Kommunalbestyrelsen

25-02-2020

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Britt Jensen (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 19 - 47

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af område ved Slotsherrensvej - Nordre Ringvej
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har i tæt samarbejde med Glostrup Forsyning fået udarbejdet vedlagte projektforslag. Projektforslagets 5 delområder strækker sig over både Glostrup og Rødovre Kommuner. I Rødovre Kommune omfatter projektforslaget fjernvarmeforsyning af ny og eksisterende bebyggelse indenfor rammerne af Lokalplan 132 "Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3", samt 3 erhvervsejendomme syd for Slotsherrensvej ved den sydlige Slotsherrensvejrampe. Glostrup Forsyning står for al anlæg og drift af fjernvarmeforsyningen i alle projektforslagets 5 delområder. Det er en forudsætning for Rødovre Kommunes endelige godkendelse, at Glostrup Kommune endeligt godkender projektforslaget for de delområder, der ligger i Glostrup Kommune.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af delområderne (C og D) i Rødovre Kommune ved Slotsherrensvej og Nordre Ringvej godkendes og sendes i høring.


Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2020, pkt. 23:

Anbefales.


Bestyrelsen for RKF, 4. februar 2020, pkt. 2:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 22:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det er en forudsætning for Rødovre Kommunes endelige godkendelse, at Glostrup Kommune endeligt godkender projektforslaget for de delområder, der ligger Glostrup Kommune.  

Projektforslaget er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes varmeplan 2010.

Projektforslagets 5 delområder strækker sig over både Glostrup og Rødovre Kommuner. Et screeningsnotat, som blev gennemført på initiativ af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, har vist, at den mest fordelagtige forsyning af områderne kan etableres fra et ledningsnet, der udspringer fra Glostrup Forsynings distributionsledning, der forsyner Ejby industriområde. Projektforslaget er derfor udarbejdet i tæt samarbejde mellem Glostrup Forsyning og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Screeningsnotatet viste, at fjernvarmeforsyning fra Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings eksisterende ledningsnet til forsyning af erhvervsområdet Islevdalvej via afgrening ved Bjerringbrovej ikke er optimalt. Det forventede forbrug fra de to delområder beliggende i Rødovre Kommune er for lille til at kunne forrente en 675 m lang hovedledning. Ved at forsyne fra Glostrup opnås der positiv samfundsøkonomi.

Det er aftalt mellem Glostrup Forsyning og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, at Glostrup Forsyning står for alle anlægsinvesteringer i projektforslagets 5 delområder, i det fjernvarmeforsyningen sker fra Glostrup Forsynings fjernvarmenet. Kunderne vil derfor afregne fjernvarme direkte med Glostrup Forsyning.

Baggrunden for det samlede projektforslag er, at der skal anlægges en letbanestation og et klargøringscenter ved Slotsherrensvej samt, at området som følge heraf fortættes. Ældre bygninger nedrives og erstattes af ny bebyggelse, ligesom nye arealer kan blive inddraget til ny bebyggelse.

Projektforslaget, der er opdelt i 5 delområder (A-E), heraf delområder C og D i Rødovre Kommune, har et varmebehov der kan tilsluttes på 3,5 GWh, hvoraf de 0,7 GWh er beliggende i Rødovre Kommune.

Projektforslaget belyser de samfundsmæssige, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster.

Analysen i projektforslaget viser, at fjernvarmeforsyningen, som beskrevet i projektforslaget, er miljømæssigt og samfundsmæssigt fordelagtigt.

Endvidere medfører fjernvarmeforsyningen økonomiske fordele for såvel de nye fjernvarmekunder (brugerøkonomien) som for de nuværende fjernvarmekunder (selskabsøkonomien).

De to områder, C og D, beliggende i Rødovre Kommune er ikke udlagt til naturgasforsyning. Område C omfatter tre mindre erhvervsejendomme som forsynes med naturgas, men ejendommene har ikke været udlagt til naturgasforsyning. Område D har tidligere været naturgasforsynet, men stikket er nedlagt.

Samfundsøkonomien:
Projektets analyser viser, der er en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 7 og 15 mio. kr. i, at forsyne alle delområder samlet alt efter hvilken model der benyttes. Projektet som helhed er således fordelagtigt, selv med den model der giver dårligst økonomi for fjernvarmen.

Analysen af hvert område viser, at de 4 områder med ny bebyggelse hver for sig er samfundsøkonomisk fordelagtige, mens et lille område (område C) i Rødovre Kommune med eksisterende gasforsyning kun er fordelagtigt med den ene model.

Gennem projektet bidrager Rødovre Kommune dermed til gennemførelse af Danmarks energipolitik, der skal sikre, at Danmark i 2050 er 100 % forsynet med vedvarende energi. I det Storkøbenhavnske område er fjernvarme en væsentlig del af løsningen på, at udfase de fossile brændsler og opprioritere alternative energiformer.

Samfundsøkonomien er således positiv.

Selskabsøkonomien:
Den økonomiske analyse i faste priser viser, at projektets selskabsøkonomiske gevinst for Glostrup Forsyning over en 20-årig periode er 9 mio. kr. i faste priser med 3 % i diskonteringsrente, og den interne forrentning er 32 %.

Selskabsøkonomien er således positiv.

Brugerøkonomien:
Den samlede nutidsgevinst for de nye fjernvarmekunder i projektforslaget er anslået til 1,7 mio. kr. for en tidshorisont på 20 år, og den gennemsnitlige besparelse det første år 14 %.

Brugerøkonomien er således positiv.

Arealafståelse og servitut:
Der skal etableres flere distributionsledninger på private matrikler for at mindske gener ved at placere ledningerne i de befærdede veje. Der skal tinglyses servitut for distributionsledninger på private matrikler. Øvrige distributionsledninger, der er planlagt til at forløbe i offentlige arealer, kan etableres uden deklaration. Stikledninger, der kun er beliggende på den ejendom, som de forsyner, skal ikke pålægges servitut.

Lov- og plangrundlag

 • Varmeplan Rødovre 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2010 (sag nr. 263)
 • Bekendtgørelse om lov om varmeforsyning. Lovkendtgørelse nr. 64 af den 21. januar 2019
 • Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Lovbekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har ingen anlægsinvesteringer i projektforslaget.

Det er aftalt mellem Glostrup Forsyning og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, at Glostrup Forsyning står for alle anlægsinvesteringer i projektforslagets 5 delområder, i det fjernvarmeforsyningen sker fra Glostrup Forsynings fjernvarmenet. Kunderne vil derfor afregne fjernvarme direkte med Glostrup Forsyning.

Tidsplan

Februar 2020: Politisk behandling i Rødovre Kommune.
Marts-april 2020: Høringsfase på 4 uger.
April 2020: Behandling af høringssvar og klargøring af sagsfremstilling til endelig politisk behandling.
Maj 2020: Endelig politisk behandling i Rødovre Kommune.
2020 - : Anlægsperiode hvor ledningsanlæg etableres af Glostrup Forsyning i takt med den nye bebyggelse i det samlede projektområde.  

Bilag

Bilag 1: Projektforslag Slotsherrensvej - Ring 3

Anlægsregnskab for fjernvarmekonvertering i erhvervskvarteret Islevdalvej
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en bevilling på 44.800.000 kr. til fjernvarmekonvertering i erhvervskvarteret Islevdalvej.

Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse. 

Indstilling

 Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på 1.926.806 kr. tilgår kassebeholdningen. 


Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2020, pkt. 24:

Anbefales.


Bestyrelsen for RKF, 4. februar 2020, pkt. 3:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 23:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2017 bevilliget 38.000.000 kr. til fjernvarmekonvertering i erhvervskvarteret Islevdalvej. Undervejs er der flyttet bevilling til andet anlægsprojekt (udbygning Valhøj (Irmabyen)) og givet tillægsbevilling, så den samlede anlægsbevilling er på 44.800.000 kr. jf. nedenstående:

Bevilling 2017

 38.000.000 kr.

Bevilling flyttet 2018

 -3.000.000 kr.

Bevilling 2019

3.000.000 kr.

Tillægsbevilling 2019

 6.800.000 kr.

Samlet anlægsbevilling

44.800.000 kr.

Forbrug

42.873.194 kr.

Mindreudgift

1.926.806 kr.


Ved anlægsarbejdets start var de kommende kunder primært beliggende i den centrale del af erhvervskvarteret. Undervejs i udbygningen er der helt som forventet kommet flere kunder til, og de har især været beliggende i yderkanten af erhvervskvarteret. Det har derfor været nødvendigt at anlægge hovedledninger i størstedelen af erhvervskvarteret. Sindalsvej, Hadsundvej og Erhvervsvej har dog ikke en hovedledning.

De fleste fremtidige kunder vil kunne tilsluttes ved hjælp af stikledninger.

Den øgede omkostning i anlægsfasen modsvares af tilsvarende øgede indtægter i driftsfasen.

Ved anlægsarbejdets begyndelse i 2017 var der 20 underskrevne tilslutningsaftaler med kunder, svarende til ca. 25 % af det beregnede samlede varmeforbrug.

Primo 2020 er der 39 underskrevne tilslutningsaftaler med kunder, svarende til ca. 40 % af det beregnede samlede varmeforbrug.

Lov- og plangrundlag

 • Varmeplan Rødovre 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2010 (sag nr. 263).
 • Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2011 (sag nr. 2).
 • Projektforslag for fjernvarmekonvertering af erhvervsområdet Islevdalvej. Endeligt godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2018 (sag nr. 162). 

Økonomiske konsekvenser

Mindreudgiften på 1.926.806 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsbevilling til digital kommuneplan, 3D-bymodel og SAVE-registrering
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten i Budget 2020 afsat midler til øget digital formidling af planlægning mm. i form af digital kommuneplan, 3D-bymodel samt færdiggørelse af SAVE-registrering af bygninger og kulturmiljøer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. i 2020 til digital kommuneplan, 3D-bymodel og SAVE-registrering.


Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2020, pkt. 13:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 24:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 afsat 1,9 mio. kr. til digital kommuneplan, 3D-bymodel og SAVE-registrering. (SAVE = Survey of Architectural Values in the Environment.) Rådighedsbeløbet er afsat til etablering samt to års drift.

En digital kommuneplan giver borgere, virksomheder og forvaltning bedre mulighed for egenhændigt at søge relevant information om kommuneplanens indhold. Den digitale kommuneplan opbygges sammen med udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2022, som forventes offentliggjort ultimo 2021.  

En 3D-bymodel gør det muligt at illustrere byens rum i tre dimensioner, hvilket gør det lettere at forestille sig et givet projekt virkeliggjort. En 3D-bymodel kan vise byens rum og nye projekter fra et hvilket som helst sted i kommunen. 3D-modellen opbygges som en selvstændig løsning, men med kobling til den digitale kommuneplan.

En færdiggørelse af SAVE-registrering af bygninger og af kulturmiljøer skaber et ensartet og dækkende grundlag for at bevare og styrke kulturarven i forbindelse med planlægning og sagsbehandling, samt i kommunikationen og dialogen med borgere, virksomheder, foreninger m.fl. I forlængelse af SAVE-registreringen udpeges bevaringsværdige bygninger i (den digitale) kommuneplan.

Lov- og plangrundlag

Planloven, kap. 4.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2020 afsat 1,9 mio. kr. i 2020.
Det forventes, at implementeringen af de tre projekter afholdes inden for den afsatte bevilling.
Udgiften vedrører hovedfunktion 06.45 – administrativ organisering.

Tidsplan

Digital kommuneplan:
2020 primo: Kontraktindgåelse med leverandør.
2020-2021: Udarbejdelse af struktur for den digitale kommuneplan og kommuneplanens indhold.
2021, ultimo: Offentliggørelse af digitalt forslag til Kommuneplan 2022.  

3D-bymodel:
2020 primo: Kontraktindgåelse med leverandør.
2020: Udarbejdelse og afprøvning af bymodel.
2020, ultimo: Offentliggørelse af 3D-bymodel.

SAVE-registrering:
2020 primo: Kontraktindgåelse med udførende.
2020: Forberedelse og gennemførelse af registreringen, herunder information til borgere og virksomheder.
2021: Offentliggørelse af komplet SAVE-registrering.
2021, ultimo: Udpegning af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i forslag til Kommuneplan 2022.

Fremtidig placering af BIOFOS renseanlæg
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rensekoncernen BIOFOS er på langt sigt udfordret på sine nuværende tre renseanlæg i forhold til udvidelse og opfyldelse af fremtidige miljøkrav. Der skal tages stilling til Forslag til kommisorium for analyse af renseanlæggenes fremtid.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune tager "Forslag til kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet" til efterretning. 


Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2020, pkt. 14:

Indstilles taget til efterretning.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 25:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden 2013 været medejer af rensekoncernen BIOFOS. BIOFOS driver tre renseanlæg, hvoraf spildevand fra Rødovre afledes til henholdsvis Renseanlæg Damhusåen og Spildevandscenter Avedøre. Herudover behandles spildevand fra andre ejerkommuner på Renseanlæg Lynetten. BIOFOS er på langt sigt udfordret på de nuværende tre renseanlæg i forhold til udvidelse og opfyldelse af fremtidige miljøkrav.

 • Der vil være mangel på arealer til ny kapacitet efter 2045 med de nuværende prognoser og med de nuværende kendte teknologier. Der er også mangel på arealer til nye anlægsdele til imødekommelse af miljøkrav, såfremt disse skærpes efter 2026. Disse skærpelser kan fx være fjernelse af miljøfremmede stoffer, medicinrester, ingen accept af bypass ved skybrud mv.
 • BIOFOS skal kunne imødekomme klimaforandringerne, herunder især kunne håndtere skybrud, der giver periodevis voldsomme forøgelser af spildevand, samt kunne sikre anlæggene mod højere vandstand.
 • Der er forventninger til og nye krav om, at BIOFOS deltager aktivt til både den fortsatte grønne omstilling til et mere bæredygtigt samfund, herunder især bidrager yderligere til at fortrænge fossile energikilder med CO2-neutrale energikilder og til at understøtte den fortsatte opbygning af en cirkulær økonomi i samfundet. Spildevandets ressourcer skal udnyttes mere, og ressourcerne, eksempelvis fosfor, skal tilbage i kredsløbet.
 • Boliger og byens liv flytter tættere og tættere på, hvilket skaber øget risiko for klager over støj og lugtgener fra renseanlæggene.

Hertil kommer, at der er indgået en principaftale mellem regeringen og Københavns Kommune om anlæggelse af Lynetteholmen. Det fremgår af principaftalen, at det skal undersøges, om BIOFOS kunne have interesse i en anden placering af Renseanlæg Lynetten. Endelig har Hvidovre Kommune offentliggjort en vision om etablering af et nyt erhvervsområde, kaldet Holmene, hvor et nyt renseanlæg evt. kunne placeres.

På baggrund af ovenstående besluttede bestyrelsen i BIOFOS på et bestyrelsesmøde 6. december 2019 at sende forslag til Kommissorium for analyse af fremtidig placering af renseanlæg i hovedstadsområdet i høring hos alle 15 ejerkommuner i BIOFOS. Efter modtagelse af eventuelle høringssvar vil disse blive fremlagt på et bestyrelsesmøde i BIOFOS.

Teknisk Forvaltning vurderer, at det er fornuftigt at igangsætte en analyse af de mulige fremtidige placeringer af renseanlæg i Hovedstaden med henblik på at skabe et kvalificeret grundlag for en beslutning i ejerkommunerne i løbet af de kommende år. Teknisk Forvaltning vurderer endvidere, at det foreslåede kommissorium udgør et godt grundlag for arbejdet. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at Rødovre Kommune tager det foreslåede kommissorium til efterretning.

Hvis der er tilslutning til arbejdet i ejerkommunerne, vil der blive nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra hver af BIOFOS´s 15 ejerkommuner, fra hver af de 8 forsyninger i oplandet til BIOFOS renseanlæg samt direktionen i BIOFOS. I Rødovre Kommune vælges en embedsmand til at deltage i denne følgegruppe.  

Lov- og plangrundlag

 • Ejeraftale af 17. december 2013 mellem 15 kommuner om "Vores Rens koncernen" (senere kaldet BIOFOS).
 • Principaftale mellem Københavns Kommune og regeringen om anlæg af Lynetteholmen.
 • Hvidovre Kommunes vision for udvidelse af Holmene. 

Økonomiske konsekvenser

Selve analysearbejdet har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune eller for borgerne. Analysen vil blandt andet medvirke til at afklare udgifterne ved forskellige alternative løsninger. Disse udgifter skal dækkes via vandprisen, når/hvis de engang bliver afholdt.

Tidsplan

Bestyrelsen i BIOFOS har anmodet ejerkommunerne om at behandle forslag til kommissorium og sende eventuelle høringssvar til BIOFOS senest den 2. marts 2020. En evt. ændring i renseanlæggenes placering forventes at finde sted om cirka 30 år.

Bilag

Bilag 1: Forslag til kommissorium for analyse af renseanlæggenes fremtid

Anlægsregnskab Parkeringsforhold på Damhus Boulevard
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 6,6 mio kr. til Parkeringsforhold på Damhus Boulevard. Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på 1.194.089 kr. tilgår kassebeholdningen.


Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2020, pkt. 16:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 26:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2017 bevilget 6,6 mio. kr. til Parkeringsforhold på Damhus Boulevard. Regnskabet for bevillingen er opstillet nedenfor:

Bevilling til anlæg

6.600.000 kr.

Forbrug

5.405.911 kr.

Mindreforbrug

1.194.089 kr.


Projektet har omfattet strækningen af Damhus Boulevard mellem Damhus Torvet og Randdrupvej. Der er anlagt nye fortove, etableret cykelstier, ny beplantning og etableret 81 parkeringspladser.

Mindreforbruget skyldes et godt licitationsresultat, og få uforudsete udgifter. Dertil kommer en besparelse på asfalten, da den oprindelige asfalt var i bedre stand end først antaget. Renoveringen af kørebanen kunne derved udføres billigere end budgetteret.  

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Økonomiske konsekvenser

Mindreudgiften på 1.194.089 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab Signalanlæg, Slotherrensvej
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. til etablering af signalanlæg ved afkørslen fra Slotherrensvej til Ring 3. Anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 1.604.065 kr. tilgår kassebeholdningen.


Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2020, pkt. 17:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 27:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2018 bevilget 6.100.000 kr. til et nyt signalanlæg på Slotsherrensvej. Regnskabet for bevillingen er opstillet nedenfor:

Bevilling til anlæg

6.100.000 kr.

Forbrug

4.495.935 kr.

Mindreforbrug

1.604.065 kr.


Der er blevet anlagt et nyt signalanlæg på Slotsherrensvej, så bilisterne fremadrettet kan komme til og fra Ring 3 via den nordlige rampe. Den sydlige rampe bliver lukket ved Ring 3 i forbindelse med anlæggelse af letbanen. Projektet er blevet gennemført med et mindreforbrug på 1.604.065 kr.

Anlægsarbejderne er udbudt og udført sammen med en større brorenovering i Glostrup Kommune, som det nye kryds støder op til. Dette har medført en vis synergi og heraf afledt besparelse, da der ikke har været udgifter til etablering af særskilt byggeplads og afspærring. Under anlægsarbejderne blev det samtidig konstateret, at den afgravede jord i midterrabaten var mindre forurenet end først antaget. Dette har også været medvirkende til mindreforbruget. Endelige har der været meget få udgifter til uforudsete forhold. 

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 1.604.065 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Anlæggelse af parkering på Vårfluevej - ansøgning om frigivelse af anlægsmidler
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten i budget 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 650.000 kr. til forbedring af parkeringsforholdene på Vårfluevej i forbindelse med udvidelse af institutionen Skibet.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 650.000 kr. til projektering og gennemførelse af projektet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at det i sagsfremstillingen beskrevne projekt godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. til Teknik- & Miljøudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 650.000 kr. i budget 2020 til projektering og anlæggelse af parkeringspladser på Vårfluevej. 


Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2020, pkt. 18:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 28:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 afsat midler til en udvidelse af institutionen Skibet på Vårfluevej. Efter udvidelsen forventes der i spidsbelastningen, at opstå mangel på parkeringsmuligheder på Vårfluevej ud for institutionen. Dette behov vil allerede opstå i forbindelse med udvidelsen af institutionen, da p-pladserne på institutionens egen matrikel nedlægges. Etablering af de nye p-pladser på Vårfluevej, bør derfor etableres inden efteråret.

For at tilvejebringe flere parkeringspladser nedlægges det nordlige fortov overfor institutionen på en strækning på ca. 130 meter og omdannes til et parkeringsspor, hvilket svarer til ca. 20 p-pladser.

Nedlæggelsen af fortovet i nordsiden af Vårfluevej vil indskrænke fodgængernes muligheder. De kan dog benytte sig af fortovet i sydsiden ud for institutionen. På nordsiden ligger en kolonihaveforening, og brugerne af kolonihaven vil samtidig opnå bedre parkeringsmuligheder med dette projekt. Flere parkeringspladser ved institutionen er med til at sikre parkeringsbehovet i spidsbelastningen, og bidrager til at sikre fremkommeligheden langs vejen, og formindske parkeringsbelastningen på sidevejene. 

Lov- og plangrundlag

Budget 2020.
Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014).
Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013).  

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer at anlæggelse af parkeringspladser kan gennemføres for en samlet anlægsbevilling på 650.000 kr. incl. projektering.

Udgiften på 650.000 kr. vedrører hovedfunktion 2.28 - kommunale veje.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler, forventes anlægsarbejdet gennemført i sommer 2020.

Anlægsregnskab – Ombygning af Islevbrovej fra tunnelen under Motorring 3 til Vestvolden
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 7.000.000 kr. til ombygning af Islevbrovej fra tunnelen under Motorring 3 til Vestvolden. Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

 Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 112.894 kr. tilgår kassebeholdningen.


Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2020, pkt. 19:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 29:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har samlet set bevilget 7.000.000 kr. til ombygning af Islevbrovej fra tunnelen under Motorring 3 til Vestvolden. Nedenfor er opstillet regnskab for anlægsprojektet med tidspunkter for givne bevillinger:

Bevilling 29.11.2016

500.000 kr.

Bevilling 20.06.2017

6.500.000 kr.

Negativ bevilling 26.03.2019

-1.068.889 kr.

Bevilling i alt

5.931.111 kr.

Forbrug

5.818.217 kr.

Mindreforbrug

112.894 kr.


Ombygning af Islevbrovej fra tunnelen under Motorring 3 til Vestvolden er en delstrækning af det større projekt omkring ID-linjen, der strækker sig fra Vestvolden til Ringvejen. ID-linjen har til formål at give identitet til området, skabe bedre sammenhæng og forskønnelse med begrønning på strækningen, samt øget trafiksikkerhed. På strækningen fra Motorring 3 til Vestvolden er der etableret en dobbeltrettet cykelsti, rækker af træer samt den genkendelige røde løber i klinker, som binder ID-linjen sammen.

Mindreforbruget skyldes, at der ved indhentning af konkrete tilbud, fra flere forskellige entreprenører, blev afgivet lavere priser end forventet.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsregulativ, revision m.v. (BEK nr. 1007 af 27. juni 2018), bilag 1, kapitel 7.2.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 112.894 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsbevilling til busfremkommelighed for 200S
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Region Hovedstaden har modtaget tilskud fra Trafikstyrelsen til at foretage fremkommelighedstiltag på Tårnvej for buslinje 200S. Rødovre Kommune står for udførelsen af disse fremkommelighedstiltag, mod godtgørelse for afholdte udgifter på op til 1,24 mio. kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 1,24 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget.


Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2020, pkt. 20:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 30:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har modtaget tilskud fra Trafikstyrelsen til at foretage fremkommelighedstiltag på Tårnvej for regionens buslinje 200S. Rødovre Kommune står som vejmyndighed for udførelsen af disse tiltag, mod godtgørelse for de afholdte udgifter på op til 1,24 mio. kr. Refunderingen modtages i 2021, når evalueringen af tiltagene afsluttes.

I kommunens investeringsoversigt for budget 2020 er afsat et rådighedsbeløb på 1,24 mio. kr. til fremkommelighedstiltag for 200S på Tårnvej. I projektet undersøges en mulig forlængelse af busbanen på Tårnvej fra Islevbrovej ned til Slotsherrensvej, og indførelse af detektering og busprioritering i signalanlæg i udvalgte kryds.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

De afholdte anlægsomkostninger i 2020 refunderes af Region Hovedstaden og Trafikstyrelsen i 2021 ved afslutning af projektets evaluering. Udgiften på 1,24 mio. kr. vedrører hovedfunktion 2.28 - vejanlæg.

Tidsplan

Tiltagene skal udføres i løbet af 2020, hvor resultatet af tiltaget evalueres af Movia ultimo 2020 og i 2021.

Vejnavn til bebyggelsen Rødovre Port
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning foreslår, at Rødovre Port bliver det officielle vejnavn for stiforbindelsen igennem bebyggelsen Rødovre Port.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at gangstrøget igennem Rødovre Port tildeles vejnavnet Rødovre Port.


Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2020, pkt. 21:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 31:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I bebyggelsen Rødovre Port anlægges en gennemgående stiforbindelse over Tårnvej. Forbindelsen kan benyttes af gående og cyklende mellem Rødovre Station og Storekær/Agerkær. Stiforbindelsen er planlagt som et strøg, og er den primære adgang til boliger i området. Boligerne skal derfor have en adresse, som relaterer sig til benyttelsen af strøget, som primær adgangsvej for den gående- og cyklende trafik til området. Biltrafik og vareleverancer håndteres via Rødovre Stationsvej, hvor der er adgang til varegård og parkeringskælder. Nummereringen for området forventes at starte ved Rødovre Station.

Forvaltningen foreslår, at strøget navngives efter området og dermed navngives ”Rødovre Port”.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Godkendelse af skitseprojekt for ID-linjen Aktivitetspladsen
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med udgangspunkt i projektforlaget for ID-Linjen fra marts 2014, er der blevet udarbejdet et skitseforslag for ID-linjen Aktivitetspladsen.

Der ansøges om godkendelse af skitseforslag af 8. januar 2020 for næste etape af ID-linjen Aktivitetspladsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at skitseforslaget godkendes.


Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2020, pkt. 22:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 32:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forslaget til projektet fortsættes den røde løber langs pladsens nordlige side, og den mørke klinkebelægning fastholdes. På pladsen bevares størstedelen af den eksisterende beplantning, og der suppleres med nye træer i rækker, som det er sket langs Islevbrovej. Derved lander beplantningsstrukturen fra Islevbrovej på pladsen og skaber en sammenhæng med den allerede udførte del af ID-linjen. Langs en række af træerne opsættes smedejernsgitterne fra SPF-grunden i kombination med træerne.

På selve pladsen opsættes de to granit skulpturer, som tidligere har stået på Islev Torv. Den endelig placering skal godkendes af kunsteren.

Pladsens indretning vil indbyde til ophold og et stop på turen. Dette understøttes ved, at der opstilles Rødovre Bænke, hvor man kan sidde og betragte kunstværkerne på pladsen.

I et areal midt på pladsen er det planlagt, efter aftale med HOFOR, at der etableres en lavning, som vil kunne håndtere regnvand ved skybrud. På nuværende tidspunkt forventes det, at vandet stille kan nedsive igennem en faskine, som placeres ved lavningen. Der er ikke kortlagt forurening på grunden, men disse forhold skal undersøges nærmere, inden der kan etableres nedsivning. Dette vil blive undersøgt i det videre arbejde med projektet.

I pladsens vestlige ende - tættest på Slotsherrensvej - er der skabt plads til, at der senere kan opsættes et markant kunstværk. Kunstværket vil i givet fald blive etableret i samarbejde med kunstrådet. Kunstværket bør være et "landmark", som kan ses fra såvel Islevtorv i øst som kommunegrænsen i vest. Kunstværket vil dermed markere hele ID-linjen.

Den sidste del af ID-linien - cykelstien frem til Letbanestationen - forventes anlagt i 2023.

I forhold til det oprindelige projekt er den lange granitskulptur, der tidligere var placeret på Islev Torv, blevet placeret på Islev Skole efter aftale med kunstrådet. I projektforslaget fra 2014 var granitskulpturen et bærende element for pladsens indretning, og der har derfor været behov for en nytænkning af indretningen af pladsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014).
Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013).
Budget 2020.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 2,95 mio. kr. i investeringsoversigten for budget 2020 til ID-linjen Aktivitetspladsen er straksfrigivet.

Det forventes, at projektet kan realiseres for det afsatte rådighedsbeløb på samlet set 3,25 mio. kr., fordelt med 2,95 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021.

Tidsplan

Det forventes, at hovedprojektet udbydes til maj 2020. Anlæggelsen af projektet forventes, at starte op til august 2020 og forventes færdig ved udgangen af 2020. Hertil kommer pleje af beplantning samt mindre restarbejder i 2021.

Bilag

Bilag 1: ID-linjen - Illustration
Bilag 2: Skitseforslag

Anlægsregnskab for plan for midlertidige flytninger af kommunale funktioner
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 6.890.000 kr. til engangsudgifterne i planen for midlertidige flytninger af Socialforvaltningens medarbejdere. Flytningerne er gennemført og anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på 1.427 kr. tilgår kassebeholdningen. 


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 33:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2018 bevilget 6.890.000 kr. til engangsudgifterne i planen for midlertidige flytninger af Socialforvaltningens medarbejdere. Regnskabet for bevillingen er opstillet nedenfor: 

Bevilling til anlæg

6.890.000 kr.

Forbrug

6.888.573 kr.

Mindreforbrug

1.427 kr.


De midlertidige flytninger, som blev foretaget som en del af genhusningsprocessen, har betydet, at Rødovre Kommune har kunnet aflevere ejendommene Gunnekær 60 samt 62-64 til udlejer til den i opsigelserne aftalte dato. Afleveringen af ejendommene er en forudsætning for det videre forløb med Karrebyen samt den nye administrationsbygning.

Flytningerne og rokeringen af medarbejdere i Social- og Sundhedsforvaltningen har betydet en række synergieffekter for borgerne, idet der er sket en samling af funktioner, der arbejder tæt sammen.

Flytningen af Økonomisk Team under Social- og Psykiatriafdelingen til Jobcentret, har skabt en væsentlig forbedring for borgerne, idet de ofte skal i kontakt med både Jobcenter og Social- og Psykiatriafdelingen (Økonomiområdet) ved samme henvendelse.

Børne- og Familieafdelingen og Social- og Psykiatriafdelingen er samlet på Egegårdsvej 48-50, hvilket er en fordel for borgerne i forbindelse med overgangen fra barn til voksen.

Flytningen af Rådgivnings- og Behandlingscenteret fra Egegårdsvej 48-50 til Sundhedscenteret på Egegårdsvej 77 har muliggjort en længe ønsket gevinst, idet der er et tæt samarbejde mellem disse to områder eksempelvis i forbindelse med alkoholbehandling og sundhedsforløb for de borgere, der kommer i Rådgivnings- og Behandlingscenteret. Dermed er flere borgerrettede sundhedsfunktioner også samlede med én indgang.

Samlingen af Ældreområdets Administration, Visitationen og Hjælpemiddeldepotet på Egegårdsvej 64-66, har muliggjort en synergieffekt, idet eksempelvis bevilling og udlevering af hjælpemidler i flere tilfælde vil kunne ske i en og samme proces.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2
Generelle retningslinjer, budgetpublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Mindreudgiften på 1.427 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for plan for midlertidige flytninger af kommunale funktioner i Gunnekær 60-64

Ny bygning til rådhusfunktioner i Karrébyen - vision og proces
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som et led i udviklingen af Bykernen er der i Budget 2020 afsat 1.7 mio.kr. til afholdelse af en arkitektkonkurrence for et nyt byggeri til rådhusfunktioner i tilknytning til det eksisterende rådhusområde.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til proces og vision for afholdelse af en arkitektkonkurrence for et nyt administrationsbyggeri.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 1. at visionen for et byggeri til rådhusfunktioner i tilknytning til det eksisterende rådhusområde godkendes samt
 2. at processen for afholdelse af en arkitektkonkurrence gennemføres som beskrevet i sagsfremstillingen.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 34:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I juni 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 145 for udvikling af Karrébyen endeligt. Lokalplan 145 Karrébyen skal give mulighed for omdannelse af et større område i det centrale Rødovre. I overensstemmelse med helhedsplanen for Bykernen skabes der i lokalplanen mulighed for omdannelse af det område, der i helhedsplanen benævnes "Karrébyen", til et blandet bolig og erhvervsområde med et centralt offentligt byrum kaldet "Hovedstrøget".

En omdannelse af lokalplanens område omfatter en række kommunalt ejede matrikler. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at der kan udvikles et nyt byggeri i området ved Gunnekær lige nord for det eksisterende Rådhus til de kommunale administrative arbejdspladser i Bykernen uden for Rådhuset.

I overensstemmelse med Budget 2020 er der tilrettelagt en proces for afholdelse af en arkitektkonkurrence i 2020. Arkitektkonkurrencen skal belyse, hvordan der kan bygges en moderne og fleksibel arbejdsplads til de administrative arbejdspladser og borgerfunktioner i et byggeri, der bidrager til et attraktivt bymiljø i samspil med det fredede rådhus med omgivelser og biblioteket i høj arkitektonisk kvalitet.

Direktionen har udarbejdet forslag til vision for det kommende byggeri og overordnet proces for en arkitektkonkurrence. Visionen skal fastsætte retningen for det kommende arbejde frem mod en ny bygning. Sammen med lokalplanen skal visionen omdannes til konkrete problemstillinger, som kan løses i en arkitektkonkurrence.

Vision
Visionen består af fem fokuspunkter; ”Nyt samlet offentligt centrum”, ”Stærk arkitektonisk profil”, ”Borgernes hus”, ”Moderne og fleksibel arbejdsplads” og ”Bæredygtigt byggeri”.

 • Nyt samlet offentligt centrum

"Rødovre Kommune ønsker at investere i etableringen af et nyt stærkt bycentrum."

Vi vil anlægge et nyt offentligt Hovedstrøg med mulighed for både oplevelser og ophold.

Vi vil bygge en ny bygning til kommunale funktioner i Karrébyen med tilknytning til det nye Hovedstrøg. Den nye bygning skal være et åbningsgreb for den nye bydel og vise vejen for andre mulige investorer.

Den nye bygning placeres ved Hovedstrøget nord for det eksisterende Rådhusområde for at skabe størst mulig synergi med de øvrige kommunale bygninger og for at bidrage til liv i Hovedstrøget.

 • Stærk arkitektonisk profil

"Den nye bygning skal være et stærkt eksempel på en nutidig og samtidig tidsløs arkitektur i samspil med de arkitektoniske perler ved Rådhuspladsen."

I Rødovre har vi tradition for at bygge offentlige bygninger i høj arkitektonisk kvalitet. Området omkring Rådhuspladsen skal fremstå med noget af det bedste arkitekturen kan byde på. En ny bygning skal have et arkitektonisk samspil med de omgivende bygninger med respekt for Arne Jacobsens rådhus og bibliotek samt deres fredede omgivelser Rådhusplænen og Rådhuspladsen.

 • Borgernes hus

"Vi møder borgeren på mange måder. Alle disse aktiviteter skal finde sted i rammer og lokaler som understøtter det enkelte mødes formål og behov."

Et nyt byggeri skal tage udgangspunkt i borgerens behov og skal derfor møde borgeren på en enkel og inviterende måde.

Vi skal understøtte, at de borgere, der har brug for en fysisk kontakt, mødes af en medarbejder. Samtidig skal vi give de borgere, der gerne vil betjene sig selv, flere muligheder for i større grad at benytte selvbetjeningsløsninger. Vi skal undersøge hvordan nye innovative teknologiske muligheder kan styrke samspillet med borgerne.

Det samlede område omkring rådhuset skal styrke muligheden for fællesskaber. Både organiserede fællesskaber og mere spontane fællesskaber. Borgeren og foreningerne skal derfor kunne bruge faciliteter og lokaler i det omfang, at de ikke anvendes til kommunens drift f.eks. uden for åbningstid.

 • Moderne og fleksibel arbejdsplads

"Vi ønsker at samle de administrative og borgerrettede arbejdspladser uden for rådhuset i et moderne og fleksibelt byggeri, der er bygget til formålet."

Arbejdspladsen skal indrettes til de funktioner, der varetages i bygningen. Indretningen skal være fleksibel, så det er muligt at optage senere ændringer af funktioner og/eller organisation uden en større ombygning. Der skal være fokus på at fremtidssikre bygningen med nye innovative teknologiske løsninger, der kan styrke udførelsen af kerneopgaven.

Indretningen, kunst og farvesætningen skal være koordineret med fokus på at skabe identitet i arbejdsmiljøet.

 • Bæredygtigt byggeri

"Vi ønsker at gå foran som et godt eksempel for nyt bæredygtigt byggeri i Karrébyen. Vi vil med vores byggeri være med til at sætte en høj standard for det bæredygtige byggeri – både i forhold til byggeperioden og drift i bygningens levetid."

Med fokus på FNs verdensmål vil vi sikre et byggeri, der bidrager positivt til at opfylde de relevante verdensmål. Rødovre Kommune vil bruge verdensmålene som en fælles ramme for at sikre et byggeri med de bedst mulige bæredygtige løsninger.

Proces
Direktionen foreslår overordnet en proces opdelt i 5 faser (diagram er vedlagt som bilag):

 • Vision for arkitektkonkurrence og kommende byggeri.
 • Prækvalifikation af deltagende teams til arkitektkonkurrencen. Det er lovpligtigt, at prækvalifikationen gennemføres med EU-udbud.
 • Konkurrenceperiode med udvalgte konkurrenceteams. Konkurrenceperioden indledes efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af konkurrenceprogrammet.
 • Bedømmelse af indkomne konkurrenceprojekter. Bedømmelsen foretages af et bedømmelsesudvalg bestående af udpegede repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og udpegede fagdommere. Som støtte til bedømmelsen udpeges en række tekniske rådgivere. Bedømmelsesudvalget udvælger et vinderprojekt, som godkendes af Kommunalbestyrelsen.Bearbejdning af konkurrenceprojekt.
 • Vinderprojektet skal bearbejdes, så det kan indgå i et samlet udbud.

I 2019 er der indsamlet data og viden, der kan ligge til grund for arbejdet med en arkitektkonkurrence. En del af forarbejdet har bestået af gennemførsel af en arbejdspladsanalyse udført af tegnestuen SIGNAL. Resultatet af analysen kan ses i vedlagte bilag.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har på samme møde som denne sag behandles på, en lukket sag omkring strategi for salg af de kommunale arealer i Karrébyen. De to processer vil foregå sideløbende og udviklingen af en ny bygning til rådhusfunktioner er koordineret med strategien for salg.

Teknisk Forvaltning er i samarbejde med en konkurrencesekretær ved at tilrettelægge en detaljeret proces for afholdelse af arkitektkonkurrencen. I foråret 2020 gennemfører Teknisk Forvaltning og konkurrencesekretæren en prækvalifikation af konkurrencedeltagere.

Det er forventningen, at Kommunalbestyrelsen til sommer 2020 kan godkende et konkurrenceprogram og tidsplan for arkitektkonkurrencen. Konkurrenceperioden vil derefter kunne afholdes efter sommer 2020. Bedømmelsen foretages i slutningen af 2020 og afsluttes i begyndelsen af 2021. Herefter skal projektet bearbejdes inden, der kan gennemføres et samlet udbud.

Efter vedtagelsen af visionen skal denne sammen med Lokalplan 145, de indsamlede stamdata for arbejdspladsen og resultatet af arbejdspladsanalysen omdannes til problemstillinger, der kan løses i forbindelse med arkitektkonkurrencen.

Til brug for udskrivelse af en arkitektkonkurrence udarbejdes et konkurrenceprogram. Et konkurrenceprogram skal beskrive den opgave, som konkurrencedeltagerne skal løse. Konkurrenceprogrammet vil derfor indeholde oplysninger om en lang række forhold.

Det er også i konkurrenceprogrammet, at udpegning af bedømmelsesudvalg og tekniske rådgivere fastlægges. I forbindelse med idékonkurrencen for Rødovre Syd har Kommunalbestyrelsen f.eks. udpeget Økonomiudvalget som bedømmelsesudvalg. Placering af de borgerrettede funktioner vil også være et vigtigt parameter i konkurrenceprogrammet. Til sommer 2020 skal Kommunalbestyrelsen derfor godkende konkurrenceprogrammet og dermed hvilken opgave, der stilles de udvalgte konkurrencedeltagere.

Det betyder, at Kommunalbestyrelsen til sommer 2020 bl.a. skal tage stilling til:

 • Bedømmelsesudvalg
 • Hvilke prækvalificerede teams, der kan deltage i konkurrencen
 • arbejdspladsens indretningsprincip,
 • placering af de borgerrettede funktioner,
 • antallet af arbejdspladser i et nyt byggeri og
 • krav til bygningens indretning f.eks. mødefaciliter og hvordan borgerne kan benytte dem uden for åbningstiden.

Brugerinddragelse
I processen er der fokus på at inddrage relevante brugere løbende. Brugere ses meget bredt. Her er der både tale om borgere, ansatte i Rødovre Kommune, råd, nævn og foreninger.

I den indledende fase har der været fokus på at informere omkring den forestående proces og indsamle data om arbejdspladsen. Relevante medarbejdere og MED-udvalg samt Hovedudvalget har været inddraget i processen. De har haft mulighed for at drøfte rapporten og en opsamling af de indkomne bemærkninger. Direktionens bemærkninger hertil kan ses i vedlagte bilag.

Hovedudvalget har nedsat en følgegruppe, der skal sikre medarbejderinddragelse i processen frem mod et nyt byggeri. Følgegruppen skal bestå af relevante repræsentanter for de berørte medarbejdere og ledere.

Frem mod konkurrencen er der fokus på at sikre fælles ejerskab om den opgave, der skal formuleres i konkurrenceprogrammet. Derfor skal følgegruppen være med til at drøfte, hvilke behov og ønsker vi som arbejdsplads har til et nyt byggeri. Følgegruppen skal bl.a. besøge forskellige arbejdspladser og se hvordan nyere sammenlignelige arbejdspladser er indrettet. Her kan gruppen få et indblik i hvordan brugerne opfatter hverdagen på arbejdspladsen. Senere i processen under bearbejdningen af konkurrenceprojektet skal inddragelsen fokusere på at kvalificere indretningen og brugen af arbejdspladsen.

Borgere og foreninger skal være med til at kvalificere programmeringen af det samlede rådhusområde. Dette arbejde påbegyndes efter arkitektkonkurrencen når Kommunalbestyrelsen har godkendt et vinderforslag. Frem mod konkurrenceprogrammet tages der udgangspunkt i det store kendskab Rødovre Kommune har til borgernes møde med kommunen f.eks. gennem "Sammen med borgeren".

Lov- og plangrundlag

Udbudsloven, Planloven, Kommuneplan 2018, Helhedsplan for Bykernen, Forslag til Rødovrestrategi 2020, Lokalplan 145 – Karrébyen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2020 afsat 1.7 mio.kr til afholdelse af en arkitektkonkurrence. Beløbet er bevilget straks ved vedtagelsen af budgettet den 5. november 2019 sag nr. 155.

Tidsplan

I foråret 2020 prækvalificeres konkurrenceteams. Som beskrevet i sagsfremstillingen forventes der politisk stillingtagen til konkurrenceprogram til sommer 2020. Konkurrencen udskrives efter sommer 2020. Indkomne konkurrenceprojekter bedømmes ultimo 2020.

Bilag

Bilag 1: Rapport_Arbejdspladsanalyse_Rødovre Kommune 20191030
Bilag 2: Opsamling indkomne input til arbejdspladsanalyserapport
Bilag 3: Procesdiagram - arkitektkonkurrence

Anlægsbevilling - renovering af skolekøkken på Rødovre Skole
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges en anlægsbevilling på 900.000 kr. til renovering af skolekøkkenet på Rødovre Skole, da det nuværende er nedslidt og utidssvarende.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes som underhåndsbud,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgaven med bistand fra ekstern rådgiver samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 900.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 900.000 kr. i 2020 til renovering af nedslidt skolekøkken på Rødovre Skole.


Børne- og Skoleudvalget, 4. februar 2020, pkt. 7:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 35:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det nuværende skolekøkken fremstår nedslidt og utidssvarende, samt svært at rengøre.

Renoveringen omfatter en istandsættelse og nyindretning af det eksisterende lokale. Der vil blive disponeret med to områder til undervisningspladser med plads til fælles spisning i midten. Hvert område vil dække over to borde/undervisningspladser (fire samlet set). Der vil være plads til 28 elever i lokalet.

Bordpladerne udføres i rustfrit stål. Der vil være skuffer til diverse arbejdsredskaber samt en hylde til opbevaring af diverse. I bordet integreres kogebord med induktion og vaske, samt der vil være en ovn ved hvert bord.

Da der etableres flere arbejdspladser end hidtil, skal ventilation og emhætter fornyes og tilpasses de nye forhold.

Der udføres ny gulvbelægning af linoleum og væggene bliver malet. Således vil lokalet fremstå pænt og rengøringsvenligt.

Foreningernes/fritidsbrugernes brug af lokalet er indtænkt i projektet.

Plantegning er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 afsat 900.000 kr. til renovering af nedslidt skolekøkken på Rødovre Skole. Der søges om en anlægsbevilling på 900.000 kr. til renovering af skolekøkkenet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Udgiften på 900.000 kr. vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering og udbud: januar - marts 2020.
Byggearbejder: april - juni 2020.
Ibrugtagning: august 2020.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg Rødovre Skole - Renovering af skolek
Bilag 2: Plantegning skolekøkken

Anlægsregnskab for renovering af skolegård på Hendriksholm Skole
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2018 bevilget 3,4 mio. kr. til renovering af skolegård og nordligt legeareal efter ombygning af nordfløjen på Hendriksholm Skole.

Der er forbrugt i alt 3.398.791 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.209 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 1.209 kr. tilgår kassebeholdningen i 2019.


Børne- og Skoleudvalget, 4. februar 2020, pkt. 8:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 36:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indskolingens skolegård på Hendriksholm Skole ved nordfløjen var nedslidt med gamle jernbanesveller og asfaltfliser, og ved legearealet mod nord ved SFO'en var der behov for udskiftning af nedslidt legeudstyr med videre.

Midt i skolegården er der etableret et område med aktivitetsmuligheder, og det tidligere legeudstyr, der var i god stand, har fået en anden placering på nyt faldunderlag af gummi.

Endvidere blev hockeybanen bibeholdt og anlagt i asfalt.

Legearealet mod nord er blevet lidt større, da trådhegnet mod Hendriksholm Boulevard blev flyttet. Endvidere blev der etableret bøgehæk langs hegnet samt en græsrabat mod vejen.

Der blev opsat nye legehuse til erstatning for de gamle, der var nedslidte samt etableret ny sandkasse og areal med gynge.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 1.209 kr. tilgår kassebeholdningen i 2019.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning af 7. januar 2020

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til kompentenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har fået bevilliget i alt 718.000 kr. i tilskud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tildelingspulje. Midlerne skal anvendes til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier. Tilskuddet dækker perioden december 2019 - 31. december 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i budget 2021 indarbejdes en bevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 718.000 kr. til Dagtilbudsområdet.


Børne- og Skoleudvalget, 4. februar 2020, pkt. 10:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 37:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunes tilskud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tildelingspulje vil blive brugt til uddannelsesforløb for pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere. Puljemidlerne er tildelt efter objektive kriterier. Tildelingspuljens formål er at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af såvel pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner som dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier.

31 procent af midlerne skal anvendes til kompentenceløft af dagplejere og 69 procent af midlerne skal anvendes til pædagoger og pædagogiske assistenter.

Midlerne skal anvendes til kompetenceløft med fokus på barnets første 1.000 dage gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for henholdsvis pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere og til vikardækning i forbindelse hermed. Midlerne udbetales bagudrettet.

Deltagelse i et diplommodul forventes at koste cirka 10.000 kr., mens vikardækning forventes at udgøre en udgift på cirka 13.500 kr. pr. deltagende pædagog. Deltagelse i et læringsforløb forventes at koste cirka 6.000 kr., mens vikardækning forventes at udgøre en udgift på cirka 10.300 kr. pr. deltager for dagplejere og pædagogiske assistenter.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune.
Bevillingen vedrører hovedfunktion 05.25 dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

2020 - Planlægning af uddannelsesforløb.
2021 - Afvikling af uddannelsesforløb og afrapportering.

Dorthe Mariehjemmet - Regnskab 2017 og 2018
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger regnskab 2017 og 2018 for det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet med Social- og Sundhedsforvaltningens kommentarer til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Dorthe Mariehjemmets regnskab 2017 og 2018 tages til efterretning.


Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 10:

Indstilles taget til efterretning.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 38:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftalen med Dorthe Mariehjemmet indebærer, at Rødovre Kommune betaler en fast døgntakst for de visiterede borgere, og at såvel over- som underskud er kommunen uvedkommende.  

Regnskabet for 2017 udviser et underskud på 1.785.306 kr. svarende til 3,2 pct. af plejehjemmets samlede indtægter. Regnskabet for 2018 udviser et underskud på 2.335.847 kr. svarende til 4,8 pct. af de samlede indtægter. I 2016 udviste regnskabet et overskud på 251.436 kr. Balancen viser en egenkapital på 4.922.812 kr. ultimo 2018.

Begge årsregnskaber mangler godkendelse fra fire bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, som alle er fratrådt og ikke har villet underskrive dem. Det er oplyst over for kommunen, at det ikke fratager dem bestyrelsesansvaret.

I begge årsregnskaber har revisor angivet afkræftende konklusion, idet det anføres, at det er en forudsætning for fortsat drift, at der realiseres højere indtægter og reducerede omkostninger.  

Plejehjemmet er i 2017 og 2018 i lighed med de tre kommunale plejehjem tilført ialt 4,0 mio. kr. til særlige aktiviteter på plejehjemmene og tilskud til aftenvagten. Midlerne er fordelt efter antallet af pladser på plejehjemmene.

Årsregnskaberne viser, at der ikke har været tilstrækkelig styring af plejehjemmet. Forvaltningen har siden juni 2019 holdt månedlige opfølgningsmøder med Dorthe Mariehjemmet med fokus på at bringe plejehjemmet i en tilfredsstillende driftsmæssig situation. Der er ultimo 2019 tiltrådt ny formand og næstformand for bestyrelsen.

Primo 2020 implementeres en genopretningsplan, der vurderes mulig at gennemføre, så der på sigt kan blive en tilfredsstillende driftsmæssig situation. Der er modtaget afdrag på 500.000 kr. på forudbetalingen, der ventes fuldt afdraget inden udgangen af 2020. Det har været nødvendigt at fremrykke opholdsbetalingen en måned og sikre betaling otte dage før månedsskiftet.

Lov- og plangrundlag

Aftale med bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmet indgået af Kommunalbestyrelsen den 22. december 2009 (sag nr. 237).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Årsregnskab 2017. Den selvejende institution Dorthe Mariehjemmet
Bilag 2: Regnskabserklæring for den selvejende institution Dorthe Mariehjemmet - 2017
Bilag 3: Årsregnskab 2018. Den selvejende insitution Dorthe Mariehjemmet
Bilag 4: Regnskabserklæring for den selvejende institution Dorthe Mariehjemmet - 2018

Bevilling af puljer til beskæftigelsesindsatsen
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om en række puljemidler til beskæftigelsesindsatsen på godt 1 mio. kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed en beskrivelse af de målgrupper og aktiviteter, der er omfattet af puljerne.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at de fire beskrevne puljer godkendes samt
 2. at der i 2020 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr., svarende til en udgift på 1.008.600 kr. og tilhørende indtægt på 1.008.600 kr. i alt for de fire puljer til Beskæftigelsesudvalget.


Beskæftigelsesudvalget, 4. februar 2020, pkt. 5:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 39:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Jobcenter har ansøgt om midler fra en række puljer på beskæftigelsesområdet og har i alt fået bevilget kr. 1.008.600 fra STAR. De ansøgte tilskud er imødekommet for:

 • den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • opkvalificering inden for mangelområder
 • nye muligheder for jobrotation
 • grundforløb til en erhvervsuddannelse for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere

Den regionale uddannelsespulje
Tilskuddet udgør i alt 475.500 kr. Jobcentret kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Forløbene skal fremgå af den regionale positivliste for Region Hovedstaden. Der stilles krav om kommunal medfinansiering på de resterende 20 procent.

Tilskuddet skal anvendes i perioden 16. december 2019 – 31. december 2020 og kan kun anvendes til at dække de udgifter, som fremgår af det godkendte budget. Forløbene skal være påbegyndt i tilskudsperioden.

Opkvalificering inden for mangelområder
Tilskuddet udgør i alt 107.600 kr. Jobcentret vil opnå 80 procent refusion af udgifterne til tilbud, der lever op til betingelserne fastsat i bekendtgørelsen. Der stilles krav om 20 procent medfinansiering. Puljen omfatter ansættelse inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområderne på den regionale arbejdsmarkedsbalance. Mangelområderne omfatter ”omfattende mangel på arbejdskraft”, ”mangel på arbejdskraft” og ”paradoksproblem”.

Målgruppen omfatter alle målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) med mere end tre måneders ledighed. Dog kun såfremt de har en hensigtserklæring fra en arbejdsgiver om ansættelse inden for en område med mangel på arbejdskraft. Opkvalificeringen kan tidligst påbegyndes tre måneder forud for ansættelsens start og kan maksimalt have en varighed på tre måneder.

Tilskuddet skal anvendes til forløb, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen og påbegyndes i perioden 20. december 2019 – 31. december 2020. Forløb, der er påbegyndt i dette tidsrum, vil kunne afsluttes efter periodens udløb.

Nye muligheder for jobrotation
Tilskuddet udgør i alt 173.200 kr. Jobcentret kan med midlerne fra puljen få dækket 60 procent af udgifterne til jobrotationsydelse til jobrotationsforløb, hvor beskæftigede på 25 år eller derover, med mindst to års relevant erhvervserfaring, deltager i en erhvervsuddannelse uden praktik (et euv1-forløb). Der stilles krav om kommunal medfinansiering på de resterende 40 procent. Puljen ændrer ikke på målgruppen af ledige, der kan komme i et jobrotationsvikariat.

Tilskuddet skal anvendes til forløb, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen og påbegyndes i perioden 20. december 2019 – 31. december 2020. Forløb, der er påbegyndt i dette tidsrum, vil kunne afsluttes efter periodens udløb.

Grundforløb til erhvervsuddannelse
Tilskuddet udgør i alt 252.300 kr. Jobcentret kan med midler fra puljen få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af grundforløb til en erhvervsuddannelse, hvis den ledige har en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden grundforløbet starter, eller hvis uddannelsen er på positivlisten for puljen til uddannelsesløft. Den ledige vil under grundforløbet modtage sin hidtidige ydelse og være fritaget for at være aktivt jobsøgende samt stå til rådighed for henvist arbejde. Der stilles krav om kommunal medfinansiering på de resterende 20 procent.

Målgruppen er dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, og som minimum er 30 år. For dagpengemodtagere skal grundforløbet kunne færdiggøres inden for dagpengeperioden.

Tilskuddet skal anvendes til forløb, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen og påbegyndes i perioden 17. december 2019 – 31. marts 2021. Tilskuddet kan kun anvendes til at dække de udgifter, som fremgår af det godkendte budget. Forløb, der er påbegyndt i dette tidsrum, vil kunne afsluttes efter periodens udløb.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 1.008.600 kr. for de fire puljer vedrører funktion 5.68.98, beskæftigelsesordninger.

Tidsplan

Tilskuddene skal anvendes i perioden frem til 31. december 2020 med undtagelse af midler vedr. grundforløb til erhvervsuddannelser, der kan benyttes til at igangsætte forløb frem til 31. marts 2021. 

Udlejningsaftale
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Udlejningsaftale indgået mellem Rødovre Kommune og Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Rødovre Kommune er forlænget for yderligere 4 år.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at forlængelse af indgået aftale om udlejning mellem Fællesrepræsentationen og Rødovre Kommune tages til efterretning. 


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 40:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har forlænget aftale indgået med Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Rødovre Kommune om udlejning af almene boliger for perioden 2020-2023. Rødovre Kommune har med udlejningsaftalen anvisningsret til 1/3 af de ledige almene boliger i Rødovre boligselskaber, med undtagelse af Vibo´s boligafdeling, hvor kommunen råder over hver 4. ledige lejemål.

50% af de boliger, som kommunen får til rådighed, anvises til løsning af påtrængende boligsociale opgaver og 50% anvises efter fleksible udlejningskriterier til:

 • Unge over 18 år, der studerer eller har lærekontrakt, som bor i kommunen eller ønsker at flytte tættere på en uddannelsesinstitution.
 • Personer/familier over 60 år, bosat i leje-, ejer- eller andelsbolig i Rødovre Kommune, der ønsker at flytte til en mindre bolig eller en bolig, der er bedre egnet som seniorbolig.
 • Personer/familier i arbejde, bosat i Rødovre Kommune, der som følge af økonomisk tab eller samlivsophør ikke længere kan bibeholde den hidtidige bolig.
 • Boligsøgende, bosat uden for København og Københavns omegn, hvor et medlem af husstanden har fast arbejde i Rødovre Kommune på minimum 25 timer ugentligt, herunder lønnede idrætsudøvere og trænere på eliteplan i henhold til kommunens eliteidrætspolitik.

Aftalen fastlægger tillige procedure ved kommunal anvisning samt krav til den dokumentation, som boligselskaberne skal levere ved fraflytning.

Udlejningsaftalen er en videreførelse af aftalen fra 2016 – 2019, idet enkelte forhold er tilpasset under § 3. Der er indgået enslydende aftale, jf det til sagen tilknyttede bilag, med hver enkelt boligorganisation omfattet af aftalen.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 1278 af 18/11/2015 Almenboliglovens § 59 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen garanterer for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning for de boliger, som anvises af kommunen.

Tidsplan

Aftalen genforhandles i 2022 inden udløb i 2023.

Bilag

Bilag 1: Underskrevet udlejningsaftale - Funktionærernes Boligselskab

Styringsdialog med boligorganisationerne 2019
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I efteråret 2019 har forvaltningen gennemført styringsdialogmøder med alle almene boligorganisationer med hjemsted eller afdelinger i kommunen. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre en redegørelse for de gennemførte styringsdialogmøder.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at redegørelsen for styringsdialogmøderne mellem Rødovre Kommune og de almene boligorganisationer tages til efterretning.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 41:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Styringsdialogen udgør en vigtig del af kommunens tilsyn og samarbejdet med de almene boligorganisationer. Styringsdialogen er det formelle forum, hvor kommunen og boligorganisationen drøfter udfordringer i boligorganisationen og samarbejdet generelt og gør status over boligorganisationens drift, herunder økonomi, bygnings- og boligmæssige forhold samt beboernes trivsel.

Grundlaget for drøftelserne på styringsdialogmøderne er boligorganisationernes årsregnskaber, styringsrapporterne og konkrete, verserende sager. For boligorganisationerne er der i almenboligloven opstillet en række målsætninger, hvorefter boligorganisationerne skal sikre: En forsvarlig og effektiv drift, økonomisk og socialt velfungerende boligafdelinger og beboerdemokrati samt bæredygtighed ved renoveringer og nybyggeri.

Dagsordenen på styringsdialogmøderne er opmærksomhedspunkterne i styringsrapporterne og de særlige udfordringer, der måtte være for de enkelte organisationer og afdelinger.

Status er, at ingen boligorganisationer har udlejningsvanskeligheder, og det generelle billede er, at afdelingerne fungerer tilfredsstillende. VIBO, Lejerbo, AKB, RAB, PAB, AAB og Rødovre Ældreboligselskab arbejder på forskellige stadier med helhedsplaner, med henblik på at fremtidssikre afdelingerne ved modernisering og renovering af boligerne. Tilskæringen af projekterne teknisk og økonomisk og til en husleje, beboerne og støttemyndighederne vil acceptere, medfører ofte lange og til tider vanskelige beslutningsprocesser før helhedsplanerne når frem til kommunens godkendelse. Derfor er et tæt samarbejde om projektet mellem boligorganisationen, Landsbyggefonden og kommunen og klar kommunikation med beboerne afgørende faktorer for projektets fremdrift og succes.

Derudover har det gennemgående tema for årets styringsdialogmøder været boligorganisationernes praksis for råderetsreglerne. Råderetsreglerne giver beboerne mulighed for at foretage forbedringer i deres boliger. Enten ved at beboerne selv finansierer forbedringen, mod økonomisk kompensation ved fraflytning inden for en 10-årig periode (individuel råderet), eller ved at afdelingen beslutter, at beboerne kan gennemføre bestemte forbedringer, f.eks. køkken- eller badeværelsesmodernisering finansieret af afdelingen via lånoptagelse, som afdrages ved individuel huslejeforhøjelse (kollektiv råderet).

Råderetsreglerne udnyttes på forskellig vis af boligorganisationerne, men de fleste afdelinger benytter sig af ordningerne. På styringsdialogmøderne har der været fokus på, at råderetsreglerne ikke må anvendes til at skubbe afdelingens forpligtelser til vedligeholdelse og fornyelser over på de enkelte beboere.  Huslejen inkl. forbedringstillægget skal være til at betale, og der skal være forholdsmæssighed mellem de udførte forbedringers forøgelse af det lejedes værdi og huslejeforhøjelsen eller den kompensation, beboerne opnår ved fraflytning. De fleste boligorganisationer giver beboerne mulighed for at vælge forbedringsarbejder i størrelsesordenen 60-90.000 kr. som finansieres ved lånoptagelse, afdraget over 10-15 år via huslejeforhøjelse.  

Der er udarbejdet et notat om "Samlet redegørelse for styringsdialogmøderne mellem Rødovre Kommune og de almene boligorganisationer i 2019", hvortil der henvises for de nærmere detaljer for dialogmøderne med de enkelte boligorganisationer.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 164, stk. 2 og bekendtgørelse om drift af almene boliger § 112.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Samlet redegørelse for styringsdialogmøderne med de almene boligorganisationer 2019

Lejerbo Rødovre, afdeling Tjørneparken, helhedsplan, skema B
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Lejerbo Rødovre anmoder om godkendelse af skema B-ansøgning vedrørende helhedsplan for afdeling Tjørneparken.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at skema B vedrørende renovering og forbedringsarbejder i Lejerbo Rødovre, afdeling Tjørneparken med en samlet anskaffelsessum på 434.633.181 kr. godkendes,
 2. at den del af anskaffelsessummen, som finansiereres ved realkreditlån, som foreløbigt beregnet til i alt 386.353.226 kr. og lånoptagelsen i forbindelse hermed godkendes,
 3. at anvendelsen af midler fra reguleringskontoen forhøjes med 5.000.000 kr. til i alt 30.000.000 kr. efter reglerne herom godkendes samt
 4. at kommunen stiller garantier for realkreditlån på henholdsvis 15.000.000 kr. for 100% og 153.598.000 kr. for 31,17% og regaranti for de støttede realkreditlån på 217.755.226 kr.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 42:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 23. august 2017 skema A vedrørende renoveringsarbejder samt forbedringsarbejder i forbindelse med helhedsplan for Lejerbo Rødovre, afdeling Tjørneparken. Skema A-ansøgningen blev godkendt med en samlet anskaffelsessum på 345.671.737 kr. heraf udgjorde de støttede arbejder 210.991.335 kr., de ustøttede arbejder 119.680.420 kr. og ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder 15.000.000 kr.

Helhedsplanen og renoveringssagen omfatter byggeteknisk renovering, herunder modernisering af rækkehusene, fremtidssikring af de boligmæssige kvaliteter, større variation af boligtyper og enkelte gavlboliger ombygges til tilgængelige 2-rums boliger. Ved gennemførelse af projektet udvides bruttoetagearealet fra 15.787 m2 til 19.625 m2

Efter skema A har afdelingen gennemført renovering af fire prøveboliger, dels som showroom for beboerne med hensyn til indretning og materialevalg, mv., dels for at teste projektforudsætningerne for det samlede projekt. Det viste sig i den forbindelse, at ombygningen af de eksisterende boliger afveg en del fra forudsætningerne for projektet, og at projektet ikke hang sammen økonomisk. Der udover har det bl.a. været nødvendigt at nedbringe antallet af opdelte gavlboliger fra 30 stk. til 23 stk. for at holde projektet inden for den støtteberettigede ramme.  

På den baggrund er projektet bearbejdet og anskaffelsessummen i skema B-ansøgningen er opgjort til 434.633.181 kr. hvilket udgør en stigning på 88.961.444 kr.

Stigningen af anskaffelsessummen vedrører hovedsagligt de ustøttede arbejder og skyldes især, at arbejderne med udskiftning og reetablering af terrændæk har vist sig mere komplicerede end antaget, med en merudgift ca. 32 mio. kr. ift. skema A til følge. Udskiftning af kloaker/dræn har vist sig at være underbudgetteret i forhold til den aktuelle markedspris, merudgift ca. 6 mio. kr., og forudsætningerne omkring reetablering og opdatering af terræn var ikke realistiske ift. skema A-projektet, merudgift ca. 16 mio. kr. Samlet set beløber ovennævnte byggetekniske forhold/ændringer sig til ca. 54 mio. kr. og tillagt omkostninger på 19% udgør dette ca. 64 mio. kr.

Lejerbos omkostninger til genhusning kan ikke holdes inden for Landsbyggefondens standardbeløb på 50.000 kr./pr. lejemål, og må opjusteres, hvilket medfører en merudgift på ca. 8 mio. kr.

Det akkumulerede lejetab har ikke været synliggjort i forbindelse med skema A og indgår nu i skema B under de ustøttede arbejder med ca. 10 mio. kr.  

De støttede renoveringsarbejder finansieres med realkreditlån på 217.755.226 kr. Landsbyggefonden betaler ydelsesstøtte og kommunen garanterer for den del af lånet, der skal have pant ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden garanterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse, som forventes at udgøre 100%.

De ustøttede forbedringsarbejder på 201.877.955 kr. finansieres således:
153.598.000 kr. ved optagelse af realkreditlån (31,17 % kommunal garanti)
2.000.000 kr. provenu v. ny leje i byggesagen
8.960.000 kr. via egen trækningsret
1.320.000 kr. via fællespuljen
4.000.000 kr. fra henlæggelser
2.000.000 kr. kapitaltilførsel efter 5-dels ordningen (kommunen betaler 1/5)
30.000.000 kr. via reguleringskontoen

Merforbruget på reguleringskontoen på 5 mio. kr. i forhold til skema A, vedrører tiltag for at imødegå ensomhed. Et projekt som er udvalgt af RealDania og godkendt af Landsbyggefonden under overskriften "Sociale Renoveringer".

Derudover omfatter projektet ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder opgjort til 15.000.000 kr. som finansiereres ved realkreditlån med 100% kommunal garanti.

Den samlede lånoptagelse i forbindelse med gennemførelsen af projektet udgør 386.353.226 kr., heraf udgør de støttede arbejder 217.755.226 kr., de ustøttede arbejder 153.598.000 kr. og de ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder 15.000.000 kr.

Den foreløbigt beregnede husleje, der ved skema A blev godkendt til 964 kr./m2, påvirkes ikke af den højere anskaffelsessum.

Skema B-projektet forudsættes ikke forelagt beboerdemokratiet på samme måde som skema A, men beoerne er løbende orienteret om projektet.

Lov- og plangrundlag

Ifølge lov om almene boliger kapitel 7. Driftsstøtte, kan Landsbyggefonden yde tilskud efter bestemmelserne i § 90 mfl. og kommunen kan yde garanti for lån efter § 98.

Boligorganisationens lånoptagelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i medfør lovens § 29, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 400.000 kr., som er indarbejdet i kommunens budget. Udgiften vedrører hovedfunktion 08.32 Grundkapitalindskud (indskud til Landsbyggefonden).

Kommunal garantiforpligtelse for de støttede realkreditlån er på 100% og for det ustøttede lån er garantiforpligtelsen på 31,17%.

Tidsplan

Kommunens godkendelse skal efterfølgende fremsendes til Landsbyggefonden til godkendelse. 
Renoveringsarbejderne forventes påbegyndt i foråret 2020 og afsluttet i marts 2023.

Bilag

Bilag 1: Lejerbo, afd. Tjørneparken,. Skema B ansøgning af 20.12.2019

PAB, afdeling 2 Brunevang, kommunal garanti for realkreditlån
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Postfunktionærernes Andels-Boligforening v/FA09 har anmodet om yderligere kommunal garanti for realkreditlån på 17.000.000 kr. optaget i forbindelse med restfinansiering af helhedsplanen for PAB, afd. 2 Brunevang.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at kommunen stiller garanti på 100% for realkreditlån på 17.000.000 kr. vedrørende restfinansiering af renoveringsprojektet.  


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 43:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. januar 2019 skema C for helhedsplanen for PAB, afd. 2 Brunevang med en anskaffelsessum på 325.923.202 kr. vedrørende renoveringsdelen af projektet.  Heraf finansieres 298.416.667 kr. med realkreditlån.  

Ved skema B udgjorde den kommunale garanti 7,26% af det på daværende tidspunkt optagne realkreditlån på 281.417.000 kr. Da anskaffelsessummen blev højere ved skema C, er der behov for yderligere finansiering, og i forbindelse med optagelsen af lån på 17.000.0000 kr. til restfinansiering af anskaffelsessummen, har realkreditinstituttet stillet krav om kommunal garanti på 100% af lånet.

Ændringen i garantiforpligtelsen i forhold til lånet på 17.000.000 kr. skyldes, at Landsbyggefonden har tinglyst grundkapitallån i ejendommen og ikke respekterer nye foranstående lån. Det ny låns prioritetsstilling indebærer, at der er behov for 100% kommunalgaranti for lånet.  

Udover den øgede garantiprocent for realkreditlånet vedrørende restfinansieringen er der ingen ændringer i forhold til Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema C og de deraf følgende økonomiske konsekvenser.

Lov- og plangrundlag

Kommunestyrelseslovens § 41, stk. 1 hvorefter beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Optagelse af lån
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Optagelse af lån på 29,6 mio. kr. vedrørende regnskab 2019. Der er budgetteret med 75,9 mio. kr.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at der optages 25 årigt lån vedrørende forsyning på 5,4 mio. kr.,
 2. at der optages 25 årigt lån vedrørende energitiltag på 4,2 mio. kr. samt
 3. at der optages 25 årigt lån vedrørende det skattefinansierede område på 20 mio. kr.


Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 44:

Indstilles godkendt idet der optages fastforrentede serielån.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I det vedtagne budget for 2019 er det forudsat, at der ud fra det finansielle behov skal optages lån på tilsammen 75,9 mio. kr.

Efter regnskabsafslutningen viser opgørelserne, at udgifterne for den mulige automatiske låneadgang vedrørende forsyning er 16,4 mio. kr. Heraf besluttede KB til mødet den 27. august 2019 (sag nr. 119), at optage et lån på 11 mio. kr. Den resterende lånmulighed er således 5,4 mio. kr. Der er budgetteret med 52,5 mio. kr. Årsagen til den store difference er, at der er budgetteret med 42,8 mio. kr. til køb af skraldebiler, som er udskudt til 2020.

For den automatiske låneadgang vedrørende energitiltag er udgifterne opgjort til 4,2 mio. kr., hvor der er budgetteret med 3,4 mio. kr.

På det skattefinansierede område har kommunen fået en lånedispensation på 29 mio. kr. Der er budgetteret med 20 mio. kr., jf. budgetforliget for 2019.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at der optages ét 25 årigt fastforrentet lån i KommuneKredit vedrørende forsyning på 5,4 mio. kr. og ét 25 årigt fastforretntet lån vedrørende energitiltag samt det skattefinansierede område på sammenlagt 24,2 mio. kr.

I overensstemmelse med kommunens finansielle strategi er der indhentet tilbud fra Danske Bank og KommuneKredit. Efter at have sammenholdt tilbuddene anbefaler Ressource- og Serviceforvaltningen, at de 2 lån optages i KommuneKredit. Lånetilbuddene kan ses på KB-nettet.

Lov- og plangrundlag

Lånene optages jf. den kommunale styrelseslov § 41 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) og Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning mm. (bekentgørelse nr. 1580 af 17. december 2013).

Økonomiske konsekvenser

Den langfristede gæld forøges med sammenlagt 29,6 mio. kr. med afvikling over lånenes løbetid i 25 år. Der er i regnskab 2019 afdraget 39,7 mio. kr. på lån.

Kommunens finansielle strategi foreskriver, at mindst 30 % af kommunens låneportefølje skal være fastforrentet. Kommunens fordeling i 2019 er 76,5 % fastforrentet og 23,5 % variabelt. Kommunen efterlever således den finansielle strategi.

Tidsplan

Lånene optages snarest muligt efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen.

Udtalelse til Ankestyrelsen
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ankestyrelsen har ved brev af 19. december 2019 rettet henvendelse til Rødovre Kommune og bedt om en udtalelse vedrørende Rødovre Kommunes ordning med tjenestebil, som stilles til borgmesterens rådighed til brug for hvervet som borgmester.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at vedlagte forslag til udtalelse til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af en generel udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet er der i et medie rejst tvivl om den konkrete anvendelse af en tjenestebil til borgmesteren i Rødovre Kommune. Det er Rødovre Kommunes opfattelse, at de gældende regler om mulighed for at stille tjenestebil til rådighed for borgmesteren er overholdt. For at undgå tvivl om ordningen, rettede Rødovre Kommune henvendelse til Ankestyrelsen for at få deres vurdering af den konkrete praksis for Rødovre Kommunes anvendelse af den pågældende tjenestebil.  

Ankestyrelsen har som opfølgning på sagen bedt Rødovre Kommune om en udtalelse. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til udtalelse, som forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse inden fremsendelse til Ankestyrelsen. Vedlagt som bilag er endvidere henvendelsen fra Ankestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Frist for udtalelse til Ankestyrelsen er den 1. marts 2020.

Bilag

Bilag 1: Henvendelse fra Ankestyrelsen
Bilag 2: Udtalelse til Ankestyrelsen - godkendt KB 25022020
Bilag 3: Leasing_af_tjenestebil_for_perioden_1_april_2018__31_marts_2022

Diverse
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Udbudsstrategi for etablering af ny bygning til rådhusfunktioner
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Anlægsbevilling til advokatbistand mv. vedr. Vestbads friluftsanlæg
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.10.