Børnekulturpolitik

Kunst og kultur skaber forståelse for historie og rødder. Kunst og kultur kan løfte og skabe fællesskab på tværs af forskellighed.

Børnekulturpolitik

Fold alle ud

Forord

Til det gode børne- og familieliv i Rødovre Kommune hører muligheden for at deltage i kunst- og kulturlivet. Kunst og kultur giver oplevelser; nogle flygtige – andre mere varige.

Kunst og kultur skaber forståelse for historie og rødder. Kunst og kultur kan løfte og skabe fællesskab på tværs af forskellighed.

Det at opleve kunst og kultur og udfolde sig kreativt er samtidig af stor betydning for det enkelte menneskes personlige udvikling og livskvalitet.

Viden, oplysning og oplevelser er udgangspunkt for en ligeværdig dialog med omverdenen og vigtige forudsætninger for at kunne fungere som borger i et demokratisk samfund. Ved at skabe mulighed for, at kunst og kultur bliver en naturlig del af barnets hverdag – i institutionen, skolen og familielivet – fremmes de optimale betingelser for en opvækst, hvor kultur er både for, med og af børn.

Med "Kommuneplan 2002–2014" bød Rødovre Kommune ind med elementer af "Det gode børneliv", og en markant indsats på det børnekulturelle område blev skudt i gang med ansættelsen af en børnekulturkonsulent i en 2-årig forsøgsperiode. Samtidig blev arbejdet med at formulere en børnekulturpolitik, der bygger på de værdier, der kommer til udtryk i Rødovre Kommunes børn- og ungepolitik samt kultur- og fritidspolitik, påbegyndt.

Resultatet af dette arbejde ses her i form af en samlet børnekultur-politik, der foreslår nye samarbejdsformer og anviser nye veje for udvikling af en kvalitetsbaseret børne-kulturpolitik i Rødovre Kommune.

Erik Nielsen
Borgmester

Deltagerstaterne skal respektere og fremme barnets ret til fuld deltagelse i det kulturelle og kunstneriske liv og skal opmuntre til, at der stilles passende og lige muligheder til rådighed for kulturel, kunstnerisk, fritids-præget og rekreativ udfoldelse. (FN's Konvention om Barnets Rettigheder, Artikel 31 – 2)

Kultur for børn

Kunst og kultur kommer ikke af sig selv, men skabes og præges af mennesker. Børn er første led i den vigtige proces, det er, at videregive et samfunds kulturelle grundlag. Alle relevante institutioner bør gå sammen om at give børn de bedst mulige vilkår for at møde kulturen. (Frit citeret efter Børnekulturens Bud).

Baggrund

Mødet med professionelle kunstneres faglighed øger børns kvalitetsbevidsthed og deres lyst til selv at skabe og arbejde med æstetiske udtryksformer. På Rødovres Kommunes kulturinstitutioner - Rødovre Bibliotek, Lokalhistorisk Samling, Kulturhus Viften, Rødovre Musikskole og Heerup Museum - kan børn møde en mangfoldighed af professionelle kulturelle og kunstneriske udtryksformer. Endvidere har den unikke Rødovre-model - kulturpakkerne - gennem en længere årrække sikret børn i Rødovre Kommune professionelle teater- og koncertoplevelser.

Målsætning

 • At kulturinstitutionerne i Rødovre Kommune er sig bevidst, at de har et ansvar for at formidle den fælles kulturarv til børn i institution, skole og fritid.
 • At børn i Rødovre Kommune har mulighed for at opleve en bred vifte af kunst og kultur skabt af professionelle kunstnere.
 • At børn i Rødovre Kommune har mulighed for at opleve såvel lokal forankret kunst som landsdækkende og international kunst.
 • At Rødovre Kommune tilstræber at skabe en bredere bevidsthed om kvalitet og værdier i kunst og kultur for børn.
 • At sikre, at rummelighed er et kodeord i Rødovre Kommunes arrangementer, og at tilbuddene omfatter både "frirum" med arrangementer særligt for børn med handicap og rummelighed i de eksisterende tilbud.

Idéer til handling

 • Alle kulturinstitutioner forpligtes til at indarbejde kulturtilbud for børn som et selvstændigt mål i deres virksomhedsplan.
 • Der etableres et øget samarbejde på tværs af kulturinstitutionerne i form af et børnekultur-netværk, så de eksisterende ressourcer udnyttes bedst muligt.
 • Kulturpakkerne udvikles, således at de dels omfatter flere kunstneriske udtryksformer, dels fortsat sikrer tilbud af høj kvalitet.
 • Der lægges lokale kræfter i udviklingen af den eksisterende erfaringsdatabase, "Tusindkunstner i hovedstadsregionen", der er et webbaseret katalog over professionelle kunstnere og kunstformidlere til børn inden for forskellige kunstarter.
 • Institutioner, foreninger, mm. opfordres til at medtænke hensynet til børn med handicap, når de inviterer til arrangementer og aktiviteter.
 • Kulturinstitutionerne opfordres til at arrangere særlige tilbud for børn med handicap.

Kultur med og af børn

Børn skal udfordres og være aktive kulturskabere. Kunst og kultur skal skabes sammen med børn, hvor de selv indgår aktivt i samspil med voksne, der vil og kan. (Frit citeret efter Børnekulturens Bud).

Baggrund

Gennem kunst og kultur mødes børn og deler oplevelser, erfaringer og livsglæde. Kendskab til kunstneriske udtryksformer er med til at udvikle børns fantasi, nuancere deres verdensopfattelse og udvide deres horisont. I Rødovre Kommunes institutioner og skoler har børn mulighed for, gennem projektarbejder og kreative fag, at eksperimentere med forskellige kunstneriske udtryksformer. Rødovre Kommune tilbyder desuden fritidsaktiviteter, hvor børn i perioder kan stifte bekendtskab med nogle af de mange kunstneriske udtryksformer.

Målsætning

 • At sikre, at kunst og kultur er en naturlig del af den enkelte institution og skoles hverdag i Rødovre Kommune.
 • At sikre, at børns kreative talenter udvikles og støttes, og at deres fantasi udfordres i arbejdet med kunstneriske udtryksformer i Rødovre Kommune.
 • At børn i Rødovre Kommune møder voksne, der kan inspirere og udfordre dem i mødet med kunstneriske udtryksformer, og at der skabes mulighed for, at børn kan arbejde sammen med og blive undervist af professionelle kunstnere.
 • At Rødovre Kommune skaber rammer, hvor børn og deres familier kan udfolde sig kreativt i fritiden.
 • At børn kan arbejde selvstændigt med kunst og kultur på egne betingelser i Rødovre Kommune.
 • At Rødovre Kommune skaber rammer for børn med handicap, således at deres kvaliteter, styrker og muligheder kan komme til udtryk og udvikles.

Idéer til handling

 • Alle institutioner og skoler forpligtes til at indarbejde kultur som et selvstændigt mål i virksomhedsplanen.
 • Etablering af en "Børnekulturpulje" med to formål; dels at støtte børns egne kulturprojekter, dels at medvirke til at fremme samarbejdet med professionelle kunstnere.
 • Etablering af åbne værksteder, hvor børn kan udfolde sig frit og kreativt med forskellige udtryksformer - både med og uden voksen indblanding.
 • Oprettelse af et permanent billedskoletilbud i tilknytning til værkstederne med professionelle kunstnere, der kan undervise og inspirere børn.
 • Etablering af et "Udegalleri", hvor børn kan fremstille og udstille billeder og skulpturer. Galleriet skal være åbent for aktiviteter med familier, kunstnere, institutioner, m.fl.
 • Decentrale kulturaktiviteter fremmes ved indførsel af mobile udendørsscener samt udvikling af mobile kulturcontainere med forskelligt indhold, såsom lege- og sportsartikler, musikinstrumenter, materialer til kunst, etc.
 • Der skabes tradition for musikfestivaler, udstillinger og film- og teaterkavalkader, hvor børnene kan fremvise deres egne produktioner.
 • Pædagoger og lærere opkvalificeres i arbejdet med kunstneriske udtryksformer, eksempelvis i samarbejde med Rødovre Kommunes kulturinstitutioner.
 • Der arbejdes med at udvikle en model, hvor læring i dans, drama og multimedier fremmes, ligesom der gives plads til flere og andre udtryksformer.
 • Det afdækkes hvilke behov for kulturelle aktiviteter, børn med handicap og deres familier har.
 • Der skabes overblik over eksisterende tilbud og særlige aktiviteter for børn med handicap.

Børnekultur of medbestemmelse

Børn skal tages alvorligt og have medbestemmelse. Børns medindflydelse i hverdagens forskellige aktiviteter skal styrkes og struktureres. Børn er eksperter i deres eget liv og skal behandles som kompetente individer. Børns egen viden og forståelse skal øges gennem engagement og inddragelse. (Frit citeret efter Børnekulturens Bud).

Baggrund

Barndommen har sin egen kvalitet og sine egne udtryksformer. Ved at sætte fokus på kultur for, med og af børn er det naturligt at betragte børnene som aktive, selvstændige kulturskabere og samfundsborgere. Kulturelle oplevelser skal både indeholde elementer af leg og læring og samtidig medvirke til, at børnene bliver i stand til at tage del i det demokratiske samfund. I Rødovre Kommunes institutioner og skoler arbejdes med forskellige former for medbestemmelse.

Målsætning

 • At sikre, at børn i Rødovre Kommune har indflydelse på deres egen hverdag, at der lyttes til deres ønsker og behov, og at deres idéer på det kulturelle område mødes med åbenhed og respekt.
 • At sikre børns engagement, ansvar og ejerskab til kunst- og kulturprojekter i Rødovre Kommune ved at inddrage dem i en demokratisk proces, hvor de får ansvar og oplever at sætte spor.
 • At elevråd og brugerråd på Rødovre Kommunes skoler, skolefritidsordninger, etc. inddrages i det kulturpolitiske liv og i kulturinstitutionernes samarbejde.

Idéer til handling

 • Iværksættelse af udviklingsprojekter, hvor der arbejdes med konkrete modeller for børns medbestemmelse.
 • Søsætning af forsøg på kulturinstitutionerne, hvor børn inddrages i tilrettelæggelsen af børnekulturelle aktiviteter.
 • Kulturinstitutionerne opfordres til at lave brugerundersøgelser blandt børn angående kulturtilbuddenes kvalitet og mangfoldighed.
 • Kulturinstitutionerne opfordres til at eksperimentere med interaktive hjemmesider, hvor børn kan tilkendegive meninger og komme med forslag og ønsker.

Børn og kultur i byens rum

Det er stimulerende for børn at opleve arkitektur, samt at rammerne er udfordrende, æstetiske og smukke. De fysiske rammer skal kunne dække behovet ude og inde for fysisk udfoldelse, for kreative aktiviteter, for gode samværsmuligheder og for ro og fordybelse. (Frit citeret efter Børnekulturens Bud).

Baggrund

Rødovre Kommune er tæt befolket og tæt bebygget. Byen er gennemskåret af hovedtrafikårer, som kan vanskeliggøre børns færden, hvilket eksisterende stisystemer til en vis grad råder bod på. Pladser og torve udgør sammen med de større boligområder rammen om periodevise kulturprojekter og årstidsarrangementer. Endvidere har Rødovre Kommunes borgere let adgang til rekreative områder som Vestvolden og området omkring Damhussøen.

Målsætning

 • At sikre, at børn i Rødovre Kommune er synlige i byens rum både inde og ude. Hvor det er relevant inddrages og medtænkes børn i beslutninger, der angår indretning af byens rum.
 • At Rødovre Kommune indrettes med tanke for æstetik, foranderlighed og oplevelsesværdi, der kan stimulere byens børn og give mulighed for ro og fordybelse.
 • At sikre, at børn i Rødovre Kommune kender deres by, dens funktioner og dens historie, og at de ved, hvordan de kan bruge den.
 • At børn i Rødovre Kommune har omgivelser i deres lokalmiljø, der appellerer til deres fantasi og sanser.
 • At børn sikres mulighed for naturoplevelser, så deres forhold til natur og miljø udvikles.
 • At Rødovre Kommunes torve, pladser og grønne områder udnyttes til kulturelle aktiviteter for børn og deres familier.
 • At Rødovre Kommune tilgodeser de fysiske og oplevelsesmæssige behov, som børn med handicap har.

Idéer til handling

 • Udarbejdelse af en "Kend din by"-folder for børnefamilier med en præsentation af byens arkitektur, natur, pladser og historie. Folderen gøres tilgængelig såvel elektronisk som på skrift.
 • Vestvoldens naturcenter, historiske bygninger og grønne områder søges udviklet og anvendt til børnekulturelle aktiviteter, som kan koble en sanselig oplevelse med historisk indsigt.
 • Etablering af legesteder, hvor naturen medtænkes, så børnenes sanser stimuleres.
 • Udearealerne omkring de store boligområder udvikles i lokalt samarbejde, hvor børn og forældre inddrages i processen.
 • Etablering af en besøgsordning, hvor institutioner og skoler får mulighed for at følge arbejdsprocesser på private og kommunale arbejdspladser.
 • Alle kommunale institutioner opfordres til at sætte fokus på hverdagsæstetikken.
 • Udvikling af idéen om en "Sansesti" for børn med handicap.

Download publikationen "Børnekulturpolitik" som PDF

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider