Procesplan

Her fremgår de væsentlige datoer for procesplanen samt uddybende informationer om den kommende proces.

Proces for udvælgelse af anlægsinvesteringer i 2025

 • Den 5. december 2023: Kultur- og Fritidsudvalget godkender modellen for prioritering og udvælgelse af anlægsinvesteringer på idrætsområdet i 2024.
 • Den 6. december 2023: Ansøgningsrunde åbner.

Foreningerne tilbydes vejledning og sparring i ansøgningsfasen med deadline for de endelig ansøgninger - fase 2 - ultimo marts 2024.

 • Den 31. januar 2024: Deadline for første ansøgningsrunde.
 • Februar 2024: Udvælgelse af projekter til anden ansøgningsrunde. Alle foreninger får direkte besked, om projektet er gået videre eller ej.
 • Ultimo marts 2024: Deadline for anden ansøgningsrunde.
 • April 2024: Orienteringssag til KFU vedr. de indsendte anlægsprojekter.
 • April og maj 2024: Analysegruppen beskriver og kvalitetstjekker de indsendte anlægsprojekter. Det udarbejdede materiale sendes i høring hos foreningerne samt FIR.
 • Juni 2024: Orienteringssag til KFU vedr. forvaltningens analyse af projekterne.
 • Juni 2024: Udvælgelseskomité prioriterer og udvælger, hvilke projekter der skal indstilles til politisk godkendelse.
 • Oktober 2024: Budget 2025 aftales, hvorefter der laves en anlægsbevillingssag til Kommunalbestyrelsen med udmøntning af de besluttede projekter.

Udvælgelseskriterier

Hvert år lægges en række kriterier til grund for, hvilke anlægsprojekter der prioriteres i den kommende ansøgningsrunde. Som eksempel kan der det ene år fokuseres på børn og unge, mens et andet år kan fokus være på ældre. Fælles for kriterierne er, at de er i tråd med Rødovre Kommunes idrætspolitik. Der foreslås følgende kriterier (uprioriteret) for processen for anlægsinvesteringer i 2025:

 • Anlægsprojekter, der kan øge kapaciteten eller forbedre udnyttelsesgraden af eksisterende faciliteter.
 • Anlægsprojekter, der kan stimulere diversiteten af idrætstilbud i Rødovre Kommune eller lokalt i et område i kommunen.
 • Anlægsprojekter, der fremstår modne og klar til at blive realiseret.

Det første kriterie er det samme som var gældende i prioriteringsprocessen for 2023 og 2024. Forvaltningen anbefaler at fastholde dette kriterie, da der ved budget 2025 skal udarbejdes et oplæg til politisk beslutning, som skal beskrive ambitionsniveau og rækkefølgeplan for renovering og udbygning af Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal og Espelundens Idrætsanlæg. Indtil dette oplæg er udarbejdet og resultaterne heraf er blevet indarbejdet i den strategiske planlægning af kommunens fremtidige anlægsinvesteringer, anbefaler forvaltningen, at der fortsat fokuseres på kommunens eksisterende faciliteter, herunder hvordan kapaciteten kan øges og udnyttelsesgraden forbedres.

Det andet kriterie bunder i ønsket om at øge antallet af idrætsaktive borgere i Rødovre Kommune. En række undersøgelser viser, at diversitet og mangfoldighed i idrætstilbuddene i en kommune i højere grad øger antallet af idrætsdeltagende borgere end, hvis der støttes færre og større idrætsgrene. Det skal ses i lyset af, at Rødovre Kommune generelt ligger under landsgennemsnittet af foreningsmedlemmer, ligesom kommunen har færre foreningsaktive til sammenligning med kommunerne på Vestegnen.

Det tredje og sidste kriterie bunder i ønsket om at få eksekveret anlægsprojekter besluttet i budget 2025 hurtigst muligt, hvorfor projekter, der ikke medfører behov for foranalyser mv. vil vægtes højere. Således prioriteres de projekter, som fremstår gennemarbejdede og hvor fx priser og tegninger er indhentet.

Udover ovenstående kriterier ses der positivt på projekter som er bæredygtige, multifunktionelle og hvor flere foreninger eller aktører kan samarbejde om brugen af faciliteten, jf. målene i idrætspolitikken.

Ansøgningsforløbet i øvrigt

Bemærk desuden generelt i forbindelse med ansøgningsproceduren, at:

 • Foreningerne har mulighed for at få hjælp til udarbejdelse af deres projektforslag hos både Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen.
 • Foreninger, der får afslag, får en begrundelse, og kan få den uddybet med henblik på en ny ansøgning i næste runde.
 • Der opfordres til, at hvis flere foreninger har samme projektforslag, bør foreningerne gå sammen om ansøgningen.

Børne- og Kulturforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider