Kommunalbestyrelsen

16-02-2021

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Erik Nielsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Steen Skriver Rasmussen (A), sag 39 og 40

Sager 22 - 40

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Forslag til Lokalplan 150 for Tårnvej 97
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Lokalplan 150 Boliger på Tårnvej 97 skal give mulighed for at opføre en ny boligbebyggelse bestående af rækkehuse og etageboliger med tilhørende udearealer.

I forlængelse af startredegørelse om etablering af familie- og senioregnede boliger er der udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som giver mulighed for at realisere projektet. Tillæg 6 til Kommuneplan 2018 muliggøre, at der kan bygges i maks. 5 etager og tæt-lav boliger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 150 Boliger på Tårnvej 97 fremlægges i offentlig høring i otte uger,
 2. at Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018 fremlægges i offentlig høring i otte uger,
 3. at Forslag til Lokalplan 150 ikke miljøvurderes samt
 4. at Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018 ikke miljøvurderes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. februar 2021, pkt. 12:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 24:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Planernes baggrund
Grundejer (udvikler) ønsker at nedrive eksisterende bebyggelse for at opføre en ny boligbebyggelse, der udnytter grundens potentiale og afslutter den karrélignende struktur i forhold til nabobebyggelsen Smedetoften. Byggeriet indebærer, at noget af den eksisterende beplantning fjernes, men bebyggelses- og have-planen sikrer fortsat et grønt og frodigt udtryk på grunden.

Grundejer ønsker at opføre en blanding af familie- og senioregnede boliger.

Planernes formål
Formålet med planerne er at give mulighed for at opføre en ny boligbebyggelse bestående af lejligheder og rækkehuse med tilhørende udearealer for ophold, leg, motion og køkkenhaver samt et fælles parkeringsanlæg på terræn.

Derudover er det lokalplanens formål, at området udvikles med fokus på forebyggelse af støjgener, tryghed og forløbet langs Tårnvej.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at udføre en boligbebyggelse på ca. 1800 m2 bestående af to etagehuse i 3 og 5 etager og rækkehuse i 2 etager.

De to etagehuse indrettes til 16 senioregnede etageboliger. Rækkehusbebyggelsen indrettes til 6 familieboliger.

Ved at realisere planen vil bebyggelsen kunne tiltrække ca. 50 beboere.

Bebyggelsens placering vil skabe mulighed for og afskærme et fælles haveanlæg bag ved bygningerne og giver ligeledes mulighed for et forareal, som afskærmes af et grønt bælte og en række vejtræer langs Tårnvej.  

Bebyggelsen udgør én samlet støjvæg i forhold til Tårnvej og tager udgangspunkt i sin placering langs med Tårnvej mellem de to boligbebyggelser Smedetoften og Tårngården, hvor den er med til at binde bebyggelserne sammen og skabe et mere attraktivt og sammenhængende gadebillede langs Tårnvej.

Parkering foregår på terræn som en del af forarealet langs Tårnvej.

Det er intentionen, at alle ubebyggede arealer skal fremstå med en sammenhængende grøn karakter, hvor parkeringspladsen bindes sammen med det bagvedliggende fælles haveanlæg.

Lokalplanforslaget er vedlagt som Bilag 1.

Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget omfatter Rammeområde 4B16 Tårnvej syd for Rødovre Parkvej, som er udlagt til Boligområde.

I dag gælder følgende forhold, der ændres med tillægget:
Fremtidig anvendelse: Etageboliger
Maks. antal etager: 4

Tillægget muliggør følgende:
Fremtidig anvendelse: Etageboliger, Tæt-lav bolig
Maks. antal etager: 5

Kommuneplantillægsforslaget er vedlagt som Bilag 2.

Planerne skal ikke miljøvurderes
Der er gennemført en screening af planforslagenes indvirkning på miljøet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Rødovre Kommune har vurderet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes. Miljøscreeningen er vedlagt som Bilag 3.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.
Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.
Rammer om livet – Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.
Kommuneplan 2018.
Rødovrestrategien.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag: februar 2021.
Offentlig høring i 8 uger: februar - april 2021.
Endelig vedtagelse: juni 2021.
Offentliggørelse: juli 2021.

Bilag

Bilag 1: Forslag til LP 150 Boliger på Tårnvej 97 - printvenlig version
Bilag 2: Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018
Bilag 3: Miljøscreening Lokalplan 150

Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145 - Karrébyen - Aflysning af servitutter
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145 skal sikre mulighed for at området kan udvikles i overensstemmelse med formålet og de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Lokalplan 145 - Karrébyen. Lokalplantillægget omhandler alene delaflysning af fem tinglysninger (tre servitutter) indenfor det pågældende lokalplanområde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145 fremlægges i offentlig høring i to uger samt
 2. at Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145 ikke miljøvurderes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. februar 2021, pkt. 13:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 25:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tillæg 2 til Lokalplan 145 er et supplement til Lokalplan 145 - Karrèbyen.

Lokalplantillægget indeholder supplerende bestemmelser til Lokalplan 145:

§ 1 Formål
§ 2 Område og zonestatus
§ 14 Ophævelser af lokalplan og servitutter

Derudover er kortbilag 1 opdateret så det svarer til de aktuelle matrikelforhold.

Baggrund
Efter vedtagelse af lokalplan 145 med tillæg 1 er forvaltningen blevet opmærksom på, at der ligger tinglyste servitutstiftende ekstrakter af skøder, som stadig er gældende, da de ikke var nævnt som en del af de servitutter, der blev aflyst med vedtagelsen af lokalplanen.

De servitutstiftende bestemmelser i skøderne omhandler bl.a., at der maks. må bygges i 2 etager samt placering af bygninger i forhold til vejskel. Da lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i 2-6 etager, er servitutter om 2 etager ikke i strid med lokalplanen, da begge kan opfyldes samtidig i form af bygninger i 2 etager. Aflyses servitutterne ikke, vil de kunne medføre en uønsket indskrænkning af byggemulighederne i Lokalplan 145.

Redegørelse - Aflysning af servitutter
Inden for lokalplanområdet er der tre servitutter, der indeholder bestemmelser, der forhindrer realisering af lokalplanens byggemuligheder. Servitutterne er alle tinglyst på de respektive ejendomme omkring start af 1900-tallet i forbindelse med den oprindelige udstykning af arealerne og er i store træk enslydende.

Servitutterne aflyses for så vidt angår bestemmelser om, min. byggeafstande til nabo og vej (typisk min. 5 alen til nabo og min. 10 alen til vej), at beboelsesbygninger ikke må være over 2 etager med kældre og kvist og at der i disse bygninger ikke må indrettes mere end 2 lejligheder.

Derudover indeholder servitutterne ligeledes en række bestemmelser om, at der ikke må drives virksomhed eller lign. som kan genere omkringboende, forbud mod svinehold (i større omfang), forbud mod møddinger i forhaverne, pålæg af vedligeholdelsespligt og vejbidrag til private veje samt forpligtelse til at aftage vand fra det lokale vandværk.

Det er bestemmelser, som regulerer forholdet mellem naboerne m.fl. og der typisk ikke kan optages bestemmelser om i en lokalplan. Denne del af servitutter aflyses derfor ikke. De nævnte bestemmelser i dag overvejende reguleret ved lov såsom miljø-, vej- og forsyningslovgivningen.

Lov- og plangrundlag

Planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag – februar 2021.
Offentliggørelse af forslag – februar 2021.
Høring i to uger – februar/marts 2021.
Endelig vedtagelse – april 2021.
Offentliggørelse – maj 2021.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145

Budgetresolution - Reduktion af partikelforurening fra brændeovne
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetresolutionerne i budgetaftalen for 2021, at mulighederne for at begrænse partikelforurening fra brændeovne skal undersøges. Der skal tages stilling til igangsættelse af arbejdet med at gennemføre en målrettet kampagne om brændeovne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at sagsfremstillingen tages til efterretning samt
 2. at Rødovre Kommune gennemfører en informationskampagne om brændeovne.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. februar 2021, pkt. 14:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 26:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund
I forbindelse med budgetresolutionerne i budgetaftalen for 2021 blev Teknisk Forvaltning bedt om at undersøge mulighederne for at regulere brugen af brændeovne med henblik på at begrænse (partikel)forureningen. Herunder skulle mulighederne for finansiel støtte til skrotning og/eller udskiftning af forurenende brændeovne undersøges.

Baggrunden for Kommunalbestyrelsens beslutning er, at ild i pejsen skaber hygge og varme, men røgen kan være problematisk. Udover at røgen kan være til gene for naboerne og påvirke indeklimaet i boligen, er det også en kilde til luftforurening, da røgen indeholder skadelige partikler. Mængden af skadelige partikler i røgen afhænger imidlertid af, hvor tørt og rent brændet er, og hvor god forbrændingen er. I forhold til forbrændingen har alderen af brændeovnen en betydning. Ældre brændeovne kan udlede op mod fem gange så mange partikler som nye brændeovne.

Der er ca. 750.000 brændeovne og pejseindsatser i Danmark, og de er ifølge Miljøstyrelsen den største kilde til luftforurening. I forhold til regulering af partikelforurening fra brændeovne har regeringen løbende haft fokus på problematikken. Der har i de senere år været gennemført nationale kampagner, der omhandler vejledning og rådgivning om korrekt fyring.

Fra ejendomsskattebilletterne vides, at der er ca. 2.400 brændeovne jævnt fordelt over hele Rødovre. Fordelingen af brændeovne er vist i bilag 1 til mødesagen. Ved klagesager og andre henvendelser om fyring i brændeovne henviser Teknisk Forvaltning til materialet på Brændefyringsportalen, hvor der både er videoer med korrekt optændingsmetode, godkendte typer brændsel og anden relevant vejledning, som skal hjælpe med at begrænse partikelforurening og røggener.

I Rødovre har vi ikke en forskrift for brugen af brændeovne. Borgere i Rødovre kan derimod klage over gener fra en specifik brændeovn. Teknisk Forvaltning har i perioden 2015-2019 modtaget klager over røggener fra syv forskellige afkast/skorstene. De fleste af sagerne er blevet afhjulpet ved et tilsyn, hvor ejeren af anlægget vejledes om korrekt optænding/fyring samt hvilke typer brændsel, der må anvendes. Ofte er skorstensfejeren med på tilsynet. Ved vedvarende uforsvarlig brug af en konkret brændeovn kan Rødovre Kommune i yderste konsekvens med hjemmel i § 42 i miljøbeskyttelsesloven forbyde brug af anlægget ved at meddele et påbud.

Brugen af brændeovne reguleres af henholdsvis miljøbeskyttelsesloven og brændeovnsbekendtgørelsen. Håndhævelser i form af afgørelser om påbud meddeles med hjemmel i § 42 i miljøbeskyttelsesloven. I brændeovnsbekendtgørelsen har der siden 2008 været grænseværdier for, hvor meget forurening nye fyringsanlæg må udlede. Der findes en national godkendelsesordning, og ved salg af nye fyringsanlæg skal sælgeren udlevere en prøvningsattest. Prøvningsattesten viser, at det er blevet målt, om brændeovnen overholder brændeovnsbekendtgørelsens emissionsgrænseværdier.

Muligheder for finansiel støtte
Mulighederne for finansiel støtte til skrotning og/eller udskiftning af forurenende brændeovne ligger i statsligt regi. På finansloven i 2019 var der afsat 42 mio. kr. til skrotningspræmier for udskiftning af brændeovne fra før 1995. I 2015/2016 var der en lignende skrotningsordning. Skrotningspuljen for 2019-2020 er opbrugt, og det vides på nuværende tidspunkt ikke, om/hvornår der oprettes nye puljer. Miljøstyrelsen har 1. december 2020 oplyst til Teknisk Forvaltning, at der p.t. forhandles om en ny skrotningspulje, der skal fungere på samme vilkår som de tidligere.

Obligatorisk skrotning eller udskiftning af ældre brændeovne i forbindelse med ejerskifte
I december 2020 vedtog Folketinget nye regler i forhold til brændeovne. De nye regler betyder, at det bliver obligatorisk at skifte eller nedlægge en gammel brændeovn fra før 2003, når man køber bolig. Det skal ske inden for 12 måneder. De nye regler forventes at gælde fra april 2021. Boligkøbere bliver forpligtet til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, de har købt, når skødet bliver tinglyst.

Informationskampagne
Brugen af brændeovn, valg af brændsel og optændingsmetode har betydning for partikelforurening fra brændeovne. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at der gennemføres en kampagne over for private husstande med brændeovn, der informerer om partikelforurening og indeklima ved brug af brændeovne samt korrekt fyring.

Herudover kan der i kampagnen vejledes om en eventuel ny statslig skrotningspulje samt om de kommende nye regler om udskiftning eller skrotning af brændeovne i forbindelse med ejerskifte. Kampagnen vil supplere den information, der allerede findes på Rødovre Kommunes hjemmeside, om korrekt fyring i brændeovne med henvisning til Miljøstyrelsens brændeovnsportal mv. Det foreslås, at kampagnen gennemføres ved at skrive direkte via digital post til de husstande, der har brændeovn.

Kommunal forskrift for brændeovne
Brændeovnsbekendtgørelsens § 18 giver mulighed for, at Rødovre Kommune i en forskrift kan fastsætte regler om forureningsbegrænsende foranstaltninger over for fyringsanlæg. En forskrift skal gælde i nærmere klart angivne områder i kommunen, hvor det er miljømæssigt begrundet. En kommunal forskrift for fyringsanlæg vil først og fremmest have til hensigt at påvirke ejernes anvendelse af deres fyringsanlæg.

En forskrift giver ikke mulighed for at stramme reglerne eller forbyde brugen af brændeovne, men kan være et supplement, der kan regulere anvendelsen i forhold til brændselstyper. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen må der ikke vedtages en kommunal forskrift med det formål, at forskriften helt skal kunne erstatte kommunernes konkrete afgørelser om påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42. En forskrift kan derfor alene tjene til at informere om reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen.

Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke vil være væsentlige fordele ved at udarbejde en kommunal forskrift for brugen af brændeovne. Det vil blandt andet være vanskeligt at udpege særlige områder af kommunen, hvor forskriften skal gælde, da brændeovne samt generne ved dem, jævnfør bilag 1 til mødesagen, er fordelt jævnt over hele kommunen. Dette taler for i stedet at gennemføre tiltag som en informationskampagne, der kan få virkning i hele Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - LBK nr. 1218 af 25. november 2019.

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Pligt til udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom) - Lov nr. 1905 af 11. december 2020.

Brændeovnsbekendtgørelsen - BEK nr. 541 af 27. april 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Det bedste tidspunkt for en kampagne om brændeovne er før opstart på fyringssæsonen. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at kampagnen gennemføres i sommeren 2021 og igen i sommeren 2022.

Bilag

Bilag 1: Information om antallet af brændeovne i Rødovre Kommune

Anlægsregnskab, Korsdalsvej - Rødovre Parkvej, Lyssignal
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har bevilget midler til anlæggelse af lyssignal ved Korsdalsvej og Rødovre Parkvej, som erstatning for rundkørslen. Lyssignalet er etableret og anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at regnskabet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på 528 kr. tilgår kassebeholdningen.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. februar 2021, pkt. 17:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 27:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har samlet set bevilget 4.750.000 kr. til anlæggelse af lyssignal som erstatning for rundkørsel i krydset Korsdalsvej - Rødovre Parkvej. Nedenfor er regnskabet for anlægsprojektet opstillet med tidspunkter for givne bevillinger.

 • Projektering - 29. januar 2019: 500.000
 • Anlægsbevilling - 25. juni 2019: 3.250.000
 • Anlægsbevilling - 5. november 2019: 1.000.000
 • Bevilling i alt: 4.750.000
 • Forbrug: 4.749.472
 • Mindreudgift: 528

Projektets udgifter anses for at balancere med den samlede projektbevilling.

I overenstemmelse med Trafikplan 2016 er rundkørslen i krydset mellem Korsdalsvej og Rødovre Parkvej erstattet med et lyssignal for at øge trygheden og trafiksikkerheden. Ved at ombygge rundkørslen til et signalreguleret kryds forventes det, at trafikafviklingen i myldretidsperioderne er forbedret, og ombygningen af rundkørslen vil medvirke til øget trafiksikkerhed og tryghed for cyklister.

Lov- og plangrundlag

Cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 7.2.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojektet vedrørende ombygning af den tidligere rundkørsel til et signalreguleret kryds er afsluttet, og jf. ovenstående regnskab er der en mindreudgift på 528 kr., som ved godkendelse af regnskabet tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsbevilling - Islev bro
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Gennemløbet under Islevbrovej har gennem de senere år været tilstoppet med oversvømmelser til følge, og der søges derfor om en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til at renovere gennemløbet samt sikre, at det ikke kan stoppe til.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr i 2021 til istandsættelse af underføringen af voldgraven under Islevbrovej.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. februar 2021, pkt. 19:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 28:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der har gennem de senere år været problemer med høj vandstand i voldgraven syd for Islevbro, og dermed også problemer med vand i Islevområdet. Det skyldes en tilstopning af underføringen under Islevbrovej. Underføringen har været oprenset mange gange, og stopper til igen efter kort tid. Der er derfor behov for en stabilt fungerende underføring, samt en vurdering af om den nuværende dimensionering er optimal i forhold til de stigende regnmængder.

I forhold til regulativet for Fæstningskanalen er der godkendt 2 underløb på henholdsvis 60x60 cm og ø50, hvilket hidtil har været tilstrækkeligt med fuldt gennemløb. Såfremt dette på sigt i forhold til klimaforandringerne ikke vurderes tilstrækkeligt, vil det kræve en reguleringssag inden arbejdet kan udføres.

Det vil være nødvendigt at tørlægge voldgraven i forbindelse med arbejdet, og arbejdet vil derfor lettest og billigst kunne udføres når vandstanden i voldgraven er lavest, hvilket normalt er august og september. Da Vestvolden er fredet som fortidsminde kræves der en tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, både i forehold til arbejdets udførelse samt hvordan en tørlægning af voldgraven skal udføres.

Det har høj prioritet at gennemføre arbejdet uden opgravning af vejen. Det vil først ved en tørlægning endeligt kunne afklares. Såfremt arbejdet ikke kan gennemføres uden en opgravning af vejen, og et heraf forøget finanseringsbehov, vil arbejdet blive standset, og der vil blive udarbejdet et revideret investeringsforslag. Som en del af arbejdet vil det være nødvendigt at genetablere stensætningen på begge sider af Islevbrovej, da en del af de eksisterende sten har løsnet sig, og er faldet i voldgraven, hvor disse kan være med til at stoppe afløbet under vejen.

Der vil blive tilknyttet en ekstern konsulent til opgaven med ekspertise i hydrauliske forhold og fremtidssikring mod tilstopning.

Lov- og plangrundlag

Den gældende Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden.
Museumsloven § 29 e for fredede fortidsminder.
Regulativ for fæstningskanalen af august 1992.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 1.900.000 kr. til renovering af af underføringen under Islevbrovej vedrører hovedfunktionen 0.28 Fritidsområder.

Tidsplan

Arbejdet tænkes udført i august / september, hvor vandstanden i voldgraven normalt er lavest.
Tidsplanen er under forudsætning af, at der ikke skal gennemføres en vandløbsreguleringssag.

Bilag

Bilag 1: Kortbilag - Islevbro

Varmeleveringsaftale med VEKS
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af varmeleveringsaftale med VEKS Transmission.

Aftalen giver et rigtigt godt grundlag for det videre samarbejde med at udvikle fjernvarmen i det samlede forsyningsområde, herunder at medvirke til den grønne omstilling med konkurrencedygtig og sikker fjernvarme. For VEKS er god inddragelse af kunderne et kernefokus i det videre samarbejde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at varmeleveringsaftalen godkendes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. februar 2021, pkt. 20:

Anbefales.


Beslutning fra Bestyrelsen for RKF, 2. februar 2021, pkt. 2:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 29:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Alle principielle problemstillinger og væsentlige detaljer er nu behandlet i forhandlingsgruppen, bestående af VEKS og repræsentanter fra distributionsselskaberne. De væsentlige og principielle elementer er i løbet af 2019-2020 blevet forelagt parternes bagland til kommentering. Forhandlingerne er nu tilendebragt og der foreligger en endelig aftaletekst inklusive bilag.

Aftalen giver et rigtigt godt grundlag for det videre samarbejde med at udvikle fjernvarmen i det samlede forsyningsområde, herunder at medvirke til den grønne omstilling med konkurrencedygtig og sikker fjernvarme. For VEKS er god inddragelse af kunderne et kernefokus i det videre samarbejde.

Baggrund
I de oprindelige varmeleveringsaftaler mellem VEKS og distributionsselskaberne fra slutningen af 1980’erne - og i de reviderede varmeleveringsaftaler fra 1997 - blev aftaleperioden fastsat, så den passede med, at afskrivningerne var tilendebragt i 2009 inden aftaleperiodens udløb. Der har været et opsigelsesvarsel på 5 år fra 2009 med tidligst ophør i 2015. Genforhandlingen af varmeleveringsaftalerne burde have været på plads inden 2015, men kom sent i gang - og har taget lang tid.

Den nye varmeleveringsaftale
Den nye varmeleveringsaftale tager udgangspunkt i et fælles ønske om øget fokus på varmepriser, fjernvarmens konkurrencedygtighed over for individuel opvarmning og grøn omstilling uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden.

Det er i aftalen tydeliggjort, at det er VEKS som transmissionsselskab, der indgås aftale med.

Aftalen danner rammerne for et åbent og tillidsfuldt samarbejde om at udvikle fjernvarmen i VEKS’ forsyningsområde, og aftalen skal sikre større indsigt og tættere dialog om den langsigtede planlægning og udvikling, herunder fremtidige investeringer.Samarbejdet i Kundeforum styrkes og Kundeforums tilkendegivelser formidles som en del af beslutningsgrundlag til VEKS’ bestyrelse. Der er nedsat et Plan- og Udviklingsudvalg under Kundeforum, hvor repræsentanter fra distributionsselskaberne vil få større indsigt i baggrundsanalyser samt bidrage med faglige vurderinger.

Genforhandling
Det er parternes hensigt, at alle selskaberne fortsætter i samarbejdet - og medvirker til at udvikle samarbejdet. For at få tid til at få drøftet de fremtidige samarbejdsforhold grundigt igennem er det aftalt, at centrale elementer af aftalen skal genforhandles inden for de førstkommende 4 år. Vi starter allerede nu med at få fastlagt en køreplan for dette, så vi ved, hvad vi ser ind i de kommende år.

Verserende sager
Det er indskrevet som en del af aftalen, at VEKS og distributionsselskaberne skal respektere udfaldet af verserende sager, som de måtte falde ud ved endelig afgørelse ved prismyndighed, domstolene eller voldgift.

Lov- og plangrundlag

Varmeforsyningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Varmen afregnes efter samme principper og priser for alle kunder (distributionsselskaber) hos VEKS Transmission.

Tidsplan

Det er hensigten, at aftalen ved underskrivelse træder i kraft med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2021 og løber frem til og med 2029.

Bilag

Bilag 1: Varmeleveringsaftale Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
Bilag 2: Læs-let-notat om varmeleveringsaftaler

Anlægsregnskab - Ombygning af Egegårdsvej 66 og samling af jobcenter og hjælpemiddeldepot
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I 2016 blev der bevilget 43,15 mio. kr. til samling af jobcenteret og hjælpemiddeldepot på Egegårdsvej 66, herunder køb og tilpasning af ejendommen. De sidste ombygnings- og tilpasningsarbejder er færdige, hvorfor der aflægges regnskab for projektet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 30:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 29. marts 2016 bevilget 43.150.000 kr. til køb, tilpasning samt samling af jobcenter og hjælpemiddeldepot på Egegårdsvej 66. Regnskabet for bevillingen er opstillet nedenfor:

 • Bevilling til anlæg: 43.150.000 kr.
 • Forbrug: 43.150.000 kr.
 • Afvigelse: 0 kr.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. bilag 1. pkt. 7.2.
Generelle retningslinjer, budgetpublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab -Salg af areal fra matrikel 7AX, Egegårdsvej 66
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling til salg af areal beliggende på matrikel 7ax, Rødovre, Egegårdsvej 66, efter offentlig udbud.

Anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på kr. 44.599 tilgår til kassebeholdningen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 31:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har modtaget købstilbud på en del af matrikel 7ax - Egegårdsvej 66, i forlængelse af afholdt offentligt udbud i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Købstilbud er fremsat af ejeren af naboejendommen Egegårdsvej 60, som tidligere var domicil for virksomheden Hero Tandhjul Gears A/S.

Købstilbuddet er identisk med vejledende mindstepris på 5.192.640 kr.

Købstilbuddet er efterfølgende accepteret af Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

BEK nr. 799 af 24. juni 2011 - Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.
BEK nr. 128 af 1. februar 2019 - Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Lokalplan 145.

Økonomiske konsekvenser

Indtægten til salget af arealet og salgsudgifterne vedrører Økonomiudvalget hovedfunktion 0.25 Andre faste ejendomme.

 • Bevilling til salg: -5.192.640
 • Indtægt: -5.192.640
 • Afvigelse*: 0 
 • Bevilling til salgsudgifter: 75.000
 • Salgsudgifter: 30.401
 • Afvigelse*: -44.599

* - = mindreudgifter ifht bevilling.

Samlet set udviser regnskabet en mindreudgift på 44.599 kr. i forhold til bevillingen, idet omkostningerne til Landinspektør blev mindre end forventet.

Mindreudgiften på 44.599 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab salg af areal Egegårdsvej 66

Anlægsregnskab for Energitiltag i kommunale bygninger 2020
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen gav en anlægsbevilling i 2020 på 3,0 mio. kr. til Energitiltag i kommunale bygninger. Tiltagene er udarbejdet, og anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at regnskabet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på 930 kr. tilgår kassebeholdningen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 32:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 17. december 2019 gav Kommunalbestyrelsen en bevilling på 3,0 mio. kr. Regnskabet for bevillingen er anført nedenfor:

 • Bevilling: 3.000.000 kr.
 • Forbrug: 2.999.070 kr.
 • Mindreudgift: 930 kr.

Regnskabet for bevillingen anses for at balancere.

Jf. sagen var bevillingen øremærket til nedenstående energiforbedrende tiltag, samt medfinansiering til energiforbedrende tiltag i andre sager.

 1. Gennemgang af overdimensionerede varmtvandsbeholdere på skolerne
 2. Udvidelse af den centrale styring af vand, varme og ventilation på specifikke kommunale bygninger
 3. Indregulering af varmeanlæg og ventilation på udvalgte bygninger
 4. Udskiftning af belysning til energirigtige LED-løsninger på udvalgte bygninger samt
 5. Etablering af termotæppe på Islev badet - Udgået grundet behov for yderligere udredning af tekniske forhold.

En opgørelse over de enkelte tiltags energibesparelse og forventede økonomiske besparelse er vedlagt som bilag.

De gennemførte tiltag i 2020 forventes at afstedkomme en energibesparelse på hhv. 398 MWh varme og 105 MWh el, svarende til en reduktion af Rødovre Kommunes CO2 udledning med 41 ton pr. år. Tiltagene bidrager derfor med en stor andel til KlimaKommune aftalen, om en årlig reduktion af CO2-udslippet på 2%. Effekten af tiltagene vil blive beskrevet nærmere i Rødovre Kommunes grønne regnskab for 2020.

CO2 reduktionen kan som følge af de udførte energitiltag variere mere end først antaget. Dette skyldes en beregning af miljøpåvirkningen via en variabel emissionsfaktor oplyst af forsyningsselskaberne. Emissionsfaktorerne bliver opdateret løbende, hvilket kan påvirke resultatet for miljøaftrykket.

Lov- og plangrundlag

Cirkulære om Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 7.2.
Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsregulativ, revision mv. (BEK nr. 128 af 1. Februar 2019).

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet for bevillingen viser en mindreudgift på 930 kr., som ved en godkendelse af regnskabet tilgår kassebeholdningen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, blev der indarbejdet en effektivisering på 250.000 kr. årligt. Med udarbejdelsen af energitiltagene på de enkelte bygninger følger en tilsvarende økonomisk effektivisering. I vedhæftede bilag er de respektive institutioners energieffektiviseringer beskrevet. De anførte effektiviseringer vil blive fordelt ud på de respektive institutioner i 2021 og fremefter. Jf. bilaget er der fundet effektiviseringer for samlet set 382.655 kr.

Som anført i bevillingssagen af den 19. november 2019 er det muligt at optage lån til finansiering af energiforbedrende tiltag. Den aktuelle lånefinansiering, herunder afdrag og renter, af Energitiltag i kommunale bygninger er indeholdt i sagen om optagelse af lån, som er på dagsordnen for februarmøderækken. Udgiften til etablerede energitiltag i kommunale bygninger indgår som en del af kommunens samlede mulighed for optagelse af lån på baggrund af regnskab 2020.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Energitiltag 2020 bilag 1
Bilag 2: Anlægsregnskab Energitiltag 2020 bilag 2

Hovedstadens Beredskab, justering af budgetfordelingsnøgle 2021
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ændringer inden for tjenestemandspensioner samt en regulering vedrørende husleje har medført justeringer af budgetfordelingsnøglen mellem ejerkommunerne i Hovedstadens beredskab. Det betyder for Rødovre Kommune, at ejerandelen ændres fra 2,20% i 2020 til 2,19% i 2021.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2021.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 33:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskab fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter i forbindelse med samlokaliseringen af de tekniske områder i Hovedstadens Beredskab på Enghavevej i København (jf. dagsordenspunkt nr. 10 på bestyrelsesmødet i Hovedstadens beredskab den 6. november 2019).

Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af bilag 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2021.

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor Kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2021 til godkendelse.

Forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter (behandlet på bestyrelsesmødet i Hovedstadens Beredskab den 14. november 2018) er pr. 15. maj 2019 godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser og ligeledes godkendt af Ankestyrelsen 23. december 2019, hvilket betyder, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser fremadrettet ikke forelægges en justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, til godkendelse.

Derfor er det alene grundet en justering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskab fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter, ejerkommunernes kommunalbestyrelser forelægges i denne sag.

Lov- og plangrundlag

Vedtægterne for Hovedstadens Beredskab.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen i ejerandelen på 0,01% er en tilbageregulering til niveauet i 2019 og svarer til godt 37 t. kr.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Justeret budgetnøgle Hovedstadens Beredskab 2021

Anlægsbevilling - Søtorp udearealer
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen vedrører forslag til ny indretning af legeplads i Børneinstitutionen Søtorp samt ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. Der er på investeringsoversigten 2021 afsat 2,9 mio. kr. til Søtorp- Varig. De 1,9 mio. kr. er afsat til udearealer og 1 mio. kr. er afsat til udbygningen jf. sag behandlet på kommunalbestyrelsemødet den 29. september 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til Søtorp – Varig, hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører etablering af udearealer og 1,9 mio. kr. vedrører udbygningen.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 2. februar 2021, pkt. 11:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 34:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

De nuværende udearealer i Børneinstitutionen Søtorp er nedslidte. Der er forholdsvis få legeredskaber og belægningerne er udtjente. Der er desuden brug for en bedre disponering af legepladsen i forbindelse med udbygningen af institutionen.

Søtorp er en naturprofilinstitution og med nedenstående forslag til indretning, skabes der bedre sammenhæng til børnelivet i skoven og hjemme.

Forslaget til de nye udearealer i Søtorp fokuserer på, at legepladsen indrettes med elementer som sanselighed, bevægelse og samling i naturprægede omgivelser.

Der er lagt vægt på at skabe mange forskellige rum i forhold til både skala, funktion og form. Nogle rum er fleksible med flytbare plantekasser, andre er mere definerede af terræn og plantninger.

Alle træer bevares, så vidt det er muligt, og de eksisterende terrænbakker bliver integreret i den nye plan. Meget af det eksisterende legeudstyr genbruges, blot på nye placeringer.

Der er indtænkt overdækkede opholdsarealer i hele planen. Blandt andet ny grillhytte, pergola med overdækning og renovering af en terrasse med halvtag.

Arealerne kan benyttes af både vuggestue og børnehave. Dog henvender udearealerne vest og nord for bygningerne sig primært til vuggestuebørnene. Her kommer der små forløb gennem beplantninger, sansesti med varieret belægning og genplacering af legeudstyr, som er værdsat i dag. Øst for bygningerne er der leg og terræn for de lidt større børn.

I hovedrummet vil en ny indgangssti sno sig igennem legearealer med gynger, sandkasse og mudderkøkken. Disponering af indgangsstien sikrer, at terrasser ved grupperum ikke bliver forstyrret af forældre, der skal hente børn.

Hvor der i dag er en pavillon, bliver legepladsen nu knyttet sammen med de øvrige udearealer. Området, hvor den midlertidige pavillon i dag er placeret, vil blive indrettet med flere buske og træer, grusstier rundt om og op over bakker, balanceleg, laboratorium osv.

Den eksisterende boldbane bliver reduceret i størrelse, og kantet af sveller, så der bliver et asfalteret område til boldspil og andre aktiviteter.

I tilknytning til køkkenet bliver der etableret et simpelt udekøkken samt højbede med krydderurter.

Ved projekteringen vil der blive lagt vægt på, at anlægget bliver robust og rimeligt at vedligeholde.

Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med institutionen, Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen samt bistand fra ekstern landskabsarkitekt.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til Søtorp - Varig. Heraf finansieres en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til udearealerne og 1 mio. kr. til udbygningen af institutionen. I den forbindelse henvises der til sag nr. 180 på kommunalbestyrelsesmødet den 29. september 2020, hvor det blev godkendt, at merudgiften på 1 mio. kr. til udbygning af institutionen, ville blive indarbejdet i budget 2021.

På driftsbudgettet for 2020 under Børne- og Kulturforvaltningen er der afsat 0,5 mio. kr. til nedtagning af pavilloner ved færdiggørelsen af udbygningen af institutionen, som ifølge tidsplanen for projektet forventes sker sommer 2021. I forbindelse med overførselssagen indstilles driftsbevillingen overført til 2021.

Udgiften på 2,9 mio. kr. vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Det forventes, at anlægsarbejdet påbegyndes i maj 2021. Arbejdet forventes udført i etaper i samarbejde med institutionen. Plantning vil foretages i oktober/november 2021.

Bilag

Bilag 1: Dispositionsforslag Søtorp

Ansøgning anlægsbevilling - vaskestation Nyager Skole
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 150.000 kr. til opsætning af permanente vaskestationer med varmt vand på Nyager Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget til opsætning af to permanente vaskestationer på Nyager Skole og afsættes rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 2. februar 2021, pkt. 12:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 35:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 10. november 2020 sagen om 'Etablering af varmt vand i udendørshaner i dagtilbuddene'. Af sagen fremgik det, at Børne- og Kulturforvaltningen på kommende møder ville fremlægge yderligere sager om etablering af vaskestationer med varmt vand i dagtilbud og skoler. På baggrund heraf har forvaltningen foretaget en prioritering blandt dagtilbud og skoler, som tager udgangspunkt i bl.a. deres nuværende adgangsmuligheder til varmt vand samt en vurdering af holdbarheden af de midlertidige installationer med koldt vand.

Forvaltningen anbefaler at søge om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til installation af to permanente vaskestationer på Nyager Skole.

Nærværende sag udgør således forvaltningens bud på næste fase i etablering af permanente vaskestationer med varmt vand.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler at etablere to permanente installationer med varmt vand, da erfaringen med hyppigere håndvask i corona-perioden har vist, at den øgede håndhygiejne er med til at reducere sygefraværet, hvorfor det fremadrettet vil være vigtigt at have fokus på god håndhygiejne. For at sikre den gode håndhygiejne vil der fremover være behov for de udendørs permanente vaskestationer.

De permanente installationer vil være frostsikret og etableres med materiale, der kan tåle udendørs opsætning samt med fast kloakinstallation.

Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen arbejder fortsat på at udarbejde en analyse over behov og priser på installering af permanente vaskestationer i de resterende institutioner, som har fået etableret udendørs vaskestationer med koldt vand.

Der vil fortløbende blive fremlagt sager til politisk behandling vedrørende etablering af permanente vaskestationer.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 150.000 kr. til opsætning af to udendørs permanente vaskestationer med varmt vand på Nyager Skole.

Udover levering og montering af vaskerenderne indeholder prisen desuden etablering af kloak til ny udendørsvask samt montering af magnetventil med ur så uønsket vandforbrug undgås. Derudover skal den ene vaskerende tilsluttes den eksisterende installation i køkkenet, og der skal endvidere afmonteres 3 meter radiator.

Den anden vaskerende kræver nedtagning af kasse til hængetoilet samt reetablering af denne.

Der er i budget 2021 ikke afsat økonomi til projektet, da man på daværende tidspunkt ikke kendte til de udfordringer, som COVID-19 har medført. Det foreslås, at udgiften på 150.000 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2021.

Ud over indeværende sag er der givet anlægsbevillinger for samlet set 955.000 kr. bestående af en bevilling på 285.000 kr. og 770.000 kr. til etablering af permanente vaskestationer på daginstitutionerne Elvergården, Græshoppen, Skibet, Kæret, Træet og Bybjerget samt Islev- og Rødovre Skole.

De varierende priser skyldes de forskellige forhold på institutionerne.

Følgende forhold har betydning for priserne:

Indvendigt:

 • Føring af brugsvand frem til stedet, hvor installationen skal føres gennem væggen; dette vil på hver installation være forskelligt, nogle steder er vandet tæt på, andre længere væk.
 • Afskærmning af brugsvandsinstallation; installationen skal mange steder afskærmes (hvis den ikke kan føres skjult), så børnene ikke kravler eller sidder fast i dem. Ved skjult installation skal plader nedtages og opsættes igen.
 • Evt. maling af afskærmning.
 • Føring af strøm frem til stedet, hvor installationen skal føres gennem væggen.
 • Etablering af magnetventil med ur, så uønsket vandforbrug undgås.

Udvendigt:

 • Placering af vaskerenden i forhold til kloak; dette vil på hver institution være forskelligt. Nogle steder er kloakken tæt på installationen, andre længere væk.
 • Reetablering af arealet, hvor kloakken føres.

Udgiften vil blive håndteret som COVID-19 relateret.

Udgiften vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Forventet opstart: marts 2021.
Forventet ibrugtagning: april 2021.
Der tages forbehold for ændringer i tidsplanen, hvis det viser sig, at entreprenøren ikke har tid til at starte op i marts måned.

Anlægsregnskab – Tandplejen, udskiftning af udstyr.
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2018 bevilget 3,965 mio. kr. til udskiftning af udstyr i Den Kommunale Tandpleje.

Der er forbrugt i alt 3.957.391 kr., svarende til et mindreforbrug på 7.609 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 7.609 kr. tilgår kassebeholdningen i 2020.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 2. februar 2021, pkt. 13:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 36:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tandplejen modtog i 2018 en anlægsbevilling på 3,965 mio. kr. til udskiftning af udstyr. Dette er nu afsluttet ultimo 2020.

Der er sket udskiftning, istandsættelser og forbedringer i tandplejehuset på Rødovrevej, på skoleklinikkerne og i omsorgstandplejen på plejehjemmene.

På centraItandklinikken på Rødovrevej blev der i 2019 etableret et ekstra klinikrum, således at der nu er 7 klinikker. Depotrummet er optimeret og dentallaboratoriet har fået en gennemgribende renovering. Sterilen er blevet opdateret med nye maskiner til rengøring/sterilisering af udstyr og roterende instrumenter efter de har været i opvaskemaskinen (To autoklaver, opvaskemaskine, et vandbehandlingsanlæg og en DAC. En DAC er en maskine til rengøring/sterilisering af udstyr og roterende instrumenter). Venteværelse, køkken og personalefaciliteter er ligeledes blevet istandsat. I 2020 blev tandreguleringsklinikken istandsat med udskiftning af den ene tandlægestol, nyt klinikinventar/skabe, slibemotorer samt udsugning til alle tre enheder.
Derudover er der indkøbt et nyt 3D røntgenapparat samt et nyt intraoralt røntgenapparat.

Skoleklinikkerne har fået små forbedringer og har nu alle en DAC. Hendriksholm er blevet gennemgribende renoveret med ny tandlægestol, kompressor samt nye døre og rumafskærmninger i glas.

Omsorgsklinikkerne får i start januar 2021 små forbedringer, så der kommer lys, luft og sug på alle klinikkerne, og der er indkøbt en ny transportabel dentalboremaskine.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 7.609 kr. tilgår kassebeholdningen i 2020.

Tidsplan

Ingen.

Optagelse af lån vedrørende regnskab 2020
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Optagelse af lån på tilsammen 34,9 mio. kr. vedrørende Regnskab 2020.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at der optages et 25-årigt fastforrentet annuitetslån vedrørende forsyning på 6,8 mio. kr.,
 2. at der optages et 25-årigt fastforrentet annuitetslån vedrørende energitiltag på 3,08 mio. kr. samt
 3. at der optages et 25-årigt fastforrentet annuitetslån vedrørende det skattefinansierede område på 25 mio. kr.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 37:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I det vedtagne budget for 2020 er det forudsat, at der ud fra det finansielle behov skal optages lån på tilsammen 55,6 mio. kr. fordelt på forsyningsområdet og energibesparende investeringer med tilsammen 30,6 mio. kr., og på det skattefinansierede område på max 25 mio. kr.

Efter regnskabsafslutningen viser opgørelserne:

Vedrørende forsyningsområdet, hvor der er mulighed for automatisk låneadgang, at udgifterne i 2020 tilsammen er 49,6 mio. kr. Heraf besluttede KB den 24. november 2020 (sag nr. 223), at optage et lån på 42,8 mio. kr. til køb af skraldebiler. Det skal bemærkes, at køb af skraldebiler indgik i budget 2019, men på grund af leveringsvanskeligheder mv., blev købet udskudt til 2020. Den resterende lånemulighed i 2020 er således på 6,8 mio. kr.

Vedrørende energitiltag er der også automatisk låneadgang. Her er de samlede udgifter i 2020 på 3,08 mio. kr., hvor der er budgetteret med 3 mio. kr.

Vedrørende det skattefinansierede område er udgifterne tilsammen på 99 mio. kr. Kommunen har fået en lånedispensation på 32 mio. kr. Der er budgetteret med max 25 mio. kr. jf. budgetaftalen.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at der optages ét 25-årigt fastforrentet annuitetslån vedrørende forsyning på 6,8 mio. kr., ét 25-årigt fastforrentet annuitets lån vedrørende energitiltag på 3,08 mio. kr samt ét 25-årigt fastforrentet annuitets lån på 25 mio. kr. på det skattefinansierede område.

I overensstemmelse med kommunens finansielle strategi er der indhentet tilbud fra Danske Bank og KommuneKredit. Efter at have sammenholdt finansieringsinstitutternes svar anbefaler Ressource- og Serviceforvaltningen, at lånene optages i KommuneKredit. Finansieringsinstitutternes svar kan ses på KB-nettet.

Lov- og plangrundlag

Lånene optages jf. den kommunale styrelseslov § 41 (LBK nr. 47 af 15. januar 2019) og bekendtgørelse om kommunernes låntagning mm. (bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013).

Økonomiske konsekvenser

Den langfristede gæld forøges med sammenlagt 34,9 mio. kr. med afvikling over lånenes løbetid i 25 år. Der er i regnskabsåret 2020 afdraget 39 mio. kr. på lån.

Kommunens finansielle strategi foreskriver, at mindst 30 % af kommunens låneportefølje skal være fastforrentet. Kommunens fordeling i 2020 er 77 % fastforrentet og 23 % variabelt. Kommunen efterlever således den finansielle strategi.

Tidsplan

Lånene optages snarest muligt efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen.

Forslag vedrørende nationale test
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Alle partier i Rødovre Kommunalbestyrelse (liste A, C, F, O, Ø) samt UP har stillet forslag til borgmesteren om optagelse af sag på dagsordenen, som er gengivet i sagsfremstillingen.

Indstilling

-

Beslutning

Forslag fra A, C, F, O, Ø og UP godkendt.

Sagsfremstilling

'Det foreslås:

 • At borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune retter henvendelse til Undervisningsministeriet om at få fritaget Rødovre Kommunes skoler fra at deltage i de nationale test i 2021, da eleverne pga. covid-19 krisen ikke har fået den normale undervisning. Der er derfor behov for at bruge alle kræfter i år på undervisning frem for fx afholdelse af nationale test.

Stillet af alle partier i Rødovre Kommunalbestyrelse (liste A, C, F, O, Ø) samt UP.

Begrundelse:

De danske skoleelever har siden marts 2020 haft afbræk i den sædvanlige skolegang. Eleverne har været hjemsendt i sammenlagt flere måneder, hvor de har været henvist til digital undervisning eller til en fysisk skolegang underlagt en stribe restriktioner. På trods af lærernes og pædagogernes store indsats, så kan udbyttet under de betingelser aldrig blive af samme kvalitet som normalt, og det har haft negative konsekvenser for mange elevers læring og trivsel.

Det er uhensigtsmæssigt, hvis skolerne skal gennemføre de nationale test midt i en pandemi-krise, hvor fokus alene burde være på undervisningen og elevernes trivsel.'

Lov- og plangrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Tidsplan

-

Diverse
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste udearealer Søtorp
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.00.