Aftenskoler

Praktisk information til aftenskolerne

Aftenskoler - voksenundervisning

Fold alle ud

Aftenskoler - voksenundervisning

I Rødovre er der et stort tilbud af voksenundervisning. Du kan søge informationer om mulighederne på de forskellige aftenskolers hjemmesider.

Hvis du ønsker at søge tilskud til voksenundervisning, kan du læse om retningslinjer og muligheder her:

Yderligere information og spørgsmål kan rettes til

Børne- og kulturforvaltningen
Kultur- og fritidsafdelingen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Telefon: 36 37 76 33

§ 1. Formål

Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen, at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 2. Virksomhedens omfang

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling, jf. dog §8, stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, beslutte at fravige kravet om deltagerbetaling.

Den folkeoplysende voksenundervisning skal være åben for alle. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende den folkeoplysende voksenundervisning for en bestemt, afgrænset deltagerkreds. Undervisning af den samme deltager kan dog kun godkendes for deltagelse på ét hold og højst i 1 år.

Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om fravigelse af kravet om deltagerbetaling jf. stk. 1. Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes i henhold til Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning samt til udgifter i tilknytning til fleksible tilrettelæggelsesformer, med et beløb pr. lektion, der i gennemsnit ikke overstiger udgiften til afvikling af en undervisningstime til lærerløn, lederhonorar m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning. 

§ 3. Ansøgningsfrist

Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning til et kalenderår indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. oktober året før.

Godkendte aftenskoler der ønsker at søge tilskud, skal dette ske via Forenings- og Fritidsportalen: https://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=rodovre&navid=1 

§ 4. Begrænsning

Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer indenfor spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis.

Der ydes ikke tilskud til formel kompetencegivende undervisning.

§ 5. Beregning af tilskud

Tilskud til et kalenderår beregnes på grundlag af foreningens tilskud til løn til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed samt tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer i det seneste afsluttende regnskabsår (01.01-31.12) 

Tilskuddet udgør maksimalt 1/3 af den udbetalte leder- og lærerløn samt den tilskudsberettigede udgift til fleksible tilrettelæggelsesformer i afregningsperioden jf. dog supplerende tilskud. 

Ved beregning af leder- og lærerløn udgør et foredrag højst 6 undervisningstimer.

Nye foreninger:

Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget til hvad udvalget anser som realistisk på grundlag af de af ansøgeren fremlagte oplysninger.

Fordeling af ramme: 

Den beløbsramme, der er til rådighed, fordeles i forhold til den faktiske afholdte lærer- og lederløn inden for almen undervisning, undervisning af handicappede i et konkret emne, instrumentalundervisning og foredrag. Den samlede lærer- og lederløn vægtes herefter

 • med 1/3 for almen undervisning og foredrag - dog med 6 timer pr. foredrag 
 • med 7/9 undervisning af handicappede i et konkret emne 
 • med 1/2 instrumentalundervisning 

som tilskudstilsagn mellem de ansøgende foreninger, dog maksimalt svarende til den afsatte ramme.

Supplerende tilskud

Undervisning af handicappede:

Ved undervisning af handicappede i relation til et konkret emne, hvor der forudsættes en særlig indsats fra læreren som gør, at der kun kan undervises få på holdet, ydes et supplerende tilskud således, at lønsumstilskuddet udgør maksimalt 7/9 af den udbetalte leder- og lærerløn samt godkendte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. 

Antallet af deltagere på sådanne hold kan ikke overstige 7 deltagere.

Ved blandede hold (undervisning af handicappede og ikke handicappede sammen) kan deltagerantallet på et hold maksimalt være 10 deltagere, hvoraf højest halvdelen er handicappede. Ved blandede hold opgøres lønsumstilskuddet forholdsmæssigt mellem antal ikke handicappede deltagere og antal deltagere med handicap i relation til et konkret emne. 

Eksempel:

Hvis der på et hold deltager 5 handicappede og 3 ikke handicappede afregnes leder- og lærerlønnen med 5/8 som handicapundervisning med 7/9 af den tilskudsberettigede udgift og henholdsvis 3/8 og 1/3 af den tilskudsberettigede udgift. 

Instrumentalundervisning:

På hold hvor der undervises i ét musikinstrument og hvor undervisningen må tilrettelægges således, at der kun kan undervises få deltagere ydes supplerende tilskud således, at tilskuddet udgør 1/2 af den udbetalte den tilskudsberettigede udgift.

Fastsættelse af tilskudsgrundlaget: 

Folkeoplysningsudvalget kan, hvis særlige forhold gør sig gældende og ud fra en konkret vurdering, beslutte at yde et højere eller mindre tilskud end det beregnede lønsumstilskud i seneste sæson.

§ 6. Handicaperklæring

En deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis den pågældende skriftligt over for foreningen har erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisning i et konkret emne.

Folkeoplysningsudvalget kan fravige kravet om en erklæring, hvor det er åbenbart, at deltagerne er handicappede i relation til den konkrete undervisning.

§ 7. Emner, tilrettelæggelsesformer, holdstørrelser samt ansættelse af lærere og ledere

Den enkelte forening træffer beslutning om valg af emner, tilrettelæggelsesform, ansættelser af ledere og lærere samt om holdstørrelser jf. dog undervisning af handicappede og instrumentalundervisning.  

§ 8. Fleksible tilrettelæggelsesformer

Den enkelte forening kan af det udbetalte tilskud til undervisning, minus 10 % tilskud til debatskabende aktiviteter, anvende op til 40 % til fleksible tilrettelæggelsesformer dog højest: Antal lektioner x et beløb, der beregnes på grundlag af satsen til lærer- og lederløn m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning.

Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks. omfatte workshop, åbne studiecirkler, fjernundervisning m.v., altså undervisningsformer der adskiller sig fra de hidtil anvendte undervisnings- og tilrettelæggelsesformer. 

Fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret på holddannelser og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Ved fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne på det enkelte hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.

Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan bruges til:

 • Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse)
 • Lederhonorar, dog højst 20 % af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer
 • Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning
 • Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi
 • Annoncering
 • Lokaleudgifter

Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af aftenskolen selv, typisk via deltagerbetalingen.

§ 9. Debatskabende aktiviteter

Foreningen skal afsætte 10 pct. af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om til debatskabende aktiviteter. De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.

Debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle.

Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til debatskabende aktiviteter, men hvis det er tilfældet, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse hermed bruges inden for folkeoplysningslovens område.

De debatskabende aktiviteter skal opfylde formålet med folkeoplysende voksenundervisning. Aktiviteterne skal herudover foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper.

De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet.

Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom.

De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v.

Alle udgifter, afholdt til debatskabende aktiviteter, skal kunne dokumenteres, dog kan udgifter til lederhonorar og administration indregnes ud fra en konkret vurdering i forhold til hvert arrangement.

Hvis debatskabende aktiviteter foregår i samarbejde mellem flere initiativtagere, skal den enkelte forening/initiativtager aflægge regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med arrangementet.

Puljen kan ikke anvendes til: 

 1. Befordring af deltagere.
 2. Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere.
 3. Materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi.
 4. Entréudgifter for deltagere.

§ 10. Udbetaling af tilskud

Tilskud til foreninger der selv forestår lønudbetalingen, udbetales med 75% af den bevilgede ramme henholdsvis den 01.01. og 25% 01.07.

Tilskud til foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, indsættes på en mellemregnings-konto med foreningens navn. Lønudbetalingen vil herfra finde sted i det omfang, der er dækning på kontoen.

Efter behov indsætter foreningerne beløb på kontoen til dækning af den del af lønudbetalingen der ikke dækkes af det kommunale tilskud.

§ 11. Afregning af tilskud

Senest den 1. maj hvert år indsender den enkelte forening regnskabsoplysninger for den seneste afsluttede regnskabsår (01.01-31.12). Regnskabsaflæggelsen omfatter følgende oplysninger:

 • Opgørelse af udgifter til debatskabende aktiviteter med oplysning om dato for aktivitetens afholdelse, aktivitetens navn, antal deltagere og den samlede udgift. 
 • Oplysning om lønsumstilskuddet beregnet på grundlag af antal gennemførte undervisningstimer og udbetalt leder- og lærerløn fordelt på undervisning og studiekreds, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede i relation til et konkret emne. 
 • Oplysning om antal deltagere fordelt på undervisning og studiekreds, foredrag, instrumentalundervisning samt undervisning af handicappede i relation til et konkret emne. 
 • Oplysning om udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer fordelt på udgiftsart samt udgiften fordelt på undervisning af ikke handicappede, handicappede, fjernundervisning samt evt. undervisning på små hold. 
 • Oplysning om antal deltagere og antal gennemførte undervisningstimer fordelt på emner. 

For meget udbetalt tilskud tilbagebetales.

Regnskabsaflæggelsen for debatskabende aktiviteter og undervisning sker på særlige skemaer.

§ 12. Deltagere fra andre kommuner

Foreninger, der modtager tilskud til undervisning m.v., fremsender snarest efter undervisningens start oplysning om navn, adresse, CPR-nr. samt fag og timetal på deltagere i undervisning og studiekredsvirksomhed samt fleksible tilrettelæggelsesformer, der ikke er bosiddende i Rødovre Kommune.

I den udstrækning der er indgået aftale med andre kommuner vedr. mellemkommunal refusion, kan forvaltningen undlade at indhente nævnte oplysninger. 

§ 13. Revision

Tilskudsregnskabet skal forinden fremsendelse revideres af foreningens revisor.

Såfremt foreningens samlede tilskud overstiger kr. 500.000 i kalenderåret skal foreningens tilskudsregnskab revideres af registreret eller statsautoriseret revisor.

Revisor kontrollerer, at foreningens oplysninger og regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven samt de af Kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer.

§ 14. Virksomhed i andre kommuner

Såfremt der etableres undervisning eller studiekredsvirksomhed således, at mere end 20 % af virksomheden finder sted udenfor Rødovre Kommune, skal dette forudgående godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget via indstilling fra Folkeoplysningsudvalget.

§ 15. Nedsættelse af egenbetalingen for pensionister m.v.

Tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, personer over 60 uden arbejde og personer på overgangsydelse til deltagelse i frivillig folkeoplysende voksenundervisning ydes efter lokale retningslinjer. Tilskud ydes til deltagelse i undervisning og foredragsvirksomhed i foreninger, der er godkendt i kommunen og afvikles inden for kommunes grænser.  

Almen undervisning 11,00 kr. pr. undervisningslektion 
Motions- og bevægelsesfag 11,00 kr. pr. undervisningslektion 
Handicapundervisning 11,00 kr. pr. undervisningslektion 
Instrumentalundervisning 11,00 kr. pr. undervisningslektion
Studerende 11,00 kr. pr. undervisningslektion
Foredrag 25,00 kr. pr. foredrag, dog maximalt 50% af foredragsgebyret 

Et mer-/mindreforbrug på området reguleres over rammen for tilskud til undervisning. 

§ 16. Regionalskoleordning

I henhold til Folkeoplysningslovens § 5 stk. 7 kan Kommunalbestyrelsen godkende foreninger, der ikke er hjemmehørende i kommunen med henblik på at stille lokaler til rådighed samt yde tilskud til nedsættelse af egenbetalingen til pensionister m.v.

Med virkning fra 01.01.2003 er følgende skoler godkendt som regionalskoler: 
Blindes Oplysnings Forbund i Storkøbenhavn - BOS 
Invalideredes Oplysnings Forbund – IOF 
Skolen for Apopleksi- og Afasiramte 
Specialundervisning for voksne i Storkøbenhavn – SUKA

§ 17. Tilskud til lokaler

Tilskud til leje af lokaler til undervisningsformål dækkes med 75 % af den faktiske lejeudgift, dog maksimalt med 75 % i forhold til de af undervisningsministeriets fastlagte satser.

Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis Folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet offentlig lokale.

Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 25. august 2015

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider