Baggrund og proces

Her kan du læse om baggrund og proces for prioritering og udvælgelse af anlægsinvesteringer på idrætsområdet i Rødovre Kommune.

Anlægsinvesteringer

Baggrund

I Rødovre Kommune er der mange ønsker til opgradering af eksisterende eller etablering af nye idrætsfaciliteter og -anlæg. For at give alle mulighed for at blive hørt samt for at give politikerne mulighed for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag, har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet en model for prioritering og udvælgelse af kommende anlægsinvesteringer på idrætsområdet.

Det overordnede mål med modellen er at skabe:

  • En fast, synlig og transparent proces for alle involverede
  • Et sammenligningsgrundlag mellem de forskellige anlægsprojekter
  • At politikernes, FiR’s og forvaltningens vidensgrundlag bliver styrket, så beslutninger træffes på et oplyst grundlag

Processen

Processen for prioritering og udvælgelse af anlægsinvesteringer på idrætsområdet består af en brugerinddragelsesproces og en politisk proces. 

Brugerinddragelsesproces:

Her vises hvordan brugerinddragelsesproces foregår, først ansøgningsrunde, så analysegruppe og til sidst udvælgelseskomité

Fase 1: Ansøgningsrunde

Den første fase af brugerinddragelsesprocessen består af en ansøgningsrunde, hvor borgere og foreninger får mulighed for at indsende anlægsønsker til forvaltningen ved hjælp af en ansøgningsblanket.

Fase 2: Analysegruppe

Når ansøgningsrunden er færdig og alle ansøgninger er modtaget hos Børne- og Kulturforvaltningen, vil forvaltningen analysere, beskrive og kvalitetstjekke de forskellige anlægsprojekter. Behandling og bearbejdning af anlægsønskerne sker på baggrund af objektive parametre, der kan være med til at belyse projektets styrker og svagheder. Analysegruppen vil bestå af udvalgte medarbejdere fra Børne- og Kulturforvaltningen og fra Teknisk Forvaltning.

Fase 3: Udvælgelseskomité

Når analysegruppen har analyseret og kvalitetstjekket de forskellige anlægsprojekter, vil en udvælgelseskomité prioritere og anbefale de indkomne ønsker. De respektive ønsker kategoriseres efter et stort, mellem og lille behov. Udvælgelsen vil ske med udgangspunkt i de målsætninger som idrætspolitikken fastsætter, som bliver den overordnede rettesnor for prioritering af kommende anlægsønsker. Udvælgelseskomitéen består af medarbejdere fra Børne- og kulturforvaltningen, Teknisk Forvaltning samt repræsentanter fra FiR og foreningerne.

Den politiske proces:

Her vises den politiske proces, budgetseminar, budgettet for det kommende år vedtages og budgetsag, hvor pengene frigives

Fase 4: Budgetseminar

Med udgangspunkt i udvælgelseskomitéens anbefalinger vil Børne- og Kulturforvaltningen udarbejde et notat, hvor forvaltningen indstiller, hvilke anlægsønsker der skal prioriteres. Kommunalbestyrelsen drøfter indstillingen til budgetseminaret. I indstillingen vil udvælgelseskomitéens anbefalinger vedlægges som bilag.

Fase 5: Budgettet for det kommende år vedtages

Til budgetforhandlingerne træffes endelig beslutning om, hvilke anlægsprojekter, der gives bevilling til.

Fase 6: Budgetsag, hvor pengene frigives

Efter budgetforhandlingerne udarbejdes der en konkret anlægsbevillingssag, hvor pengene frigives. Pengene frigives i det budgetår, hvor anlægsbevillingen er givet, og herefter kan arbejdet igangsættes.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider