Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høring:

Forslag til Lokalplan 156 - Boligkvarteret ved Korsdalsparken

Officielt navn: Forslag til Lokalplan 156 - Boligkvarteret ved Korsdalsparken
Høringsperiode: 26.06.24 - 04.09.24
Sagsnummer 01.02.05-K04-2-24

Kommunalbestyrelsen har den 18. juni 2024 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 156 – Boligkvarteret ved Korsdalsparken med miljøvurdering og udkast til udbygningsaftale i offentlig høring i 10 uger. 

Hent: Miljøvurderingen af planforslaget her
Hent: Miljøscreeningen af planforslaget her

Se udkast til udbygningsaftalen og mulighed for at afgive høringssvar til aftalen på følgende link: Offentlig høring af udkast til udbygningsaftale 

Forslag til Lokalplan 156 - Boligkvarteret ved Korsdalsparken

Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre omdannelsen af et ca. 60.345 m2 stort erhvervsareal til et nyt boligkvarter, bestående af en blanding af tæt-lav og etageboligbebyggelse mellem 2-5 etager og med en maks. bebyggelsesprocent på 85.  Minimum 25 % skal opføres som almene boliger. 

Boligkvarteret skal opføres som et bilfrit boligkvarter, hvor parkeringen er placeret i parkeringskældre, hvilket giver mulighed for et gennemgående fokus på at udearealerne opføres med en stor variation af beplantning og uderum. Boligkvarteret bindes sammen af en Kvartersti til leg og ophold, med nedslag af aktivitetszoner til ophold, aktivitet og leg.  I det sydøstlige hjørne ned mod Valhøjs Allé, giver lokalplanen mulighed for at der kan tilrettelægges for idrætsformål i de eksisterende erhvervsbygninger, ligesom der også kan indrettes til publikumsrelateret serviceerhverv såsom café o.l.

Forslag til Lokalplan 156 er udarbejdet inden for rammerne af Kommuneplan 2022 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2022 - Almenboligkrav i rammeområde 4B20.

Send høringssvar

Forslag til Lokalplan 156 - Boligkvarteret ved Korsdalsparken er fremlagt i offentlig høring i perioden fra onsdag den 26. juni 2024 til og med onsdag den 4. september 2024. 

Hvis du ønsker at sende kommentarer til lokalplanforslaget, skal du sende dine bemærkninger digitalt ved at oprette dit høringssvar nederst på denne side inden fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort. Høringssvar vil blive behandlet efter høringsfristens udløb.

Ønsker du yderligere oplysninger om lokalplanforslaget kan du kontakte Byplan og geodata i Teknisk Forvaltning ved at ringe på tlf. 36 37 70 00.

Borgermøde i august

Rødovre Kommune planlægger at afholde et borgermøde i uge 33 i august. Her vil der være mulighed for at komme og høre mere om planforslaget og stille spørgsmål.

Nærmere detaljer om tid og sted vil blive opdateret her på høringssiden og annonceret i Rødovre Lokal Nyt.

Inddragelse af naboer i planprocessen

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har der været afholdt et informationsmøde i opstartsfasen for både naboer, foreninger, grundejere og virksomheder, hvor der blev orienteret om de overordnede rammer, visioner og forventet planproces. Der er også afholdt trafikmøder med henholdsvis ejere og virksomheder i erhvervsområdet og berørte naboer til lokalplanområdet (grundejerforeningen Irmabyen og PTU - Specialhospital). Her blev deltagerne præsenteret for det igangværende lokalplanarbejde med fokus på trafikforholdene. Resultatet af Teknisk Forvaltnings trafikanalyse blev præsenteret. Analysen belyser trafikbilledet med udgangspunkt i, at de to rammeområder (4B20 og 4B21) er omdannet til boligområder, og undersøger forskellige trafikløsningsscenarier i tilknytning til lokalplanområdet og erhvervskvarteret.

Fremtidig trafikhåndtering, herunder kommentarer og synspunkter fra berørte, blev behandlet på et særskilt politisk møde i Teknik- og miljøudvalget i oktober 2023 (sag nr. 74), med anbefaling om at lave en vejlukning i den østlige ende af Fjeldhammervej (ved PTU) for at adskille erhvervstrafik fra boligtrafik.

Planen er miljøvurderet

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Lokalplan 156 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at der, ved den byudvikling som forslaget giver mulighed for, kan være væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er derfor sideløbende med udarbejdelsen af planforslaget blevet udarbejdet en miljøvurdering, som er afgrænset til at omfatte 3 parametre: trafik, trafikstøj og bilag IV-arter (flagermus).

Afgrænsningen af miljøvurderingen har været fremsendt i stjernehøring hos Kroppedal Museum og HOFOR A/S. Rødovre Kommune modtog ikke nogen høringssvar til afgrænsningen af miljøvurderingen.

Retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i Planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klagevejledning (vedr. miljøvurderingen)

Hvad kan du klage over?
Der kan klages over afgørelsen om at foretage en begrænset miljøvurdering, jf. Planlovens § 60 stk. 1. Du kan klage til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Øvrige spørgsmål kan der ikke klages over til anden administrativ myndighed.

Hvem kan klage?
Du kan klage, hvis du er klageberettiget. Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til følgende hverdag.

Vær opmærksom på, at du som klager selv er ansvarlig for, om klagen er korrekt indgivet, inden klagefristen udløber.

Sådan klager du
Du skal sende klagen via Planklagenævnets digitale klageportal.

Find Klageportalen på nævneneshus.dk

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Rødovre Kommune. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.

Klagegebyr
Når du klager, skal du betale et gebyr:

- Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr.

- Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Domstolsprøvelse
Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis du vil vide mere
Læs mere om klagereglerne i Planklagenævnets Vejledning på nævneneshus.dk.

Opret høringssvar