Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Lokalplan 154

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 154 Nord for Else Sørensens Vej
Høringsperiode: 03.04.24 - 29.05.24
Sagsnummer 01.02.05-K04-1-24

Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2024 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 154 i offentlig høring i otte uger.

Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til planforslaget skal senest den 29. maj 2024 afgives digitalt her på høringsportalen.

Yderligere oplysninger om forslaget kan fåes i Byplanafdelingen i Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, tlf. 36377000.

Hent: Miljøscreeningen af planforslaget her

Forslag til Lokalplan 154 - Nord for Else Sørensens Vej

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en ny karrébebyggelse på 3-6 etager, at sikre bevaring og ombygning af en eksisterende værkstedsbygning i to etager.
 
Planen omfatter ca. 205 boliger fordelt på henholdsvis ca. 16.000 m2 i karrébebyggelsen og 1.200 m2 i værkstedsbygningen. Parkeringskælder og herudover anlæg af en privat fællesvej i forlængelse af Rådhusstien.

Lokalplanens formål er desuden at sikre indpasningen af de nye bebyggelser og tilhørende udearealer, beplantninger, kantzoner og stiforbindelser, samt at sikre fokus på høj arkitektonisk kvalitet og reducering af klimapåvirkninger.

Kommuneplan 2022
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2022 – Rammeområde 5F10 Rødovre Øst – Egegårdsvej. Området er udlagt til blandet bolig og erhverv for bebyggelse i op til 6 etage og med en bebyggelsesprocent på maks. 160.

Inddragelse af naboerne 
Under udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der afholdt et nabomøde med Sibeliusparkens beboere. På baggrund af mødet har bygherre i samarbejde med Teknisk Forvaltning arbejdet videre med projektet med henblik på at imødekomme ønsker og bekymringer fra naboerne. Karréens form er justeret for at reducere etagehøjden nærmest Sibeliusparken. Nedkørsel til p-kælder er flyttet og indpasset i en samlet trafikløsning ved Rådhusstien med fokus på tryghed for cyklister og gående. Karréens facader mod Sibeliusparken - og i gårdrummet - begrønnes med klatre- og slyngplanter. Der etableres nedgravede affaldsbeholdere til fælles brug for Sibeliusparken og beboerne i den nye bebyggelse. Bygherre etablerer en cykel-/knallertforhindring ved den nordøstlige stiadgang til Sibeliusparken, for at sikre, at det kommende stiforløb er trygt at færdes på. Og uden for lokalplanområdet etablerer bygherre ca. 10 nye p-pladser til Sibeliusparken.
Beboerne i nabobebyggelsen Bellishøj vest for lokalplanområdet har ikke været inddraget, idet lejlighederne endnu ikke var indflytningsklare under udarbejdelsen af lokalplanen. Disse bliver inddraget i forbindelse med den offentlige høring.

Der er planlagt afholdelse af et borgemøde om planforslaget på Rødovre Bibliotek, torsdag den 16. maj kl. 19 til ca. kl. 20:30.

Planerne er ikke miljøvurderet
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planer må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er gennemført en miljøscreening og det er vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen er en opfølgning på en tidligere miljøscreening af hele Bykernen – herunder Gartnerbyen, som er blevet opdateret til nuværende vidensniveau og målrettet det konkrete lokalplanområde og de muligheder nuværende plan giver.

Miljøscreeningen kan ses her på høringsportalen – se link ovenfor.

Retsvirkninger
Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må der ikke i henhold til § 17 i Planloven bygges på de omfattende ejendomme eller i øvrigt ske udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klagevejledning
Inden fire uger fra denne bekendtgørelse kan der klages over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering jf. Planlovens § 60 stk.1. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller bevarelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jævnfør Planlovens §§ 58 og 59.

Hvis du vil klage over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk Du logger på med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rødovre Kommune via klageportalen.

Når man klager, skal der betales et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet er en vejledning til, hvordan man klager.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Rødovre Kommune. Hvis Rødovre Kommune fastholder afgørelsen, sendes Rødovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Spørgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til Lov om planlægning, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.