Kommunalbestyrelsen

25-09-2018

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Britt Jensen (A)
Niels Spittau (O)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Brian Møller (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Mogens Brauer (C)
Marianne Christensen (Ø)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O) deltog under punkt 140-151

Fraværende

Michel Berg (A), sag 138-153
Kim Drejer Nielsen (C), sag 138-153
Britt Jensen (A), sag 138-153
Niels Spittau (O), sag 138-153

Sager 138 - 153

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 138

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Anmodning om udtræden af Kommunalbestyrelsen samt indtræden af stedfortræder
Sag nr. 139

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Niels Spittau (O) har anmodet om at udtræde af Kommunalbestyrelsen på grund af helbredsmæssige forhold. Der forelægges derfor en beslutningssag herom for Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

 1. at Niels Spittaus (O) ønske om at udtræde af Kommunalbestyrelsen imødekommes,
 2. at Henrik Kalats (O) ønske om at blive fritaget for at indtræde som stedfortræder imødekommes samt
 3. at Kim Hammer (O) erklæres valgbar og indtræder i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Niels Spittau (O) har ved mail af 10. september 2018 anmodet Borgmesteren om at udtræde af Kommunalbestyrelsen med omgående virkning grundet helbredsmæssige forhold.

Det er Kommunalbestyrelsen, der skal beslutte, om et medlem kan fritages for sit medlemskab af Kommunalbestyrelsen. Ifølge § 103 i lov om kommunale og regionale valg, kan et medlem efter anmodning fritages på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller hvis medlemmet har anden rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Når et medlem i valgperiodens løb udtræder, indtræder en stedfortræder i det pågældende medlems sted, jf. § 91 og § 104 i lov om kommunale og regionale valg. De ikke valgte kandidater til kommunalvalget i 2017 er stedfortrædere for de valgte af samme parti. Stedfortrædere indtræder i rækkefølge efter størrelsen af de pågældendes stemmeantal. Henrik Kalat (O) er 1. stedfortræder og står dermed til at indtræde som stedfortræder for Niels Spittau (O).

Henrik Kalat (O) har imidlertid af mail den 12. september 2018 til borgmesteren udtrykt ønske om at blive fritaget for at indtræde som stedfortræder, bl.a. grundet arbejdsmæssige forhold. En stedfortæder kan ligeledes opnå fritagelse for hvervet med henvisning til § 103 i lov om kommunale og regionale valg. Imødekommes anmodningen om fritagelse, udtræder pågældende endeligt af stedfortræderlisten og kan ikke senere i samme funktionsperiode indtræde i Kommunalbestyrelsen. Det betyder samtidigt, at Kim Hammer (O), som er stedfortræder nr. 2, vil indtræde som Niels Spittaus (O) stedfortræder i Kommunalbestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunale og regionale valg.
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Valggruppe A, F, O, V og Ø's udpegninger til ledige pladser
Sag nr. 140

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som følge af Niels Spittaus anmodning om at udtræde af Kommunalbestyrelsen, skal de ledige pladser i udvalg, nævn og lignende besættes på ny. De ledige pladser skal besættes af den samme valggruppe, som valgte den pågældende ind. Valggruppe A, F, O, V og Ø's udpegninger forelægges hermed til orientering.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at udpegninger foretaget af et flertal i valggruppen A, F, O, V og Ø tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

En udtræden af Kommunalbestyrelsen betyder samtidig en udtræden af de udvalg, nævn og lignende, som denne er valgt til i kraft af sit medlemskab af Kommunalbestyrelsen. De ledige pladser skal besættes af den samme valggruppe, som valgte den pågældende ind. Ved uenighed om hvem der skal udpeges som nyt medlem, træffes afgørelsen ved flertalsvalg i valggruppen jf. § 28 i lov om kommunernes styrelse.

Ovenstående betyder, at valggruppe A, F, O, V og Ø skal besætte de ledige pladser, der følger af Niels Spittaus udtræden af Kommunalbestyrelsen.

Niels Spittau har følgende pladser:

 • 1. viceborgmester
 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Medlem af Bestyrelsen for Vestbad
 • Medlem af Bevillingsnævnet

Et flertal i valggruppe A, F, O, V og Ø har på den baggrund valgt at besætte de ledige pladser som følger:

 • Britt Jensen (A) udpeges til 1. viceborgmester
 • Flemming Lunde Østergaard Hansen (A) udpeges som medlem af Økonomiudvalget, medlem af Bestyrelsen for Vestbad samt medlem af Bevillingsnævnet
 • Flemming Lunde Østergaard Hansen (A) udtræder som medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
 • Kim Hammer (O) udpeges som medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å
Sag nr. 141

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har siden 2014 samarbejdet med 9 andre kommuner og deres forsyningsselskaber om at udnytte kapaciteten i Harrestrup Å og styre oversvømmelser fra åen. Samarbejdet er nu mundet ud i Forslag til Kapacitetsplan 2018, som beskriver, hvordan der kan sikres tilstrækkelig kapacitet i Harrestrup Å til at håndtere skybrudsvand. Der skal tages stilling til indgåelse af Aftaletillæg 4 til samarbejdsaftalen fra 2014 og til vedtagelse af Forslag til Kapacitetsplan 2018 med tilhørende miljørapport, som derefter skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

 Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune bekræfter sin deltagelse i samarbejdet om Harrestrup Å,
 2. at Rødovre Kommune indgår Aftaletillæg 4 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å samt
 3. at Forslag til Kapacitetsplan 2018 med tilhørende miljørapport vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.


Teknik- og Miljøudvalget, 11. september 2018, pkt. 65:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. september 2018, pkt. 163:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Harrestrup Å er en vigtig vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er derfor gået sammen om at forebygge oversvømmelser ved skybrud.

Harrestrup Å kan allerede i dag ikke rumme de mængder af regnvand, der løber til den ved skybrud.  I de kommende år har kommunerne ønske om at benytte åen til afledning af skybrudsvand, så oplandet kan skybrudssikres. Det forudsætter, at der skabes den nødvendige kapacitet i og omkring vandløbet, så der ikke skabes yderligere oversvømmelser andre steder nedstrøms.

Målet for samarbejdet er at sikre borgerne i oplandet mod vandskader op til en 100 års regnhændelse i Harrestrup Å, og at gøre det på den samfundsøkonomisk mest optimale måde. For at kunne dette, har parterne i fællesskab udarbejdet Kapacitetsplan 2018, der rummer en kombination af delløsninger langs åen, som tilsammen skal sikre oplandet mod oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse om 30 år. Forslag til Kapacitetsplan 2018 er vedlagt mødesagen som bilag B. Som bilag A er vedlagt overblik over teknik, økonomi og aftaler i samarbejdet.

Hovedprincippet i Kapacitetsplan 2018 er at forsinke regnvandet i grønne områder og lade det løbe hurtigere ud af åen nedstrøms ved Kalveboderne. Anlægsprojekterne gennemføres i grønne områder og på overfladen, hvilket er langt billigere end for eksempel underjordiske betonbassiner. Når åen og de grønne områder bearbejdes for at kunne håndtere regnvandet, forventes der at kunne opnås miljømæssige og rekreative synergieffekter.

Aftalegrundlaget
I juni 2014 blev der indgået en aftale mellem parterne, hvor de forpligtede sig til at samarbejde om at sikre den nødvendige kapacitet i og omkring Harrestrup Å. I februar 2015 blev Aftaletillæg 1 indgået, hvor det blandt andet blev fastlagt, hvordan økonomifordelingen til de fælles anlæg skal være. I Aftaletillæg 1 blev styregruppen bemyndiget til at indgå Aftaletillæg 2, der skulle fastlægge en foreløbig fordeling af økonomi til drift af åen. Det blev indgået på styregruppemødet i juni 2015.

I 2016 indgik parterne Aftaletillæg 3, hvor Kapacitetsplan 2016 blev tiltrådt. Aftaletillæg 3 indebar, at parterne i en 2-årig periode skulle optimere Kapacitetsplan 2016, der opererede med en sikring af åen mod en 100 års hændelse om 100 år. Kapacitetsplan 2016 ville anslået koste 2,2 mia. kr. at gennemføre. Kommunalbestyrelsen tiltrådte Aftaletillæg 3 på mødet 20. december 2016 (sag nr. 200). Aftaletillæg 3 medførte, at der kunne arbejdes videre med Harrestrup Å projektet i to år inden for en budgetramme på 25 mio. kr.

Aftaletillæg 4 erstatter Aftaletillæg 3 og er vedlagt mødesagen som bilag C. Som bilag G er vedlagt en oversigt over aftalesystemet. Med aftaletillæg 4 forpligter parterne sig til at gennemføre Kapacitetsplan 2018 til en anslået pris af 1,1 mia. kr. sammen over de næste 20 år. Herefter skal parterne tage stilling til, hvad der skal gøres for at sikre kapacitet i Harrestrup Å til de endnu kraftigere skybrud, der forventes længere ud i fremtiden.

Forskellen mellem Aftaletillæg 3 og 4 er dermed især, at parterne med Aftaletillæg 4 kun forpligter sig til at gennemføre de projekter, der er nødvendige for at sikre tilstrækkelig kapacitet i Harrestrup Å de næste 30 år. Omvendt bliver aftalen og samarbejdet nu væsentligt mere forpligtende. Såfremt en part vælger at udtræde af samarbejdet efter indgåelse af Aftaletillæg 4, så kommer parten stadig til at hæfte for sin del af de endnu ikke gennemførte projekter. Dette er nødvendigt for at sikre, at ingen parter løber fra regningen, så snart projekterne på deres eget område er gennemført.

Ved at begrænse tidshorisonten til 30 år undgås det at gennemføre investeringer længe før, de egentlig er nødvendige. Teknisk Forvaltning vurderer, at denne fremgangsmåde er hensigtsmæssig, da projekterne omkring Harrestrup Å kan betegnes som perler på en snor. Når der engang i fremtiden kommer endnu mere vand i vandløbet, kan man derfor blot tilføre flere perler og vil som udgangspunkt ikke skulle ændre ved projekter, der allerede er gennemført.

Der sker konstant forandringer i vores samfund, der vil påvirke langtidsplaner og dermed også Kapacitetsplan 2018. Derfor skal langtidsplanlægningen ses som en løbende proces, der skal optimeres, når samfundet og omgivelserne forandres, og når der kommer ny viden til. Der er derfor lagt op til, at Kapacitetsplan 2018 skal evalueres hvert 3 år for kontinuerligt at sikre, at planen opnår målsætningen på den mest optimale måde.

Lokale projekter i eller nær Rødovre
Kapacitetsplan 2018 indeholder følgende delprojekter, som er beliggende i Rødovre:

 • Oversvømmelsesareal i Kagsmosen (1.16) - gennemføres i 2019-2023
 • Oversvømmelsesareal ved Krogebjergparken/Stadionparken (1.11) - gennemføres i 2029-2033
 • Sikring af brinkerne (skråninger ned mod vandløbet) på to delstrækninger i den nordlige del af Rødovre (6.06 og 6.07) - gennemføres i 2034-2038.

Projekternes placering kan ses på side 23 i Kapacitetsplan 2018, som er vedlagt mødesagen som bilag B samt på oversigtskort, der er vedlagt som bilag F. Der er lagt en rækkefølgeplan, som betyder, at der opereres med 4 delperioder. Herudover indeholder Kapacitetsplan 2018 følgende projekter, som er beliggende i København, men så tæt på grænsen til Rødovre, at borgere i Rødovre vil være naboer til dem:

 • Oversvømmelsesareal ved Damhusengen (1.12.1) - gennemføres i 2029-2033
 • Oppumpning af vand til Damhussøen (1.12.2) - gennemføres i 2029-2033
 • Ny underføring langs Roskildevej (6.01) - gennemføres i 2034-2038
 • Oversvømmelsesareal i Vigerslevparken 1 (6.02) - gennemføres i 2034-2038
 • Ny vandløbsstrækning i Vigerslevparken 1 (1.13) - gennemføres i 2034-2038.

Det første projekt, Rødovre Kommune bliver involveret i, er 1.16 oversvømmelsesareal i Kagsmosen, der gennemføres i 2019-2023. Projektet i Kagsmosen vil medføre, at der opføres en jordvold for at holde skybrudsvand inde i mosen, og en del af denne jordvold vil komme til at ligge i Rødovre. Teknisk Forvaltning deltager derfor i arbejdsgruppe om projektet. Det forventes på nuværende tidspunkt at blive et medfinansieringsprojekt. Det betyder, at Rødovre Kommune bliver projektejer sammen med København og Herlev.

Hvad angår projekt 6.01, 6.02 og 1.13 er der fra Københavns Kommunes side et ønske om at lede en del af hverdagsvandføringen fra Harrestrup Å gennem den planlagte nye vandløbsstrækning i Vigerslevparken. Det vil i givet fald betyde en 2-deling af vandløbet på den strækning, der i dag løber gennem Damhusdalen i Rødovre fra Roskildevej og ned til jernbanen. Rødovre Kommune vil som vandløbsmyndighed skulle tage stilling til dette, såfremt der gås videre med planerne i 2034-2038.

Miljørapport 
Forslag til Kapacitetsplan 2018 er omfattet af kravet om miljøvurdering i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovens § 3 stk. 1, nr. 1.

Miljørapport for Forslag til Kapacitetsplan 2018 er vedlagt mødesagen som bilag E. Det er vurderet at emnerne: "Befolkningen og menneskers sundhed", "fauna, flora og den biologiske mangfoldighed", "jordbund og jordarealer", "vand", "luft og klimatiske faktorer" samt "landskab og kulturarv" kan have en indvirkning på miljøet.

En miljørapport følger planforslaget. Når Kommunalbestyrelsen vedtager kapacitetsplanen endeligt, vil miljørapporten blive afløst af en sammenfattende redegørelse, hvor der skal redegøres for, hvordan der i den endelige plan er taget hensyn til eventuelle bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, og hvordan miljørapportens resultater er indarbejdet i kapacitetsplanen. 

Lov- og plangrundlag

Miljøvurderingsloven, LBK nr. 448 af 10. maj 2018.
Samarbejdsaftale om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å med tillæg 1-3.

Økonomiske konsekvenser

Budgetrammen for Kapacitetsplan 2018 er 1,1 mia. kr., som skal investeres over en 20-årig periode. Usikkerheden på anlægsoverslag ligger erfaringsmæssigt mellem minus 25 % og plus 50 % ved tidlige estimater på afløbsprojekter. For Kapacitetsplan 2018 svarer det til, at anlægsoverslaget spænder mellem ca. 0,6 og 1,1 mia. kr. med et basisestimat på 0,7 mia kr. I henhold til anbefalingerne for budgetlægning har parterne valgt den høje værdi på 1,1 mia. kr. som budgetramme for Kapacitetsplan 2018.

Det er en forudsætning i Samarbejdsaftalen, at det er spildevandsselskaberne, der dækker udgifterne til projektet. Fordelingen mellem de enkelte selskaber er fastlagt ved, at man inden for det hydrologiske opland har opgjort de befæstede og kloakerede arealer. På den måde regner man ud, hvor meget hver af kommunerne belaster Harrestrup Å under skybrud, og lægger det til grund for den andel, som forsyningsselskabet skal betale. HOFOR Vand Rødovre skal betale 19,1% af udgifterne svarende til 209 mio. kr. Fordelingsnøglen blev opdateret i 2018, hvilket førte til, at Rødovres andel faldt marginalt fra 19,3 til 19,1%.

Den forventede takstpåvirkning fra projektet er vist i bilag D. I Rødovre er det beregnet, at projektet vil medføre en påvirkning af vandprisen, som topper med 8 kr/m3 efter 20 år. Herefter falder påvirkningen til 2 kr/m3 i takt med, at de lån, der er optaget til projekterne, afvikles. Det gennemsnitlige vandforbrug per indbygger i Rødovre ligger på cirka 107 liter/person/dag. Ved et sådant vandforbrug svarer 8 kr/m3 til 26 kr/måned for en enlig og 104 kr/måned for en familie med to børn.

Beregningen er foretaget på baggrund af det nuværende vandforbrug. Hvis vandforbruget stiger som følge af befolkningstilvækst, bliver takstpåvirkningen tilsvarende mindre. I Rødovres befolkningsprognose regnes med en vækst i befolkningstallet på 12% frem til år 2022. Herefter kan der ske yderligere vækst, såfremt der fortsat bygges nye boliger.

Det fremgår af bilag D, at Rødovre og Herlev er de kommuner, hvor man vil opleve den største påvirkning af vandprisen. Det skyldes, at 93% af Rødovres areal ligger i oplandet til Harrestrup Å. For de øvrige kommuner spænder tallet fra 8% i Albertslund til 76% i Herlev. Mange af de andre kommuner får derfor udgifter til kapacitetsudvidelse af andre vandløb eller skybrudstunneler.

Økonomisk rationale for samarbejdet
Hvis de enkelte kommuner hver især skulle etablere bassiner til at håndtere en 100 års regnhændelse om 30 år, skulle der etableres et samlet volumen på 5,9 mio. m3. En så kraftig regnhændelse vil imidlertid ikke falde samtidig over så stort et areal som Harrestrup-Å-oplandet dækker, og dermed ikke optræde i alle kommuner samtidig. Ved at deltage i samarbejdet kan kommunerne udnytte hinandens bassinvoluminer. Det betyder, at den fælles løsning har et væsentligt mindre samlet volumenbehov, som er opgjort til 3,6 mio. m3.

Det er undersøgt, om nogle kommuner ville stå sig bedre økonomisk ved at gennemføre projekter på egne arealer alene. Konklusionen er, at det for de fleste kommuner vil være markant dyrere at løse problemerne alene, og dette gælder i udpræget grad for Rødovre. Årsagen er, at den billigste løsning er at forsinke vandet på grønne arealer langs med vandløbet, og af disse grønne arealer ligger kun Stadionparken i Rødovre. Stadionparken har ikke kapacitet nok til at håndtere Rødovres skybrudsvand, men der er kapacitet i grønne områder i København, herunder på Damhusengen.

En cost-benefit-analyse viser, at den aktuelle risiko for skader som følge af oversvømmelser, dvs. den risiko, der er i dag, er på omkring 300 mio. kr./år. Risikoen vil på grund af klimaændringerne stige til nær det dobbelte om 100 år, hvis Kapacitetsplan 2018 ikke gennemføres. Implementeres Kapacitetsplan 2018 sammen med den planlagte skybrudssikring i oplandet, vil risikoen blive reduceret med 75%. Dermed nedbringes risikoen til ca. 70 mio. kr./år i dag, respektive 120 mio. kr./år om 100 år.

Cost-benefit-analysen viser, at lønsomheden for planen afhænger af, hvor meget kommunerne skybrudssikrer i oplandet. Hvis alle kommuner skybrudssikrer hele deres areal, er planen meget lønsom med en nettonutidsværdi på ca. 6 mia. kr. Hvis ingen kommuner skybrudssikrer, er der en nettonutidsværdi på omkring 0. Rødovre Kommune har foreløbig vedtaget at skybrudssikre 8 udpegede risikoområder, som dækker de cirka 15% af kommunens areal, hvor skaderne ved ovensvømmelser er størst.

Finansiering
Det er en forudsætning i Samarbejdsaftalen, at det er spildevandsselskaberne, der skal finansiere Kapacitetsplan 2018. Det er blevet undersøgt, om dette er muligt inden for rammerne af den nuværende lovgivning. Konklusionen er, at det kan lade sig gøre ved at anvende en kombination af følgende projekttyper:

 • Regnvandstekniske anlæg, der ejes af spildevandsselskaberne
 • Medfinansieringsprojekter i rekreative områder med 100% medfinansiering fra spildevandsselskaberne
 • Vandløbsreguleringsprojekter.

Ved medfinansieringsprojekter skal den kommune, hvor projektet er beliggende, være projektejer. Det medfører, at kommunen skal lægge ud for projektet af sit anlægsbudget, optage lån til dækning af de afholdte udgifter og herefter fakturere spildevandsselskaberne en gang årligt for sine udgifter til det optagne lån samt eventuelle driftsudgifter. 

I perioden 2019-2023 forventes det, at delprojekt 1.16 Kagsmosen bliver gennemført som et medfinansieringsprojekt med 100% finansiering fra forsyningerne. Projektet har en anslået pris på 25 mio. kr. og er beliggende i Rødovre, Herlev og København. Rødovres andel af projektet er på nuværende tidspunkt ikke beregnet. Hovedparten af Kagsmosen ligger i København, hvorfor Teknisk Forvaltning antager, at København bliver projektejer på størstedelen af projektet.

Tidsplan

Parterne har aftalt, at de deltagende kommuner sender Forslag til Kapacitetsplan 2018 med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra 9. november 2018 til 3. januar 2019. Den enkelte kommune kan vælge at starte høringen tidligere, men den skal løbe frem til 3. januar 2019 i alle kommuner. Herefter skal kapacitetsplanen vedtages endeligt i de deltagende kommuner samt i forsyningsselskabernes bestyrelser, hvilket forventes at ske i løbet af 1. kvartal 2019. Kapacitetsplan 2018 skal implementeres over en periode på 20 år.

Bilag

Bilag 1: A. Overblik over teknik, økonomi og aftaler i Harrestrup Å samarbejdet
Bilag 2: B. Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-systemet
Bilag 3: C. Aftaletillæg 4 til aftale om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å-systemet
Bilag 4: D. Oversigt over takstpåvirkninger
Bilag 5: E. Miljørapport - Forslag til Kapacitetsplan 2018
Bilag 6: F. Kapacitetsplan 2018 - oversigt over delprojekter 1
Bilag 7: G. Oversigt over aftalesystemet

Forslag til Lokalplan 135 Dagligvarebutik ved Islevbrovej/Viemosevej
Sag nr. 142

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med Forslag til Lokalplan 135 skabes der mulighed for at etablere en dagligvarebutik på hjørnet af Islevbrovej og Viemosevej ved Islev Torv.

Lokalplanforslaget forelægges til vedtagelse og foreslås fremlagt i offentlig høring i otte uger. Det indstilles at lokalplanforslaget ikke miljøvurderes.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Lokalplan 135 Dagligvarebutik ved Islevbrovej/Viemosevej med tilhørende miljøscreening vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.


Teknik- og Miljøudvalget, 11. september 2018, pkt. 66:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. september 2018, pkt. 164:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Teknisk Forvaltning har bygherre Salling Group A/S samt deres rådgiver 2T Arkitekt og Ingeniør udarbejdet et lokalplanforslag for en dagligvarebutik med tilhørende parkeringsanlæg på terræn.

Lokalplanområdet omfatter ejendommene Islevbrovej 20, 22A-B (matr.nr. 4ay og 4r begge Islev By, Islev) som har en samlet grundstørrelse på ca. 3.201 m2 og er bebygget med en blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Planen giver mulighed for, at eksisterende bygninger kan nedrives, og at der etableres en ny bygning på ca. 1.200 m2 i én etage med butiksareal, personalefaciliteter samt integreret varegård og lager. Derudover er der planlagt for parkering på terræn, udendørs opholdsarealer og udendørs vareoplag (til blomster, frugt og grønt m.m.), kundevognarealer/skur samt affaldsordning - se situationsplanen på Kortbilag 3 i lokalplanforslaget.

Lokalplanen giver mulighed for at skabe et område med et åbent og grønt udtryk, med en bygning der vil fremstå i et lyst og nordisk udtryk. I planen er det sikret, at butiksarealet indrettes med store vinduespartier for dagslysindtag langs Viemosevej-vest, som vil synliggøre livet i og udenfor butikken og dermed supplere og styrke bylivet i bydelscentret. Den sydlige facade vil delvist fremstå med espalier, som planter kan kravle op af, så der opnås et grønt facadeparti mod Islevbrovej. I planen er det sikret, at ny beplantning, belysning og belægning langs Islevbrovej skal etableres i henhold til projektforslaget "ID Linjen" således, at de nye løsninger tilpasses eksisterende forhold.

Den nye bygning  vil markere hjørnet, styrke forbindelsen til Islev Torv og skabe en port for en bymæssig ankomst til Islevs bydelscenter, som strækker sig langs Islevbrovej.

Den nye bygning vil få en facadehøjde på maks. 7 meter langs Islevbrovej (og mod del af Viemosevej-vest samt mod del af østlige naboskel) og en facadehøjde på maks. 5 meter mod parkeringsanlægget (og mod del af Viemosevej-vest samt mod del af østlige naboskel) - se facadeskitserne på kortbilagene 4 og 5 i lokalplanforslaget.

Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2018 - Rammeområde 1C01 Islev butikstorv, som er udlagt til centerområde for bydelscentret Islev butikstorv; detailhandel, boliger, liberalt erhverv, administration og publikumsorienterende serviceerhverv. Området er et stationsnært udviklingsområde i forhold til den kommende letbanestation Rødovre Nord. Inden for rammeområdet kan der bebygges med maks. bebyggelsesprocent 60 og i maks. 2 etager. Der kan etableres dagligvarebutikker på maks. 2.000 m2 pr. butik og udvalgsvarebutikker på maks. 1.000 m2 pr. butik. Inden for rammeområdet må der etableres maks. 5.000 m2 butiksareal inkl. udvidelsesmuligheden på 2.200 m2.

Forslag til Lokalplan 135 for en dagligvarebutik er i overensstemmelse med intentionerne i hhv. Kommuneplan 2018 og Islev Helhedsplan, som vil styrke Islev bymidte med centerfunktioner, der kan skabe et mere synligt byliv ved Islev Torv og langs Islevbrovej.

Planen skal ikke miljøvurderes.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planforslaget må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening vurderet, at de ændringer, som planforslaget giver mulighed for, ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, idet der i planforslaget er sikret støjreducerende foranstaltning i østlige naboskel, som vil mindske støjgener ved vareindlevering og affaldsafhentning.

Det anbefales, at Forslag til Lokalplan 135 Dagligvarebutik ved Islevbrovej / Viemosevej vedtages som forslag og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Kommuneplan 2018.
Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik "Rammer om livet".
Islev Helhedsplan inkl. projektforslaget "ID Linjen". 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 135 Dagligvarebutik ved Islevbrovej/Viemosevej og miljøscreening - september 2018.
Høring i 8 uger - fra oktober til december 2018.
Endelig vedtagelse - februar 2019.
Offentlig bekendtgørelse - marts 2019.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 135 Dagligvarebutik ved Islevbrovej/Viemosevej
Bilag 2: Miljøscreening af Lokalplan 135 Dagligvarebutik-Islevbrovej 18-22A-22B
Bilag 3: Bilag til miljøscreening af Lokalplan 135 - Lys- og skyggediagrammer

ID-Linjen fra rundkørslen til aktivitetspladsen
Sag nr. 143

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 5.250.000 kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. november 2017 (sag nr. 180) at frigive en anlægsbevilling på 500.000 til projektering.

Forvaltningen indstiller nu, at detailprojektetet godkendes, og at den resterende anlægsbevilling på 4.750.000 kr. frigives til selve udførslen af anlægsprojektet - ombygning af Islevbrovej fra rundkørslen til aktivitetspladsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vedlagte detailprojekt godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 4.750.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 5.250.000 kr. i 2018 til ombygningen af Islevbrovej fra rundkørslen til aktivitetspladsen.


Teknik- og Miljøudvalget, 11. september 2018, pkt. 67:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. september 2018, pkt. 165:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i projektforlaget for ID-Linjen fra marts 2014, er der blevet udarbejdet et detailprojekt for strækningen på Islevbrovej fra rundkørslen til aktivitetspladsen. Illustrationsplan af vejstrækningen fremgår af bilag 1.

Projektet er en fortsættelse af den samlede plan, der allerede er blevet realiseret fra Tårnvej til rundkørslen. Projektet vil færdiggøre ID-linjen frem til aktivitetspladsen ved Røngård Alle.

I overensstemmelse med projektforslaget fortsættes den røde løber i specialfremstillede klinker fra rundkørslen til aktivitetspladsen, som fortov i den nordlige side af vejen. I samme side af vejen anlægges der en dobbeltrettet cykelsti.

Der plantes træer i skillerabatten mellem cykelsti og kørebane. Træerne plantes i det omfang det er muligt i forhold til ledninger, afvanding, overkørsler og oversigtsforhold. Der plantes forskellige træarter i forskellige beplantningsmønstre.

I lighed med den tidligere udførte del af det samlede projekt ID-linjen, indrettes parkeringspladser forskudt for hinanden, hvilket er med til at skabe en hastighedsdæmpende effekt. Denne indretning vil medføre en mindre reduktion af parkeringsmulighederne på strækningen. Det præcise antal færre pladser er ikke opgjort, fordi det med den eksisterende indretning vil være vanskeligt, da dette aktuelt er afhængigt af, hvordan der parkeres i området.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014).
Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013).
Budget 2018.
Beslutningssag på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2017 (sag nr. 180).

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer at udførslen af ombygningen af Islevbrovej kan gennemføres for en samlet anlægsbevilling på 5.250.000 kr. incl. projektering.

Udgiften på 4.750.000 kr. vedrører hovedfunktion 2.28 - kommunale veje.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler på baggrund af vedlagte Illustrationsplan, forventes anlægsarbejdet gennemført i perioden september – december 2018.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 Illustrationsplan ID Linjen rundkørslen til aktivitetspladsen

Budgetforslag 2019 for Iværksætterkontaktpunktet
Sag nr. 144

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ved årsmødet for Iværksætterkontaktpunktet den 29. maj 2018 blev det besluttet, at sende budgetforslag til godkendelse i hver af medlemskommunerne, da budgetforslaget indebærer en forhøjelse af medlemsbidraget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at budgetforslag 2019 for Iværksætterkontaktpunktet godkendes. 


Økonomiudvalget, 19. september 2018, pkt. 166:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Iværksætterkontaktpunktet er en tværkommunal forening der blev dannet i 2001. De otte medlemskommuner er: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune, er formand for Iværksætterkontaktpunktet. Sekretariatsbetjeningen foretages af Ishøj Erhvervskontor.

Iværksætterkontaktpunktets formål er, igennem koordination og optimering af den lokale iværksætterindsats i de deltagende kommuner, at øge antallet af levedygtige virksomheder, samt medvirke til, at nye virksomheder udvikler sig til større virksomheder.

Iværksætterkontaktpunktet forhandler på de 8 medlemskommuners vegne med Iværksætterhuset en aftale om workshops, informationsvideoer m.v. til iværksættere og startup virksomheder (Hovedstadens Iværksætterprogram HIPIH).

Der har igennem en årrække været et overskud i foreningen, hvor det blev besluttet, at formuen var med til finansiere aktiviteterne og dermed holde kontingentet nede. Disse midler er nu ved at være opbrugt, hvorfor bestyrelsen har foreslået en kontingentforhøjelse. Det forudsættes i budgetlægningen, at den kommende nye lov om erhvervsfremme ikke ændrer væsentligt på præmisserne for finansiering.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for IVKP Iværksætterkontaktpunktet af 1. januar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommunes bidrag foreslås hævet fra 2,29 kr. pr. borger til 2,71 kr. pr. borger, hvilket vil sige fra 88.146,68 i 2018 til 106.619,80 kr. i 2019. Udgiftsstigningen afholdes inden for budgettet.

Tidsplan

Ændringen træder i kraft med opkrævningen for 2019.

Bilag

Bilag 1: Budgetforslag 2019

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til Oplevelsescenter Vestvolden
Sag nr. 145

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Oplevelsescenter Vestvolden har fået tilsagn om tilskud på 69.750 kr. fra Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg til projektet ”Min tryghed – min frygt”.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2018 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på netto 0 kr. svarende til en udgift og en tilhørende indtægtsbevilling på 69.750 kr. til Oplevelsescenter Vestvolden.


Kultur- og Fritidsudvalget, 11. september 2018, pkt. 44:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. september 2018, pkt. 167:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Oplevelsescenter Vestvolden har fået tilsagn om tilskud til projektet ”Min tryghed – min frygt” fra Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg på 69.750 kr. Projektet afvikles i Ejbybunkeren i perioden 1. oktober til 8. december 2018. Midlerne blev oprindeligt bevilget i 2017, men projektet er sidenhen rykket til efteråret 2018 efter godkendelse af Statens Kunstfond/Slots- og Kulturstyrelsen.

I projektet vil seks lokale 5. og 6. klasser i samarbejde med de professionelle kunstnere, scenograf Sarah Piyanna Cederstrand og komponist og lydkunstner Andreas Busk arbejde med stedspecifikke installationer. Installationerne skabes med afsæt i Ejbybunkerens eget særlige koldkrigshistorie og udstilles efterfølgende for Oplevelsescenterets besøgende.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune.

Bevillingen vedrører funktion 03.35 Kulturel virksomhed.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsbrev til Oplevelsescenter Vestvold fra Statens Kunstfond
Bilag 2: Til vores sag om huskunstprojektet

Ved Kærhuset - anlægsbevilling og forslag til etablering af midlertidig børneinstitution
Sag nr. 146

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er et aktuelt behov for udvidelse af den eksisterende pladskapacitet på daginstitutionsområdet.

Med henblik på at overholde pladsgarantien for det stigende antal børn fremlægges forslag til etablering af en midlertidig institution 'Ved Kærhuset' med 160 enheder på grund ejet af Rødovre Kommune, beliggende syd for 'SFO Kærhuset'.

Udgiften til etableringen er anslået til i alt 9.950.000 kr. Der er ikke i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb til projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan for etablering af midlertidig institution 'Ved Kærhuset' med 160 enheder godkendes,
 2. at opgaven udbydes som hovedentreprise,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse,
 4. at der gives en anlægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget til etableringen på 9.950.000 kr. og afsættes rådighedsbeløb på 9.950.000 kr. i 2018, som finansieres af kassebeholdningen samt
 5. at driftsomkostninger på 3.900.000 kr. pr. år til leje af pavilloner samt bygningsdrift indarbejdes i budget 2019 ff.


Børne- og Skoleudvalget, 11. september 2018, pkt. 73:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. september 2018, pkt. 168:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejdet forslag til opførelse af en midlertidig institution på areal ejet af Rødovre Kommune, beliggende på Ruskær syd for SFO Kærhuset. Institutionen forventes at være i brug i ca. fem år.

Den midlertidige børneinstitution 'Ved Kærhuset' vil blive opført som pavillonbyggeri i to etager med plads til 160 enheder (ca. 120 børn) i alderen 0 - 6 år.

Pavillonen vil indeholde otte grupperum med tilhørende puslerum, garderober, depoter og fællesrum mv. Endvidere vil der blive etableret udenomsarealer til leg og ophold.

Pavillonen placeres så langt mod syd på grunden som muligt, således at der bliver mulighed for etablering af lege- og opholdsareal til brug for børneinstitutionen og SFO'en mellem de to institutioner.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne og lokalplan 108 for bebyggelsen Milestedet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling finansieret af kassebeholdningen i 2018 på 9.950.000 kr. til opsætning og indretning samt etablering af udearealer.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

De børnerelaterede udgifter er indarbejdet i budgetforslag 2019 i demografipuljen på dagtilbudsområdet.

Der skal i driftsbudgettet i årene 2019 - 2023 indarbejdes 3.900.000 kr. pr. år til leje af pavilloner samt bygningsdrift, herunder udvendig vedligeholdelse. De fordeles med 425.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget, 3.250.000 kr. til Økonomiudvalget og 225.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget.

Endvidere skal der i 2023 afsættes 1.500.000 kr. til nedtagning af pavillon.

Tidsplan

Udbud og udførelse:

Oktober 2018 - februar 2019

Ibrugtagning:

Februar 2019

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 20.08.2018.
Bilag 2: Forslag til placering af midlertidig institution ved Kærhuset

Indsatser på ældreområdet fra økonomiaftale 2019
Sag nr. 147

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I aftalen om kommunens økonomi 2019 er der afsat midler til pleje af ældre allerede fra 2018. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til at midlerne anvendes i overensstemmelse med formålene i aftalen til kompetenceløft af sundhedspersonale, en værdig død og aflastning af pårørende.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2018 gives en tillægsbevilling på 402.000 kr. til Økonomiudvalget til aflastning af pårørende. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen samt
 2. at der i 2018 gives en tillægsbevilling på 1.072.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget til arbejdet med at sikre en værdig død og til kompetenceløft af sundhedspersonalet. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen.


Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2018, pkt. 53:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. september 2018, pkt. 169:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I aftalen om den kommunale og regionale økonomi 2019 er der i 2018 afsat 100 mio. kr. til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale med formål at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, 60 mio. kr. i 2018 og 61,2 mio. kr. i 2019 til styrkelse af indsats med aflastning af pårørende og 60 mio. kr. i 2018 og 61,2 mio. kr. i 2019 til understøttelse af kommunernes arbejde med at sikre en værdig død for ældre.

Rødovre Kommunes andel af midlerne i 2018 udgør i alt 1.474.000 kr., som er udmøntet i bloktilskuddet.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår følgende indsatser i 2018, i overensstemmelse med formålene i aftalen:

Aflastning af pårørende: 402.000 kr.
Pårørende til en svækket ældre kan have behov for støtte og hjælp til, hvordan de pårørende kan hjælpe den svækkede i hverdagen, men også råd og vejledning om, hvordan man som pårørende påvirkes følelses- og helbredsmæssigt til en svækket eller syg ældre, og hvor der er hjælp at hente. Tilskuddet til indsatsen med aflastning af pårørende benyttes til en vejleder for pårørende til svækkede ældre med formål at hjælpe de pårørende til en bedre hverdag med viden om og indsigt i deres næres sygdom og behov og værktøjer til at hjælpe bedst muligt, samt at de pårørende passer bedre på sig selv og forbliver raske.

Værdig død: 402.000 kr.
Formålet med en værdig død er at sikre, at flere kan få opfyldt ønsket om at dø hjemme, når den tid kommer. En værdig død strækker sig over den sidste tid, selve døden og tiden efter. For at styrke indsatsen overfor borgere med en livstruende eller uhelbredelig sygdom styrkes hjemmesygeplejens indsats med at lindre lidelse og bistå til en værdig død i respekt for den døendes og familiens værdier og normer.

Kompetenceløft af sundhedspersonale: 670.000 kr.
Kompetenceløftet af sundhedspersonalet skal ses i sammenhæng med udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og planerne om, at borgerne skal have flere og fagligt stærkere sundhedstilbud nær den enkelte. Kompetenceløftet er målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og - hjælpere, fysio- og ergoterauter, bl.a. for at styrke mulighederne for rekruttering.

Lov- og plangrundlag

Aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Økonomiske konsekvenser

Det er KLs forventning, at der vil ske en justering i aftalte ramme for serviceudgifterne i 2018 på baggrund af økonomiaftalen. Bevillingerne forventes derfor ikke at presse den kommunale serviceramme yderligere.

Udgiften på 402.000 kr. til pårørendevejleder vedrører hovedfunktion 06.45 Administrativ organisation.

Udgifterne på 402.000 kr. til en værdig død i hjemmesygeplejen samt 670.000 kr. til kompetenceløft til sundhedspersonale vedrører hovedfunktion 5.30 Tilbud til ældre.

Udgifterne til indsatserne i 2019 er indarbejdet i det tekniske ændringsforslagshæfte til budget 2019. 

Boligpolitik - status 2018
Sag nr. 148

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

'Boligpolitik - status 2018' fremlægges til orientering. I statusrapporten er der samlet omkring 40 initiativer, som bidrager til at realisere målsætningerne i 'Boligpolitik 2016 - Rødovre et bedre sted at bo'.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at status på boligpolitikken tages til efterretning.


Økonomiudvalget, 19. september 2018, pkt. 170:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Boligpolitikken blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i november 2016. I 'Boligpolitik - status 2018' er der en kort gennemgang af de projekter og initiativer, som vi har gennemført for at realisere politikkens målsætninger.

Politikken indeholder tre temaer:

 • Boliger til alle: Vi vil sikre en balanceret befolkningssammensætning gennem planlagt vækst i boligmassen.
 • Attraktive boliger: Vi vil sikre kvalitet og variation i boligernes størrelse og ejerform, der tilgodeser alle borgeres behov. Vi vil arbejde for at udvikle nye boliger på et arkitektonisk- og bæredygtigt grundlag. Det er også udgangspunktet for fortsat fornyelse af den almene boligsektor.
 • Gode boligområder: Vi vil fortsat udvikle områderne omkring boligerne og skabe gode rammer for liv og tryghed.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget fire til fem målsætninger under hvert tema. For at realisere målsætningerne har vi igangsat en række initiativer. Initiativerne går på tværs af både forvaltningsområder, temaer og målsætninger i boligpolitikken.

Der er en stor spændvidde i de initiativer, vi har gennemført. Der er initiativer lige fra bygge- og anlægsprojekter eller klimatilpasning i byens rum til kommunikationskampagner, der er med til at profilere Rødovre som en attraktiv bosætningskommune.

De omkring 40 initiativer er fordelt under fire afsnit:

 • Attraktive omgivelser
 • Klimaforebyggelse og klimatilpasning
 • Kampagner og information
 • Sammen om by- og boligudvikling

I afsnittet ’Status på Rødovres profil’ sidst i statusrapporten, kan man læse, hvordan udviklingen har været i Rødovre i de halvandet år, der er gået siden Kommunalbestyrelsen vedtog boligpolitikken.

Lov- og plangrundlag

Planloven, bygningsreglementet og miljølovgivningen opstiller de regler, som vi regulerer ud fra - og lovgivningen sætter de rammer, som vi styrer byudvikling og boligpolitiske tiltag inden for.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Boligpolitik status 2018

Opfølgning på valgdeltagelsen og lokale initiativer ved Kommunal- og Regionsvalget 2017
Sag nr. 149

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I tilknytning til Kommunal- og Regionsvalget den 21. november 2017 (KV17) besluttede Kommunalbestyrelsen (29. august 2017, sag nr. 129) at iværksætte lokale initiativer for at fremme valgdeltagelsen. Her forelægges en opfølgning på valgdeltagelsen og de lokale initiativer.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

 1. at opfølgningen på de lokale initiativer om fremme af valgdeltagelsen tages til efterretning samt
 2. at valgdistriktet ved Milestedet reetableres pr. 1. januar 2019.


Økonomiudvalget, 19. september 2018, pkt. 171:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ambitionen ved KV17 var at fastholde stemmeprocenten ved Kommunal- og Regionsvalget i 2013 (KV13) på 67,4%.  Ved valget i 2013 var stemmeprocenten steget 7 procentpoint som følge af en massiv indsats efter valget i 2009, hvor stemmeprocenten på landsplan var den laveste siden 1974.

Stemmeprocenten ved KV17 endte både på landsplan og i Rødovre med et fald set i forhold til 2013. I Rødovre faldt stemmeprocenten fra 67,4% til 65%, og på landsplan faldt stemmeprocenten fra 71,9% til 70,8%. I rapporten om valgdeltagelsen ved KV17 tilskrives denne nedgang bl.a. mediernes dækning, som var massiv i 2013 sammenlignet med 2017.

Stemmeprocenten i valgdistrikterne
Hvor stemmeprocenten på nationalt plan faldt med 1,1 procentpoint faldt den i Rødovre med 2,4 procentpoint. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at særligt ét valgdistrikt lå markant lavere end de øvrige. Således endte Valhøj distriktet med en stemmeprocent på kun 54,3%. Årsagen skal sandsynligvis findes i en kombination af flere faktorer, herunder at valgdistriktet er omlagt siden sidste kommunalvalg i 2013. I 2015 blev valgdistriktet ved Milestedet nedlagt og inkluderet i et nyt Valhøj distrikt. På den baggrund anbefales det, at valgdistriktet ved Milestedet reetableres.

Stemmeprocent fordelt på valgsteder ved KV17:

Ørbygaard

Tinderhøj skole

Rødovre skole

Valhøj skole

Rødovrehallen

Islev skole

Samlet

68,4%

66,6%

67,7%

54,3%

65,8%

66,2%

65%


Hvordan stemte grupperne med lav valgdeltagelse?
Ligesom ved KV13 deltog Rødovre i Københavns Universitets undersøgelse om de forskellige vælgergruppers valgdeltagelse. Som bilag til denne sag er vedhæftet rapportens resultater for Rødovre specifikt.  I tabellen nedenfor ses tallene for de vælgergrupper med en lav valgdeltagelse, for hvilke der blev iværksat særlige lokale indsatser ved KV17. Det overordnede billede er, at tidligere mønstre gentager sig og vælgergrupperne fortsat har en lav valgdeltagelse.

Vælgergruppe

KV13

KV17

19-21 år

52,3%

54,1%

22-29 år

46,9%

43,4%

Borgere på kontanthjælp

41,0%

41,9%

Indvandrere (danske og udenlandske statsborgere)

38,8%

37,2%

Efterkommere (danske og udenlandske statsborgere)

34,2%

32,9%


Lokale initiativer til fremme af valgdeltagelsen
I lighed med tidligere år blev der i forbindelse med KV17 iværksat en række lokale initiativer til fremme af valgdeltagelsen. Nogle var generelle, primært tiltænkt alle stemmeberettigede borgere, mens andre var specifikke indsatser målrettet de ovennævnte vælgergrupper med en lav valgdeltagelse. Nedenfor ses en samlet oversigt over initiativerne:

Generelle indsatser

Sms-påmin-

delse

Ekstra ruter

for service-

bussen

Kobling til KL's

landsdækkende

kampagne med

'husk at stem'

budskab

Mobile

valgsteder

Specifikke indsatser

Mobil stem-

meboks i

jobcenter

Oplysnings-

møder m.

fællesspis-

ning v. Udsat-

terådet og

Integrations-

rådet

Reklamespots

v. sportsbegi-

venheder

Kortfilm

med 'husk

at stem'

budskab


Generelle indsatser:
SMS påmindelse:
Rødovre deltog i et mobiliseringseksperiment v. Københavns Universitet om effekten af sms- påmindelser med stemmeopfordringer. Der blev udsendt sms’er til en andel af de stemmeberettigede borgere i Rødovre i alderen 18-40 år. De øvrige vælgere i aldersgruppen var kontrolgruppe, der muliggjorde sammenligning med gruppen af vælgere, der modtog sms påmindelse. Den endelige rapport om eksperimentet foreligger endnu ikke. 

Ekstra ruter for servicebussen:
I lighed med indsatsen ved KV13, blev der ved KV17 iværksat ekstrakørsel med servicebussen, så den på valgdagen kørte ca. en gang i timen – i alt 11 afgange, mod normalt kun 4. Der blev denne gang foretaget passagertælling, som viste at 234 borgere benyttede servicebussen fordelt på 11 afgange den 21. november 2017 . Til sammenligning benyttede 174 borgere servicebussen den 14. november 2017 fordelt på de gængse 4 afgange.

Kobling til KL’s landsdækkende kampagne:
KL udsendte også ved KV17 en række kampagnematerialer med ’husk at stem’- budskabet til kommunerne, som frit kunne anvendes og skræddersys i de enkelte kommuner. I Rødovre blev der bl.a. hængt banner op på Rådhuspladsen ud mod Rødovre Parkvej, ligesom der blev annonceret med budskabet på facebook og på de digitale vejskærme.

Mobile valgsteder på Tremilen Café Bibliotek og Ældrecenter Broparken:
Kommunalbestyrelsen besluttede tilbage i oktober 2015 at gøre Tremilen Café Bibliotek og Ældrecenter Broparken til faste mobile valgsteder. Ved KV17 var de mobile valgsteder åbne 2 dage á 3 timer.

De specifikke indsatser
De specifikke indsatser blev fortrinsvist formuleret i samarbejde med Rødovres Integrationsråd og Udsatteråd. Initiativerne er formuleret på baggrund af rådenes erfaring med de nævnte grupper. Efterfølgende er der foretaget en kvalitativ evaluering af initativerne. Det er ikke muligt at konkludere på deres eventuelle effekt, men de har samlet set bidraget til at skabe øget opmærksomhed på vigtigheden af at afgive sin stemme.

Mobil stemmeboks i Jobcenter:
I Jobcenteret blev der opsat en mobil stemmeboks, som var bemandet i åbningstiden. Det var muligt at brevstemme i Jobcenteret fra seks uger før valget.  Der var i alt 82 borgere, der benyttede stemmeboksen i jobcenteret. I betragtning af, at der var åbent for brevstemmeafgivning i Jobcenterets åbningstider i seks uger før valget, var forventningen til antallet af stemmer højere.

Oplysningsmøder med fællesspisning v. Udsatterådet og Integrationsrådet:
Der blev holdt to oplysningsmøder i henholdsvis Rødovre Nord (Broparken) og Rødovre Syd (Beboerhuset Agerkær). Udsatterådet og Integrationsrådet var værter for de to arrangementer og de indgik i dialog med de fremmødte borgere om vigtigheden af at stemme. Der var et fint fremmøde til oplysningsmødet i syd (Beboerhuset Agerkær) og en god debat. I nord (Broparken) mødte kun ganske få borgere op. Erfaringen er, at det er nemmere at mobilisere folk, hvor der i forvejen er et stærkt og velorganiseret netværk.

Reklamespots ved sportsbegivenheder:
Der blev produceret reklamespots med ’husk at stem’- budskabet, som i ugerne op til kommunalvalget blev afspillet ved lokale sportsbegivenheder (ved Mighty Bulls og Rødovre Håndbold's kampe).

Kortfilm af de unge med husk at stemme budskab:
Unge fra Rødovre Gymnasiums mediehold lavede små korte film om vigtigheden af at stemme. I den forbindelse blev materiale fra KL’s kampagne også anvendt.

Integrationsrådet og Udsatterådet vurderer i øvrigt, at det kræver en bred og intensiv mobiliseringsindsats for at nå ud til borgere med lav valgdeltagelse. Rådene har derfor et ønske om, at man fremadrettet kan inddrage eksempelvis boligselskaberne, hvis der besluttes valgfremmende initiativer til kommende valg.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om afholdelse af Folketingsvalg, § 9.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til de valgfremmende aktiviteter er afholdt af valgkontoen og beløb sig til 35.000 kr.
Udgifterne til et ekstra valgsted forventes at beløbe sig til 120.000 kroner.

Tidsplan

Til Kommunalbestyrelsens møde i oktober vil der blive fremlagt en sag med forslag til nye valgdistrikter med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2019.

Bilag

Bilag 1: KV_RV17_valgdeltagelse - Rødovre

AKB, afd. ved Milestedet. Salg af erhvervsdel
Sag nr. 150

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

KAB har på vegne af Boligselskabet AKB, Rødovre ansøgt om godkendelse af frasalg af den del af afdeling ved Milestedets ejendom, der omfatter Butikscenteret beliggende Nørrekær 3. Ejendommen sælges til en privat investor med nedrivning og opførelse af dagligvarebutik og to mindre udvalgsbutikker for øje. Udover godkendelse af salget, skal kommunen vedstå garantierne for indestående lån i den tilbageværende afdeling ved Milestedets ejendom.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen godkender salg af en del af Boligselskabet AKB, afdeling ved Milestedet's ejendom, benævnt del nr. 2 af matrikel nr. 8ev Rødovre By, Hendriksholm samt
 2. at Kommunalbestyrelsen vedstår de kommunale garantier for indestående lån i afdeling Ved Milestedet.


Økonomiudvalget, 19. september 2018, pkt. 172:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Boligselskabet AKB ansøgt om tilladelse til frasalg af den del af boligselskabets afdeling ved Milestedets ejendom, som omfatter butikslejemål med en Netto, en frisør, et pizzeria og en stadeplads med kebab. Baggrunden for ansøgningen er dels et ønske fra boligselskabets side om at skaffe medfinansiering til nødvendige opretningsarbejder i afdelingen, dels at erhvervsejendommen i dag fremstår nedslidt og med behov for hovedistandsættelse. Boligselskabet AKB, Rødovre, har på repræsentantskabsmøde den 15. maj 2018 godkendt afdelingens frasalg af erhvervslemålene.

Ejendommen, som er benævnt del nr. 2 af matrikel nr. 8ev Rødovre By, Hendriksholm, beliggende Nørrekær 3, er ikke selvstændigt vurderet, da den er en del af en samlet ejendom. Efter udstykningen forventes ejendommen at udgøre ca. 2.700 m2. De på ejendommen værende bygninger forventes nedrevet med henblik på opførelse af nyt butiksbyggeri, hvor Netto også vil have til huse efter ombygningen.

Boligselskabet har været i forhandling med en privat investor, der har givet købstilbud på 7 mio. kr. Udover købesummen til boligselskabet vil køber skulle betale tillægskøbesum til Københavns Kommune ved yderligere udnyttelse af grunden. Boligselskabet har fået foretaget en ekstern vurdering af markedsværdien af ejendommen, som efter det oplyste er markedskonform sammenlignet med købesummen for tilsvarende erhvervsejendomme.

Erhverslejemålene indbringer en årlig lejeindtægt på 700.000 kr. Med fradrag for udgifter forbundet med vedligeholdelse, service og henlæggelser til vedligeholdelse udgør nettolejeindtægten 400.000 kr. årligt. Da afdelingens budget for 2019 indeholder en tilsvarende reduktion af omkostninger, vil afdelingens drift og dermed huslejen for boliglejemålene ikke blive påvirket af frasalget. Nettoprovenuet ved salget tilføres som udgangspunkt AKB, Rødovres dispositionsfond.

Det bemærkes, at almene boligafdelinger opført efter 1992 ikke må indeholde erhvervslokaler. Denne regel er indført for at undgå, at afdelingens boliglejemål kommer til at bære eventuelle lejetab ved erhvervslejemål, som er omfattet af erhvervslejelovgivningen og generelt er mere risikobetonede end boliglejemålene. Afdeling ved Milestedet er opført før 1992, og er dermed ikke omfattet af bestemmelsen, men ud fra en risikobetragning er udskillelsen af erhvervslejemålene hensigtsmæssig og kan derfor anbefales af forvaltningen.

Det bemærkes endvidere at salget tillige skal godkendes af Udbetaling Danmark, der skal vedstå garantierne for statslige lån.

Endeligt bemærkes, at der i forbindelse med denne sag alene tages stilling til myndighedsbehandlingen efter almenboliglovgivningen og ikke det påtænkte projekt, som behandles særskilt efter bygge- og planlovgningen i Teknik- og Miljøudvalgets regi.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 27, hvorefter afhændelse af en almen boligorganisations ejendom skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Afhændelse skal ske på baggrund af en vurdering, hvor ejendommens tilstand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet lægges til grund. I øvrigt foretages vurderingen efter reglerne i ejendomsvurderingsloven.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal i forbindelse med udstykningen og frasalget vedstå garantierne for følgende lån til BRF:

Lån stort 4.342.000 kr.

100% kommunegaranti

Lån stort 5.660.000 kr.

100% kommunegaranti

Lån stort 36.426.000 kr.

100% kommunegaranti

Lån stort 100.758.000 kr.

35,14% kommunegaranti

Tidsplan

Tidplanen for gennemførelsen af frasalget og det påtænkte projekt er afhængig af en række faktorer, herunder at betingelserne i henhold til købsaftalen opfyldes inden den 31. december 2018.

Bilag

Bilag 1: Udstykningsforslag del nr. 2 af matr. nr. 8ev

Diverse
Sag nr. 151

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Ved Kærhuset - entreprenørliste og økonomioversigt
Sag nr. 152

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 153

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 18.55.