Kontorelever

Kontorelever

Fold alle ud

Velkommen

Du er nu på Rødovre Kommunes hjemmeside for allround kontorelever. Her kan du finde relevant information om kontoruddannelsen med speciale i Offentlig administration. Du kan bl.a. læse om uddannelsen, adgangskravene, skoleforløbet og de afdelinger som kontorelever kan blive en del af under uddannelsen. 

Kontoruddannelsen er en 2-årig praktisk uddannelse inklusiv skoleophold på Niels Brock samt en fagprøve, som skal forsvares ved en afsluttende mundtlig eksamen. Efter endt uddannelse er man uddannet som assistent inden for specialet Offentlig administration. 

Der er tilknyttet en elevvejleder til alle de afdelinger, hvor eleven kommer rundt. Elevvejlederen har det daglige ansvar for eleven – både fagligt og socialt. 

Uddannelseskrav

Rødovre Kommune ansætter nye elever pr. 1. september og derfor skal du inden da have gennemført et af følgende uddannelsesforløb for at kunne blive ansat hos os:

 • Kombineret erhvervs- og gymnasialuddannelse (EUX) med fagretningen kontor
 • Handelsskolens grunduddannelse med specialer (HG2, HGS) der giver adgang til offentlig administration 
 • Gymnasialuddannelse (STX/HF/HTX) + handelsskolens 10 ugers grundforløb (EUD-S) med fagretningen kontor 
 • Højere Handelseksamen (HHX) + handelsskolens 5 ugers skoleforløb (EUD-S) med fagretningen kontor

Er du 25 år eller derover, skal du muligvis realkompetencevurderes – se www.uddannelsesnaevnet.dk og www.optagelse.dk for yderligere information. Har du spørgsmål hertil bedes du kontakte en handelsskole.

Elevforløbet i Rødovre Kommune

Du er ansat som allround kontorelev og kommer til at sidde i fem forskellige afdelinger på de to år uddannelsen varer.

Vi lægger stor vægt på, at du får en god kontoruddannelse, hvor der bliver taget hensyn til dig og dine grænser. Du har selv væsentlig indflydelse på dit elevforløb. 

Det første år er en grunduddannelse i tre forskellige afdelinger af hver fire måneders varighed. Det er:

 • Personale & Udvikling 
 • Økonomi og Analyse 
 • Stab for Politik og Kommunikation

På dit andet år har du to specialeophold af hver seks måneders varighed. Udbuddet af specialepladser kan variere fra år til år. Eksempler på specialepladser kan være:

 • Børne- og Kulturforvaltningen
 • Teknisk Forvaltning
 • Ældre- og handicapafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen
 • Social- og psykiatriafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen 

Afdelinger

Personale & Udvikling (1. år - grunduddannelse)

Personale & Udvikling består af en leder og ca. 22 medarbejdere. Afdelingen varetager personaleadministrationen for alle personalegrupper i Rødovre Kommune og arbejder med personalepolitikker, kompetenceudvikling, løn- og ansættelsesforhold og lønadministration, refusioner, mm.

Eleven vil hovedsageligt arbejde med løn- og personaleadministration og vil beskæftige sig med følgende opgaver:

 • Telefonbetjening
 • Medvirke til notattagning og udarbejdelse af referater
 • Anvendelse af relevant IT-værktøj (KMDs løn- og fraværssystem, journalsystem mv.)
 • Sagsbehandling bl.a. i forbindelse med ansættelse og afsked, lokal løndannelse, orlov mv.
 • Journalisering af indkommen post
 • Øvrige personaleadministrative opgaver
 • Behandling af indkomne ansøgninger, herunder indkaldelse til samtaler samt afslag
 • Indhentning af syge- og barselsrefusion 
 • Udbetaling af mødediæter

Herudover vil der være diverse ad hoc-opgaver.


Økonomi og Analyse (1. år - grunduddannelse)

Økonomi og Analyse består af en leder og ca. 27 medarbejdere. Afdelingen er opdelt i en:

 • Regnskabsgruppe, som tager sig af den daglige økonomihåndtering.
 • Budget og analyse, som udarbejder kommunens budget og laver diverse analyser 
 • Opkrævningen som bl.a. laver afdragsordninger med borgere der skylder kommunen penge. 

Derudover sidder der nogle økonomikonsulenter ude i fagforvaltningerne, som yder support til dem.

Du skal sidde i Regnskabsgruppen, hvor du har dine primære opgaver, men du vil også blive inddraget i de andre afdelinger.

Som elev får du kendskab til: 

 • Kommunens økonomisystem
 • Afstemning af konti 
 • Bogføring 
 • Behandling af diverse fejllister
 • Behandling af rykkere 
 • Behandling af afviste elektroniske regninger 
 • Ved regnskabsårets afslutning er du med til at udfærdige kommunens årsregnskab. 
 • Forskellige ad-hoc opgaver.

Stab for Politik og Kommunikation (1. år - grunduddannelse)

Politik og Kommunikation består af en leder og 9 medarbejdere. Afdelingen fungerer som stabsfunktion under kommunaldirektøren.

Stabens primære opgaver er at servicere Borgmester, Kommunalbestyrelse og direktion, herunder udarbejdelse af politiske dagsordener og referater til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.Det er ligeledes Politik og Kommunikation, der blandt andet er ansvarlig for afholdelse af folketings-, kommunal-, regionsråds- og EU-valg, udarbejdelse af dagsordener og referater til direktionen, administration af syge- og uddannelseslegater, udbetaling af støtte til politiske partier samt har det overordnede ansvar for forvaltningens indkommende post og journalisering af dette.

Staben har sekretærfunktionen i direktionen, fællesrepræsentationen af almene boligorganisationer samt fællesrepræsentationen af grundejerforeninger.

Som elev i Politik og Kommunikation, vil du så vidt det er muligt blive introduceret i alle de opgaver der varetages af afdelingen. Herunder:

 • Medvirke til notattagning og udarbejdelse af referater
 • Journalisering af sager
 • Legat håndtering
 • Publicering af politiske sager på KB-nettet (Kommunalbestyrelsen)
 • Borgmesterhenvendelser
 • Eleven vil ligeledes få en uge i borgerservice og en rundtur med rådhusbetjentene.

Børne- og Kulturforvaltningen – (2. år specialeår)

Eleverne vil dagligt have deres arbejdsplads med eget skrivebord i administrationen på skoleområdet. Eleverne vil blive introduceret til arbejdsopgaver inden for alle områderne i Børne- og Kulturforvaltningen.

Som elev hos os, vil du beskæftige dig med følgende:

Daginstitutionsområdet:

 • Dagsordener/referater til daginstitutionsledermøder, MED-udvalgsmøder og kursusudvalgsmøder 
 • Medvirke til sagsfremstillinger og opfølgning på sager til Børne- og Skoleudvalget samt udkast til svarbreve fra udvalgsformanden til borgere 
 • Medvirken ved ledelsestilsyn (bilagskontrol)
 • Håndtering af gruppepostkasse
 • Introduktion i arbejdet med Børne-intra
 • Besøg i eksterne institutioner i forbindelse med administrative opgaver samt deltagelse i forløb med natur- og sciencekonsulenterne

Skoleområdet:

 • Håndtering af gruppepostkasse
 • Dagsordener/referater til diverse møder
 • Medvirke ved skoleindskrivning – udarbejdelse af svarbreve vedr. dispensationer og skoleudsættelser
 • Medvirke ved administration af elevsystemet TEA, indberetning af privat- og friskoleoplysninger og udarbejdelse af ferie/fridagskalender  
 • Medvirke ved sagsfremstillinger til Børne- og Skoleudvalget
 • Arbejde med bevillinger af skolekort- og bevillinger af sygetransport til elever
 • Betale regninger i OUUS for skoleområdet
 • Betale regninger og vedligeholde AS2007 på specialskole-/institutionsområdet

Administrationsområdet: 

 • Håndtering af den overordnede postkasse RK-ind
 • Dagsordener/referater samt deltagelse i møder med Feriefonden
 • Medvirke ved håndtering af Top-desk-sager 

Kultur- og Fritidsområdet:

 • Deltagelse i både planlægningsfasen og i det praktiske arbejde med kulturelle arrangementer som f.eks. kulturugen, foreningslederfest m.v.
 • Ugentlig vedligeholdelse af sportsbegivenheder i Rødovre til avisen Lokalnyt

Generelt: Tværgående administrative opgaver, telefonekspedition samt ad hoc opgaver sammen med øvrige medarbejdere i forvaltningen.

Der vil være praktikforløb af ½ - 2 dages varighed på vores decentrale institutioner.


Social- og psykiatriafdelingen ( 2. år – specialår)

Afdelingen består af ca. 190 medarbejdere og varetager de opgaver der fremgår af vedhæftede præsentation. 

Som elev vil dine arbejdsopgaver blandt andet være:

 • Betjening af borgere og samarbejdspartnere både personligt og telefonisk
 • Tage imod borgere i informationen
 • Fordele indgående og elektronisk post
 • Betale regninger i OPUS
 • Bevilge og betale hjælp til briller, fodpleje m.v.
 • Lave statistikker
 • Betjene opgaver i kørselskontoret
 • Indscanne post
 • Arkivere
 • Deltage i lettere sagsbehandling på sygedagpenge området
 • Refundere fleksjob tilskud

Og en række andre opgaver der varetages i afdelingen.


Teknisk forvaltning (2. år – specialeår)

Teknisk Forvaltning (TF) har til huse på Tæbyvej 77 og består af 5 områder: Sekretariatet, Miljøkontoret, Byudvikling, Teknisk Drift og Rødovre Kommunale Ejendomme. Til nogle af disse områder hører der flere underafdelinger. Når man er elev i TF vil man som udgangspunkt komme rundt i flere afdelinger.I TF’s Sekretariat vil du bl.a. få kendskab til: 

 • Postfordeling
 • Indberetning af fravær
 • Dagsordner/referater for forskellige typer af møder
 • Bestilling af kontorartikler
 • Udvalgsbehandling
 • Borgmesterhenvendelser
 • Hegnsynssager
 • Lovlister

I Miljøkontoret kan der være følgende opgaver:

 • Deltage i (lettere) miljøtilsyn
 • Indscanning og journalisering af rapporter mm.
 • Lettere sagsbehandling fx forvarsler og påbud inden for skadedyrsbekæmpelse og affald
 • Opdatering af diverse databaser

I Byggesags- og Erhvervsafdelingen er der opgaver med: 

 • Borger ekspeditioner
 • BBR-registrering 
 • Opgaver omkring iværksætterrådgivning og erhvervsråd
 • Journalisering af byggesager
 • Indberetning til weblager
 • Opkrævning af byggesagsgebyr
 • Tilsyn

Har man særlige interesser eller ønsker om fx fordybelse i specielle opgaver, vil TF altid forsøge at imødekomme dette.


Børne- og Familieafdelingen (2. år – specialeår)

Afdelingen varetager opgaver inden for; Særlig støtte til børn og unge - herunder forebyggende foranstaltninger og anbringelser mm. Vi består af to rådgivergrupper med hver 6 rådgivere, en handicapgruppe med 3 rådgivere, et sekretariat samt ledelsen. 

Derudover Familiepleje, Familiebehandlingstilbud, Fødselssamarbejde, Skole- og social dagbehandlingsprojekter (Annexet og Skiftesporet), samt særlig støttende tilbud for unge samt til småbørnsfamilier.

Afdelingen indgår i et tæt samarbejde med PPR(Pædagogisk Psykologisk rådgivning), sundhedsplejen, skoler og daginstitutioner. I samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen råder vi over 30 skoledagpladser til børn og unge mellem 6 og 16 år, der har behov for i en periode at modtage undervisning i særligt regi, samtidig med at der iværksættes støtte til forældrene. 

Som elev i Børne- og Familieafdelingen vil nogle af opgaverne være: 

 • Betjening af borgere og samarbejdsparter både personligt og telefonisk
 • Åbne og fordele indgående og elektronisk post
 • Oprette nye sager i diverse systemer
 • Skrive breve
 • Udfylde blanketter og kontrakter
 • Lave taxa- og medicinbevillinger
 • Kopier og faxe for hele afdelingen
 • Indkøb af diverse kontorartikler
 • Skrive referat fra møder samt ad-hoc opgaver

Du vil som elev indgå i teamet i afdelingens sekretariat.


Ældre- og handicapafdelingen (2. år – specialeår)

Hjemmeplejen er en af Rødovre Kommunes største "virksomheder" Der er ca. 380 ansatte som servicerer cirka 1400 af kommunens borgere. 

Som kontorelev vil du indgå i Hjemmeplejens administration, som består af seks administrative medarbejdere med en assisterende hjemmeplejeleder som nærmeste overordnede. Som kontorelev i Hjemmeplejen vil du bl.a. beskæftige dig med:

 • Betjening af borgere 
 • Medvirke ved udarbejdelse af stillingsannoncer
 • Deltage i ansættelsessamtaler
 • Oprettelse af tjenesteplaner og indberetning af afvigelser i KMD vagtplan
 • Webbetaling 
 • Opfølgning på diverse konti 
 • Indkøb af kontor og inventar 
 • Administration af hjemmeplejens tjenestebiler 
 • Kursusadministration 

Evaluering

Der er løbende evaluering/dialog mellem elev og elevvejleder, og der gennemføres en afsluttende evaluering i hver af de fem afdelinger eleven er i. Slutevalueringen er en gensidig vurdering af det uddannelsesforløb, som eleven har været igennem i afdelingen. 

Skoleophold

Du skal gennemføre  dine skoleophold  på Niels Brock  og du kommer så vidt muligt til at gå i klasse med de kontorelever, som begynder uddannelsen samtidig med dig her i kommunen.

Uddannelsen består af 4 fagblokke: Kommunikation, lovgivning, politik og økonomi samt organisation og samarbejde og der vil på skoleopholdene være forskellige gruppeopgaver og individuelle tests. På 2. skoleophold er der en erhvervsrettet studietur til Bruxelles, hvor I bl.a. besøger udvalgte EU-institutioner. 

Undervisningen foregår som udgangspunkt mellem kl. 8.30-15.00 Man skal dog regne med at blive efter skole enkelte dage, for at lave gruppearbejde.

Efter hvert skoleophold, får du tilsendt dine delkarakterer for hver af de fire hovedfag. Når den teoretiske del af din uddannelse er færdig, får du tilsendt din endelige karakter i hver af de fire fag. 

Rødovre Kommune betaler skolebøger og evt. merudgifter til transport. Studieturen til Bruxelles bliver også betalt af Rødovre Kommune.

Du får fuld løn under alle skoleopholdene. 

Fagprøven

Den teoretiske del af uddannelsen afsluttes med en fagprøve på en til to uger. Op til skriveperioden, skal du have indsamlet alt den data der skal bruges til opgaven. Du kan skrive opgaven alene eller sammen med andre. Fagprøven forsvares til en mundtlig eksamen, som er individuel. Når du skriver alene, er omfanget af opgaven 15 normalsider (28.350-34.650 tegn m/mellemrum). Der er mulighed for at benytte skolens faciliteter i skriveperioden, men der er ikke nogen lærer tilknyttet.

Løn under uddannelse

Elevlønnen jf. Overenskomst for administration og IT mv. indgået mellem KL og HK/Kommunal.

Målet for uddannelsen

Målet for uddannelsen er, at du kan udføre arbejdsopgaver og beherske metoder inden for de administrative hovedområder. Du har lært at udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere, herunder om anvendelsen af IT på en offentlig arbejdsplads over for borgere og brugere. Du opnår konkret kendskab til hvordan man søger at omsætte beslutninger til praksis i en politisk styret organisation. Du opnår desuden viden om, hvordan man tværorganisatorisk løser opgaverne. 

Under uddannelsen skal du beskæftige dig med arbejdsopgaver inden for områder som:

 • Administration og sagsbehandling 
 • Budget og regnskab 
 • Personale- og lønadministration 
 • Strategisk udvikling og handlingsplaner 
 • Kommunikation og korrespondance 

Via den praktiske uddannelse skal du opøve og udvikle personlige kvalifikationer, der styrker samarbejdsevnen, den personlige gennemslagskraft, beslutsomhed, præcision, fleksibilitet og kreativitet. 

Elevarrangementer

Der er fælles elevfrokost den 1. torsdag i måneden samt tre til fire møder årligt i elevklubben.

Nuværende og tidligere elever fortæller

Kelsie

Jeg valgte at søge elevplads i Rødovre Kommune da mit indtryk var, at kommuner frem for privatvirksomheder havde nogle kvaliteter jeg søgte i min uddannelse samt at kommuner har et godt ryg for at give deres elever en super god og alsidig uddannelse, og især er Rødovre Kommune en meget veltalt elevplads.

Jeg valgte også Rødovre Kommune da jeg er opvokset i Rødovre og derfor er velkendt med området og nogle af de ting der sker i kommunen.

Efter start på uddannelsen er jeg kun blevet bekræftet i at det var det rigtige sted for mig. Jeg bliver mødt af smilende og glade kollegaer, der er utroligt hjælpsomme og får mig til at føle at jeg er en del af teamet. Jeg har prøvet kræfter med en masse nye spændende opgaver jeg ikke selv havde tænkt at jeg kunne få interesse for hvis jeg ikke var startet her og så er jeg rigtig glad for de erfaringer jeg har fået fra hver afdeling.


Line

Jeg søgte en elevplads i Rødovre Kommune, grundet uddannelsesforløbet. Jeg fandt det interessant, at man kommer rundt i tre forskellige afdelinger på det første år, samt at man har indflydelse på, hvilke to afdelinger man kommer i på andet år. 

Jeg har stor interesse for offentlig administration, så det er rigtig spændende at være en del af hverdagen i Rødovre Kommune. Man kommer hurtigt ind i fællesskabet, og alle kollegaerne er meget imødekommende og søde. Eleverne har også et godt fællesskab, hvor vi afholder elevfrokoster en gang om måneden. 

Rødovre Kommune har en professionel tilgang til deres elever, og man lærer rigtig meget af, at være i de forskellige afdelinger.  

Jeg kan helt klart anbefale Rødovre Kommune - jeg lærer noget nyt hver dag, og jeg er meget glad for min elevplads.


Mikkel

Jeg søgte elevplads i Rødovre kommune på grund af elevuddannelsens opbygning og fordi det er en praktisk orienteret uddannelse. Du kommer rundt i 3 forskellige afdelinger det første år, og 2 forskellige afdelinger det andet år. På andet år får du selv lov til at få indflydelse på hvilke afdelinger du ønsker at være i.

Den ordning giver en god mulighed for at forme din uddannelse i den retning du ønsker.

På grund af disse årsager valgte jeg at søge elevplads i Rødovre Kommune.


Marina

Jeg valgte at søge elevplads hos Rødovre kommune af flere årsager. Jeg ønskede at få en ”all-round” kontoruddannelse med speciale i offentlig administration, helst gerne hos en kommune da mulighederne efter endt uddannelse er bredere. Derudover ønskede jeg elevplads hos en kommune i Storkøbenhavn, både fordi jeg selv er bosiddende i Storkøbenhavn, men også fordi der er mere udvikling og højere fart over feltet i en kommune som Rødovre, derved større muligheder for at blive fagligt udfordret og blive den bedste inden for faget.

Trods mit forløb har forgået under Covid-19 pandemien har jeg stadig lært en masse, jeg er stadig blevet en del af afdelingerne. Vi sad hjemme fra og arbejdede, teams, mails og telefon var vores kommunikationsmetoder, alligevel føler jeg mig sikker i mit arbejde og jeg har lært meget. 

Jeg føler man bliver anerkendt i ens arbejde og – igen trods hjemmearbejde – har jeg følt kollegaskabet i kommunen.

Mit år hos Rødovre Kommune har været klart anderledes end normen, men jeg har stadig nået utrolig langt og lært en hel masse som jeg arbejdsmæssigt er sikker i, og føler bestemt også mine kolleager er sikre i mit arbejde. Jeg bliver ikke behandlet som eleven, men som en del af et team. 


Amalie

Jeg valgte at søge stillingen som kontorelev hos Rødovre Kommune, fordi jeg blev tiltrukket af den nærkontakt der syntes at være om eleven på en mindre arbejdsplads. 

Selve uddannelsesforløbet er generelt meget bredt, og man får derfor ’smagt’ på lidt af hvert inden for den offentlige administration.

Det første år af forløbet, er allerede planlagt med at man skal rundt i tre forskellige afdelinger på Rådhuset.

Det andet år er specialeåret, hvor man selv kan få indflydelse på sin uddannelse, da man selv kan ønske en specialeplads.

Ind i mellem tiden på Rådhuset skal man også på skole, dette kommer til at foregå på Niels Brock, hvor der vil blive tilbudt en betalt studietur til Bruxelles.

Selvom man ’bare’ er elev, så føler man på ingen måde at man kun er elev. Alle kollegaer, elevvejlederledere og øvrige ledere inddrager deres elever på daglig basis og man har/får indflydelse, hvis man ønsker det.

Det er klart en anbefaling at gå efter en kontorelevplads her i Rødovre Kommune.


Nanna

Jeg søgte denne elevplads i Rødovre Kommune grundet uddannelsens opbygning. Under uddannelsen kommer man vidt omkring i de forskellige forvaltninger, hvilket tiltalte mig meget. Man får lov til at arbejde med en masse forskellige kollegaer samt at sidde med en masse forskellige arbejdsopgaver. Derudover har man som elev selv indflydelse på sit elevforløb, hvor man selv kan være med til at ønske hvor man skal være på 2. år.

Jeg er blevet taget super godt imod af alle mine kollegaer fra første dag. Der er et godt sammenhold og man føler sig ikke blot som en elev, men som en del af hele afdelingen. Jeg kan klart anbefale Rødovre Kommune, hvis du er på udkig efter en spændende og bred ”allround” uddannelse, med gode fællesskaber samt muligheden for at udvikle dig ikke mindst fagligt, men også personligt.

Arbejdstid

Arbejdstiden er 37 timer om ugen og administrationen i Rødovre Kommune har flekstid.

Mandag - Onsdag Kl. 8 – 15 
Torsdag - Kl. 8 – 18 
Fredag - Kl. 8 – 14 

Personalegoder

I Rødovre Kommune har vi forskellige tilbud til medarbejderne. Vi har bl.a.:

 • Personaleforeningen i Rødovre Kommune - PiRK 
 • Sportsklubben R.K.S 
 • Feriehuse 
 • Kunst- og Kulturforening 

Trivsel- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi og helbredstjek.
Herudover tilbyder vi også interne kurser af både faglig og personlig karakter.

Stillingsopslag

Stillingsopslag kommer bl.a. på hjemmesiden www.rk.dk. Der annonceres en gang om året i foråret. 

Jobsamtalen

Ansættelsesudvalget består af den elevansvarlige og 1 elevvejledere. De nuværende kontorelever tager imod ansøgerne og fortæller lidt om, hvordan det er at være elev i Rødovre Kommune og følger ansøgerne hen til ansættelsessamtalen.

Der bliver eventuelt en 2. samtalerunde.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider