Rødovreordningen

Rødovreordningen er en støtte til ungdomsarbejdet i foreningerne

Rødovreordningen

Fold alle ud

Rødovreordningen

Rødovreordningen er en ordning, der støtter børne- og ungdomsarbejdet i godkendte folkeoplysende foreninger i Rødovre.

Der ydes således kun tilskud via Rødovreordningen til aktiviteter for børn og unge under 25 år. 

Retningslinjer for tilskud til det frie folkeoplysende foreningsarbejde i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

§ 1. Formål

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 2. Virksomhedens omfang

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er tilknyttet deltagerbetaling.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, beslutte at fravige kravet om deltagerbetaling.

En frivillig folkeoplysende forening skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende aktiviteter for en bestemt, afgrænset deltagerkreds som frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Aktiviteten for den samme deltager kan dog kun godkendes for deltagelse på ét hold og højst i 1 år.

Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om fravigelse af kravet om deltagerbetaling jf. stk. 2

Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. 

Der stilles offentlige lokaler til rådighed til aktiviteter.

Foreningen skal opfylde tilskudsbetingelserne i Folkeoplysningsloven, men det er ikke en betingelse, at der gives tilskud til aktiviteten.

Tilskudsbetingelserne er, at foreningen

 • tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde 
 • har et formuleret formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af vedtægten 
 • har en bestyrelse
 • er demokratisk opbygget
 • bygger på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • at den er hjemmehørende i Rødovre Kommune
 • at have en virksomhed/aktivitet, der er almennyttig og kontinuerlig

Undtaget fra ovenstående krav er ikke organiserede-grupper, som jf. nedenstående § 9 får tilskud fra ”Puljen til udviklingsarbejde” jf. Folkeoplysningslovens § 6 stk. 3., ligesom der skal stilles egnede ledige lokaler til rådighed til aktiviteten.

Nye foreninger:

Nye foreninger skal indsende nødvendige oplysninger, der dokumenterer at ovenstående retningslinjer er opfyldte.

Vejledning til udformning af vedtægter kan hentes på Forenings og Fritidsportalen

§ 3. Ansøgningsfrist

Ansøgning om tilskud til det frie folkeoplysende foreningsarbejde til et kalenderår indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. oktober året før.

Godkendte folkeoplysende foreninger der ønsker at søge tilskud, skal dette ske via Forenings- og Fritidsportalen

§ 4. Begrænsning

En forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed.

Et eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetalingen ved foreningens aktiviteter efter Folkeoplysningsloven, skal tilfalde foreningen til anvendelse inden for Folkeoplysningslovens område.

Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetalingen ved forenings aktivitet og virksomhed efter Folkeoplysningsloven, tilfalde almennyttige formål. Dette skal samtidig fremgå af foreningens vedtægter.

§ 5. Opgørelse af tilskudsberettigede medlemmer - Rødovreordningen

Tilskud til et kalenderår beregnes på grundlag af foreningens tilskudsberettigede medlemmerne under 25 år.

Opgørelsen af medlemmer skal ske efter det sidst reviderede regnskab.

De medlemmer der kan tælles med er medlemmer, der minimum har været medlem og betalt kontingent for et ½ år – man kan kun tælles med en gang pr. år.

Medlemmer under 25 år x kontingent, skal afstemmes i forhold til Jeres sidst reviderede regnskab.

Opgørelsen af det samlede antal tilskudsberettigede medlemmer, skal opgøres således:

Tilskudsberettigede medlemmer, er medlemmer som har betalt det af generalforsamlingen/bestyrelsen fastlagte kontingent og som ikke er fyldt 25 år den pågældende sæson. 

Det skal præciseres, at der således alene kan være tale om de medlemmer,

 • som i foreningens sidste godkendte regnskabsår har været medlem og betalt kontingent for et ½ år, man kan kun tælles med én gang pr. år
 • de personer som bestyrelsen helt eller delvis har fritaget for kontingent - dokumentation skal kunne forevises. 

Af regnskabet skal den samlede kontingent indtægt for tilskudsberettigede medlemmer fremgå separat. Der skal ligeledes fremsendes en oversigt over kontingent satser for samme regnskabsperiode. 

Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget, at udtage 1 til 2 foreninger til stikprøvekontrol pr. kalenderår. 

Rødovreordningen er indeholdt med nedenstående elementer:

Af den samlede bevilling afsættes forlods et beløb som en “Stødpude”, som kan søges af de foreninger, der ikke har søgt ved den ordinære fordeling eller til foreninger, der ønsker at søge ekstraordinært tilskud, og der er ansøgningsfrist den 01.05. og 01.11.

Bevillinger givet fra denne stødpude skal anvendes og afregnes samme regnskabsår.

Den resterende rammebevilling fordeles til de foreninger som har ansøgt

Persontilskud: 

Der ydes et tilskud med

 • 385- kr. (2023 niveau) persontilskud med trænerløn (lønudgiften, B-indkomst og feriepenge skal fremgå af regnskabet)
 • 310,- kr. (2023 niveau) persontilskud uden trænerløn

årligt pr. tilskudsberettiget medlem.

Det samlede persontilskud kan maksimalt udgøre et beløb, svarende til den kontingent de tilskudsberettigede medlemmer har indbetalt.

Leder-, træner- og instruktørkursus:

Der ydes en samlet bevilling til de forventede udgifter til kursus for lederes, træneres og instruktørers deltagelse i kursusvirksomhed inkl. transportudgifter, dog maksimalt med 

 • 60 kr. (2023 niveau) pr. tilskudsberettiget medlem til idrætsforeninger
 • 132 kr. (2023 niveau) pr. tilskudsberettiget medlem til spejderorganisationer
Ansøgning af leder, træner og instruktørkursus

Ansøgning af tilskuddet skal ske i Forenings- og Fritidsportalen: senest den 1. oktober.

Der sendes advisering ud, når man kan ansøge om tilskuddet i portalen.

Afregning af leder, træner og instruktørkursus

Afregning af tilskuddet skal ske i portalen hvor der afregnes for det enkelte tilskud.

Afregning skal ske senest 5. januar i efterfølgende år. Der sendes advisering ud om, at afregningen er åben i portalen.

Såfremt det faktiske forbrug er mindre end den meddelte bevilling, modregnes forskellen i næste års bevilling.

Enkeltstående arrangementer/grupperejser:

Der kan maksimalt ansøges om en bevilling til ”Enkeltstående arrangementer og Grupperejser” på:

 • 184 kr. (2023 niveau) pr. tilskudsberettigede medlem for foreninger og
 • 372 kr. (2023 niveau) pr. tilskudsberettigede medlem for spejderorganisationer.

Ved afregning af ordningen ”Enkeltstående arrangementer og Grupperejser” skal følgende sats benyttes:

 • 60 kr. (2023 niveau) pr. tilskudsberettigede medlem for foreninger pr. overnatning og 
 • 60 kr. (2023 niveau) pr. tilskudsberettigede medlem for spejderorganisationer pr. overnatning 
 • 2,- kr. pr. kørte kilometer, dog maksimalt 300 kr. pr. tilskudsberettigede medlem pr. arrangement. 
Ansøgning om enkeltstående arrangementer/grupperejser

Ansøgning af tilskuddet skal ske i Forenings- og Fritidsportalen: senest den 1. oktober.

Der sendes advisering ud, når man kan ansøge om tilskuddet i portalen.

Afregning af enkeltstående arrangementer/grupperejser

Afregning af tilskuddet skal ske i portalen hvor der afregnes for det enkelte tilskud.

Afregning skal ske senest 5. januar i efterfølgende år. Der sendes advisering ud om, at afregningen er åben i portalen.

Såfremt det faktiske forbrug er mindre end den meddelte bevilling, modregnes forskellen i næste års bevilling.

Transporttilskud: 

Der ydes tilskud til transport i forbindelse med deltagelse i en af specialforbundene arrangerede turnerings – og pokalkampe, som afholdes i Danmark, til samtlige aktive som ikke er fyldt 18 år på rejsetidspunktet. 

Tilskuddet ydes til den samlede afstand til/fra turnerings- og pokalkampe, med 1 kr. pr. kilometer med reduktion for de første 100 kilometer. Foreningen kan selv vælge transportform, men der kan maksimalt afregnes for kr. 3.000,- til den enkelte tur.

Ved brug af transportordningen kan der ikke samtidigt gøres brug af puljen “Enkeltstående arrangementer/grupperejser.

Ansøgning om transporttilskud

Ansøgning af tilskuddet skal ske i Forenings- og Fritidsportalen: senest den 1. oktober.

Der sendes advisering ud, når man kan ansøge om tilskuddet i portalen.

Afregning af transporttilskud

Afregning af tilskuddet skal ske i portalen hvor der afregnes for det enkelte tilskud. 

Afregning skal ske senest 5. januar i efterfølgende år. Der sendes advisering ud om, at afregningen er åben i portalen.

Såfremt det faktiske forbrug er mindre end den meddelte bevilling, modregnes forskellen i næste års bevilling.

§ 6 Udbetaling af tilskud fra Rødovreordningen

Udbetaling af tilskud fra Rødovreordningen

Persontilskud til foreningerne udbetales primo januar, dog vil de meddelte bevillinger til

 • Leder-, træner- og instruktørkursus
 • Enkeltstående arrangementer/grupperejser
 • Transporttilskud

først vil blive udbetalt, når afregning af tilskud fra forrige års bevilling er modtaget og godkendt.

§ 7 Venskabsbyordningen

Rødovre Kommune har 3 venskabskommuner i Norden. 

 • Järvenpää i Finland
 • Lörenskog i Norge
 • Täby i Sverige

Formålet er, at understøtte det lokale foreningsliv, således at forståelse og venskab over landegrænserne fremmes. 

Der er til venskabsbybesøg afsat en central pulje, og reservation/ansøgning skal ske via Forenings- og Fritidsporten. Når puljen er opbrugt, kan der ikke udbetales tilskud.

Ved grupperejser til venskabsbykommunerne og ved besøg af foreninger fra venskabsbykommunerne gives tilskud med 30 kr. pr. dag pr. deltager, og der kan maksimalt medregnes 1 leder for hver påbegyndt 10 deltagere på rejsen.

Reglerne for at modtage tilskud er:

 • at børn og unge under 18 år prioriteres højst,
 • at udvekslingen skal være af mindst 2 og højst 7 dages varighed,
 • at ansøgningen fremsendes til Børne- og Kulturforvaltningen senest 1 måned før rejsen/besøget. I ansøgningen skal alle nødvendige oplysninger angives, såsom værtsorganisationens navn, opholdets længde, antal deltagere, deltagernes alder og rejseomkostninger,
 • at rapport og regnskab for rejsen/besøget fremsendes til Børne- og Kulturforvaltningen efter hjemkomsten.

Udvekslingen arrangeres i foreningens regi, hvilke indebærer at alle værtskabsforpligtigelser i forbindelse med besøget/rejsen er pålagt arrangørerne.

Ved besøg kan indkvartering ske i kommunale lokaler efter nærmere aftale med Børne- og Kulturforvaltningen.

Forudsætningen for udrejse/besøg med ovenfor anførte tilskud til/fra venskabsbykommunerne er, at foreningerne må være vært for det samme antal gæster, som deltager på deres egen udrejse.

Værtskabsforholdet skal være afklaret, før udrejsen finder sted.

Ansøgning om venskabsbyordningen

Ansøgning af tilskuddet skal ske i Forenings- og Fritidsportalen

Ansøgning skal ske senest 1 måned før rejsen/besøget.

Afregning af venskabsbyordningen

Afregning af tilskuddet skal ske i portalen hvor der afregnes for det enkelte tilskud. 

Afregning skal ske senest 1 måned efter rejsen/besøget.

§ 8 Tilskud til foreningens egne og lejede lokaler

Rødovre Kommune yder tilskud med 80 % af driftsudgifterne til foreningens lokaler, herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger, samt til foreninger der får tilskud fra puljen ”Nærmere angivne formål” jf. Folkeoplysningslovens § 6 stk. 2.

Rødovre Kommune kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis Folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet offentlig lokale. 

Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen om tilskud, jf. afsnit 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til:

 1. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til.
 2. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Rødovre Kommune.
 3. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Rødovre Kommune.
 4. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller det nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Rødovre Kommune.
 5. Før Kommunalbestyrelsen træffer beslutning efter punkt 4 skal Folkeoplysningsudvalget høres.

Omfatter aktiviteterne deltagelse af personer over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til deltagernes andel af det samlede antal deltagere, dog undtaget ledere og instruktører over 25 år jf. § 25 stk. 3 i Folkeoplysningsloven.

Ansøgning om lokaletilskud

Ansøgning af tilskuddet skal ske i Forenings- og Fritidsportalen: senest den 1. oktober.

Der sendes advisering ud, når man kan ansøge om tilskuddet i portalen.

Afregning af lokaletilskud

Afregning af tilskuddet skal ske i portalen hvor der afregnes for det enkelte tilskud. 

Afregning skal ske senest 1. december. Der sendes advisering ud om, at afregningen er åben i portalen.

Husk at vedhæfte dokumentation for alle afholdte udgifter som relateres til lokaletilskuddet.

§ 9 Tilskud til nærmere angivne formål

Ansøgning om tilskud fra puljen til nærmere angivne formål skal indsendes til Rødovre Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen, Kultur- og Fritidsafdelingen senest den 1.oktober.

Foreninger der ansøger om tilskud fra ”Puljen til nærmere angivne formål”, skal have egne vedtægter, der opfylder tilskudsbetingelserne i denne vejlednings § 2.

Der er fastlagt nedenstående retningslinjer for ansøgning om tilskud til nærmere angive formål:

 • Aktiviteter for børn- og unge og handicappede, vil blive prioriteret højt
 • Beskrivelse af aktiviteter.
 • Budget med angivelse af egenbetaling/kontingent samt tilskud fra andre institutioner/organisationer.
 • Antal medlemmer under og over 25 år.
 • Foreningens sidst reviderede regnskab, som skal være påtegnet af den på generalforsamlingen valgte revisor, samt underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
 • Folkeoplysningsudvalget kan efter behov aflægge besøg hos udvalgte tilskudsmodtagere.
Ansøgning om tilskud til nærmere angivne formål og udviklingsarbejde

Ansøgning af tilskuddet skal ske i Forenings- og Fritidsportalen.

§ 10 Revision

Foreninger der modtager offentlige tilskud på under 500.000 kr. pr. kalenderår, skal følge den af Rødovre Kommune fastlagte revisionsinstruks.

Foreningens årsregnskab skal forinden forelæggelse på generalforsamlingen revideres af foreningens revisor.

Såfremt foreningens samlede tilskud overstiger 500.000 kr. i kalenderåret/sæsonen skal foreningens tilskudsregnskab revideres af registreret eller statsautoriseret revisor.

Revisor kontrollerer, at foreningens oplysninger og regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven samt de af Kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer.

§ 11 Information, vejledning og rådgivning

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet de nødvendige vejledninger, aktuelle tilskud kan findes på forenings- og fritidsportalen.

Hvis du har problemer med at komme ind på forenings og fritidsportalen kan du kontakte Kultur og Fritidsområdet.

Administrativt revideret 22. november 2022

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider