Kommunalbestyrelsen

27-08-2019

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Britt Jensen (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Brian Møller (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Kenneth Rasmussen (F), sag 118-128

Sager 118 - 128

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 118

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Ansøgning om tillægsbevilling til fortsat fjernvarmeudbygning i erhvervsområdet Islevdalvej
Sag nr. 119

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Udbygning af fjernvarme i erhvervskvarteret Islevdalvej forventes at blive 6.800.000 kr. dyrere end budgetteret, da budgetforudsætningerne har vist sig ikke at holde. Flere kunder og tilsvarende længere ledningsnet har givet merudgifter. Der søges om en tillægsbevilling på 6.800.000 kr. til dækning af fortsat fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej.  

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

  1. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 6.800.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget og afsættes rådighedsbeløb på 6.800.000 kr. i 2019 til fortsat fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej, som finansieres ved låneoptag samt
  2. at der optages 30 årigt fastforrentet annuitetslån på 11.000.000 kr.  til fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej.


Teknik- og Miljøudvalget, 13. august 2019, pkt. 60:

Anbefales.


Bestyrelsen for RKF, 13. august 2019, pkt. 10:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 139:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget den 29. september 2015, er erhvervskvarteret konverteret til fjernvarmeforsynet område. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har derfor forsyningspligt til alle interesserede kunder. Enhver kunde vil betyde merudgifter i anlægsfasen men tilsvarende betyde merindtægter i driftsfasen.  

Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af ansøgning om anlægsbevilling til fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej den 20. juni 2017, var der underskrevne leveringsaftaler med 20 kunder.

Undervejs i udbygningen er der helt som forventet kommet flere kunder til. På nuværende tidspunkt er der underskrevne leveringsaftaler med 35 kunder.

De nye kunder er især beliggende i yderkanten af erhvervskvarteret. Det har været nødvendigt at anlægge hovedledninger i størstedelen af erhvervskvarteret for at nå disse kunder. Kun Sindalsvej, Hadsundvej og Erhvervsvej har på nuværende tidspunkt ikke en hovedledning. De fleste fremtidige kunder vil kunne tilsluttes ved hjælp af stikledninger fra de allerede anlagte hovedledninger i vejnettet.

Anlægsomkostningerne er derfor steget svarende til de ekstra meter hovedledning og stikledning, som oplyst ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægbevilling den 30. april 2019.

Lov- og plangrundlag

Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmekonvertering af erhvervskvarteret ved Islevdalvej. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2015 (sag nr. 162).                                     

Anlægsbevilling til detailprojektering og udbud. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2016 (sag nr. 102).

Ansøgning om anlægsbevilling til fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2017 (sag nr. 89).

Ansøgning om anlægsbevilling til fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2019 (sag nr. 55).

Økonomiske konsekvenser

Med tillægsbevillingen på 6.800.000 kr. er der en bevilling på 15.200.000 kr. i 2019 og den samlede bevilling til fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej bliver på samlet 44.800.000 kr.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning er takstfinansieret og tillægsbevillingen på 6.800.000 kr. kan afskrives over 30 år i lighed med øvrige anlægsinvesteringer i Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

Der er fuld låneadgang til tillægsbevillingen. Investeringen finansieres således over taksterne og afdrag på lån finansieres principielt over tilsvarende indtægter på fjernvarmeområdet.

Der optages årligt lån til forsyning på grundlag af deres forbrug på anlæg i et givet år. Der er således allerede optaget lån vedrørende udbygningen i 2017 og 2018. Ressource- og Serviceforvaltningen har vurderet økonomien og foreslår i første omgang låneoptag på 11.000.000 kr. hertil. Lånetilbuddene kan ses på KB-nettet. Den resterende del af bevillingen i 2019 søges låneoptaget, når udgiften er afholdt.

Udgiften på 6.800.000 kr. vedrører hovedfunktion 1.22 Forsyningsvirksomheder.

Tidsplan

Juni 2017: Ansøgning om rådighedsbeløb og godkendelse af anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 38 mio. kr.

Juni 2017: Anlægsperiode begynder med omlægning af ledninger/krydsning af Slotherrensvej.

Ultimo 2019: Slidlag på Islevdalvej og berørte sideveje/private fællesveje.

Vandforsyningsplan 2019-2028 - endelig vedtagelse
Sag nr. 120

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Vandforsyningsplan 2019-2028 har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 8. april 2019 til 2. juni 2019. Der indkom ingen høringssvar.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Vandforsyningsplan 2019-2028 vedtages endeligt og offentliggøres. 


Teknik- og Miljøudvalget, 13. august 2019, pkt. 58:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 140:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2019 (sag nr. 33) blev det vedtaget at sende Forslag til Vandforsyningsplan 2019-2028 i 8 ugers offentlig høring. Høringen blev afholdt i perioden 8. april 2019 til 2. juni 2019, og der indkom ingen høringssvar. På den baggrund foreslår Teknisk Forvaltning, at planen vedtages endeligt uden ændringer og herefter offentliggøres.

Vandforsyningsplanen indeholder en beskrivelse af de lovgivningsmæssige rammer for planen samt status for de mål, der var opsat i Vandforsyningsplan 2008-2018. Hertil kommer en beskrivelse af de eksisterende vandforsyningsanlæg, grundvandsressourcen, status for grundvandsbeskyttelse samt hvilke trusler, der er mod grundvandskvaliteten.

Planen indeholder desuden en opgørelse af det nuværende vandforbrug i kommunen, en prognose for det forventede fremtidige behov og en redegørelse for forsyningssikkerheden. Endelig indeholder planen en redegørelse for forventede ændringer og initiativer i planperioden, samt forslag til målsætninger for vandforsyningen.

Målsætningerne bygger videre på målsætningerne fra den gældende plan samt de retningslinier for vandforsyning og grundvandsbeskyttelse, der er fastsat i Kommuneplan 2018. Der er målsætninger for grundvand, vandforsyningsanlæg, ledningsnet, forbrugerne samt vandforbrug.

En af målsætningerne i planen er, at det umålte forbrug (vandspild) skal nedbringes til under 10%. I høringsperioden har HOFOR fået opgjort det umålte forbrug i 2018 i alle sine ejerkommuner, og i Rødovre er det faldet fra 15,2% i 2017 til cirka 13 % i 2018. Udviklingen er dermed gået i den rigtige retning, men det umålte forbrug er stadig for højt i forhold til vandforsyningsplanens målsætning om højest 10%.  

Lov- og plangrundlag

Vandforsyningsloven, LBK nr. 118 af 22. februar 2018.
Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018.
Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, BEK nr. 831 af 27. juni 2016. 

Økonomiske konsekvenser

Planen medfører ikke nye initiativer af betydning for vandprisen. Samlet set forventer HOFOR, at vandprisen stiger i planperioden som følge af øgede investeringer i blødgøring af drikkevand, renovering af vandværker, klimatilpasning af kloakker samt skybrudssikring.

Tidsplan

Vandforsyningsplanen gælder til 2028, eller til Rødovre Kommune vedtager en ny plan.

Bilag

Bilag 1: Vandforsyningsplan 2019-2028

Ørbygård forplads - frigivelse af anlægsbevilling
Sag nr. 121

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2019 er der afsat 1.700.000 kr. til at synliggøre Plejehjemmet Ørbygård, skabe gode opholdsmuligheder og gøre Roskildevej smukkere. Projektet skal koordineres med Rødovre boligselskab, som ejer en del af arealet. I Kunstrådet arbejdes der på at placere et kunstværk i tilknytning til plejehjemmet, og dette vil ligeledes blive indtænkt.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.700.000 kr. til gennemførelse af projektet. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

  1. at der indgås et samarbejde med Rødovre Boligselskab om projektet samt
  2. at der gives anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. i 2019 til Ørbygård forplads. 


Teknik- og Miljøudvalget, 13. august 2019, pkt. 59:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 141:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Plejehjemmet Ørbygård er under ombygning. Der er i den forbindelse udarbejdet en plan for en del af forpladsen med de nødvendige tilkørselsmuligheder, afsætning og parkering. Dette er jf. planen (bilag 1) indeholdt i ombygningsprojektet. Plejehjemmets synlighed fra Roskildevej er nedtonet, og planen indeholder ingen opholdsmuligheder, da arealerne mod Roskildevej ikke er indeholdt i planen.

Der foregår pt. en vurdering af muligheden for placering og opsætning af et kunstværk, herunder med de nødvendige justeringer af planen i forhold til dette.

Der har været en indledende kontakt til boligselskabet om arealerne mod Roskildevej, blandt andet vedrørende inddragelse af en del af den eksisterende affaldsgård, og etablering af flere opholdsmuligheder, som også vil være til glæde for byens borgere. Det er ambitionen, at gøre adgangen til Ørbygård og boligselskabet mere indbydende med ny beplantning, opholdsmuligheder mv. Der planlægges samtidig etableret et direkte stiforløb til Ørbygårds hovedindgang, med sikker krydsning af tilkørselsvejen. Det er vigtigt, at forslaget tilgodeser de eksisterende adgangsforhold og nødvendige funktioner. Det konkrete forslag tænkes udarbejdet i samarbejde med boligselskabet, og afstemt med kunstprojektet samt øvrige forhold omkring Ørbygård.

Der er jf. bilag 2 udarbejdet 2 foreløbige skitser af projektet, som vil være udgangspunkt for samarbejdet med boligselskabet, og som også viser foreløbig forslag til placering af kunstværk (gæs støbt i bronze) ved indgangen til Ørbygård.

Der forventes tilknyttet ekstern rådgiver til opgaven. 

Lov- og plangrundlag

En del af træerne mod Roskildevej er bevaringsværdige iht. Lokalplan 138. Træerne er blevet hårdt tilbageskåret, og deres levetid herved begrænset. Det kan være hensigtsmæssigt at plante nye træer, eventuelt som "Børnetræer", hvis en aftale med boligselskabet herom kan opnås. Dette vil dog kræve en dispensation fra Lokalplan 138. 

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet afsat de fornødne midler til anlæg.

Rødovre Kommunes driftsudgifter vil kunne afholdes indenfor den eksisterende ramme. Projektet er afhængig af en aftale med boligselskabet, om driften på deres arealer.

Udgiften på 1,7 mio. kr. vedrører hovedfunktion 2.28 Vejanlæg. 

Tidsplan

Den endelige tidsplan vil være afhængig af projektet vedr. ombygning af Plejehjemmet Ørbygård, da det er en forudsætning, at ombygningen er færdig, før anlægsarbejdet med forpladsen kan påbegyndes.

Foreløbig tidsplan:
September - Oktober 2019: Dialog med boligselskabet.
December 2019 - februar 2020: Projektering.
Marts 2020: Udbud.
April- juni 2020: Anlæg.
November 2020: Plantning af træer. 

Bilag

Bilag 1: Plan for forplads i forbindelse med ombygning af Ørbygård
Bilag 2: Skitser som udgangspunkt for dialog med boligselskab

Hovedstadens Beredskab, justering af budgetfordelingsnøgle 2020
Sag nr. 122

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ændringer inden for tjenestemandspensioner har medført justeringer af budgetfordelingsnøglen mellem ejerkommunerne. Det betyder for Rødovre Kommune, at ejerandelen ændres fra 2,19% i 2019 til 2,20% i 2020.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2020. 


Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 142:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bidraget til tjenestemandspensioner justeres årligt, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd. Mellemværende mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab reguleres på grundlag af dette. Metode og proces for beregning af den årlige budgetfordelingsnøgle blev godkendt på bestyrelsesmødet 20. juni 2018.

Den justerede budgetfordelingsnøgle, som følge af justeringen af tjenestemandspensionerne, fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2020.

På bestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev forslag til budget 2020 indeholdende en justeret budgetfordelingsnøgle godkendt.

 Tabel 1.

Alle tal i pct.

2019 B-Nøgle

2020 B-Nøgle

Albertslund

1,79

1,79

Brøndby

1,96

1,96

Dragør

1,13

1,13

Frederiksberg

8,33

8,33

Glostrup

1,32

1,32

Hvidovre

2,95

2,96

København

80,33

80,31

Rødovre

2,19

2,20

Total

100

100


Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor Kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2020 til godkendelse.

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 26. juni 2019 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2020 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.  

Forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter (behandlet på bestyrelsesmødet den 14. november 2018) er pr. 15. maj 2019 godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Såfremt forslaget tillige godkendes af Ankestyrelsen i løbet af 2019, vil det være sidste gang, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser forelægges en justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, til godkendelse.  

Lov- og plangrundlag

Vedtægterne for Hovedstadens Beredskab.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften holdes inden for budgettet.

Tidsplan

Ingen.

Kvartalsvis opfølgning på affaldsområdet
Sag nr. 123

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kvartalsvis opfølgning på affaldsområdets økonomi i henhold til budgetresolution for budget 2019.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at den kvartalsvise opfølgning tages til efterretning.


Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 143:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budget 2019 besluttet, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på affaldsområdets økonomi. Opfølgningen fremgår af bilaget.

Hjemtagelsen af affaldsindsamlingen er påbegyndt pr. den 1. juni 2019, hvor indsamlingen af pap, storskrald og haveaffald er hjemtaget. Fra marts 2020 vil resten af affaldsområdet blive hjemtaget.

Lov- og plangrundlag

Budget 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag til budgetresolution på affaldsområdet 2. kvartal 2019

Rødovre Kunstråd - Udpegning af nyt medlem
Sag nr. 124

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Udpegning af nyt medlem til Rødovre Kunstråd.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at billedkunstner Nina Maria Kleivan indtræder i Rødovre Kunstråd pr. 1. september 2019.


Kultur- og Fritidsudvalget, 13. august 2019, pkt. 33:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 144:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Et af de kunstfaglige medlemmer af Rødovre Kunstråd, tekstilkunstner Isabel Berglund, har af personlige årsager valgt at udtræde af kunstrådet.

Rødovre Kunstråd anbefaler, at billedkunstner Nina Maria Kleivan indtræder i kunstrådet pr. 1. september 2019 i stedet for Isabel Berglund. 

I henhold til retningslinjerne for Rødovre Kunstråd er det Kommunalbestyrelsen, der udpeger medlemmer til kunstrådet.

Udpegningen sker for perioden 2019-2021, idet kunstrådets repræsentanter følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Rødovre Kunstråd består af Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget (formand), Stadsarkitekten, Børne- og Kulturdirektøren samt 3 repræsentanter for det professionelt arbejdende kunstmiljø og/eller kunstfaglige personer. Rådets nuværende repræsentanter er billedhugger Peter Hesk samt billedkunstner og kunsthistoriker Mahmoud Alibadi.  

Nina Maria Kleivan er professionel udøvende kunstner, der arbejder i et udvidet kunstnerisk felt med såvel maleri, grafik og tegning som diverse skulpturelle former, installationer, foto og video. Hendes værker kredser ofte omkring identitet og erindring med afsæt i personlige historier, som i de mange forskellige materialer bearbejdes til universelle fortællinger. Kleivan er uddannet på det Kgl. Danske Kunstakademi og har en bachelor i Kunsthistorie fra Københavns Universitet. En lang række udstillinger, både solo- og gruppeudstillinger, er det blevet til siden Kleivan debuterede på Kunstnerens Efterårsudstilling i 1983. Nina Maria Kleivan er organiseret i blandt andet Kunstnersamfundet, Kvindelige kunstneres samfund og BKF Billedkunstnernes forbund, og hun vil kunne bidrage til arbejdet i Rødovre Kunstråd med interesse, stor erfaring og bredt netværk. 

Lov- og plangrundlag

Retningslinjer for Rødovre Kunstråd.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Valgperiode 1. september 2019 til 31. december 2021.

Bilag

Bilag 1: Retningslinjer for kunstrådet

Deltagelse i projekt Tilbage på sporet
Sag nr. 125

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har fået tilsagn om midler til projekt "Tilbage på sporet". Projektet gennemføres i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og er finansieret af NOVO Nordisk Fonden.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at der i 2019 gives en nettobevilling svarende til en udgift på 218.736 kr. og tilhørende indtægt på 218.736 kr. til Økonomiudvalget samt
  2. at den resterende del af bevillingen indarbejdes i budget 2020 og fremefter.


Beskæftigelsesudvalget, 13. august 2019, pkt. 28:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 145:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterede på april møderækken 2019 (sag nr. 13) om Rødovre Kommunes deltagelse i projekt "Tilbage på sporet". Projektet finansieres ved egenfinansiering fra de deltagende kommuner, samt ved midler fra Novo Nordisk fonden.

Projektet vil afprøve og evaluere en integreret uddannelses-, beskæftigelses- og behandlingsindsats målrettet unge med symptomer på angst og depression. "Tilbage på sporet" trækker på den anerkendte beskæftigelsestilgang "Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)" samt på viden om forebyggende behandlingsindsatser i danske kommuner, herunder Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression.

Initiativet til "Projekt Tilbage på sporet" er forankret i Københavns Professionshøjskole og varetages af forskere ved Institut for Socialt Arbejde og Institut for Sygepleje. Projektet er udviklet i dialog med tre kommuner (København, Bornholm og Rødovre) og NOVO Nordisk Fonden. Projektet er søgt finansieret af midler fra fonden i kombination med egenfinansiering fra de deltagende kommuner i form af medarbejderressourcer. I alt vil Rødovre Kommune modtage ca. 2 mio. kr. fra 2019 til 2023. Efter den første rate på ca. 219.000 i 2019, vil Rødovre kommune i gennemsnit modtage ca. 460.000 årligt frem til og med 2023. 

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på 218.736 kr. vedrører funktion 6.45.53 Jobcentre.

Tidsplan

2019 - 2023.

Forslag til politisk mødeplan for 2020
Sag nr. 126

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der forelægges forslag til Rødovre Kommunes politiske mødeplan for udvalgsmøder og møder i Kommunalbestyrelsen for 2020.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at forslag til politisk mødeplan for 2020 godkendes.


Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 146:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges et forslag til ny politisk mødeplan for det kommende år.

Mødeplanen er udarbejdet i lighed med tidligere år, hvilket vil sige, at Kommunalbestyrelsens møder som udgangspunkt er lagt den sidste tirsdag i måneden. Undtagelse er juni måned af hensyn til sommerferie og december måned af hensyn til julen.

Økonomiudvalgets møder er lagt onsdag i ugen forud for Kommunalbestyrelsesmøde, dog med undtagelse af februar måned af hensyn til vinterferie i uge 8.

Fagudvalgsmøder er lagt tirsdag forud for Økonomiudvalgsmøder med undtagelse af oktober måned af hensyn til efterårsferie i uge 42.

1. behandling af budgettet foretages på det ordinære Økonomiudvalgsmøde den 19. august 2020 samt på Kommunalbestyrelsesmøde den 1. september 2020. 2. behandling af budgettet foretages på Økonomiudvalgsmøde den 30. september 2020 samt på Kommunalbestyrelsesmøde den 6. oktober 2020.

I følge styrelseslovens § 8 offentliggøres det i begyndelsen af hvert regnskabsår i lokalpressen, hvornår og hvor Kommunalbestyrelsens ordinære møder afholdes.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 8.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til politisk mødeplan for 2020

Optagelse af lån - indefrosset grundskyld
Sag nr. 127

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Optagelse af lån vedrørende indefrosset grundskyld i 2019 på 14.570.264 kr.

Indstilling

Ressource- og Servceforvaltningen indstiller,

at der optages ét 10-årigt stående lån i KommuneKredit på 14.570.264 kr.


Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 148:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I foråret 2018 vedtog Folketinget en midlertidig indefrysning af grundskyld for perioden 2018-2020. Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at de overdrages til SKAT i 2021. Kommunen har mulighed for at finansiere fastfrysningen hos KommuneKredit.

Derfor anbefaler Ressource- og Serviceforvaltningen, at kommunen optager et 10-årigt stående lån (uden afdrag) svarende til den samlede indefrosne grundskyld i 2019 på 14.570.264 kr. med variabel rente som den 7. august 2019 er - 0,26 % p.a. Lånetilbuddet kan ses på KB-nettet.

I budget 2019 er der forudsat et lånoptag vedrørende den indefrosne grundskyld på 15,1 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lånene optages jf. den kommunale styrelseslov  §§ 41, 58 og 59 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) og Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning mm. (bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013) samt lov nr. 278 af 17. april 2018.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens langfristede gæld forøges i regnskabsåret 2019 med 14.570.264 kr.

Lånet overdrages til SKAT i 2021.

Tidsplan

Lånet optages snarest muligt efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen.

Diverse
Sag nr. 128

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 18.40.