Open Call – kunst på Aage Knudsens Strøg

Rødovre Kommunes kunstråd inviterer alle professionelle kunstnere med interesse i, og erfaring med kunst i det offentlige rum, til at deltage i dette Open Call. Der ønskes forslag til et blivende kunstværk på det kommende Aage Knudsens Strøg i Rødovres nye bymidte, Gartnerbyen.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Kultur - Kultur og Fritidsområdet

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Selvbetjening

Fold alle ud

Deltag i Open Call med dit kunstværk

Husk at have MitID klar.

Deltag i Open Call og send forslag til et blivende kunstværk på det kommende Aage Knudsens Strøg i Rødovres nye bymidte, Gartnerbyen.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Open Call

Fold alle ud

Rødovre Kunstråd har valgt følgende forløb

 1. Alle interesserede kan indsende ide-udkast via sikker post øverst på denne side.
 2. Rødovre Kunstråd udvælger ca. 4-6 projekter blandt de indsendte ide-udkast, som rådet gerne vil se udfoldet og gennemarbejdet med skitser/model, budget og tidsplan.
 3. Værket realiseres så det står klar til indvielse/afsløring i første kvartal 2026. 

Eventuelle spørgsmål rettes til Kunstrådet ved at sende en mail via Digital Post Att: Anni Lave Nielsen mrk. Kunstrådet

Økonomi

 1. Der betales ikke honorar for de indsendte ide-udkast til Open Call.
 2. Derimod vil de kunstnere, der inviteres til at fremlægge et mere gennemarbejdet projekt med budget og tidsplan, blive honoreret med 25.000 kr. Honoraret vil blive udbetalt til den konto, der er tilknyttet kunstnerens CPR/CVR-nummer. Rødovre Kommune indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Rødovre Kommunalbestyrelse har i årene 2024-2026 reserveret ca. 4.5 mil kr. til kunst på Aage Knudsens Strøg inklusiv borgerinddragende projekter. Rødovre Kommune forbeholder sig ret til at udvælge og gennemføre flere værker inden for denne ramme. 

Hvem kan søge?

Professionelle billedkunstnere med erfaring og interesse for kunst i det offentlige rum. 

Krav og ønsker til kunstværket

Rødovre Kunstråd ønsker at modtage enkle og konkrete ideforslag, der i skitseform beskriver kunstværkets grundlæggende ide, form, materiale, størrelse og udtryk. 

Det er et krav, at værket er blivende dvs. bestandigt over en væsentlig årrække uden afgørende vedligehold. Kunstværk skal være skabt specifikt til Aage Knudsens Strøg og skal forholde sig til stedets arkitektur, byrum og potentielle brugere deraf. Det vil derudover være en fordel, men ikke et krav, at kunsten adresserer fællesskaber, bæredygtighed og sammenhæng på tværs af byen.

Det er vigtigt, at kunsten er realiserbar inden for de rammer, der skitseres i det tilgængelige materiale i PDF’erne nederst på siden. Alle interesserede inviteres desuden til at deltage i en kort guidet bytur på det kommende Aage Knudsens Strøg d. 19.03.24, med mulighed for at stille spørgsmål til især muligheder og begrænsninger i byrummets design.

For at komme i betragtning skal du som kunstner kunne dokumentere den fornødne erfaring og viden for at kunne gennemføre et større kunstværk i det offentlige rum.

Dette forholder Kunstrådet sig også til i udvælgelsen:

 • Værker der er skabt til første fase af strøget (markeret på kortet nedenfor med rødt) prioriteres i udvælgelsen.
 • Kunstrådet ser gerne at kunsten på Aage Knudsens Strøg samlet set er mangfoldig i både udtryk og materiale.
 • Til den nye bymidte prioriteres kunst, der giver borgerne en særlig oplevelse; skaber dialoger, opfordrer til leg og bevægelse eller bidrager til æstetiske rolige rum midt i en travl by.

Beskrivelse af bydelen og afgræsning

Rødovre er en kommune i hastig vækst, og som en central del af udviklingen bygges der i de kommende år en ny bymidte med et større boligkvarter og en gå- og cykelgade. Byen har fået titlen Gartnerbyen idet der, inden Rødovre blev en moderne velfærdskommune, på stedet lå drivhuse, mistbænke og marker med roser og grønkål, så langt øjet rakte. Rødovre Kommune ønsker at udvikle den nye bymidte med et grønt hovedstrøg og med kunstværker af høj kvalitet.    

Hovedstrøget, der vil være forbeholdt gående og cyklister, har fået titlen Aage Knudsens Strøg opkaldt efter den gartner, der grundlagde kommunens største virksomhed Rødovre Centrum. Indkøbscenteret blev netop bygget på tidligere gartnergrund i 1966 og er med sine 9 millioner handlende årligt en vigtig samarbejdspartner. Med afsæt i en omfattende afledning af overfladevand i området har landskabsarkitekter fra tegnestuen SLA tegnet et grønt offentligt rum på i alt 14.700 m2, der skal bidrage til det gode byliv i mange år fremover.

Den første del af Åage Knudsens Strøg vil for mange fungere som indgangen til den nye bymidte, og strøget vil forbinde de eksisterende institutioner med den nye bydel.

Tre muligheder til inspiration

Dette er kunstrådets inspiration til praktiske muligheder for kunsten på Aage Knudsens Strøg: 

 1. I niveau – et kunstnerisk blik på strøgets mange vandrette flader.
 2. Henover/nede i – et kunstnerisk blik på niveauforskelle skabt til håndtering af overfladevand. 
 3. I leg eller ro – kunstnerisk blik på strøgets mangfoldige brugere og det gode byliv. 

Tidsplan for projektet 

19.03.24
Mulighed for at deltage i kort guidet bytur med mulighed for at stille spørgsmål til især stedets tekniske muligheder og begrænsninger.
(Benyt selvbetjeningsløsning "Deltag i kort guidet bytur" øverst på siden)

15.04.24
Deadline for indsendelse af ideudkast i pdf.
(Benyt selvbetjeningsløsning "Deltag i Open Call med dit kunstværk" øverst på siden)

07.05.24
Kunstrådet ringer til de 3-6 kunstprojekter/kunstnere, som rådet ønsker videreudviklet og fremlagt. De øvrige indsendere får skriftlig besked.

20.06.24
De udvalgte projekter fremlægges kl. 16.00 og 21.00 for Rødovre Kunstråd.

21.06.24
Kunstnere, der har fremlagt, får telefonisk svar på, om Rødovre Kunstråd vil anbefale værket til realisering. Beslutningen tages endelig af Rødovres Kultur- og Fritidsudvalg, og der gives endelig besked umiddelbart efter det politiske møde.

12.09.24
Der indledes dialog mellem kunstner og anlægsprojekt for at tilpasse og planlægge proces, inden der skrives kontrakt. 

2026, forår
Værker til første del af Aage Knudsens Strøg skal stå klar til indvielse i første kvartal af 2026 som en del af fejringen af Rødovre Kommunes 125 års jubilæum. 

Hvad skal dit svar på Open Call indeholde

 1. 1-2 sider kort og inspirerende beskrivelse af ide til kunstværk i ord og skitse. Opload som pdf.
 2. CV, gerne med motivation for at arbejde med kunst i offentlige rum. Maks.  5 sider og max 5 MB. Opload som samlet pdf.

For at deltage i Open Call skal ansøgningen være modtaget af Rødovre Kunstråd senest d. 15. april 2024.

Ansøgning sende via selvbetjeningsløsning "Deltag i Open Call" øverst på siden

På vegne af Rødovre Kunstråd,
Anni Lave Nielsen
Har du spørgsmål, så send en mail via Digital Post Att: Anni Lave Nielsen mrk. Kunstrådet

Plan over Kunst på Aage Knudsens Strøg

Hvis du har spørgsmål

Rødovre Kommune afholdte tirsdag den 19-03-2024 en guidet bytur med mulighed for at spørge ind til især stedets tekniske muligheder og begrænsninger. Havde du ikke mulighed for at deltage og har du spørgsmål, som ikke besvares af materialet her på siden, er du velkommen til at ringe til kunstkonsulent Anni Lave Nielsen på 40 97 94 24.

Q&A kunst på Aage Knudsens Strøg

Hvor meget må kunsten til Aage Knudsens Strøg koste?

Politisk er der i Rødovre afsat 4.5 mil over tre år til kunsten på Aage Knudsens Strøg. Den igangværende borgerinddragelse og de administrative opgaver omkring kunsten er også en del af dette budget. Kunstrådet forbeholder sig ret til at indstille et eller flere værker til første fase af strøget med afsæt i rammebeløbet.


Er der planlagt belysning på strøget?

Belysning er planlagt fra SLAs side, så det spiller sammen med resten af byrummet. Det indeholder pulletbelysning, samt indbyggede LED bånd i bænke, plinte mm. Alt sammen lav belysning under øjenhøjde. I projektbeskrivelsen lyder det bl.a. ”der bruges reflekteret lys på vertikale overflader for at balancere lys og mørke og undgå blændings-gener. Rytmen i placeringen af lyskilderne skaber perspektiv med lys nok til sikker bevægelse gennem byrummet og bidrager til en oplevelse af tryghed ved at man tydeligt kan se, hvor man går.


Må kunsten komme med forslag til belysning?

Ja, det det er muligt at inddrag lys i kunsten forudsat, at dette spiller sammen med den øvrige belysning i området.


Hvor bredt er der tværs over på første del af strøget?

Den første fase af Aage Knudsens Strøg måler 18 meter på tværs.


Hvor stor er Byhaven i grundplan?

Den grønne plads Byhaven udgør anden fase af Aage Knudsens Strøg og vil have dimensionerne 60 x 80 meter.


Hvilken belægning er der tænkt til det område, hvor man må gå og cykle?

Belægningen på strøget består af store betonfliser på 90x90 og 45X90, samt savskårne og jetbrændte chaussesen (12 x 12cm), som man kender fra fx Købmagergade i København. Dertil kommer en ledelinje i begge sider til svagtseende i 30 X 30 cm fliser.


Fylder brandvejen hele arealet ml. klimabælte og bygning?

Ja. Brandvejen fylder det meste af strøget. Se gerne tegning specifikt om brandvej på rk.dk


Hvor stor er niveauforskellene på første fase?

Det flisebelagte gang- og cykelareal er stort set fladt med et lille fald mod den grønne rende. Det er kote 20.00 langs bygningerne i næste hele Aage Knudsens Strøg, som falder 10-15 cm. mod de grønne områder. Den grønne rende er ca. 1 meter dyb.


Må kunsten være placeret i renden på langs af strøget, som er en del af områdets klimasikring?

Kunsten må meget gerne invitere til brug af klimasikringens niveauforskel og beplantning, så længe kunsten ikke hindrer vandet i at ophobes og løbe væk på den af klimahensyn planlagte måde.


Er det muligt at integrere kunsten i de omkringliggende bygninger?

Karrébygningerne, som indrammer Aage Knudsens Strøg, er byggede og ejet af private selskaber og derfor ikke en del af det kommunale Open Call.


Er det et krav at projektet inddrager byens borgere?

Nej, det er ikke et krav at inddrage borgerne, men det er en klar forventning at kunsten forholder sig til stedets brugere.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider