Folkeoplysningsudvalg

Se medlemmerne og vedtægterne

Folkeoplysningsudvalg - formål og sammensætning

Fold alle ud

Godkendt

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 01.12.2021.

Valgmøde for valg af repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget blev afholdt onsdag den 9. januar 2022 og konstitueringen fandt sted den 22. marts 2022.

Formål

Folkeoplysningsudvalget skal på vegne af Kommunalbestyrelsen sikre, at 

 • folkeoplysningslovens afsnit I med respekt for forskellige holdninger sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag.
 • sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed.
 • der ydes tilskud til:
  •  undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne og for børn  og voksne sammen.
  • aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne.
  • offentlige lokaler og udendørsanlæg  stilles til rådighed. - til private lokaler jf. den gældende lov. 

Folkeoplysningsudvalget

 • anviser offentlige lokaler m.v. og fordeler tilskud til de enkelte ansøgere efter de regler som Kommunalbestyrelsen jf. Folkeoplysningsloven har fastlagt.
 • har ansvaret for offentliggørelsen af de af Kommunalbestyrelsen fastsatte regler for at opnå tilskud m.v. til folkeoplysende virksomhed i kommunen, herunder oversigter over offentlige lokaler m.v. 
 • har endvidere ansvaret for information, rådgivning, vejledning og administrativ hjælp til mindre og nye initiativtagere samt til andre grupper med behov herfor. 
 • skal støtte private bestræbelser på at tilrettelægge og gennemføre folkeoplysende virksomhed. Hvis der ikke ad privat vej kan tilbydes sådan virksomhed for børn og unge i tilstrækkeligt omfang, skal Folkeoplysningsudvalget indstille til Kommunalbestyrelsen, at der fremsættes kommunale tilbud i fornødent omfang, eventuelt i samarbejde med andre sektorer eller kommuner. 
 • kan afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen om de spørgsmål, der vedrører virksomheden efter Folkeoplysningslovens kapitel 1, og  skal afgive udtalelse i alle sager om de nævnte spørgsmål, der forelægges af Kommunalbestyrelsen. 

Sammensætning

Kommunalbestyrelsen

KB-medlem / A-gruppen: Lene Due
KB-medlem / A-gruppen: Pia Hess Larsen
KB-medlem / F-gruppen: Martin Rosenkrantz

Oplysningsforbund og andre kredse

AOF: Ole Gjøl
AOF: Henning Elmelund
Gigtskolen: John Kalo

Foreninger m.v.

For idrætsforeninger: 

Karin Finner Madsen
Poul Lundberg Andreasen
Preben Riel
Rasmus Mellerup

Børne- og ungdomsorganisationer:

Lisbeth Nielsen

Kulturelle foreninger:

Thomas Lilliebjerg

De lokale handicaporganisationer

Lokale handicapkredse:

Trine Ravnn

Tilforordnede

1 repræsentant valgt af og blandt Integrationsrådets medlemmer: Muhamed Halili  
1 repræsentant valgt af og blandt Seniorrådets medlemmer: Vagn Kjærgaard 
1 repræsentant valgt af og blandt Frivilligcentrets medlemmer: Henning Foss

Vedtægter

§ 1

I henhold til folkeoplysningslovens § 35 stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud jf. kapitel 3, og hvortil Kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver i henhold til loven.

De nærmere regler om Folkeoplysningsudvalgets sammensætning, kompetencer og om valg af udvalgets medlemmer, suppleanter og tilforordnede samt udøvelse af Folkeoplysningsudvalgets virksomhed fastlægges således.

Stk. 2 Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3 i henhold til lov om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

§ 2   

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer.

Skt. 2. 3 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.

Skt. 3. 3 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de folkeoplysende foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne.

Skt. 4. 6 medlemmer fra folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra: 

 • 4 medlemmer fra idrætsforeninger
 • I medlem fra de kulturelle foreninger
 • 1 medlem fra børne- og ungdomsorganisationer 

Skt. 5. 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de lokale handicapforeninger. 

Stk. 6. For hvert medlem af folkeoplysningsudvalget udpeges en eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.

§ 3

Der vælges 3 tilforordnede fordelt med:

1 repræsentant valgt af og blandt Integrationsrådets medlemmer.
1 repræsentant valgt af og blandt Seniorrådets medlemmer
1 repræsentant valgt af og blandt Frivilligcentrets medlemmer 

De valgte repræsentanter har ikke stemmeret.

§ 4

Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4 årig periode, svarende til den kommunale valgperiode.

Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted, idet dette skal afholdes inden 1. april.

§ 5

Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden eller er inhabil i forhold til en bestemt sag, indtræder stedfortræderen. 

Stk. 2. Når et medlem har forfald, kan formanden indkalde stedfortræderen til midlertidigt at tage sæde i udvalget. Har et medlem forfald i mindst en måned, skal stedfortræderen indkaldes. 

Stk. 3. Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

§ 6

Ved hvert mødes afslutning underskrives protokollen af mødets deltagere.

§ 7

Folkeoplysningsudvalget kan stille forslag til Kommunalbestyrelsen om, at der nedsættes underudvalg.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget kan overlade en del af sine beføjelser til disse.

Stk. 3. Medlemmer af underudvalg kan udpeges uden for Folkeoplysningsudvalgets medlemskreds.

§ 8

Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9

Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afholder møde, så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes dog møde mindst 1 gang hvert kvartal.

Stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder med mindst 14 dages varsel medlemmerne.

Stk. 4. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 dage inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles formanden senest 10 dage før mødet afholdes.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kort varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 6. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.

Stk. 7. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.

§ 10

Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 11

Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalgets og dets underudvalgs virksomhed afholdes af kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed.

§ 12

Folkeoplysningsudvalget aflægger hver år beretning for udvalgets virksomhed over for Kommunalbestyrelsen.

§ 13

Valg til Folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunevalg og inden 1. april i det efterfølgende år.

§ 14

Repræsentanterne for de i § 2, stk. 3, 4, 5, 6 nævnte områder vælges efter følgende regler:

Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til et eller flere møder, hvortil der indbydes 2 repræsentanter for hver af de i kommunen værende 

 • Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
 • Folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
 • Lokale handicapforeninger.

Stk. 2. Det er en betingelse for at blive indkaldt til de i stk. I nævnte møder, at man har modtaget tilskud og/eller fået anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed i det seneste kalender år.

§ 15

Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for valgt. 

Stk. 2. Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, vælger Kommunalbestyrelsens medlemmer og stedfortrædere, på grundlag af de på mødet eller senest 7 dage herefter fremsendte indstillinger fra de i § 14, stk. 1 nævnte foreninger. 

Stk. 3. Hvis der ikke findes nogen forening, der kan indstille medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, eller der ikke ved fristens udløb fremkommer nogen indstilling, vælger Kommunalbestyrelsen medlemmerne og deres stedfortrædere. 

Stk. 4. Hvis der inden fristens udløb kun er indstillet et ikke tilstrækkeligt antal medlemmer og stedfortrædere, vælger Kommunalbestyrelsen dem, der er indstillet og dem, der herudover skal vælges.

§ 16

Kun repræsentanter for foreninger, nævnt i § 14, stk. 1, der seneste år inden valget har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud fra folkeoplysningsloven hovedområder I eller hovedområde 2 eller fået anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed, kan foreslå kandidater til Folkeoplysningsudvalget.

§ 17

Alle er valgbare til Folkeoplysningsudvalget, blot de er indstillet af en forening, der er berettiget hertil, jf. § 15.

Stk. 2. Personer, der har bopæl i kommen har pligt til at modtage valg (borgerligt ombud).

Stk. 3. Personer, der ikke har bopæl i kommunen, har ret, men ikke pligt til at modtage valg.

Stk. 4. Personer, der har været medlem af Folkeoplysningsudvalget i to hele, sammenhængende valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg.

§ 18

Vedtægterne træder i kraft den 1. august 2011.

Stk. 2. Eventuelle ændringer skal forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Nærværende vedtægt godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 30.08.2011

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider