Seniorjob

Du kan have ret til et seniorjob, hvis du har opbrugt din dagpengeret, og der højst er fem år til, du kan gå på efterløn. Din a-kasse sender et brev til dig før du har opbrugt din dagpengeret og du kan herefter sende din ansøgning til kommunen.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Seniorjob i Rødovre Kommune

Fold alle ud

Betingelserne for at have ret til et seniorjob

Du har ret til seniorjob, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen, og din dagpengeret udløber mindre end 5 år før efterlønsalderen.

Betingelserne for at søge et seniorjob er herudover følgende:

 • Du er ledig
 • Du har mistet retten til arbejdsmarkedsydelse eller dagpenge
 • Du er fortsat medlem af en a-kasse
 • Du indbetaler fortsat til din efterløn
 • Du har bopælsadresse i den kommune, du søger seniorjob i

Hvis du er i tvivl, om du opfylder betingelserne, skal du kontakte din a-kasse.

Hvornår kan du søge et seniorjob

Du kan søge et seniorjob tidligst tre måneder før og senest to måneder efter, din arbejdsmarkedsydelse eller dagpengeret ophører.

Rødovre Kommune har pligt til at ansætte dig to måneder efter, at vi har modtaget din ansøgning (dog tidligst fra du mister retten til arbejdsmarkedsydelse eller dagpenge). Hvis du ikke søger et seniorjob senest to måneder før, du mister retten til arbejdsmarkedsydelse eller dagpenge, risikerer du at stå uden forsørgelsesgrundlag i en periode.

Søger du på ny seniorjob efter at have været i ordinær beskæftigelse, har Rødovre Kommune pligt til at ansætte dig senest 1 måned efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Generelt om seniorjob

 • Du bliver tilbudt en fuldtidsstilling, hvis du er fuldtidsforsikret medlem af a-kassen
 • Du bliver tilbudt en deltidsstilling, hvis du er deltidsforsikret mellem af a-kassen
 • Hvis du ønsker et seniorjob med lavere timetal, end du er berettiget til, kan der laves en aftale mellem Rødovre Kommune, din faglige organisation og dig, men du får ikke supplerende ydelser op til det timetal du er berettiget til
 • Hvis du finder ordinær beskæftigelse, og du efterfølgende bliver ledig, har du ret til et nyt seniorjob, medmindre du har genoptjent din ret til dagpenge
 • Flytter du til en anden kommune, har du ret til at fortsætte dit nuværende seniorjob eller få et nyt seniorjob i din nye bopælskommune
 • Rødovre Kommune skal tilbyde dig et seniorjob senest to måneder efter den dag, hvor du har ansøgt om et seniorjob (dog tidligst fra du mister retten til arbejdsmarkedsydelse eller dagpenge), hvis ikke dette kan lade sig gøre, har du ret til kompensationsydelse.

Hvordan søger jeg et seniorjob

Du kan sende din ansøgning, CV og øvrig dokumentation (se nedenfor) på mail til Rødovre Jobcenter. I emnefeltet skriver du ”Ansøgning om seniorjob”. Du kan naturligvis også komme forbi med din ansøgning m.v. hos Rødovre Jobcenter – se konktaktoplysninger på sidste side.

Sammen med din ansøgning og CV skal vi bruge skriftlig dokumentation, som du skal indhente hos din a-kasse.

OBS: Vi kan ikke tilbyde dig seniorjob eller udbetale kompensationsydelse, før vi har modtaget nedenstående oplysninger.

Den dokumentation, som du skal indhente fra din a-kasse, er:

 • Medlemskab af a-kasse
 • Bekræftelse på din ledighed
 • Dato for ophør af arbejdsmarkedsydelse eller dagpenge
 • Dato for, hvornår du går på efterløn
 • Fuldtids- eller deltidsforsikret
 • Dagpengesats på det tidspunkt, du faldt for dagpengeretten (ikke arbejdsmarkedsydelsen)
 • Hvorvidt du er berettiget til seniorjob

Du skal stå til rådighed for tilbud om ordinær beskæftigelse

Selvom du er ansat i et seniorjob, skal du stå til rådighed for formidlet arbejde, og du skal være registreret som arbejdssøgende i Rødovre Jobcenter samt have et fyldestgørende og opdateret CV på Jobnet (www.jobnet.dk), så arbejdsgivere kan søge dit CV på Jobnets hjemmeside.

Hvis Rødovre Jobcenter eller din a-kasse finder og tilbyder dig et ordinært arbejde, skal du tage imod dette tilbud, ellers mister du retten til seniorjob og kompensationsydelse.

Hvis du får ordinær beskæftigelse

Hvis du får et ordinært arbejde, skal du give besked på mail til Rødovre Kommune, Ressource- og Serviceforvaltningen, Personale & Udvikling, så vi kan stoppe din løn/kompensationsydelse.

Når du er i ordinært arbejde, har du ikke længere ret til seniorjob eller kompensationsydelse, og det er derfor vigtigt, at du giver besked om dit nye job, så du ikke risikerer at skulle tilbagebetale løn eller kompensationsydelse. Seniorjobbet skal opsiges efter gældende overenskomst.

Løn- og ansættelsesvilkår

Når Rødovre Kommune tilbyder dig et seniorjob, skal du takke ja til tilbuddet, ellers giver du afkald på din ret til seniorjob og/eller kompensationsydelse. 
Du modtager et ansættelsesbrev, når du bliver ansat.

Du skal være opmærksom på, at kommunen ikke har pligt til at finde et job, der svarer til dine erhvervede kvalifikationer, og at du derfor kan høre under en anden overenskomst, end du har gjort i dit tidligere job. Der gøres dog en stor indsats for at knytte dig til et seniorjob, hvor din erfaring og dine kvalifikationer kan bruges.

Prøvetid i seniorjobbet

Hvis du og/eller din arbejdsgiver med rimelig grund mener, at det er svært at fortsætte samarbejdet, vil Personale & Udvikling forsøge at matche dig i et nyt seniorjob. Indtil da vil du modtage kompensationsydelse. 

Ophør i seniorjobbet

Misligholdelse

Hvis du misligholder din ansættelsesaftale, gælder de almindelige ansættelsesretlige regler. En misligholdelse af ansættelsen vil betyde, at du mister retten til både seniorjob og kompensationsydelse.

Sygdom 

Hvis du bliver syg under din ansættelse i seniorjob, gælder de almindelige ansættelsesretlige regler, og du kan derfor blive afskediget som følge af sygdom. Du har som udgangspunkt ret til et nyt seniorjob, når du raskmeldes, medmindre der er tale om misligholdelse.

Der vil altid blive foretaget en konkret samlet vurdering af omstændighederne i den enkelte afskedigelsessag med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt der er tale om misligholdelse eller ej. 

Andre situationer der fører til ophør

Dit seniorjob ophører også, når/hvis:

 • Du når din efterlønsalder og dermed går på efterløn
 • Du afslår et ordinært arbejde
 • Du undlader at indbetale til din efterløn eller dit medlemskab af din a-kasse.

Kompensationsydelse

Kan Rødovre Kommune ikke tilbyde dig et seniorjob senest to måneder efter den dag, du har søgt et seniorjob (dog tidligst fra du mister retten til arbejdsmarkedsydelse eller dagpenge), har du ret til kompensationsydelse.

Kompensationsydelsen beregnes ud fra din dagpengesats og vil derfor svare til det, du har fået i dagpenge.

Kompensationsydelsen vil blive indsat på din NemKonto.

Har du anden indkomst samtidig med kompensationsydelsen, har du pligt til at oplyse dette. Den anden indtægt vil medføre fradrag i din kompensationsydelse. Du skal sende oplysninger og dokumentation for anden indtægt på mail til Rødovre Kommune, Ressource- og Serviceforvaltningen, Personale & Udvikling.

Tilbagebetaling af kompensationsydelse

Kompensationsydelsen er som udgangspunkt ikke en ydelse, som skal tilbagebetales. Rødovre Kommune kan dog kræve, at du tilbagebetaler kompensationsydelsen, som du allerede har fået, hvis du ikke har oplyst om ændringer i dine forhold, som kan påvirke ydelsen.

Du har pligt til at oplyse om f.eks.:

Indtægter

 • Sideløbende indkomst f.eks. løn, rådighedsløn, honorarer m.v.
 • Indtægter der træder i stedet for lønindkomster f.eks. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, fratrædelsesgodtgørelse m.v.
 • Indtægter som modtages for borgerlige ombud og hverv

Pension

 • Løbende udbetaling af pension, inkl. tillæg fra tidligere ansættelsesforhold, f.eks. tjenestemandspension
 • Løbende udbetaling af pension, som har forbindelse med arbejde i udlandet
 • Løbende udbetaling af pension eller pensionslignende ydelser, hvis du tidligere har været borgmester, udvalgsformand, rådmand, medlem af Folketinget eller Europaparlamentet
 • Løbende udbetaling af beløb, som kan sidestilles med pension fra en tidligere arbejdsgiver 

Se i øvrigt reglerne om fradrag i kompensationen i §§ 2 – 16 i Bekendtgørelse om seniorjob nr. 1450.

Ferieregler

Ferie når du er i seniorjob

I dit seniorjob er du ansat på overenskomstmæssige vilkår og optjener ret til ferie med løn efter de vilkår, der gælder for ansættelsesområdet. Du optjener ferie og feriepenge efter ferieloven. Efter ferieloven optjener man ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår (optjeningsår), og ferien skal holdes i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april, og som følger efter optjeningsåret.

Ansatte i seniorjob har ikke ret til feriedagpenge. Dette skyldes, at man som ansat i et seniorjob har opbrugt retten til dagpenge, og retten til feriedagpenge er bl.a. betinget af, at man opfylder betingelserne for ret til dagpenge. 

Ifølge lovgivningen skal du selv finansiere en evt. ferie, indtil du har optjent ferie med feriepenge.

Ferie når du modtager kompensationsydelse

Du har ret til ferie med kompensationsydelse. Når du ønsker ferie med kompensationsydelse, skal du give din leder og Personale & Udvikling besked om afholdelse af ferie, inden du holder den.

OBS: Hvis du har ikke-afholdte feriedage på dit feriekort, fra eksempelvis løntilskud, skal disse bruges, før du kan holde din ferie med kompensationsydelse.

Retten til kompensationsydelse gælder for følgende dage og perioder:

 • Er du begyndt på kompensationsydelse mellem 1. maj og 31. juli i et ferieår, har du ret til 15 feriedage med kompensation i det pågældende ferieår og 25 dage med kompensation i det efterfølgende ferieår.
 • Er du begyndt på kompensationsydelse mellem 1. august og 31. december i et ferieår, har du ret til 10 feriedage med kompensation i det pågældende ferieår og 25 dage med kompensation i det efterfølgende ferieår.
 • Er du begyndt på kompensationsydelse mellem 1. januar og 30. april i et ferieår, har du ret til 5 feriedage med kompensation i det pågældende ferieår og 25 dage med kompensation i det efterfølgende ferieår. 

Ferie med kompensation, der ikke er afholdt inden ferieårets udløb, bortfalder.

Hvis du bliver ansat i et seniorjob overgår du til ferie med løn i forhold det du optjener, se det foregående afsnit ”Ferie når du er i seniorjob”.

Du kan læse mere om feriereglerne i Bekendtgørelse om seniorjob nr. 1450, kapitel 5, §§ 17 og 18.

Kontaktoplysninger

Telefonisk henvendelse: 36 37 70 60

Telefontid: Mandag - ons, fredag Torsdag  
Kl. 10.00 – 14.00
Kl. 10.00 – 18.00

Send e-mail via Digital Post

Skriftlig henvendelse:
Rødovre Jobcenter
Egegårdsvej 66, 1.
2610 Rødovre

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider