Kommunalbestyrelsen

20-12-2016

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Britt Jensen(A)
Chris Lassen Jensen(C)
Niels Spittau(O)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Peter Michael Jensen(O)
Lene Due(A)
Hans Houmøller(Ø)
Pia Hess Larsen(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Peter Mikkelsen(Ø)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Svend Erik Pedersen(F)
Michel Berg(A)
Kim Hammer(O)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Jan Kongebro(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)

Sager 197 - 207

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 197

Beslutningskompetence: KB

Status for affaldsplanens område 16 om indsamling af affald
Sag nr. 198

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I følge Rødovre Kommunes Affaldsplan 2014-2024 skal Teknisk Forvaltning undersøge fordele og ulemper ved at Rødovre Kommune selv står for indsamlingen af affald. Affaldsindsamlingen udføres p.t. af en privat vognmand på baggrund af et EU-udbud.

En business case på hjemtagelse af affaldsindsamlingen viser, at der kan spares omkring 1,7 mio. kr. årligt på affaldsindsamlingen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknisk Forvaltning undersøger forskellige handlemuligheder for den fremtidige organisering af affaldsindsamlingen.

Teknik- og Miljøudvalget 06-12-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 14-12-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 20. december 2016, sag nr. 198.
Godkendt.

Sagsfremstilling

I indsatsområde 16 i Rødovre Kommunes Affaldsplan 2014-2024, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet den 16. december 2014 (sag nr. 237), skal Teknisk Forvaltning blandt andet undersøge fordele og ulemper ved at Rødovre Kommune selv står for indsamlingen af affald. Undersøgelsen blev sat i gang i foråret 2016. Status på indsatsområdet blev præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 17. maj 2016 (sag nr. 44 meddelelser) "Status på indsatsområder i Affaldsplan 2014-2024".

Undersøgelsen omfatter tømningen af alle affaldsbeholdere samt afhentning af storskrald og haveaffald, dog ikke kuber og nedgravede affaldsbeholdere.

Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet en business case, for at afdække fordele og ulemper ved en hjemtagelse. Business casen er vedlagt som bilag.

Business casen er baseret på data fra affaldsindsamlingen i 2015, hvor der er regnet på, hvad det vil koste at have hjemtaget opgaven i forhold til de faktiske udgifter, når opgaven er udliciteret. Det er tidligst muligt at hjemtage ordningen fra 2019, men 2015 er valgt som sammenligningsår for at kunne regne med udgangspunkt i konkrete og faktiske data. Dermed viser business casen, om der vil være en besparelse eller ej ved at hjemtage opgaven fremfor at udlicitere den.

I 2015 betalte Rødovre Kommune 14,9 mio. kr. for den udliciterede affaldsindsamling. Business casen viser at Rødovre Kommune kunne have udført samme indsamling for 13,19 mio. kr. Ved at hjemtage opgaven vil Rødovre Kommune således kunne opnå en årlig besparelse på 1,7 mio. kr.

Derudover viser business casen at der kan være en række andre fordele ved at hjemtage opgaven. For eksempel vil de administrative led mellem borgerne og skraldemændene blive reduceret og gjort smidigere og derved vil de samlede administrative omkostninger blive mindre. En hjemtagelse vil også gøre det nemmere at ændre i indsamlingen, da det ikke er bundet op på et EU-udbud.

Teknisk Forvaltning har haft kontakt til Odense Kommune, som selv står for indsamlingen og til Halsnæs Kommunes forsyningsselskab som har hjemtaget affaldsindsamlingen i 2015. I Halsnæs har de opnået en besparelse på 20 til 30 %, og hjemtagningen har forløbet godt og de oplever at de giver en endnu bedre kundeservice.

På baggrund af business casen samt erfaringer fra Odense Kommune og Halsnæs Forsyning, vurderer Teknisk Forvaltning, at der er grundlag for yderligere undersøgelser omkring den fremtidige organisering af affaldsindsamlingen. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at der i gangsættes en undersøgelse af fordele og ulemper ved følgende scenarier: 1) Affaldsindsamlingen sendes i udbud. 2) Affaldsindsamlingen sendes i udbud, hvor Rødovre Kommune også byder. 3) Teknisk Forvaltning arbejder videre med en hjemtagelse, uden at affaldsindsamlingen sendes i udbud.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Affaldsplan 2014-2024.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af hvilken løsning der vælges.

Tidsplan

Den nuværende kontrakt om affaldsindsamling løber til udgangen af april 2019. Derudover er der mulighed for at forlænge kontrakten med 2 gange 1 år.

Undersøgelsen med fordele og ulemper for den fremtidige organisering kan foreligge i 2017.

Bilag

Bilag 1: Business case for hjemtagelse af affaldsindsamlingen
Bilag 2: Status på indsatsområder i Affaldsplan 2014-2024, april 2016

Gebyrer 2017 for virksomheders brug af genbrugsstationen
Sag nr. 199

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding anmoder interessentkommunernes kommunalbestyrelser om at vedtage forslag til gebyrer for 2017, for virksomheders betaling for brug af genbrugsstationen i tilmeldeordningen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at gebyrerne for 2017 for virksomheders adgang til genbrugsstationen, som angivet i sagsfremstillingen, godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 06-12-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 14-12-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 20. december 2016, sag nr. 199.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune samarbejder med 17 andre af Vestforbrændings interessentkommuner om driften af genbrugsstationerne, herunder også administration af virksomhedernes betaling for adgangen til genbrugsstationerne. Vestforbrændings bestyrelse anmoder om, at kommunerne i samarbejdet vedtager de her indstillede gebyrer, som er videreført fra 2016.

Gebyrerne i 2017 bliver som følger:

Engangsbillet - Betaling pr. besøg for brug af genbrugsstationen

Gælder for alle virksomhedskategorier og adgang købes via sms (pr. besøg ekskl. moms):

Personbil

100 kr.

Kassebil

150 kr.

Ladvogn

200 kr.

Årskort gældende for hele året, uafhængig af købstidspunktet

For virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Bygge- og anlægshåndværkere* samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil

5.500 kr.

Kassebil

8.700 kr.

Ladvogn

13.500 kr.

For virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil

3.000 kr.

Kassebil

4.800 kr.

Ladvogn

7.400 kr.

For virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Liberalt erhverv og tilsvarende** (0-2 ansatte), max 8 besøg pr. år (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil

800 kr.

For øvrige virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige virksomheder*** end ovennævnte (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil

3.200 kr.

Kassebil

5.900 kr.

Ladvogn

11.400 kr.

(*) Ved ”Bygge- og anlægshåndværkere” forstås her:

 • Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.
 • Andre håndværkere henføres til kategorien ”Øvrige”.

(**) Ved ”Liberalt erhverv og tilsvarende” forstås her salg af serviceydelser som f.eks.:

 • Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.:

 • Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.
 • Liberalt erhverv og tilsvarende, med 3 eller flere ansatte
 • Liberalt erhverv og tilsvarende, som har brug for mere end 8 besøg pr. år
 • Andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere

Farligt affald for alle virksomhedskategorier

Alle biltyper: 40 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg.

Lov- og plangrundlag

Regulativ for erhvervsaffald gældende fra den 29. april 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gebyrerne gælder fra den 1. januar 2017.

Kapacitetsplan 2016 for Harrestrup Å
Sag nr. 200

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ti kommuner og deres forsyningsselskaber er gået sammen om at udnytte kapaciteten i Harrestrup Å til håndtering af skybrudsvand. Der skal tages stilling til indgåelse af Aftaletillæg 3 til parternes samarbejdsaftale. I Aftaletillæg 3 aftaler parterne at bruge de næste to år på at optimere Kapacitetsplan 2016 og at igangsætte de første projekter i løbet af 2017 og 2018.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at borgmester Erik Nielsen bemyndiges til at indgå Aftaletillæg 3 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å med de ni øvrige kommuner i Harrestrup Å’s opland og deres respektive spildevandsforsyninger om implementering af en kapacitetsplan, der skal forebygge oversvømmelser ved skybrud i oplandet til Harrestrup Å-systemet.

Teknik- og Miljøudvalget 06-12-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 14-12-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 20. december 2016, sag nr. 200.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Harrestrup Å-systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er derfor gået sammen om at udarbejde en fælles kapacitetsplan, der skal gøre det muligt at forebygge oversvømmelser ved skybrud ved at lede regnvandet til Harrestrup Å.

Harrestrup Å kan ikke rumme de mængder af regnvand, der i dag løber til den ved de store skybrud. Det skyldes både klimaforandringerne med voldsommere skybrud, og at områderne, der afleder regnvand til åen, gennem årene er blevet mere og mere befæstet med asfalt, beton og fliser, der hindrer regnen i at sive ned i jorden. I de kommende år har flere af kommunerne ønske om at etablere skybrudsveje til åen, så den kan udnyttes yderligere til at transportere skybrudsvand væk. Dette forudsætter, at der skabes den nødvendige kapacitet, så der ikke skabes oversvømmelser andre steder nedstrøms langs åen.

Målet er at udføre udvidelsen og sikringen af å-systemet på den samfundsøkonomisk optimale måde. For at kunne dette, har parterne i fællesskab udarbejdet den fælles Kapacitetsplan 2016, der rummer en kombination af delløsninger langs åen, som tilsammen kan håndtere de store regnmængder. Kapacitetsplan 2016 er vedlagt mødesagen som bilag 2.

Der er to hovedformål for Kapacitetsplan 2016: Oplandskommunerne skal kunne skybrudssikre og aflede regnvand til åen ad skybrudsveje og nærliggende områder til Harrestrup Å-systemet skal være sikrede mod skadevoldende oversvømmelser fra åen op til en 100-års hændelse om 100 år. Det er sikringen af Harrestrup Å-systemet, som udføres af kapacitetsprojektet, mens skybrudssikringen udføres individuelt i kommunerne. I Rødovre vedtog Kommunalbestyrelsen på mødet 24. november 2015 (sag nr. 203), at klimatilpasning af de udpegede risikoområder skal ske over en periode på 10 år frem til 2025.

Planen skitserer løsninger på 50 lokaliteter i det 80 kvadratkilometer store opland. Anlægsprojekterne gennemføres i grønne områder og på overfladen, hvilket er langt billigere end i underjordiske betonbassiner. Når åen og de grønne områder bearbejdes for at kunne håndtere regnvandet, forventes der at kunne opnås miljømæssige og rekreative synergieffekter. Der er regnet på, hvor meget vand, der strømmer hvor, og opgaven består i at sikre omgivelserne, så vandet holder sig inden for de grønne områder langs vandløbet - også i de store skybrudssituationer.

Aftalegrundlaget

Den 10. juni 2014 blev der indgået en aftale mellem parterne, hvor man forpligtede sig til at samarbejde om at sikre den nødvendige kapacitet i og omkring åen. Kommunalbestyrelsen i Rødovre blev orienteret om samarbejdsaftalen på mødet 26. august 2014 (sag nr. 173). Den 27. februar 2015 blev Aftaletillæg 1 indgået, hvor man bl.a. fastlagde, hvordan økonomifordelingen til de fælles anlæg skal være. I Aftaletillæg 1 blev styregruppen bemyndiget til at indgå Aftaletillæg 2, der skulle fastlægge en foreløbig fordeling af økonomi til drift af åen. Det blev indgået på styregruppemødet den 15. juni 2015. Aftaletillæg 1 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet 28. april 2015 (sag nr. 76).

Parterne har i forskellig grad arbejdet med skybrudsplanlægning, og der er brug for at undersøge nærmere, hvor store vandmængder, der kan og skal håndteres lokalt hos hver af parterne. Dertil kommer, at der i det økonomiske overslag er indregnet en relativt stor usikkerhed, og ved at blive mere konkret på en række af løsningerne, kan økonomien formentlig nedbringes.

Der lægges derfor i Aftaletillæg 3 op til, at parterne over de næste to år arbejder på at optimere Kapacitetsplan 2016 yderligere, herunder søger at nedbringe udgifterne og vurderer, om balancen mellem lokal magasinering og afledning til åen skal justeres. Efter 1. juni 2018 fremlægges den endelige Kapacitetsplan, og parterne kan vælge, om de vil tilslutte sig den eller udtræde af samarbejdet. Forslag til Aftaletillæg 3 er vedlagt mødesagen som bilag 1.

Aktiviteter de næste 2 år

Med indgåelse af Aftaletillæg 3 om Kapacitetsplan 2016 gøres det muligt at påbegynde realiseringen af delløsningerne i planen, idet selskaberne ved evt. udtrædelse inden 1. juli 2018 kun hæfter for de projekter, der er igangsat. Der er udpeget fire pilotprojekter, som planlægges og skitseprojekteres i den kommende to-årige periode. Disse projekter er prioriteret med udgangspunkt i en række kriterier: Geografisk fordeling, hydrauliske bindinger, økonomisk omkostningseffektivitet, størst behov (i dag), demonstrationsprojekter, stand alone– anlæg og synergi. Det gælder projekterne:

 • Indretning af oversvømmelsesareal på to strækninger gennem Vigerslevparken i København
 • Et kombineret oversvømmelsesareal og regnvandsbassin i Ejby og Skovlunde Naturpark, som ligger i Glostrup og Ballerup kommuner
 • Detailprojektering af Kagsåparkens regnvandsdel, som ligger i Herlev og Gladsaxe
 • Et projekt omkring styring og overvågning af hele å-systemet
 • Et projekt omkring beredskabsplanlægning i hele å-systemet
Dertil kommer modning af ni delløsninger fordelt over hele oplandet. Udover de konkrete projekter skal der arbejdes på at optimere kapacitetsplanen og nedbringe de tekniske og økonomiske usikkerheder. Notat om prioritering af delløsninger er vedlagt mødesagen som bilag 4.

Aktiviteter efter 2018

Der kan i realiseringen af Kapacitetsplan 2016 forekomme politiske, juridiske og miljømæssige grunde til, at implementering af en del af løsningerne ikke kan opnås på den mest optimale måde. Derudover sker der konstante forandringer i vores samfund, der vil påvirke langtidsplaner og dermed Kapacitetsplanen. Arbejdet med Kapacitetsplan 2016 skal derfor ses som en løbende proces, der skal optimeres, når samfundet og omgivelserne forandres, og når der kommer ny viden til. Der er således lagt op til, at Kapacitetsplanen også efter 2018 skal evalueres hvert 4 år for kontinuerligt at sikre, at planen opnår målsætningen.

Projekter i Rødovre

I Rødovre medfører Kapacitetsplanen, at Stadionparken skal indrettes til oversvømmelsesareal, at underføringen under Broen ved Brunevang skal udvides, og at vandløbet på strækningen syd for Roskildevej skal forlægges til Vigerslevparken i København. Endelig skal der etableres en oppumpning af vand fra Harrestrup Å til Fæstningskanalen i Rødovre. Oppumpning af vand til Fæstningskanalen er dog et meget dyrt og kompliceret projekt, og parterne håber derfor, at det videre arbejde de næste 2 år kan føre til, at der findes andre og bedre løsninger.

Udfordringer med finansieringsgrundlaget

Det er en forudsætning for projektet, at det er selskaberne, der skal finansiere Kapacitetsplanen. Det er enkelt for en række af delløsningerne, som kan gennemføres direkte af selskaberne som regnvandstekniske anlæg. Det er lidt vanskeligere for de delløsninger, der vedrører selve åen, da den nuværende lovgivning kræver, at projekter i åer gennemføres af kommunerne.

Det kan håndteres i de såkaldte medfinansieringsprojekter. I disse projekter skal beliggenhedskommunen være projektejer, og der skal sendes ansøgning til Forsyningssekretariatet om spildevandsselskabernes finansiering. Det gør gennemførelsen af projekterne væsentligt mere besværlig. Desuden kræves med den nuværende lovgivning 25% kommunal medfinansiering af projekter i vandløb i byområder. Det er parternes håb, at udfordringerne med finansieringsgrundlaget kan løses hen ad vejen eksempelvis i form af ændret lovgivning eller ændring af vandløbets status.

Lov- og plangrundlag

Vandløbsloven, LBK nr. 1208 af 30. september 2013
Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 951 af 3. juli 2013
Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 879 af 26. juni 2010
Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1448 af 11. december 2007
Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12. juni 2009
Tillæg 2 til Kommuneplan 2010 - 2022 Klimatilpasningsplan.

Økonomiske konsekvenser

Det er en forudsætning for projektet, at det er selskaberne, der skal finansiere Kapacitetsplanen. Kapacitetsplan 2016 har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. Til gengæld har den konsekvenser for vandprisen. Gennemførelsen af Kapacitetsplan 2016 vil koste skønsmæssigt 2,2 mia. kr. I bilag 3 til mødesagen er der redegjort for, hvordan investeringen overordnet vil påvirke taksterne i de 10 kommuner. I Rødovre vil taksten blive påvirket med op til 16 kr/m3 på det tidspunkt, hvor påvirkningen er størst. Den store takstpåvirkning i Rødovre skyldes, at Rødovre er den kommune, som har den største del af sit areal beliggende i oplandet til Harrestrup Å.

Aktiviteterne i 2017-2018 vil blive holdt indenfor en budgetramme på 25 mio. kr., som fordeles mellem forsyningsselskaberne efter den aftalte fordelingsnøgle. Det vil alene være denne økonomi og medgået tid, som parterne hæfter for med indgåelse af Aftaletillæg 3. Hvis der skulle være en part, som ikke tiltræder Aftaletillæg 3, vil de øvrige parter kunne fortsætte samarbejdet. Økonomisk fratrækkes denne parts andel af de 25 mio. kr., så de øvrige parters økonomiske ramme ligger fast. Den pågældende part vil kunne indtræde i samarbejdet igen, hvis der opnås enighed om det.

Tidsplan

Det er aftalt, at alle parterne tager stilling til Aftaletillæg 3 senest 31. december 2016. Efter 1. juni 2018 fremlægges forslag til endelig Kapacitetsplan, og parterne har frem til 1. juni 2018 mulighed for at udtræde af samarbejdet.

Bilag

Bilag 1: Forslag til aftaletillæg 3 med bilag
Bilag 2: Harrestrup Å - Kapacitetsplan 2016
Bilag 3: Anlægsøkonomi og taksteffekt
Bilag 4: Prioritering af delløsninger

Anlægsregnskab for indkøb af IT på skoleområdet
Sag nr. 201

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for indkøb af IT på skoleområdet i 2016 til godkendelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der foretages en budgetneutral omplacering fra Økonomiudvalget til Børne- og Skoleudvalget på 629.000 kr., samt
 3. at samlet mindreforbrug på 12.774 kr. tilgår kassen.
Børne- og Skoleudvalget 06-12-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 14-12-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 20. december 2016, sag nr. 201.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen fik i januar 2016 frigivet 10.792.000 kr. til indkøb af hybrid-pc'er til eleverne i 4.-5. klasse, klassesæt til 0.-3. klasse samt udbygning og vedligeholdelse af skolernes netværk.

Rødovre Kommune har siden 2012 arbejdet med en 1:1-strategi for eleverne i 6.-10. klasse. Denne strategi blev med investeringen i 2016 udvidet til også at omfatte eleverne i 4. og 5. klasse. Strategien lægger vægt på en øget anvendelse af IT i undervisningen, og bl.a. har 1:1 strategien vist sig særdeles effektiv til understøttelse af arbejdet i læringsplatformen "Min uddannelse", som skolerne har startet implementeringen af pr. 1. august 2016.

Til elever i 0.-3. klasse er der indkøbt et klassesæt pr. årgang, ligesom skolepædagogerne har fået hybrid-pc'er. Investeringen har desuden understøttet en udbygning af skolernes netværk, idet kapacitetsbehovet har været stigende.

Da prisen pr. hybrid-pc ved indkøbet viste sig at blive lidt højere end anslået, er der, inden for den samlede bevilling, disponeret over 629.000 kr. fra driften. Beløbet var afsat som lønmidler til klargøring og drift af de ekstra enheder i Digitaliseringsafdelingen. Ansættelse af personale til disse opgaver skete senere end forventet, hvorfor en omdisponering i 2016 har været mulig, således at det samlede antal pc'er har kunnet indkøbes.

Anlægsbevilling 26. januar 2016

10.792.000 kr.

Forbrug

11.408.226 kr.

Merforbrug

616.226 kr.

Budgetneutral omplacering

629.000 kr.

Mindreforbrug

12.774 kr.

Lov- og plangrundlag

Ingen.
Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevillig udgør 11.421.000 kr., hvoraf 629.000 kr. er udgiftsneutral omplacering fra Økonomiudvalget til Børne- og Skoleudvalget.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Regnskab Anlæg 2016 Folkeskoler digitalisering.

Godkendelse af anlægsregnskab for indkøb af håndholdte tablets i hjemmeplejen
Sag nr. 202

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der blev i 2013 afsat en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til indkøb af håndholdte tablets i hjemmeplejen. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger regnskab for indkøb af håndholdte tablets i hjemmeplejen til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for indkøb af håndholdte tablets godkendes, samt
 2. at mindreforbruget på 712 kr. tilgår kassen i 2016.
Social- og Sundhedsudvalget 06-12-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 14-12-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 20. december 2016, sag nr. 202.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Gennemførelsen af projektet er afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

De håndholdte tablets er indkøbt for at forbedre hjemmeplejens arbejdsgange og styrke kommunikationen, informationen og dokumentationen i hjemmeplejen ved at give umiddelbar adgang til kørelister, oplysninger om medicinbehov, borgernes visitationsbillede mv.

Indkøbet har omfattet anskaffelse af håndholdte tablets (350 smartphones og 80 bærbare pc'er) for 1.479.524 kr., arbejdspladslicenser for 496.764 kr. og uddannelse af slutbrugere for 23.000 kr. I alt:1.999.288 kr.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2013 blev givet en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet på i alt 2.000.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på 1.999.288 kr. Mindreforbruget på 712 kr. tilgår kassebeholdningen i 2016.

Tidsplan

Ingen.

Pulje til nedbringelse af ventetiden til genoptræning - Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling
Sag nr. 203

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, aftalte partierne at afsætte en pulje til nedbringelse af ventetiden til genoptræning. Rødovre Kommunes andel af puljen udgør i 2017 320.898 kr. Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for brugen af midlerne i 2017 og søger i den forbindelse en udgiftsneutral tillægsbevilling.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en tillægsbevilling på 320.898 kr. i 2017 til midlertidig opnormering af personalet i Rødovre Træningscenter, samt
 2. at der gives en tillægsbevilling på 320.898 kr. i 2017 (indtægt) vedrørende tilskud fra staten.
Social- og Sundhedsudvalget 06-12-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 14-12-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 20. december 2016, sag nr. 203.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Satspuljepartierne har i perioden 2016-2018 afsat 90 mio. kr. til at nedbringe ventetiden til genoptræning efter udskrivning fra hospital.

Midlerne er afsat til kommuner med en stor andel af ældre borgere, og fordeles til kommunerne efter hvor mange ældre borgere med behov for støtte, der er. Rødovre Kommunes andel af puljen udgør i alt 641.796 kr. fordelt over årene med 320.898 kr. i 2017 og 320.898 kr. i 2018.

Midlerne fra satspuljen vil blive anvendt til at udvide kapaciteten i Rødovre Træningscenter med yderligere personale. Udvidelsen vil primært ske gennem en opnormering af personalet, samt køb af ydelser hos private leverandører ved spidsbelastninger. Samtidig afsættes midler til forbedring af registreringerne på området, så ventetidsopgørelserne for genoptræning bliver mere retvisende.

Puljebeløbene for 2018 indarbejdes i budget 2018.

Lov- og plangrundlag

Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019.

Økonomiske konsekvenser

Initiativet er udgiftsneutralt for Rødovre Kommune. Det bevilgede tilskud og de afholdte udgifter bogføres særskilt af hensyn til det revisionspåtegnede projektregnskab, der skal aflægges til ministeriet. Eventuelt mindreforbrug skal tilbagebetales til ministeriet.

Tidsplan

Regnskabsåret 2017.

Diverse
Sag nr. 204

Beslutningskompetence: KB

Udbud af revisionsydelser
Sag nr. 205

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Ansættelse af ny kommunaldirektør
Sag nr. 206

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 207

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.:18.50.