Kommunalbestyrelsen

31-05-2016

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Britt Jensen(A)
Chris Lassen Jensen(C)
Lene Due(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Hans Houmøller(Ø)
Niels Spittau(O)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Svend Erik Pedersen(F)
Peter Michael Jensen(V)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Peter Mikkelsen(Ø)
Kim Hammer(O)
Kim Drejer Nielsen(C)
Jan Kongebro(A)
Michel Berg(A)
Pia Hess Larsen(A)

Sager 85 - 99

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 85

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 Rødovre Centrum
Sag nr. 86

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 6. januar 2016 til den 2. marts 2016. I perioden er der ikke indkommet høringssvar til planforslaget. Der er fremsendt en indsigelse til plangrundlaget i henhold til Kommuneplan 2014, som er behandlet i forbindelse med høringssvarene til Forslag til Lokalplan 136 Rødovre Centrum (under punkt 4A i høringsskemaet til Lokalplan 136 Rødovre Centrum). Der er således ikke indkommet høringssvar der har givet anledning til ændringer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 vedtages endeligt, samt
 2. at Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 offentligt bekendtgøres jf. Planlovens bestemmelser.

Teknik- og Miljøudvalget 17-05-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2015, sag nr. 217, hvorefter kommuneplantillægget blev sendt i offentlig høring i 8 uger sammen med Forslag til Lokalplan 136 Rødovre Centrum, sag nr. 218.

Lokalplan 136 Rødovre Centrum fremlægges på samme møderække som nærværende sag.

Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 omhandler Rammeområde 5C01 Rødovre Centrum, som er rammelagt for en centerbebyggelse på maks. fire etager, men i forbindelse med en tidligere planlægning er der imidlertid lovligt opført en bygning i seks etager på ejendommen. For at sikre, at den eksisterende bygning, i tilfælde af f.eks. brand, skal kunne genopføres i seks etager, er der oprettet et nyt Rammeområde 5C03 Rødovre Centrum.

Rammebestemmelserne for Rammeområde 5C01, Rødovre Centrum, giver en udvidelsesmulighed på 30.000 m2 til detailhandel, denne mulighed gælder fremadrettet samlet for Rammeområde 5C01 og 5C03. På nuværende tidspunkt er en stor del af denne udvidelsesmulighed allerede udnyttet.

Rammeområde 5T01 Tårnvej er ændret fra et teknisk område med anvendelse til "Vandtårn" til et nyt Rammeområde 5D07 Tårnvej med anvendelse til "Offentlige formål".

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Bekendtgøres af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse - maj 2016.
Offentlig bekendtgørelse - juni 2016.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 Rødovre Centrum

Lokalplan 136 Rødovre Centrum - endelig vedtagelse
Sag nr. 87

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 136 Rødovre Centrum har været i offentlig høring i 8 uger fra den 6. januar til den 2. marts 2016. I perioden er der indkommet 9 høringssvar til lokalplanforslaget, som har givet anledning til en rettelse og to tilføjelser i den endelige lokalplan. Der er ikke indkommet høringssvar der har givet anledning til så væsentlige ændringer, at der er tale om en fornyet høring eller et nyt lokalplanforslag (jf. Planlovens § 27, stk. 2).

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 136 Rødovre Centrum vedtages endeligt med de forslag til rettelser og præciseringer, der fremgår af Bilag 3 i kolonnen ”Teknisk Forvaltning indstiller”,
 2. at Lokalplan 136 Rødovre Centrum offentligt bekendtgøres jf. Planlovens bestemmelser, samt
 3. at Bilag 3: Skema med behandling af indkomne høringssvar, fremsendes som svar på de indkomne høringssvar.

Teknik- og Miljøudvalget 17-05-2016
Anbefales med 3 stemmer for (A, V) og 1 stemme imod (F).

Økonomiudvalget 25-05-2016
Indstilles godkendt med 4 stemmer for (A, V, O) og 1 stemme imod (Ø).

Beslutning

Godkendt med 16 stemmer for (A, C, V, O) og 
3 imod (Ø, F).

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 136 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2015, sag nr. 218, hvorefter lokalplanforslaget blev sendt i offentlig høring i 8 uger sammen med Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022, sag nr. 217.

Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 fremlægges på samme møderække som nærværende sag.

Lokalplanen er én samlet plan, som dels overfører relevante bestemmelser fra eksisterende lokalplaner og dels sikrer, at fremtidens bebyggelse og parkering bliver fastlagt med tilpasning til det eksisterende butikscenters struktur og arkitektoniske udtryk, som ønskes fastholdt og styrket. Lokalplanen omfatter også en overførsel af syv grunde beliggende sydøst for Rødovre Centrum samt en mulig fremtidig anvendelse af Vandtårnet til offentlige formål. Lokalplanen muliggør desuden en udbygning af butikscentret Rødovre Centrum med yderligere bebyggelse og yderligere parkeringspladser.

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget blev der udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingen er en vurdering af planens indvirkning på miljøet. Når en lokalplan vedtages endeligt afløses miljøvurderingen af en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse er der blandt andet redegjort for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan de bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse indgår i lokalplanen på side 54.

Høringssvar

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022, Forslag til Lokalplan 136 Rødovre Centrum med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i otte uger. I denne periode modtog Rødovre Kommune 9 høringssvar, som omfatter 55 punkter.

De fremførte bemærkninger og indsigelser fra borgere, grundejerforening, lejeboligbestyrelse og naturforeninger er vedrørende følgende emner: Øget trafik, trafikstøj, vejbyggelinje langs Højnæsvej, miljøvurdering (henvisning til trafik og indsigt/udsigt samt lys/skygge-refleksioner), parkeringspladser, centerudvidelsen, butiksstørrelser, manglede grønne profil og grøn vejprofil samt nedsivning af regnvand, forhold omkring vareindleveringer, ældreboliger, udsigt fra etageboligerne Pedersborg, eksisterende bygning i 6 etager, forslag til ny tunnel, brandvej, manglende hensyn til boligområder med bevaringsværdier, byggetekniske spørgsmål til anlægsfasen (ved pilotering), plangrundlaget, illustrationer i planen er ikke retvisende, mangler en visualisering af den nye centerudvidelse i to etager, facadehøjden langs Højnæsvej, friarealer og opholdsarealer, præcisering af byggefelter, arkitekturpolitik, bygningsregulerende bestemmelser, cykelparkering, ankomsttorv ved Højnæsvej, cykelbaner i stedet for cykelstier, krav om levende hegn mod naboer og veje, trafikale konsekvenser for Rødovregårds Villaby bør vurderes, trafikale hensyn i anlægsfasen, eksisterende spærring af Præstebakken.

Et overblik over antallet af høringssvar, hvem der har gjort indsigelse og om hvad, samt Teknisk Forvaltnings kommentarer hertil fremgår af Bilag 3.

Teknisk Forvaltning foreslår forskellige tilføjelser og præciseringer i lokalplanforslaget, som fremgår af Bilag 3: Skema med behandling af indkomne høringssvar. Teknisk Forvaltnings forslag til ændringer i den endelige lokalplan er også markeret med rød skrift på side 3 i Lokalplan 136 jf. sagens Bilag 1.

Forslag til ændringer

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende 4 ændringer:

Agenda 21 Gruppen Rødovre har indsigelse mod at Højnæsvej kun udvides med 0,8 meter, som resulterer i smalle fortove og cykelbaner i stedet for cykelstier samt en ikke særlig grøn vejprofil.
På side 15 tilføjes principsnittet det nye vejskel samt begrønning af facaden langs Højnæsvej (punkt 4D i høringsskemaet).

Agenda 21 Gruppen Rødovre gør opmærksom på, at byggefeltet til den eksisterende 6 etages bygning er tegnet helt ud til Højnæsvej (og at dette ikke er i overensstemmelse med rammeområde 5C03 i Kommuneplan 2010).
- På Kortbilag 3 rettes byggefeltet til en sokkel-afgrænsning (punkt 4G i høringsskemaet).

Beboergruppen omkring Axelhøj og Præstebakken gør opmærksom på, at principskitsen på side 10-11 ikke viser lokalplanens fulde udnyttelse af bygningshøjden langs Højnæsvej, som er tre etager (17,5 m).
- På side 10-11 indtegnes den mulige maksimale bygningshøjde (17,5 m) på principskitsen (punkt 5B i høringsskemaet).

Grundejerforeningen Rødovregårds Villaby gør opmærksom på, at den eksisterende vejspærring ved Præstebakken/Højnæsvej ikke er indtegnet på Kortbilagene.
- Vejspærringen indtegnes på kortbilagene (punkt 7F i høringsskemaet).

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse - maj 2016.
Offentlig bekendtgørelse - juni 2016.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 136 Rødovre Centrum
Bilag 2: Indkomne høringssvar
Bilag 3: Skema med behandling af høringssvar med Teknisk Forvaltnings forslag til besvarelse

Lokalplan 140 Viemose Have - endelig vedtagelse
Sag nr. 88

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 140 Viemose Have har været i offentlig høring i 9 uger, fra den 3. februar 2016 til den 6. april 2016. I perioden er der indkommet 3 høringssvar til lokalplanforslaget, som har givet anledning til en rettelse og en tilføjelse i den endelige lokalplan. Der er ikke indkommet høringssvar der har givet anledning til så væsentlige ændringer, at der er tale om en fornyet høring eller nyt lokalplanforslag (jf. Planlovens § 27, stk. 2).

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 140 Viemose Have vedtages endeligt med de forslag til rettelser og tilføjelser, der fremgår af Bilag 3 i kolonnen "Teknisk Forvaltning indstiller",
 2. at Lokalplan 140 Viemose Have offentligt bekendtgøres jf. Planlovens bestemmelser, samt
 3. at Bilag 3: Skema med behandling af indkomne høringssvar, fremsendes som svar på de indkomne høringssvar.

Teknik- og Miljøudvalget 17-05-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 140 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2016, sag nr. 3, hvorefter lokalplanforslaget blev sendt i offentlig høring i 9 uger.

Ved vedtagelse af Lokalplan 140 skabes der mulighed for en omdannelse af to erhvervsgrunde Ved Sportspladsen 8-10 til boliger i tæt-lav bebyggelse i to etager, bestående af ni dobbelthuse med i alt 18 boliger med udhus og egen have, samt med mulighed for tilvalg af en carport, overdækning af en baghaveterrasse og et drivhus.

Lokalplan 140 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2010-2022, Rammeområde 1B12 Ved Sportspladsen, som er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse i to etager, med en maksimum bebyggelsesprocent på 40.

Lokalplanen er ikke miljøvurderet. Der er gennemført en screening af lokalplanens indvirkning på miljøet i henhold til Lov om miljøvurdering. Denne afgørelse er sendt i høring hos Kroppedal Museum og Rødovre Kommunes forvaltninger, som er de eneste berørte myndigheder.

Forslag til ændringer

I § 9.8 er tilføjet følgende tekst om forskellige løsninger i lokalplanområdets nordlige naboskel: Lokalplanens nordlige naboskel kan beplantes med hæk i en maks. højde på 1,80 m (som bøg, avnbøg eller liguster) eller der kan etableres et raftehegn i en maks. højde på 1,80 m, som fuldt begrønnes ind mod lokalplanområdet.

I § 13 præciseres teksten: Ved endelig vedtagelse af Lokalplan 140 ophæves nedenstående servitutter, for den del der er omfattet af lokalplanområdet.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse - maj 2016.
Offentlig bekendtgørelse - juni 2016.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 140 Viemose Have
Bilag 2: Indkomne høringssvar
Bilag 3: Skema med behandling af høringssvar med Teknisk Forvaltnings forslag til besvarelse
Bilag 4: Til høringsskemaet - 1 eksisterende mur i nordlige skel
Bilag 5: Til høringsskemaet - 2 indblik
Bilag 6: Til høringsskemaet - 3 skyggediagrammer
Bilag 7: Til høringsskemaet - 4 geoteknisk undersøgelse

Bænkeprojekt - ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling
Sag nr. 89

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med baggrund i ønsket om flere og bedre bænke i Rødovre Kommune er der på anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til at etablere et bænkeprojekt som et beskæftigelsesprojekt i kommunen.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til bænkeprojektet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslaget godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til igangsætning af bænkeprojektet.

Teknik- og Miljøudvalget 17-05-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Forslag til udmøntning (pkt. 1) genoptages.
Forslag om frigivelse af anlægsbevilling (pkt. 2) godkendt.

Sagsfremstilling

En del af bænkene i Rødovre Kommune er i dårlig forfatning og trænger til renovering (f.eks. udskiftning af brædder samt overfladebehandling). Herudover er der områder i kommunen, hvor der er langt mellem bænkene, og hvor der kan opsættes helt nye bænke.

Projektet vil over en årrække medføre en væsentlig hævet standard af de eksisterende bænke og et samlet øget antal bænke i kommunen.

For at udføre renoveringsarbejdet og kunne producere nye bænke, kræver det etablering af opholds- og værkstedsfaciliteter til håndtering af stål og til bearbejdning af træ. Sådanne faciliteter vil kunne fremskaffes ved at købe et brugt mandskabsskur som opstilles på materielpladsen, Tæbyvej 77.

Det vurderes, at der kan renoveres ca. 20-25 bænke pr. år og produceres 10-15 nye bænke pr. år. I 2016 forventes produktionen dog at blive lavere, da der bl.a. skal bruges midler til indkøb af mandskabsskur og værktøj.

Projektet vil kunne beskæftige et variabelt antal af borgere i de særlige jobordninger som f.eks. løntilskud, seniorjob, nyttejob og fleksjob. Det må forventes, at antallet af personer varierer over året. Til styring af projektet vil der blive tilknyttet en deltidsansat medarbejder, som også dækkes af anlægsbevillingen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til bænkeprojektet.

Tidsplan

Projektet startes op i 2016.

Designmanual - ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling
Sag nr. 90

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af udskiftning af byinventar i henhold til designmanualen. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til designmanualen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslaget godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til indkøb af byinventar jævnfør designmanualen.

Teknik- og Miljøudvalget 17-05-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde i februar 2005 blev det besluttet, at der i takt med DONG Energys kabellægning af luftledninger, samt udskiftning af belysningsanlæg skulle ske en udskiftning af det øvrige byudstyr.

I budget 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til byinventar inkl. læskærme.

Beløbet foreslås prioriteret til opfølgning af designmanual, f.eks. screening af muligheder for effektlys i byen, buslæskærme uden reklamer, opstilling af bænke mm.

Lov- og plangrundlag

Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til byinventar inkl. læskærme.

Tidsplan

Arbejderne udføres i 2016.

Godkendelse af vejnavne i IrmaByen
Sag nr. 91

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som led i udbygningsplanerne for IrmaByen indstilles vejnavne til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de indstillede vejnavne godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 17-05-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2016 blev vejprojektet for IrmaByen godkendt (sag nr. 43). I forlængelse heraf skal Kommunalbestyrelsen som adressemyndighed fastsætte vejnavnene i området. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vejnavnene i samråd med grundejer, men har ikke pligt til at opnå enighed.

Investor for området (ELF Development A/S) og Teknisk Forvaltning er ikke enige om de kommende vejnavne i Irmabyen. Nedenfor er oplistet Teknisk Forvaltnings anbefaling til vejnavne i IrmaByen og ELF Development's ønsker til vejnavne i Irmabyen.

Teknisk Forvaltning indstiller følgende vejnavne for området (jf. bilag 1):

 • Plantagevej
 • Krydderivej
 • Irmavej
 • Kaffevej
 • Risterivej
 • Mokkavej
 • Børge Olsens Plads

ELF Development A/S ønsker de samme navne i IrmaByen, men med endelsen -haven/-alleen i stedet for -vej (jf. bilag 2):

De af Teknisk Forvaltning indstillede vejnavne ligger tæt op ad investors ønske til vejnavne, men i Rødovre har adresser med endelsen -haven hidtil kun været brugt i lukkede boligområder med ensartet bebyggelse. Vejforløb med forskelligartet bebyggelse eller med vejforgreninger, som der er tale om i IrmaByen, har hidtil haft endelsen -vej. Teknisk Forvaltning anbefaler, at systematikken i kommunens vejbetegnelser opretholdes, og at vejnavnene med endelserne -vej godkendes.

Det er kontrolleret, at begge forslag til vejnavne overholder reglerne i bekendtgørelsen om vejnavne og adresser (BEK nr. 436 af 02/05/2014). Desuden er det kontrolleret, at der ikke er enslydende vejnavne indenfor en radius af 10 km.

Når der er truffet politisk beslutning om vejnavnene i IrmaByen, registreres disse i vejnavneregistret, hvorefter de er officielle. Husnummerering tildeles i samråd med grundejer, når vejnavnene er godkendt og registreret, og når det er relevant i forhold til udviklingsprojektet.

Vejene i IrmaByen er private fællesveje. Jf. bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering (LBK nr. 1080 af 05/09/2013, § 3 stk. 3), kan Kommunalbestyrelsen bestemme, at vejnavneskilte opsættes efter gældende regler og bekostes af grundejer. Skiltning på IrmaByen's område foranlediges og bekostes af grundejer.

Kommunen har pligt til at skilte i skel mellem private fællesveje og offentlig vej, det vil sige ud til Fjeldhammervej og Korsdalsvej. Det anbefales, at der opsættes vejnavneskilte i skel, som følger kommunens designmanual, og at denne udgift afholdes af Teknisk Forvaltning indenfor eksisterende budget.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (BEK nr. 436 af 02/05/2014).
Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering (LBK nr. 1080 af 05/09/2013).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til opsætning af designmanualskilte i kryds, hvor kommuneveje og private fællesveje mødes, skønnes at være 15.000 kr. i 2016/17. Udgiften afholdes af Teknisk Forvaltning indenfor det eksisterende budget.

Tidsplan

Vejnavnene registreres i vejnavneregistret, når de er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Opsætning af designmanualskilte i kryds med kommunale veje iværksættes i overensstemmelse med udbygningsplanerne. Der er ca. 4 måneders leveringstid på designmanualskilte.

Bilag

Bilag 1: Vejnavne fra TF
Bilag 2: Vejnavne fra ELF

Udskiftning af belægningen på Rådhuspladsen - ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling
Sag nr. 92

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen omfatter en udskiftning af de eksisterende fliser, den eksisterende belægningsopbygning, og den eksisterende afløbsrende samt etablering af et nyt drænsystem for pladsen.

På anlægsbudgettet i budget 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 5.000.000 kr.

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til renovering af Rådhuspladsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslaget godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til renovering af Rådhuspladsen.

Teknik- og Miljøudvalget 17-05-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Rådhus og nærmeste omgivelser blev anlagt i 1956 og fredet i 1994, hvorfor der stilles specifikke krav til udseendet af belægningen på Rådhuspladsen.

Pladsen er i dag belagt med rektangulære armerede betonfliser med en faskant. Det skønnes, at en tredjedel af de ca. 2200 fliser er knækkede. En del af belægningen bærer desuden præg af vridningsskader, hvor fugerne er forskudt med flere centimeter. Derudover er der nogle steder også opstået sporkøring i belægningen.

Ovennævnte skader skyldes sandsynligvis et dårligt bærelag under fliserne, samt den kørsel med tunge køretøjer,der har været på pladsen, siden den sidst blev renoveret i 2001. Adgangsforhold for vareleverancer og anden tung kørsel bør derfor ændres, således at kørsel med tunge køretøjer fremover undgås. Dog vil snerydnings- og redningskøretøjer stadig skulle have mulighed for at køre på Rådhuspladsen.

Teknisk Forvaltning har udført prøvegravninger for at kortlægge opbygningen af bærelaget. Det eksisterende bærelag består af en stor del slagger og byggeaffald. Materialet vurderes at være for uens til, at der kan opnås en ensartet komprimeringsgrad ved genindbygning/genanvendelse af materialerne, hvorfor disse materialer bortskaffes og erstattes af nye. I samme omgang etableres der dræning af grusbærelaget for at sikre lagets bæreevne og den eksisterende afløbsrende mod kanalerne erstattes af en ny og mere funktionel.

Den nye flisebelægning kommer til at ligne den tidligere belægning og overholder dermed fredningsbestemmelserne. Dog er faskanten blevet reduceret så fugebredden øverst på fliserne er mindre, for at øge tilgængeligheden på pladsen. Det skal derudover bemærkes, at nye betonbelægninger altid vil have en mere lysegrå nuance og finere struktur i overfladen sammenlignet med en identisk belægning, som har været udsat for vind og vejr i mange år.

Anlægsarbejdet udføres under hensyntagen til adgangsforhold til Rådhuset, biblioteket og Viften.

Lov- og plangrundlag

Bygningsfredning af Rødovre Rådhus og omgivelser.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at projekteringen, udbuddet og anlæggelsen af Rådhuspladsen kan gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb på 5.000.000 kr.

Tidsplan

Der afholdes licitation på anlægsarbejdet den 18. maj 2016.
Arbejderne forventes udført i perioden fra uge 22 til uge 35 i 2016.

Islevbrovej fra rundkørslen til torvet - godkendelse af detailprojekt samt ansøgning om frigivelse af anlægsmidler
Sag nr. 93

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Detailprojekt for ombygning af Islevbrovej, fra rundkørslen til torvet, forelægges til godkendelse.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 7.000.000 kr.

Der er den 15. december 2015 givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering.

Der ansøges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 6.500.000 kr. til ombygning af Islevbrovej fra torvet til rundkørslen, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 7.000.000 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vedlagte detailprojekt for Islevbrovej godkendes samt
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 6.500.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af Islevbrovej fra torvet til rundkørslen.

Teknik- og Miljøudvalget 17-05-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i projektforslaget for ID-Linjen fra marts 2014, er der blevet udarbejdet et detailprojekt for Islevbrovej fra rundkørslen til torvet. Illustrationsplan for projektet fremgår af bilag 1 og principsnit af bilag 2 og 3.

Islevbrovej er kategoriseret som en lokal fordelingsvej, med Islev Skole placeret midt på strækningen. I projekteringen har der været fokus på at skabe sammenspil mellem trafiksikkerhed, fremkommelighed og ID-Linjens nye identitet, som skabes med klinkebelægning, trærækker og belysning. Projektet er tilpasset de nyetablerede forhold ved Islev Skole og Islev Torv.

I overensstemmelse med projektforslaget fortsættes den røde linje i specialfremstillede klinker fra torvet ad Islevbrovej som fortov i den nordlige side af vejen. I samme vejside anlægges der en dobbeltrettet cykelsti, hvorved skolebørnene skal krydse Islevbrovej mindst muligt. Klinkestien og den dobbeltrettede sti løber således fra Islev Torv i øst til rundkørslen i vest.

Islevbrovej har hidtil haft en anbefalet hastighedsbegrænsning på 30 km/t. For at denne hastighedsbegrænsning kan opretholdes, er det nødvendigt at etablere nogle hastighedsnedsættende foranstaltninger. Det foreslås, at der etableres hævede flader i asfalt udfor hver sidevej. Som supplement til de hævede flader, foreslås parkeringsbaner afmærket på kørebanen, hvor det er muligt i forhold til sideveje og overkørsler. Parkeringsbanerne vil have en hastighedsnedsættende effekt og sikre ordnede parkeringsforhold på vejen.

I skillerabatterne mellem fortov, cykelsti og kørebane plantes der træer, som angivet i projektforslaget. Træerne plantes i det omfang det er muligt, i forhold til ledninger, afvanding, overkørsler og oversigtsforhold. Markeringen af træer på bilag 1 skal således ses som vejledende. Der plantes forskellige træarter i forskellige beplantningsmønstre, som gør området mindre sårbart i forhold til plantesygdomme og andet, der kan betyde, at en art ikke klarer sig. Det foreslås, at der plantes fem forskellige arter, som skiller sig ud fra de gængse arter, vi kender fra resten af kommunen. Der vælges arter, som ikke har torne eller frugter i større mængder, men som kan være med til at understrege den sydlandske karakter, som Islev's nye identitet bærer præg af.

I detailprojekteringen er det vurderet, at trærækkerne vil skygge så meget, at kravene til vejbelysning ikke kan overholdes. Det er således nødvendigt, at etablere supplerende belysning på strækningen. Det foreslås, at der suppleres med 10 nye rødovremaster med LED-lyskilder i den sydlige vejside. For at opnå et ensartet udtryk i belysningen anbefales det desuden, at udskifte lyskilderne i de eksisterende glødepærer-armaturer i den nordlige side. Belysningen vil således fremstå med samme farve (Kelvin) på hele strækningen. Udgifterne til supplerende belysning afholdes over driftsbudgettet.

Området langs Islevbrovej er ikke udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen. Jorden er lerholdig og grundvandet står relativt højt, så der har ikke været mulighed for at tænke LAR-løsninger ind i projektet. Rabatterne under trærækkerne anlægges dog uden fast belægning, så træerne kan få vand.

Trærækkernes placering i skillerabatterne bevirker, at fjernvarmeledningen ikke kan holdes i funktion i sin nuværende placering i Islevbrovej. Der etableres en ny fjernvarmeledning under den nye kørebane inden ombygning af Islevbrovej påbegyndes. Udgiften til etablering af ny fjernvarmeledning dækkes af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014) med senere ændringer.
Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013) med senere ændringer.
Investeringsoversigt 2016.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at anlægsarbejdet på Islevbrovej fra rundkørslen til torvet kan gennemføres for 6.500.000 kr. Projektet gennemføres i henhold til vedlagte materiale.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler, på baggrund af vedlagte projektmateriale, forventes anlægsarbejdet gennemført i perioden august - december 2016. Etablering af ny fjernvarmeledning påbegyndes i juni 2016.

Bilag

Bilag 1: Illustrationsplan
Bilag 2: Principsnit med overkørsel
Bilag 3: Principsnit uden overkørsel

Energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger 2016, ansøgning om anlægsbevilling.
Sag nr. 94

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er i anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i Budget 2016 afsat 3.000.000 kr. til gennemførelse af energiforbedrende tiltag i de kommunale bygninger. Afsætningsbeløbet udgør en årlig pulje til gennemførelse af konkrete energiforbedrende enkeltaktiviteter med god rentabilitet.

Der ansøges om anlægsbevilling til frigivelse af dette rådighedsbeløb.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at projektforslaget godkendes,
 2. at der gives anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til gennemførelse af energiforbedrende tiltag i 2016,
 3. at den foreslåede disponering af beløbet godkendes samt
 4. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning.

Økonomiudvalget 25-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i Budget 2016 afsat 3.000.000 kr. til gennemførelse af energiforbedringer i de kommunale bygninger. Afsætningsbeløbet udgør en årlig pulje til gennemførelse af konkrete energiforbedrende enkeltaktiviteter med god rentabilitet.

Teknisk Forvaltning foreslår på grundlag af egne analyser samt de foreliggende energimærkninger af kommunale bygninger, at beløbet i 2016 primært disponeres til følgende aktiviteter

2.500.000 kr. til renovering af klimaskærm, ventilation, og belysning på Islev badet:

 • Renovering af klimaskærm indebærer udskiftning af hele facaden på omklædningsbygningen ud mod Nørrevangen, samt indgangspartier foran og bagved. Disse er af en sådan type at der kan etableres radiatorer i træningsrummet, så ventilationsbehovet reduceres.
  Forventet reduktion i energiudgifter: 85.000 kr/år
 • I omklædningsrum, kantine, kontorer og træningsrum etableres der nyt ventilationsprincip, samt nye effektive anlæg og fordelingskanaler. Hvilket samtidig vil forbedre indeklimaet. I træningsrummet etableres der radiatorvarme, i stedet for den eksisterende luftvarme.
  Forventet reduktion i energiudgifter: ca. 140.000 kr/år
 • I træningsrum og kantine udskiftes både loft og belysning. De nye lofter understøtter samtidig det nye ventilations og opvarmningsprincip.
  Forventet reduktion i energiudgifter: 10.000 kr/år
 • De ovenstående tiltag indgår i et sammentænkt projekt, som samlet vil forbedre både effektiviteten og oplevelsen af Islevbadet
 • Projektet prioriteres i år da badet er lukket grundet igangværende renovering af vandbehandlingsanlægget. Energirenoveringen i sig selv ville også nødvendiggøre en lukkeperiode. Herudover overlapper projekterne ikke da de foregår i hver sin ende af bygningen.

500.000 kr. til renovering af belysning på bl.a. Islev Skole og Skovly, samt varmeforsyning og -fordeling i Ejbybunkeren.

Det foreslås endvidere, at en mindre del af de 500.000 kr. kan disponeres af Teknisk Forvaltning til mindre energiforbedringsprojekter, der med fordel kan udføres i sammenhæng med den almindelige bygningsvedligeholdelse, under den forudsætning at de er rentable med en simpel tilbagebetalingstid under 11 år.

Gennemførelsen forventes at reducere kommunens årlige energiforbrug med 150 MWh, samt at reducere kommunens årlige CO2-udledning med 90 ton.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Økonomiske konsekvenser

Det forudsættes, at den samlede anlægsbevilling på 3.000.000 kr. forbruges til formålet i regnskabsåret 2016.

De gennemførte energiforbedringer forventes at medføre en samlet driftsbesparelse på 250.000 kr./år.

Tidsplan

Projektering, udbud og udførelse af de konkrete aktiviteter planlægges over perioden april-december 2016.

Ny styringsmodel for Hovedstadens Letbane
Sag nr. 95

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Transport- og Bygningsministeren har i forbindelse med et møde i forligskredsen den 12. maj 2016 om Aarhus Letbane og Letbanen i Ring 3 foreslået en ny styringsmodel for Hovedstadens Letbane. Modellen indebærer bl.a., at korrektionsreserven i både kommunerne, region og staten sættes til 30 procent, at bestyrelsens sammensætning ændres således, at staten får flertal i bestyrelsen, og der gennemføres en granskning af projektet i statslig regi. Vedtagelse af den nye styringsmodel vil betyde, at lovbehandlingen kan afsluttes.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Økonomiudvalget tiltræder, at bestyrelsens sammensætning i Hovedstadens Letbane ændres til at bestå af 5 statslige, 2 kommunale og 2 regionale repræsentanter,
 2. at der gennemføres en granskning af projektet i statslig regi med udgangspunkt i Ny anlægsbudgettering for statslige anlægsprojekter,
 3. at Rødovre Kommune tiltræder at forhøje korrektionsreserven til 30 pct. af basisoverslaget på linje med staten, samt
 4. at såfremt anlægsloven for letbanen vedtages indarbejdes de økonomiske konsekvenser af styringsmodellen i kommunens budget 2017 og frem.

Økonomiudvalget 25-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Transport- og Bygningsministeren har i forbindelse med et møde i forligskredsen den 12. maj 2016 om Letbanen i Ring 3 foreslået en ny styringsmodel for Hovedstadens Letbane med henblik på at afslutte lovbehandlingen i indeværende samling og tilpasse rammerne for statens deltagelse i projektet.

På den baggrund er parterne enige om at foretage følgende ændringer i vilkårene for statens deltagelse i projektet:

 • Bestyrelsens sammensætning ændres til at bestå af 5 statslige, 2 kommunale og 2 regionale repræsentanter således, at staten har flertal i bestyrelsen. Tidligere havde staten 3 repræsentanter.
 • Før udbuddet igangsættes, gennemføres i statslig regi en granskning af projektet med udgangspunkt i Ny anlægsbudgettering for statslige anlægsprojekter. Granskningen forventes afsluttet i august 2016, således at Hovedstadens Letbane I/S kan igangsætte udbudsprocessen umiddelbart herefter. Granskningen vil efter Hovedstadens Letbane I/S’ vurdering ikke ventes at have væsentlig betydning for projektets samlede tidsplan.
 • De 11 kommuner og Region Hovedstaden afsætter under et på linje med staten fulde korrektionsreserver (30 pct.) af basisoverslaget. Kommunernes og regionens reserver øges hermed med 379,3 mio. kr. (2013-pl) til i alt 615,3 mio. kr.

I anlægsloven for Hovedstadens Letbane er det forudsat, at ejerne hver især beslutter, hvilken korrektionsreserve de vil afsætte. Korrektionsreserven skal dække projektusikkerheder omkring priser og mængder, samt give anlægsmyndigheden muligheder for omprioritering for at kunne overholde anlægsbudgettet. Staten har i overensstemmelse med principperne for ny anlægsbudgettering derfor afsat 30 % af sin andel som korrektionsreserve, mens Region Hovedstaden og de 11 ejerkommuner i I/S Hovedstadens Letbane har afsat 15 % af deres respektive andele.

En forhøjelse af korrektionsreserven for ejerkommunerne og Regionen fra 15 % til 30 % vil medføre, at der skal indskydes yderligere 379,3 mio. kr. i I/S Hovedstadens Letbane. Beløbet skal fordeles mellem Regionen og kommunerne i forhold til deres ejerandele. Ejerkommunernes korrektionsreserve vil dermed skulle forøges ved indskud med i alt 214,6 mio. kr., mens Regionens andel skal øges med 164,7 mio. kr.

For Rødovre Kommune, hvis ejerandel er 3,5 pct. af kommunernes andel, vil det betyde, at der i alt skal indbetales 7,5 mio. kr. ekstra i indskud til I/S Hovedstadens Letbanen fordelt over en forventet 40-årig periode, jf. bilag

Men det vurderes, at selvom kommunerne skal hæve deres korrektionsreserve til 30 % vil det i praksis næppe få nogen budgetmæssig betydning. En stor del af det nuværende indskud dækker således betaling af renter, og er baseret på, at Hovedstadens Letbane optager lån til en rente på 4,63 %, ifølge det oplyste. Det er noget højere end det nugældende renteniveau. Det er derfor forventningen, at indskuddene på sigt kan justeres ned, når der optages lån til det nugældende lavere renteniveau. Hvis Hovedstadens Letbane kan optage lån til 4,0 %, vil renteudgifterne falde så meget, at det vil neutralisere det forøgede indskud til korrektionsreserve.

Det bør endvidere fremhæves, at der ikke i nogen af de eksterne granskninger er kommet bemærkninger om, at anlægsbudgettet var beregnet med for lav korrektionsreserve. Det forventes derfor, at der allerede i den nuværende budgetmæssige sammenhæng er rigelig luft til at imødegå de uforudsete udgifter, der måtte komme. Forhøjelse af korrektionsreserven er derfor at sammenligne med en underskudsgaranti, som i dette tilfælde ikke forventes realiseret.

Lov- og plangrundlag

Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 af 20. juni 2013.
Lov om letbane på Ring 3 af 26. februar 2014.
Tilpasning af styringsmodellen for letbaneprojektet på Ring 3 af 12. maj 2016.

Økonomiske konsekvenser

For Rødovre Kommune, hvis ejerandel er 3,5 pct. af kommunernes andel, vil det betyde, at der i alt skal indbetales 7,5 mio. kr. ekstra i indskud til I/S Hovedstadens Letbanen som fordeles over en forventet 40-årig periode (187.775 kr. årligt).

Tidsplan

Ved vedtagelse af tilpasningsmodellen kan lovbehandlingen afsluttes i indeværende samling.
Granskningen afsluttes i august 2016.
Den endelige beslutning om gennemførelsen af projektet træffes i medfør af principaftalen og loven, når letbaneselskabet har modtaget de endelige tilbud på projektet, som forventes i foråret 2017.

Bilag

Bilag 1: Fordeling reserve
Bilag 2: Aftaletekst Letbane 12 maj 2016, Endelig

Ombygning af Plejehjemmet Ørbygård - Skema B
Sag nr. 96

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger skema B for ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at ansøgningsskema B godkendes,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 156,9 mio. kr. til boligerne, og anlægsbevillinger (indtægter) på -138,1 mio. kr. til optagelse af byggekredit/lån vedrørende boligerne, -15,7 mio. kr. fra kommunal grundkapital og -3,1 mio. kr. fra beboertilskud,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 53,8 mio. kr. til servicearealet, og anlægsbevillinger (indtægter) på -6 mio. kr. fra indskud af grundkøbesum og -3,3 mio. kr. fra statslig tilskud,
 4. at det godkendes, at Ole Jepsen A/S, der har givet laveste bud på hovedentreprisen for Plejehjemmet Ørbygård, er valgt som vinder af licitationen, og
 5. at det godkendes, at den årlige husleje udgør 1.289 kr. pr. m2, eksklusiv skønnede forsyningsudgifterne til vand, varme, el og fællesantenne på ca. 140 kr. pr. m2.

Social- og Sundhedsudvalget 17-05-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-05-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. november 2015 (sag nr. 208) at meddele tilsagn om støtte til opførelse af 82 boliger med tilhørende servicearealer på Plejehjemmet Ørbygård (godkendelse af Skema A).

Efter tilsagnet har de tekniske rådgivere udarbejdet detailprojekt, og byggearbejderne har været udbudt i hovedentreprise som et begrænset EU-udbud efter udbudsdirektivet. Fem entreprenører har været indbudt, og alle har afgivet tilbud. Ole Jepsen A/S, der har givet det laveste bud, er valgt som vinder af licitationen.

På baggrund af licitationsresultatet har DAB udarbejdet skema B med ansøgning om godkendelse af byggeprojekt og budget for henholdsvis boligarealet og servicearealet. DAB oplyser, at bebyggelsen følger den udformning, der fremgår af skema A, dog med en mindre korrektion af bruttoetagearealet som følge af den foretagne detailprojektering mellem skema A og skema B. I projektet er medtaget manuelt højdejusterbare toiletter (639.000 kr. u/moms), mens gulvvarme i boligerne (556.000 kr. u/moms) og et vandbassin i plejehjemmets havemiljø (200.000 kr. u/moms) er udeladt.

Plejecenteret opføres i to byggeafsnit. Første byggeafsnit forventes påbegyndt den 18. juli 2016, og andet byggeafsnit den 7. maj 2018. Det samlede byggeri forventes afleveret den 5. september 2019. Byggetiden i afsnit et er forlænget med seks måneder i forhold til skema A, på grund af en ekstraordinær lang leveringstid for betonelementer. Den samlede anskaffelsessum for boligerne og servicearealet udgør 222,3 mio. kr. inklusiv moms (221,9 mio. kr. ved skema A). Der er afsat 9,1 mio. kr. under boligerne og 3,7 mio. kr. under servicearealet til mindre reguleringer og uforudsete udgifter.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Bekendtgørelse om lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingerne til henholdsvis boligerne og servicearealet er beskrevet i det følgende. Optagelse af rådighedsbeløb vil ske i takt med byggeriets opførelse og i forbindelse med budgetterne for 2016 - 2019.

Boligerne

Den samlede anskaffelsessum for boligerne er 156,9 mio. kr. svarende til ca. 1,9 mio. kr. pr. bolig. Boligerne finansieres, i henhold lov om almene boliger, som følger:

    

Anlægsbevilling

156,9 mio. kr.

88 % rentetilpasningslån (indtægtsbevilling)

-138,1 mio. kr.

10 % kommunal grundkapital (indtægtsbevilling)

-15,7 mio. kr.

2 % beboerindskud (indtægtsbevilling)

-3,1 mio. kr.

   

Grundkapitalbeløbet på 15,7 mio. kr. finansieres delvis ved at indskyde værdien af ejendommen (grundkøbesummen) på 14,3 mio. kr. som grundkapital. Rødovre Kommunes restfinansiering vedrørende boligdelen udgør herefter 1,4 mio. kr.

Servicearealet

Anskaffelsessummen for servicearealet, der i udgangspunktet en ren kommunal udgift, udgør 53,8 mio. kr. (eksklusiv moms). Når boligerne er opført, ydes der et statsligt tilskud på 40.000 kr. pr. bolig, i alt 3,3 mio. kr. Endvidere udgør grundkøbesummen 6 mio. kr.

Rødovre Kommune skal således nettofinansiere 44,5 mio. kr., svarende til anskaffelsessummen eksklusiv grundkøbesum og statstilskud, jf. tabellen nedenfor.

    

Anlægsbevilling

53,8 mio. kr.

Indskud af grundkøbesummen (indtægtsbevilling)

-6,0 mio. kr.

Statsligt tilskud - 40.000 kr. pr. bolig (indtægtsbevilling)

-3,3 mio. kr.

Netto kommunal finansiering

44,5 mio. kr.

 

Kommunaløkonomiske konsekvenser

Udover de økonomiske konsekvenser, som udspringer af finansieringen af byggeriet, vil opførelsen af plejeboligerne medføre en tilvækst på 22 almene plejeboliger efter endt ombygning og modernisering af Ørbygård.

Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2018 og budget 2019 og op til ibrugtagelsen af de to byggeafsnit fremlægge en vurdering af de afledte økonomiske konsekvenser af pladsudvidelsen, herunder sammenhængen til økonomien på ældreområdet som helhed. Byggesagen omfatter ikke en vurdering af behovet for og de medfølgende udgifter til et øget plejepersonale på plejehjemmet, samt udgifter til løst inventar, så som møbler til fællesarealerne, og senge til de 22 nye boliger.

Andre afledte kommunale udgifter og indtægter vil eksempelvis være øgede udgifter til boligydelse samt refusion via kommunale udlignings- og tilskudsordninger.

Tidsplan

Byggestart 18. juli 2016. Opførelsen forventes afsluttet og afleveringsforretning gennemført 5. september 2019.

Bilag

Bilag 1: Skema B ansøgning vedrørende nedrivning og genetablering af Plejecenteret Ørbygård - Boliger.
Bilag 2: Skema B ansøgning vedrørende nedrivning og genetablering af Plejecentret Ørbygård - Servicearealer.
Bilag 3: Plejehjemmet Ørbygård, Hovedentrepriseudbud.

Personalebarometer 2015
Sag nr. 97

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Personalebarometer 2015.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Personalebarometer 2015 tages til efterretning.

Økonomiudvalget 25-05-2016
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Personalebarometeret ser nærmere på centrale emner inden for det personalepolitiske område. Fokusområderne i Personalebarometer 2015 er igen i år: Arbejdsmiljø og sundhed, Rekruttering og fastholdelse, Professionel ledelse i organisationen, Strategisk kompetenceudvikling, Innovation og effektivisering og afslutningsvis Personale i tal.

Indholdet er primært beskrivelser af de indsatser, der har været fokus på i 2015, men består også af statistisk materiale.

I dette års Personalebarometer er emnerne blandt andet de generelle tiltag, der sker inden for fokusområdet Arbejdsmiljø og sundhed, samt hvilke specifikke tiltag der er foretaget i indsatsen for at nå Kommunalbestyrelsens fornyede mål om at nedbringe det samlede sygefravær med 0,5 procentpoint.

HR-strategien for 2015 - 2019 er blevet revideret med 3 nye fokusområder, hvilket er beskrevet under fokusområdet Professionel ledelse i organisationen.

Der gives ligeledes en kort beskrivelse af den afholdte inspirationsdag for ledere, hvor temaet var "Sammen om Rødovre" samt af det årlige fagchefseminar, hvor emnerne bl.a. var Rødovre Kommunes styringsstrategi, digital ledelse og gevinstrealisering.

"Sammen om Rødovre" er kommunens udviklingsprojekt om fornyelse af velfærden. Under overskriften "Velfærdsfornyelse" blev der i maj 2013 afholdt en virksomhedskonference, som førte til 11 udviklingsprojekter. I Personalebarometer 2015 gives der en status på de to HR-relaterede projekter.

Som en ekstra service er der i år indsat links til bl.a. RK-Intra i Personalebarometeret, hvor vores interne læsere i kommunen kan få uddybet flere af emnerne.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Personalebarometer 2015 (17.05.16) til ØU og KB

Rødovre almennyttige Boligselskab - Vedtægtsændring
Sag nr. 98

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre almennyttige Boligselskab - Vedtægtsændringer.

Repræsentantskabet for Rødovre almennyttige Boligselskab har på sit møde den 16. marts 2016 vedtaget en ændring i boligorganisationens vedtægter. Ændringen fremgår af mødesagsfremstillingen.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at vedtægtsændringen for Rødovre almennyttige Boligselskab tages til efterretning.

Økonomiudvalget 25-05-2016
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet for Rødovre almennyttige Boligselskab har på sit møde den 16. marts 2016 vedtaget, at referat fra bestyrelsesmøder fremover underskrives af dirigenten og af enten formand eller næstformand i stedet for af dirigenten og formanden jf. vedtægternes § 11 stk. 4.

Boligorganisationen ønsker med ændringen at sikre, at referater fra bestyrelsesmøder kan underskrives også i tilfælde af formandens fravær. Boligorganisationen har tidligere vedtaget en tilsvarende ændring for så vidt angår underskrift af referater fra repræsentantskabets møder.

Lov- og plangrundlag

Almenboliglovens § 12, stk. 3 og 4. og bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2009 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Aftalen gælder fra tidspunktet for underskrift.

Aftalen skal tages op senest 4 år efter.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning

Diverse
Sag nr. 99

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.:19.10