Nyt fælles skoledistrikt skal sikre gode skoler – også i fremtiden

18/04-2023

Rødovre er i vækst, og over de næste ti år skal skolerne i Rødovre Kommune rumme op mod 1.000 flere børn og unge. For at fastholde en høj faglig og pædagogisk kvalitet og stabile forhold for elever og medarbejdere anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at kommunen søger om dispensation i Børne- og Undervisningsministeriet til at lave et fælles skoledistrikt for alle seks folkeskoler. Det vil samtidig betyde, at der kan indføres søskendegaranti for alle.

Elevvæksten over de kommende år fordeler sig skævt i Rødovre, og med det nuværende antal skoledistrikter betyder det, at distrikterne skal ændres flere gange over de kommende år. Det er en usikker situation for forældre og børn, hvor der blandt andet er risiko for, at søskende ender på forskellige skoler. Børne- og Kulturforvaltningen har derfor undersøgt, hvordan der kan skabes en løsning, hvor børn og forældre undgår, at skoledistrikterne skifter flere gange inden for en kort årrække og dermed fastholde seks attraktive skoler, som i fællesskab kan løfte opgaven med de mange nye elever. 

Løsningen er et fælles skoledistrikt, fordi det giver mulighed for, at alle seks skoler fortsat kan levere undervisning af høj kvalitet, at indføre søskendegaranti samt minimere antallet af klasseopdelinger og –sammenlægninger på alle klassetrin, også på de årgange, hvor klasseloftet på 24 elever er indført. 

”Vi kan ikke fortsætte med vores nuværende skoledistrikter. Stigningen i antallet af elever på vores skoler kombineret med den usikkerhed, der er i skoleprognoserne, vil – hvis ikke vi laver ét fælles skoledistrikt – resultere i hyppige ændringer af de seks skoledistrikter de kommende år. Det vil være til stor gene for både børn, forældre og medarbejdere. Derfor vil vi ansøge Børne- og Undervisningsministeriet om at etablere en femårig forsøgsordning med et fælles skoledistrikt,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget. 

På det seneste møde i Børne- og Skoleudvalget blev det anbefalet at sende forslaget om et fælles skoledistrikt i høring i de seks skolebestyrelser. Efterfølgende har Børne- og Kulturforvaltningen været i dialog med skolebestyrelserne om det fælles skoledistrikt, og her står det klart, at særligt nærhed og sikre skoleveje er noget af det, som de er mest optaget af. Det vil derfor indgå i forvaltningens videre arbejde. Der bliver også afholdt møder med forældrebestyrelserne i kommunens dagtilbud. 

Forslaget om et fælles skoledistrikt bygger blandt andet på gode erfaringer fra Gentofte Kommune og Københavns Kommune. Sidstnævnte har blandt andet været i samme situation som Rødovre Kommune i forhold til ujævn fordeling af elever. 

”Med ét stort skoledistrikt udnytter vi skolernes kapacitet bedst muligt og sikrer stabilitet for vores elever og medarbejdere. Vi har selvfølgelig fokus på, at børn går i skole i nærheden af deres bopæl samt, at skolevejene er trygge. Det vil vi derfor være i dialog med skolebestyrelserne om, så eleverne får den bedste skolegang som muligt,” fortæller Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Samtidig er det tidligere besluttet i forbindelse med de kommende udbygninger af skolerne, at der skal være fokus på sikre skoleveje. 

Skaber mulighed for søskendegaranti

Med de nuværende skoledistrikter og fordelingskriterier er familier med flere børn ikke garanteret at kunne få yngre søskende på samme skole som ældre søskende. Det vil blive ændret med det fælles skoledistrikt. 

”I dag har vi situationer, hvor familier oplever, at en yngre søskende ikke kan blive optaget på samme skole som en ældre søskende. Det giver stor frustration hos familierne, som kan få sværere ved at få logistikken i hverdagen til at hænge sammen. Derfor vil vi med det nye fælles skoledistrikt indføre søskendegaranti, så vi forbedrer hverdagen for familierne med flere søskende,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen. 

Stabilitet giver højere undervisningskvalitet på alle skoler

I de nuværende skoledistrikter kan en stigning i antallet af elever på en given skole betyde, at der skal oprettes nye klasser på årgangene, og at eksisterende klasser derved skal deles. 

”Vi vil gerne undgå klassedelinger. Klassedelinger kan skabe uro både socialt og fagligt. Socialt, fordi allerede etablerede fællesskaber pludselig brydes – hvorefter der skal sættes ekstra tid og ressourcer af til opbygning af nye fællesskaber. Fagligt fordi igangværende faglige forløb pludselig afbrydes,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen. 

”Med et fælles skoledistrikt bliver vi ved med at have gode skoler til alle børn og unge i Rødovre – også i fremtiden,” afslutter Flemming Lunde Østergaard Hansen. 

Hvis skolebestyrelserne bakker op om forslaget, kan Kommunalbestyrelsen sende forslaget om et fælles skoledistrikt til godkendelse i Børne- og Undervisningsministeriet. Med en godkendelse vil det fælles skoledistrikt gælde fra skoleåret 2024/2025. 

Hvis Kommunalbestyrelsen afviser forslaget, vil der i stedet blive sat en proces i gang om ændringer af de eksisterende skoledistrikter.

Læs mere på Rødovre Kommunes hjemmeside, hvor du kan finde viden om planerne og få svar på spørgsmål.


FAKTA

Omlægning til fælles skoledistrikt kræver godkendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, da der skal søges om dispensation til at fravige folkeskolelovens § 36, stk. 2. 

Efter høringsperioden i skolebestyrelserne vil Børne- og Kulturforvaltningen ansøge ministeriet om dispensation for en 5-årig periode efter høringsperioden, såfremt der er opbakning til forslaget. Hvis der ikke er opbakning, vil der i stedet blive sat en proces i værk om ændringer af de eksisterende skoledistrikter.

Efter høringsperiode og godkendelse fra ministeriet vil Børne- og Kulturforvaltningen præsentere det endelige forslag om fælles skoledistrikt, som kommunalbestyrelsen skal endeligt godkende.

Børne- og Kulturforvaltningens forslag til nye fordelingskriterier i det fælles skoledistrikt:

  1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.
  2. Søskende til elever på skolen har ved indskrivning til 0. klasse ret til optagelse på den samme skole. Søskendegarantien omfatter børn med bopæl i Rødovre Kommune.
  3. Alle børn er sikret plads på en skole indenfor 2,5 km.