer en ordning for bortskaffelse af dæk: 

Vær opmærksom på

Dækkene skal være fri for sand, grus, mos og lignende urenheder, for at de kan genanvendes.

Hvis I vil aflevere dæk med fælge, skal dette aftales med indsamleren/transportøren. Genbrugsstationerne modtager dæk med fælge. 

Nogle virksomheder har specialiseret sig i indsamling af dæk, og indsamler større mængder uden beregning.

Miljø

Dæk (autogummi) kan genanvendes. De fleste dæk knuses til gummipulver, som benyttes til en lang række formål som måtter og fliser til legepladser.

Nogle dæk kan genbruges direkte, evt. forsynet med nyt gummilag.

Ja tak

 • Dæk fra personbiler 
 • Dæk fra lastbiler, ladvogne og varevogne 
 • Dæk fra traktorer 
 • Dæk fra motorcykler 
 • Dæk fra knallerter og scootere 

Nej tak

 • Dæk belagt med mos 
 • Dæk med sand og grus 
 • Gummislanger 

Papir

Virksomheder skal sortere papiraffald fra det øvrige affald. Papir omfatter printerpapir, konvolutter, reklamer mv.

Papir skal genanvendes

Papiraffald skal opbevares rent og tørt og afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg.

Tilmeld jer en ordning

Tilmeld jer en ordning for bortskaffelse af papir: 

Vær opmærksom på

Fortroligt papir skal også til genanvendelse. Det kan makuleres under sikre forhold. 

Har I store mængder af forskellige kvaliteter papir, kan det i nogle tilfælde betale sig at sortere papiret i flere fraktioner.

Miljø

Papir er en vigtig ressource. Når papir genanvendes til nyt papir, bruges der færre kemikalier, mindre energi, og vandmiljøet belastes mindre.

Samtidig kan I spare penge ved at frasortere papir til genanvendelse. 

Ved at sende papir til genanvendelse i stedet for forbrænding, er I med til at mindske udledningen af CO2. Nedbring papirforbruget ved at printe på begge sider og sende e-post. 

Ja tak

 • Printer-/kopipapir 
 • Fortroligt papir (makuleret) 
 • Aviser og magasiner 
 • Telefonbøger 
 • Konvolutter og rudekuverter 
 • Reklamer og tryksager 

Nej Tak

 • Papir med olie-, kemikalie-eller madrester 
 • Papir med plast-/spiralryg 
 • Papir med laminering (f.eks. aluminium) 
 • Bogindbinding 

Pap

Virksomheder skal sortere papaffald fra det øvrige affald. Pap omfatter paprør, bølgepap, karton mv. Tilmeld jer en ordning

Pap skal genanvendes

Papaffald skal opbevares rent og tørt og afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg.

Tilmeld jer en ordning

Tilmeld jer en ordning for bortskaffelse af pap: 

Vær opmærksom på

Papaffald skal være tørt, når det afleveres til genanvendelse. Sorter papir og pap hver for sig. Papiraffald har længere fibre og kan bruges til flere nye produkter. 

Har I meget pap, kan det betale sig at bruge en ballepresse.

Miljø

Pap udgør en vigtig ressource og skal genanvendes. Fibrene i pap kan genbruges op til 10 gange. Når fibrene er slidt op, bruges de til cementproduktion. Nedbring jeres papaffald ved at undgå overemballering.

Ja tak

 • Papkasser 
 • Paprør 
 • Bølgepap 
 • Karton 
 • Papemballage 
 • Andre rene papprodukter 

Nej tak

 • Pap med olie-, kemikalie-eller madrester 
 • Pap/karton med plastfolie (mælkekartoner mm.) 

Metal

Virksomheder skal frasortere metalaffald. Metalaffald kan være rør, tanke, tromler mv.

Metal skal genanvendes

Metalaffald skal afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg.

Tilmeld jer en ordning

Tilmeld jer en ordning for bortskaffelse af metalaffald: 

Vær opmærksom på

Metalbeholdere skal være tømt for indhold. Metalbeholdere med olie og kemikalier skal behandles som farligt affald. 

Metalspåner med olierester skal opbevares, så olien ikke kan forurene jord, grundvand eller kloak. Det kan være i beholdere med vandtæt låg eller indendørs opbevaring.

Miljø

Metaller udgør en vigtig ressource. Udvinding kræver både store mængder energi og vand og er ofte stærkt forurenende. Der skabes typisk 500 kg affald ved udvinding af 1 kg kobber fra naturen.

Metalaffald findeles og sorteres i jern, aluminium, kobber, messing osv., hvorefter de smeltes om og bruges i nye produkter. 

Ja tak

 • Ståltromler 
 • Tanke 
 • Rør 
 • Værktøj (ikke elektrisk) 
 • Maskindele 
 • Dåser og foliebakker 

Nej tak

 • Kølemøbler 
 • Trykflasker 
 • Spraydåser 
 • Elektronik 

Plast

Virksomheder skal frasortere plastaffald. Det kan være både blød og hård plast som poser, sække, spande og bøtter.

Plast skal genanvendes

Plastaffald skal afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg.

Tilmeld jer en ordning

Tilmeld jer en ordning for bortskaffelse af plastaffald:

Vær opmærksom på

Plastemballage, der har været anvendt til opbevaring af kemikalier, medicin og let antændelige væsker, skal afleveres som farligt affald. Nogle behandlingsanlæg kan stille krav til yderligere sortering i plasttyper og farver.

Miljø

Plast er en ressource, der kræver energi og råstoffer at producere. Plast er fremstillet af olie og udleder en del CO2 ved afbrænding.

Genanvendt plast kan bl.a. bruges i plastflasker, affaldsposer, fleecetrøjer, isolering og legetøj. Nedbring mængden af plastaffald ved at genbruge og undgå overemballering.

Ja tak

Blød plast: 

 • Plastfolie, -sække og -poser 

Hård plast: 

 • Plastdunke, plastflasker
 • Spande, bøtter og andre beholdere af plast 

Nej tak

 • Faremærkede emballager
 • PVC-plast (rør, kabelbakker, presenninger mv.) 

Træ

Virksomheder skal sortere træaffald fra det øvrige affald. Genanvendeligt træaffald er f.eks. paller, træplader, brædder og møbler, der ikke indeholder miljøfarlige stoffer fra f.eks. maling, lak eller imprægnering.

Træ skal genanvendes

Træ uden indhold af miljøfarlige stoffer skal afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg. 

Mindre mængder træaffald kan I aflevere på de kommunale genbrugsstationer. 

Træpaller som f.eks. EUR-paller, kan genbruges direkte ved aflevering til en palleforhandler. Er pallerne itu, kan de i nogle tilfælde afleveres til en pallereparatør.

Tilmeld jer en ordning

Tilmeld jer en af følgende ordninger for bortskaffelse af træ: 

Vær opmærksom på

Træemballage som f.eks. paller og rammer må ikke brændes i brændeovne. Selvom træet ikke umiddelbart ser ud til at være imprægneret, kan det indeholde stoffer, der er problematiske for miljø og sundhed. Ved afbrænding i en almindelig brændeovn sendes eventuelle skadelige stoffer direkte ud i nærmiljøet.

Miljø

Træaffald kan genanvendes til produktion af spånplader til f.eks. møbelindustrien og byggebranchen. Genanvendelse af 1 ton træaffald sparer miljøet for 1,6 ton CO2.

Ja tak

 • Engangspaller 
 • Pallerammer 
 • Trækasser og -bure 
 • Møbler af træ 
 • Andet rent træ 
 • EUR-paller (til direkte genbrug) 

Nej tak

 • Træ med maling eller lak 
 • Imprægneret træ 
 • Træ forurenet med farlige stoffer 
 • Træ med madrester 

Elektronik

Virksomheder skal frasortere elektronikaffald. Elektronik er alt med ledning og/eller batteri – inklusive lyskilder.

Elektronik skal til specialbehandling

Elektronikaffald skal opbevares rent og tørt og skal afleveres til specialbehandling på et godkendt modtageanlæg.

Tilmeld jer en ordning

Tilmeld jer en ordning for bortskaffelse af elektronikaffald: 

Vær opmærksom på

Elektroniske produkter må aldrig afleveres til forbrænding. De kan indeholde tungmetaller og andre stoffer, der er skadelige for miljø og sundhed. Kølemidler, isolering og flammehæmmere kan også være både miljø- og sundhedsskadelige.

Kølemøbler skal håndteres varsomt, da de indeholder kølemidler. Ældre kølemidler nedbryder ozonlaget og er kraftige drivhusgasser. Nyere kølemidler kan være kræftfremkaldende og forårsage genetiske skader.

Miljø

Elektronikaffald indeholder blandt andet metaller. Udvinding af nye metaller er både ressourcekrævende og ofte stærkt forurenende. 

Ved specialbehandling kan dele af affaldet genanvendes. Herved spares store mængder energi og vand, og risikoen for forurening af jord, vand og luft mindskes.

Ja tak

 • IT-udstyr (computere, printere mv.) 
 • Radio, tv og musikanlæg 
 • Kameraer 
 • Telefoner, telefonsvarere og mobiler 
 • Lamper, lyskilder, sparepærer mv. 
 • Hårde hvidevarer 
 • Kaffemaskiner, brødristere, elkogere mv. 
 • Elværktøj 
 • Varmepumper, ventilatorer og elradiatorer 

Nej tak

 • Batterier og akkumulatorer
 • Glødepærer 
 • Medicinsk udstyr (inficeret/ implanteret) 
 • Større stationære værktøjer 
 • Motordrevne køretøjer 

Madaffald

Madaffald skal frasorteres det øvrige affald. Madaffald omfatter både tilberedt og utilberedt mad, kaffefiltre, afskårne blomster mv. samt kasserede fødevarer i emballage.

Madaffald skal til bioforgasning

Madaffald skal opbevares i rottesikre beholdere og afleveres til bioforgasning. Madaffald må ikke køres til midlertidig deponi eller afleveres på genbrugsstationen. 

Emballeret madaffald fra f.eks. detailhandel håndteres på anlæg, som sorterer madaffaldet fra emballagen, så madaffaldet efterfølgende kan bioforgasses og emballagematerialerne (f.eks. glas, metal, plast, pap) sendes til genanvendelse eller forbrænding.

Tilmeld jer en ordning

Tilmeld jer en ordning for bortskaffelse af madaffald: 

Vær opmærksom på

Det er jeres ansvar, at jeres madaffald opbevares og håndteres korrekt. Affaldsbeholderen må ikke fyldes mere end at låget kan lukke tæt. 

Opbevaringen må ikke føre til uhygiejniske forhold, lugt- eller rottegener.

Miljø

Ved bioforgasning og efterfølgende kompostering udnyttes både energi og næringsstoffer i affaldet. Ved forbrænding går næringsstofferne i affaldet tabt. 

Ja tak

 • Madaffald fra køkkener, restauranter og kantiner 
 • Affald fra fødevareproduktion 
 • Kasserede fødevarer i emballage 
 • Afskårne blomster
 • Kaffefiltre og -grums 

Nej tak

 • Bleer, vatpinde og engangsklude 
 • Mælke- og juicekartoner og anden emballage
 • Cigaretskodder 
 • Karklude og tekstiler
 • Haveaffald 

PVC

Virksomheder skal frasortere PVC-affald. Det kan være både hård og blød PVC som kabelbakker, nedløbsrør, slanger, regntøj og arbejdsstøvler.

PVC skal genanvendes eller deponeres

PVC-affald skal kildesorteres og opdeles i henholdsvis blød og hård PVC. Blød PVC skal afleveres til deponi. Hård PVC skal afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg.

Tilmeld jer en ordning

Tilmeld jer en ordning for bortskaffelse af hård/blød PVC: 

Aflever blød PVC til deponi: 

Vær opmærksom på

PVC kan være svært at skelne fra andre plasttyper. Selvom tagrender, plastpaneler mv. typisk er lavet af PVC, kan det i nogle tilfælde være af andre plasttyper.

Miljø

PVC indeholder miljø- og sundhedsskadelige tilsætningsstoffer som tungmetaller, blødgørere og flammehæmmere. 

For at undgå spredning af miljø-og sundhedsfarlige stoffer skal PVC frasorteres det øvrige affald. For at spare ressourcer skal mest muligt hård PVC genanvendes. Ikke-genanvendeligt PVC skal til deponi.

Ja tak

Hård PVC: 

 • Rør til kloak, dræn og vand 
 • Tagrender og nedløbsrør 
 • Tagplader/trapezplader 
 • Paneler i hård plast 
 • Vinduesrammer og dørrammer af plast 

Blød PVC: 

 • Vinylgulve 
 • Paneler i blød plast 
 • Plastslanger 
 • Presenninger 
 • Persienner af plast
 • Gummimåtter
 • Regntøj og arbejdsstøvler 

Nej tak

 • Laminater 
 • Plastfolie 
 • Sække og poser 
 • Plastspande, -bøtter og -dunke 
 • PEX-rør 
 • Kabler 

Klinisk risikoaffald

Virksomheder skal sortere klinisk risikoaffald fra det øvrige affald. 

Klinisk risikoaffald er smitte- eller sundhedsfarligt affald fra plejehjem, læge-, tandlæge- og dyreklinikker, plejehjem, forskningsinstitutioner, laboratorier og sygehuse.

Klinisk risikoaffald skal specialbehandles

I skal sortere klinisk risikoaffald dér, hvor det opstår og opsamle det i egnet emballage med korrekt mærkning. 

Affaldet må ikke opbevares på steder, hvor det er offentligt tilgængeligt. 

Klinisk risikoaffald indsamles af SMOKA, og sendes til specialbehandling.

Tilmeld jer en ordning

Tilmeld jer ordningen for indsamling af klinisk risikoaffald: 

• SMOKA: www.smoka.dk  

I kan søge kommunen om fritagelse fra at benytte SMOKA, hvis I ønsker at aflevere jeres kliniske risikoaffald til et andet godkendt modtageanlæg.

Vær opmærksom på

Klinisk risikoaffald er farligt affald, og skal anmeldes til kommunen via www.virk.dk. 

Klinisk risikoaffald skal afhentes fra virksomheden mindst en gang om året. I skal ved tilsyn kunne fremvise dokumentation for aflevering af klinisk risikoaffald.

Miljø

Klinisk risikoaffald kan være smitte- eller sundhedsfarligt for mennesker og dyr. Der kan også være etiske grunde til, at klinisk risikoaffald skal håndteres og indsamles separat.

Ja tak

 • Smittefarligt affald 
 • Materiale med blod, pus m.v. 
 • Kanyler, knive, sakse mv. fra behandling af mennesker og dyr 
 • Vævsaffald 

Nej tak

 • Bleer og hygiejnebind 
 • Radioaktivt affald 

Klinisk risikoaffald

Virksomheder skal sortere klinisk risikoaffald fra det øvrige affald. 

Klinisk risikoaffald er smitte- eller sundhedsfarligt affald fra plejehjem, læge-, tandlæge- og dyreklinikker, plejehjem, forskningsinstitutioner, laboratorier og sygehuse.

Klinisk risikoaffald skal specialbehandles

I skal sortere klinisk risikoaffald dér, hvor det opstår og opsamle det i egnet emballage med korrekt mærkning.

Affaldet må ikke opbevares på steder, hvor det er offentligt tilgængeligt. 

Klinisk risikoaffald indsamles af SMOKA, og sendes til specialbehandling.

Tilmeld jer en ordning

Tilmeld jer ordningen for indsamling af klinisk risikoaffald: 

I kan søge kommunen om fritagelse fra at benytte SMOKA, hvis I ønsker at aflevere jeres kliniske risikoaffald til et andet godkendt modtageanlæg.

Vær opmærksom på

Klinisk risikoaffald er farligt affald, og skal anmeldes til kommunen via www.virk.dk.  

Klinisk risikoaffald skal afhentes fra virksomheden mindst en gang om året. I skal ved tilsyn kunne fremvise dokumentation for aflevering af klinisk risikoaffald.

Miljø

Klinisk risikoaffald kan være smitte- eller sundhedsfarligt for mennesker og dyr. Der kan også være etiske grunde til, at klinisk risikoaffald skal håndteres og indsamles separat.

Ja tak

 • Smittefarligt affald 
 • Materiale med blod, pus m.v. 
 • Kanyler, knive, sakse mv. fra behandling af mennesker og dyr 
 • Vævsaffald 

Nej tak

 • Bleer og hygiejnebind 
 • Radioaktivt affald 

Fedt fra fedtudskillere

Virksomheder skal installere fedtudskiller på afløb fra f.eks. restauranter, grillbarer og pizzeriaer, kantiner og storkøkkener, bagerier, slagterforretninger og cateringfirmaer.

Fedt skal genanvendes

Fedt fra fedtudskillere skal afleveres til genanvendelse, f.eks. bioforgasning.

I skal sikre, at jeres fedtudskiller tømmes, når det er nødvendigt. En fedtudskiller skal tømmes senest, når fedtmængden udgør 75 % af den maksimale opsamlingskapacitet, hvilket typisk er hver eller hver anden måned.

Tilmeld jer en ordning

Har I en fedtudskiller, skal I være tilmeldt en tømningsordning: 

Vær opmærksom på

Visse rengøringsmidler kan medføre, at fedtet ikke tilbageholdes i udskilleren, ligesom varmt vand forhindrer at fedtet størkner. Vær derfor opmærksom på rengøringsprocesser og placering af bl.a. opvaskemaskiner. 

Afledning af spildevand fra fedtudskiller til offentlig kloak kræver en tilslutningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Inden I etablerer en fedtudskiller, skal I derfor ansøge om tilslutningstilladelse hos kommunen. 

I en tilslutningstilladelse, kan kommunen fastsætte specifikke krav til jeres afløbsforhold.

Miljø

Fedtudskillere mindsker udledningen af fedt til kloaksystemet. Dermed hindres tilstopning og opstuvning i kloakken, når fedtet afkøles og størkner. 

Nedbrydning af fedt i kloakken udvikler svovlbrinte, som kan medføre korrosion på beton, metal mv. i afløbssystemet. Svovlbrinte kan også være til fare for de personer, som arbejder med kloaksystemet. 

Ja tak

Fedt eller olier fra f.eks.: 

 • Gulvafløb 
 • Køkkenvaske 
 • Opvaskemaskiner 
 • Andre installationer 

Nej tak

 • Ren friturefedt 
 • Spildevand fra toiletter 
 • Regn- og drænvand 
 • Olie- og benzinholdigt spildevand 

Glas

Virksomheder skal frasortere glasaffald. Almindeligt glas kan være flasker, drikkeglas, glaskrukker og anden glasemballage.

Glas skal genanvendes

Glasemballager skal være tømt for indhold og afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg.

Tilmeld jer en ordning

Tilmeld jer en ordning for bortskaffelse af glas: 

Vær opmærksom på

Glas med rester af kemikalier, medicin og let antændelige væsker skal afleveres som farligt affald. Keramik, stentøj, porcelæn, samt ildfaste fade og krystalglas må ikke afleveres sammen med almindeligt glas. Det ødelægger omsmeltningen.

Ildfaste fade er lavet af et glasmateriale, der tåler meget høje temperaturer. Det kan ikke omsmeltes sammen med almindeligt hærdet glas. Krystalglas indeholder bly og kan derfor ikke genanvendes. 

Fladt glas (planglas) som vinduesglas og spejle genanvendes særskilt, hvis det ikke indeholder bly og andre farlige stoffer.

Miljø

Ved genanvendelse af glas spares energi og råstoffer i forhold til at fremstille glas af jomfruelige materialer. Nyt glas kan indeholde en høj andel af genanvendt glas.

Direkte genbrug af glasflasker sparer endnu mere energi. Aflever derfor pantflasker til retursystemet, så de kan vaskes og genpåfyldes.

Ja tak

 • Glasflasker uden pant 
 • Glas fra fødevarer 
 • Drikkeglas 
 • Glaskrukker 
 • Glasskår 

Nej tak

 • Ruder og spejle (fladt glas)
 • Krystalglas 
 • Ildfaste fade 
 • Keramik, stentøj og porcelæn 
 • Sparepærer og lysstofrør 

Fladt glas

Virksomheder skal frasortere glasaffald. Fladt glas kaldes også planglas og er f.eks. bilruder, vinduesglas, spejle.

Glas skal genanvendes

Fladt glas skal afleveres til genanvendelse på et godkendt modtageanlæg.

Tilmeld jer en ordning

Tilmeld jer en ordning for bortskaffelse af fladt glas: 

Vær opmærksom på

Termoruder fra før 1978 kan indeholde det miljø- og sundhedsskadelige stof PCB. Derfor skal termoruder håndteres særskilt. 

På genbrugsstationer kan I aflevere hele vinduer (med rammer) i særskilt container til vinduer.

Miljø

Ved genanvendelse af fladt glas spares energi og råstoffer i forhold til at fremstille glas af jomfruelige materialer. 

Fladt glas kan omsmeltes og genanvendes til isoleringsmaterialer, nyt planglas eller emballageglas. 

En del brugte vinduer kan sælges til direkte genbrug.

Ja tak

 • Ruder og vinduesglas (uden rammer) 
 • Bilruder 
 • Spejle 
 • Ituslåede ruder 

Nej tak

 • Termoruder fra før 1978 
 • Blyindfattede ruder 
 • Glasemballage (flasker, krukker mv.) 
 • Ildfaste fade 
 • Keramik, stentøj og porcelæn 
 • Farvet glas 
 • Sparepærer og lysstofrør 

Kontakt

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte os på:

 • Tlf.: 36 37 70 00
 • E-mail: Benyt løsningen øverst på siden 

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider