Regler for spørgetid

Borgere i Rødovre Kommune kan stille spørgsmål til de ordinære kommunalbestyrelsesmøder, spørgsmål kan stilles skriftligt eller mundtligt.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Regler for spørgetid

Fold alle ud

Regler for spørgetid

Kommunalbestyrelsens møde starter kl. 18.30 med en spørgetid på op til 30 minutter. Inden mødet skal spørgerne indtegne sig på en fremlagt liste og anføre hvilket emne, pågældende ønsker at spørge ind til, og samtidig bliver reglerne for spørgetiden udleveret. Mundtlige spørgsmål skal være korte og må normalt ikke vare over 1 minut, og de skal kunne besvares på 2 minutter. Ud over det er der tid til en kort replik og et svar.

Skriftlige spørgsmål skal vi have 14 dage før mødet. Mærk kuverten ”Spørgetid” og send den til staben Politik og Kommunikation, rådhuset, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre – eller send e-mail via Digital Post, skriv ”Spørgetid” i emnelinjen.

Spørgsmålene – både de mundtlige og de skriftlige – skal dreje sig om kommunale forhold og bør være af almen interesse.

Generelt vedr. spørgetid

Forud for de ordinære offentlige Kommunalbestyrelsesmøder afsættes fra kl. 18.30 spørgetid på indtil 30 minutter.

Det offentlige kommunalbestyrelsesmøde påbegyndes i alle tilfælde umiddelbart efter, at borgmesteren har erklæret spørgetiden for afsluttet.

Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl eller arbejdssted i Rødovre Kommune.

Spørgsmålene må have relation til kommunale forhold og skal være af almen interesse for kommunens borgere.

Borgmesteren besvarer normalt spørgsmålene. Til besvarelsen kan Kommunalbestyrelsens medlemmer knytte korte bemærkninger. Borgmesteren kan ligeledes give spørgeren adgang til at stille ét supplerende spørgsmål, der straks søges besvaret.

Der optages og besvares ikke spørgsmål vedrørende sådanne sager, som i henhold til ”Forretningsordenen for Rødovre Kommunalbestyrelse” § 1 stk. 2 skal behandles for lukkede døre:

  • Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
  • Sager om køb og salg af fast ejendom.
  • Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

Procedure for mundtlige spørgsmål

Spørgerne skal inden mødets begyndelse indtegne sig på en fremlagt liste og anføre hvilket emne, pågældende ønsker at spørge ind til.

Mundtlige spørgsmål skal være korte og skal normalt kunne fremsættes på 1 minut og besvares på 2 minutter. Herudover kan der gives tid til en kort replik og duplik.

Procedure for skriftlige spørgsmål

Skriftlige spørgsmål skal være afleveret til staben for Politik, Strategi og Digitalisering senest 14 dage forud for de ordinære offentlige Kommunalbestyrelsesmøder.

Hvis spørgeren ikke møder op til det pågældende kommunalbestyrelsesmøde udskydes spørgsmålet til næste kommunalbestyrelsesmøde. Hvis spørgeren ikke møder op til dette møde, bortfalder spørgsmålet.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider