Sammen om Rødovre

- Vi finder fremtidens løsninger i fællesskab

  
Hvad er ’kommunen’? Nogen tænker straks på børnehaven, skolen eller genbrugsstationen. Andre tænker på et nyt pas eller snerydning. Eller på den hjælp, man kan få brug for, hvis hverdagen bliver svær – når man bliver ældre, hvis man ikke trives, eller når man står uden arbejde. Men kommunen er ikke kun de ydelser, vi leverer. Ordet ’kommune’ betyder ’fælles’. Og det er netop dét, Rødovre er bygget op om. Rødovre Kommune udgøres af alt det, vi skaber mellem borgere, virksomheder, foreninger, politikere og kommunale medarbejdere. Og vi finder fremtidens løsninger i fællesskab.

Vi tager socialt ansvar

Alle, der bor eller arbejder i Rødovre, er en del af lokalsamfundets fællesskab. I Rødovre træder vi til og hjælper hinanden. Vi tager sammen ansvar for, at Rødovre er et godt sted at være, uanset hvem man er og hvor man er i livet. Sådan er det i dag, og sådan skal det også være i fremtiden. Rødovre er en kommune, hvor man kommer hinanden ved, og hvor lokalsamfundet er involveret i udviklingen af fremtidens velfærd. Vi vil bringe forskellige perspektiver og borgernes stemmer tydeligere frem, der hvor politik, det levede liv og professionelle fagligheder mødes.

Vi tager økonomisk ansvar

Rødovre er en kommune i kraftig vækst. Det betyder, at flere flytter hertil med ønsker og forventninger til det lokalsamfund, de har valgt at blive en del af. Væksten betyder også, at der bliver flere borgere, som har brug for hjælp. Samtidig har vi svært ved at finde arbejdskraft – særligt til velfærdsområderne. Udviklingen i kommunen presser både økonomien og sammenhængskraften. Det kræver nye løsninger i fremtiden. Dem finder vi i samarbejde med borgere, foreninger, råd og nævn, opgaveudvalg og virksomheder. Vi lykkes kun, hvis vi hjælpes ad.

Vi tager demokratisk ansvar

Vi tager ansvar for de beslutninger, vi træffer. Når vi sætter kryds eller stiller op til kommunalvalget. Når vi tager del og giver vores mening til kende i hverdagens små og store sager. Til forældremødet, på generalforsamlingen, i kommunalbestyrelsen eller i MED-udvalget. Det handler både om de sjove beslutninger, hvor noget vælges til, og om de nødvendige beslutninger, når der skal prioriteres og vælges fra. Det gør vi i samarbejde, også når det er svært, med vægt på dialog og gennemsigtighed.

Fremtiden er vores fælles ansvar

Vi er sammen om at bevare vores historie og om at skabe en bæredygtig fremtid for Rødovre. Rødovre har været en mønsterkommune siden det danske velfærdssamfund udviklede sig i 1950’erne og 1960’erne. I dag er Rødovre en stærk velfærdskommune, som vi kan være stolte af. Det vil vi fortsætte med at være. Derfor passer vi godt på det, der er blevet bygget op. Men vi har også modet til at sætte nye ambitioner og skabe rammerne for det, Rødovre skal blive til, og for dem, som er en del af fremtidens stærke lokalsamfund.

Vi er Sammen om Rødovre.

Sammen om Rødovre

Fold alle ud

Sammen om Rødovre – principper for arbejdet

Sammen om Rødovre er overskriften på en udvikling, som har været i gang i Rødovre Kommune i flere år. Rundt om i kommunen har vi gjort os mange gode erfaringer i samarbejdet med borgere, virksomheder, civilsamfund, politikere og kommunale medarbejdere.

Vi har stillet nye spørgsmål og fået nye svar. Vi har oparbejdet kompetencer og udviklet en systematik i vores tilgang og metoder, som vi kan bringe i spil i hele organisationen. Vi har også udviklet samspillet i kommunalbestyrelsen og fundet nye måder at gå i dialog og skabe politik sammen.

Med det fundament er vi nu klar til at tage de næste skridt og blive endnu mere fælles om udviklingen. Derfor har vi formuleret tre principper for, hvordan vi gerne vil arbejde i Rødovre Kommune. De gælder internt i den kommunale organisation. Og de gælder udadtil i mødet mellem politikere, medarbejdere, borgere, virksomheder og det øvrige civilsamfund. På den måde sikrer vi, at der er sammenhæng i det, vi siger, og det, vi gør:

  • Vi vil hjælpes ad – gennem åbenhed, dialog og samarbejde
  • Vi tør prioritere – ud fra skiftende behov, forventninger og vilkår
  • Vi skal være nysgerrige – på nye perspektiver, muligheder og løsninger

#1 Vi vil hjælpes ad – gennem åbenhed, dialog og samarbejde

I Rødovre hjælpes vi ad. Vi kan se, at vi kommer længere, når vi er dialogsøgende, lyttende og samarbejdende. Vi bygger på stærke relationer og insisterer på at være fælles om løsningerne. Vi er fælles om de store spørgsmål på tværs af hele kommunen, hvor der skal være sammenhæng i det, vi gør. Og vi er fælles i de konkrete hverdagssituationer, hvor vi opsøger andre, der kan være en del af løsningen og gør det nemt at være med. For når vi hjælpes ad, kan borgerne i Rødovre mærke det.

#2 Vi tør prioritere – ud fra skiftende behov, forventninger og vilkår

Vilkårene for at drive Rødovre Kommune ændrer sig. Kommunen vokser, og befolkningssammensætningen forandres. Det skaber nye forventninger til, hvad kommunen skal kunne. Samtidig ser vi en række udfordringer, som betyder et øget behov for tværgående indsatser. Vi står over for svære valg, og derfor er det vigtigt, at vi tør prioritere. Så beslutninger og løsninger passer bedst muligt til den enkelte, det fælles og den situation, vi står i som kommune. Og til de ambitioner, vi har for Rødovre.

#3 Vi skal være nysgerrige – på nye perspektiver, muligheder og løsninger

I Rødovre skal vi være oprigtigt nysgerrige. Vi skal stille nye spørgsmål for at få øje på nye muligheder og løsninger. Vi skal være åbne og transparente og holde igen med faste antagelser. De fælles opgaver handler om menneskers liv, uddannelse og arbejde. Den enkeltes fritidsliv, helbred og holdninger. Derfor skal de perspektiver i spil, før beslutningen er truffet eller løsningen defineret.

Sammen om Rødovre – indsatsområder

Den overordnede vision for Sammen om Rødovre og principperne for arbejdet har kun værdi, hvis de omsættes fra papir til praksis. For at understøtte realiseringen konkretiseres og omsættes visionen og principperne løbende i indsatsområder, der kan understøtte udviklingen og sikre, at arbejdet går i den ønskede retning.

Arbejdet med at realisere vision og principper er en kombination af allerede eksisterende praksis, der skal udbredes, og ny praksis, der skal skabes og udfoldes bl.a. gennem prøvehandlinger. De konkrete indsatsområder, metoder og tilgange har et politisk og et organisatorisk spor, der virkeliggøres i tæt samspil.

Politiske indsatsområder – øget dialog, samspil og transparens

Det politiske samspil i Rødovre er kendetegnet ved en stærk samarbejdsånd og en god tone, hvor forskelle i holdninger ikke står i vejen for fælles løsninger. Den måde at skabe politik sammen, bygger på det fællesskab, som kendetegner hele Rødovre, fx blandt frivillige ildsjæle, vores levende kultur- og fritidsforeninger og virksomheder, der insisterer på at tage socialt ansvar. De fællesskaber inspirerer også det politiske ønske om at sikre et godt og inddragende samarbejde om kommunens udvikling.

Kommunalbestyrelsen har defineret en række initiativer, som skal understøtte arbejdet med øget dialog, samspil og transparens indadtil og udadtil. Nogle af dem bygger på det, vi allerede gør, mens andre handler om det, vi gerne vil udvikle endnu mere.

Vi bruger vores budget som det faste omdrejningspunkt for vores udvælgelse og prioritering af områder eller indsatser, som kræver en særlig opmærksomhed. Samtidig gør vi løbende status på det, vi har sat i gang, og evaluerer på vores samarbejde og arbejdsformer, sådan at vi kan skabe de bedste resultater for Rødovre.

Organisatoriske indsatsområder – fælles retning og øget sammenhængskraft

Den kommunale organisation i Rødovre er en kompleks størrelse. Den er delt op i mange forskellige områder, som har hver sin kerneopgave og sit ansvar over for borgere, politikere, medarbejdere og lovgivning. Det kræver sit at drive og udvikle bare ét område. Samtidig har vi en fælles kerneopgave og et fælles ansvar, som går på tværs af hele den kommunale organisation. Vi er allerede godt i gang med at gøre os gode erfaringer med samskabelse og velfærdsfornyelse. De findes fx i Sammen med Borgeren, En Ung Strategi og Klimahandlingsplanen. Det er en udvikling, hvor vi hele tider bygger videre på det fundament, der skal være med til at sikre fremtidens velfærd.

Vi vil have, at borgerne mærker, at vi taler sammen og arbejder ud fra de samme tilgange. For det vi gør hver for sig bidrager til helheden og de fælles løsninger. For den enkelte, for fællesskabet og for fremtiden. Derfor skal vi også række ud på tværs af vores områder, når vi har en idé, en sag eller en udfordring, der kræver det. Vi skal sikre ressourcer, kompetencer og prioritering i det, vi gør. For det er alt sammen en del af den helhed, som borgerne møder, og fremtidens udfordringer nødvendiggør.

Det gør vi med en samlet ledelse, som tager beslutninger og kommunikerer om dem. Vi udvikler vores organisation til at kunne se og agere på tværs. Og på baggrund af det arbejder vi løbende med indsatser og afprøver, hvordan vi forankrer vores fælles principper nu og fremover.

I tæt samspil

De politiske og organisatoriske indsatsområder kan ikke stå alene. Vi kobler politik, faglighed og det levede liv tæt sammen. Vi kan kun lykkes med vores høje ambitioner, hvis vi tackler de store dagsordener sammen. Der hvor politikker, 17.4-udvalg og budgetter bliver til konkrete handleplaner, prøvehandlinger og resolutioner. Altid med udgangspunkt i inddragelse af dem, det handler om.

Rødovre Kommune

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider