Vedtægter

Vedtægter for Udsatterådet i Rødovre Kommune

Fold alle ud

Formål § 1

Formålet med Udsatterådet er:

 • At give socialt udsatte borgere et talerør og mulighed for at komme med deres perspektiv på den sociale indsats i kommunen, samt gå i dialog med borgere og politikere. 
 • At skabe værdifulde indsatser for socialt udsatte borgere i Rødovre.  
 • At fungere som rådgivende organ for Kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål om udsatteområdet. 
 • At være høringspart og blive inddraget i relevante sager. 

Stk. 2. Udsatterådets opgaver er at komme med input til handleplan for udsatteområdet, som er en udmøntning af strategimålene i udsattepolitikken. Rådet skal være mere end et traditionelt høringsråd: Det skal sætte fokus på udsatte borgeres vilkår gennem dialogmøder ude blandt borgerne for eksempel på væresteder og ved aktivt at iværksætte indsatser til gavn for socialt udsatte borgere. Udsatterådet skal ikke behandle enkeltsager eller klagesager.

Stk. 3. Rådets målgruppe er socialt udsatte borgere, hvor en eller flere af følgende udfordringer forhindrer dem i at leve det liv, de ønsker:

 • Hjemløshed
 • Ledighed
 • Misbrug
 • Sindslidelse
 • Ensomhed
 • Kriminalitet
 • Fattigdom

Opgaver § 2

Udsatterådet har følgende opgaver:

 1. Rådet kan tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske, som administrative initiativer. 
 2. Rådet beskæftiger sig med alle spørgsmål om socialt udsatte på tværs af sektorer.
 3. Rådet bidrager til implementering af Rødovre Kommunes udsattepolitik og kan bidrage med input til indsatser på udsatteområdet. 
 4. Rådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.
 5. Rådet skal én gang årligt afholde et dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget med tilbagemelding om udsatterådets arbejde. 
 6. Rådet skal i videst muligt omfang høres om initiativer, som har betydning for borgere, der er socialt udsatte. Rådet kan vælge ikke at afgive høringssvar.
 7. Rådet kan tage kontakt til andre udsatteråd eller andre organisationer. 
 8. Rådet kan tage kontakt til det nationale ’Rådet for Socialt Udsatte’. 

Funktionsperiode og konstituering § 3

Udsatterådet er valgt for en toårig periode. Social- og Sundhedsudvalget godkender sammensætning af medlemmer til Udsatterådet første gang, herunder udpegning af formand, efter indstilling fra Social- og Sundhedsforvaltningen. Forvaltningen udarbejder et forslag til medlemmer på baggrund af interviews med nøglepersoner inden for udsatteområdet, herunder borgere og fagpersoner, der har bidraget med input til udsattepolitikken.

Stk. 2 Ved konstitueringen fremadrettet vil der blive afholdt en temadag for alle interesserede borgere om Udsatterådets arbejde med oplæg og dialog, samt mulighed for at tilmelde sig en bruttoliste over borgere, der er interesserede i at være medlem af Udsatterådet. 

Inden temadagen vil Social- og Sundhedsforvaltningen tage kontakt til væresteder, botilbud, den boligsociale indsats, Rådgivnings- og Behandlingscenteret, Jobcenteret, Frivilligcenteret og andre relevante steder for at indgå dialog med og oplyse om temadagen samt give mulighed for at melde sig på bruttolisten. Derudover vil der blive annonceret i lokalavisen om temadagen. 

Ud fra en gennemgang af bruttolisten med henblik på at sikre repræsentativitet fra alle nævnte områder i vedtægterne § 4, stk. 2, forelægger Social- og Sundhedsforvaltningen forslag til sammensætning af Udsatterådet for Social- og Sundhedsudvalget.

Hvis et nyt medlem ønsker at blive medlem af rådet, i perioden mellem valg til rådet, skal medlemmet godkendes af Social- og Sundhedsudvalget inden indtrædelse i Udsatterådet.

Rådets sammensætning § 4

Udsatterådet består af op til 10 medlemmer, samt fem suppleanter. Der er ikke politisk repræsentation i rådet, og det består af medlemmer, som repræsenterer et eller flere af områderne nævnt i § 4, stk. 2.Stk. 2. Udsatterådet sammensættes med en intention om at dække følgende områder: 

 • Misbrugsbehandling
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Social- og psykiatriområdet
 • Det boligsociale arbejde
 • Beskæftigelsesområdet
 • Samt enkeltpersoner og repræsentanter fra organisationer, der kan udmønte og bidrage til kommunens udsattepolitik.

Stk. 3. Der kan være op til tre repræsentanter fra Rødovre Kommune ud af Udsatterådets 10 medlemmer.

Stk. 4. Repræsentanter for Udsatterådet skal have bopæl eller arbejde i Rødovre Kommune. Dog kan der dispenseres fra dette princip, såfremt Social- og Sundhedsudvalget finder det vigtigt for rådets samlede viden og indsigt på udsatteområdet. 

Stk. 5. Rådet kan bede om at indkalde sagkyndige fra Rødovre Kommune til at belyse særlige problemstillinger.

Økonomiske forhold § 5

Kommunalbestyrelsen afholder udgifter til udsatterådets mødevirksomhed og afholdelse af dialogmøder med borgere og politikere m.fl.

Stk. 2. Udsatterådet får sekretariatsbistand af Social- og Sundhedsforvaltningen.

Vedtægtsændringer § 6

Vedtægterne kan over for Kommunalbestyrelsen foreslås ændret, hvis 2/3 af rådet kan tilslutte sig ændringsforslaget.

Vedtægter for Udsatterådet i Rødovre Kommune er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. november 2016.

Vedtægter