Kommunalbestyrelsen

07-09-2021

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Erik Nielsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Claus Gisselmann Olsen (UP), sag 145 og 146
Steen Skriver Rasmussen (A), sag 145 og 146

Sager 145 - 146

Fold alle ud

1. Behandling af Budgetforslag 2022 - budgetoverslagsår 2023-2025
Sag nr. 145

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomiudvalget godkendte den 16. juni 2021 at fremsende Budgetoplæg 2022 (2023-2025) til 1. behandling i Økonomiudvalget den 25. august 2021. På baggrund af budgetoplægget fremlægges Budgetforslag 2022 hermed til 1. behandling.

Siden udarbejdelsen af budgetoplægget i juni har regeringen og KL indgået en økonomisk aftale om kommunernes økonomi for 2022. Sagen er derfor suppleret med foreløbige beregninger af økonomiaftalens konsekvenser.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Budgetforslag 2022 (2023-2025) fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. august 2021, pkt. 156:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Budgetforslaget 2022 (2023-2025) henvises til 2. behandling i Økonomiudvalget den 29. september og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 5. oktober.

Sagsfremstilling

1. Overordnet beskrivelse af Budgetforslag 2022 (2023-2025)
Budgetforslagspublikationen er lagt på kommunens hjemmeside og på kb-net forud for 1. behandlingen af budgetforslaget.

Økonomiudvalget fastsatte i februar-møderækken de principper, som det foreliggende Budgetforslag er udarbejdet på baggrund af. Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2021 (2022-2024), som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2020. Dette udgangspunkt er ændret med nye skøn for priser og lønninger, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger i kommunens befolkningsprognose, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2021, samt ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler. Driftsudgifterne udarbejdes efter rammeprincipper, hvis sigte er at vise hvad der – alt andet lige – vil være råd til. Der vil fortsat være behov for en konkret vurdering og politisk stillingtagen til den overordnede prioritering.

Hovedtal for budgetforslagets drifts- og anlægsudgift samt kassebevægelsen er vist i Bilag 1. Nettodriftsudgifterne udgør 3.071,5 mio. kr. i 2022, og nettoanlægsudgifterne udgør 199,7 mio. kr. Mere detaljerede tal er vist i hovedoversigten i Bilag 4. Oversigt over anlægsprojekter er vist i Bilag 3. Anlægsprojekter der søges straksbevilget ved budgetvedtagelsen er markeret med tre stjerner: ***.

Puljen til bygningsvedligeholdelse er i lighed med de senere år budgetlagt på driftsudgifterne, og der er indarbejdet et løft af puljen på 9 mio. kr. i 2022, 18 mio. kr. i 2023 og 29 mio. kr. fra og med 2024. Puljen indgår som en del af Økonomiudvalgets bevilling, men anvendes på alle kommunens områder. Vej, Sti- og Parkpuljen under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling er, i lighed med de senere år, ligeledes budgetlagt på driftsudgifterne. Skolehelhedsplanen er i lighed med tidligere år ikke indarbejdet i investeringsoversigten.

Der er i lighed med tidligere år indarbejdet ”væsentlige ændringer” der ændrer på budgetforslagets driftsudgifter, med henblik på at holde et uændret serviceniveau, honorere lovkrav, mv. De indarbejdede væsentlige ændringer fremgår som ”hvide bokse” i bilag 2. Der er ligeledes indarbejdet udvalgte forslag, som kan bidrage til finansiering af de områder, der har brug for tilførsel af flere ressourcer. De indarbejdede forslag til finansiering fremgår som ”grå bokse” i bilag 2. Derudover indgår der i bilag 2 budgetbeskrivelser fra de enkelte områder, der uddyber indhold og baggrund for de enkelte ændringer, der er indarbejdet i budgetforslaget. Budgetbeskrivelserne og de hvide og grå bokse fremgår endvidere af budgetforslagspublikationen.

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger om finansieringen:

  • Udskrivningsprocenten for personskat fastholdes uændret på 25,7 pct. (svarende til udskrivningsprocenten i budget 2021).
  • Udskrivningsprocenten for ejendomsskat (grundskyldspromillen) fastholdes uændret på 30,8 promille.
  • Dækningsafgifter fastholdes uændrede: 15 promille for offentlige ejendommes grundværdi, 8,75 promille for offentlige ejendommes forskelsbeløb, 10 promille for forretningsejendommes forskelsbeløb.
  • Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastsættes, så kirkens mellemværende med kommunen udlignes. Kirkeskatteprocenten er forudsat uændret på 0,72 pct.
  • Der budgetteres med låneoptagelse til alle låneberettigede udgifter. Det vil sige den del af anlægsudgifterne hvortil der er, eller evt. kan søges låneadgang, samt låneadgang til pensionisters indefrysning af ejendomsbeskatning.
  • Budgetforslaget er udarbejdet med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2022, dvs. det statsligt fastlagte grundlag for indtægter fra skatter og udligning. Tidligere år har budgetforslaget været baseret på kommunens egne vurderinger, men da det i år først har været muligt at regne på indtægterne efter sommerferien, tager budgetforslaget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der udmeldes primo juli.

Der er forudsat en samlet låneadgang på 100 mio. kr. i 2022. Heraf udgør låneoptag til forventet indefrysning af grundskyld 25 mio. kr., som staten ventes at overtage fra Rødovre Kommune i 2024. Låneoptag til energibesparende anlæg udgør 53 mio. kr. og låneoptag til anlæg til forsyningsvirksomhed udgør 21 mio. kr. Herudover lånoptages 1 mio.kr. til pensionisters mulighed for indefrysning af ejendomsskat. Det skal bemærkes, at Rødovre Kommunes låneadgang først kan afklares endeligt, når det er afklaret hvorvidt evt. låneansøgninger bliver imødekommet m.m., hvorfor lånebeløbet ventes reguleret i de tekniske ændringsforslag.

2. Særlige bemærkninger til Budgetforslag 2022
Budgetlægningen af 2022 (2023-2025) er, i lighed med den foregående budgetproces, præget af situationen med COVID-19. De økonomiske aspekter af pandemien giver en helt ekstraordinær usikkerhed, som både vedrører udførelsen af kommunens serviceopgaver, og som påvirker borgernes indkomstforhold, og dermed også kommunens skatteindtægter og kommunens udgifter til forsørgelse.

Budgetforslagets forudsætninger baserer sig i lighed med tidligere på kommunens befolkningsprognose fra marts 2021. Der er fortsat tale om en vækst i befolkningen i Rødovre Kommune. Væksten sker dog i et lidt langsommere tempo, i forhold til det der tidligere er forudsat. Det indebærer en nedskrivning af demografimidlerne med 11 mio. kr. på de demografistyrede serviceområder (dagtilbud, skoler, ældre og sundhed). Der er fortsat tale om øgede bevillinger på i alt 25 mio. kr., så serviceniveauet kan fastholdes med den stigende befolkning. Dog ligger der i bilag 5 en forventning om en yderligere demografisk nedjustering på 11,4 mio. kr. som følge af den seneste befolkningsudvikling.

Med sidste års politiske aftale for budget 2021 (2022-2024) besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal arbejdes frem mod langsigtede planer for investeringerne, herunder en helhedsplan for kommunens samlede anlæg. Det fremlagte budgetforslags investeringsplan har et langsigtet perspektiv, og er tilrettelagt med udgangspunkt i meldinger fra Kommunalbestyrelsens drøftelser på Kommunalbestyrelsens seminar i maj 2021.

En usikkerhed i budgetlægningen er de økonomiske konsekvenser af udbygningsplanerne for Rødovre Kommune, dels på indtægtssiden, og dels behovet for investeringer mv. på udgiftssiden. Indarbejdelse af business case for Gartnerbyen indebærer netto-anlægsudgifter på 13 mio. kr. i 2022, på 8 mio. kr. i 2023, på -86 mio. kr. i 2024 (dvs. netto-indtægter) og på 39 mio. kr. i 2025.

Forsyningens gæld til kommunen forventes ved udgangen af 2021 at være i størrelsesordenen 100 mio. kr., og gælden ventes at stige markant i de kommende år, som følge af investeringer på fjernvarmeområdet. Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne følges løbende.

3. Ny viden som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL
Økonomiudvalget behandlede i juni måned Budgetoplægget for 2022 (2023-2025). Regeringen og KL har den 8. juni 2021 indgået en økonomisk aftale for 2022. Budgetoplægget fra juni indeholdt ikke tal for indtægtssiden, fordi kommunerne først har fået adgang til det tekniske grundlag til beregning af indtægterne over sommeren. Derfor er det først i Budgetforslaget at det har været muligt at regne på kommunens indtægtsside, og den deraf følgende kassebevægelse.

Som følge af aftalen er der nye pris- og lønskøn, som nu er indarbejdet i Budgetforslaget. Øvrige konsekvenser af den økonomiske aftale, der fører til ændringer til Budgetforslaget, vil blive fremlagt i de tekniske ændringsforslag.

Økonomiaftalen om kommunernes økonomi for 2022 indebærer færre indtægter end forventet i 2022. Økonomien i forbindelse med budgetoplægget indikerede en kasseopbygning på 27 mio. kr. Efter opdateringen af KLs model med økonomiaftalen, er kasseopbygningen reduceret til 13 mio. kr., jf. Bilag 5. Det svarer til, at niveauet i 2022 er 14 mio. kr. lavere end forudsat i sidste års budget. Økonomiaftalen indebærer ikke, som KL havde ønsket, et løft af socialområdet. Mange kommuner oplever en udgiftsudvikling på socialområdet som presser økonomien. Hertil kommer at KL ønskede at kunne imødekomme et vurderet højere ambitionsniveau fra Christiansborgs side. Det indgår som en del af økonomiaftalen, at det samlede kommunale anlægsniveau i 2022 er 1,7 mia. kr. lavere end udgiftsniveauet for anlæg i 2021.

4. Administrationens tekniske ændringsforslag udsendes den 6. september 2021
I bilag 5 er vist foreløbige skøn for dele af de økonomiske konsekvenser af den økonomiske aftale for 2022, som vil blive fremlagt endeligt i de tekniske ændringsforslag.

De foreløbige skøn i bilag 5 omhandler dels skatter og tilskud og udligning, og dels foreløbigt skøn for større kendte udgifter, som konsekvens af økonomiaftalen. Konkret er det omlægning af særtilskud for henholdsvis flere lærere i folkeskolen og bedre bemanding i hjemmeplejen, som fremover finansieres af det generelle bloktilskud til kommunerne. Derudover er det en omlægning af finansieringen af ressourceforløb.

Beregninger, der belyser forskelle mellem det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, fremlægges i de tekniske ændringsforslag til Budgetforslaget. De foreløbige beregninger viser en begrænset gevinst ved selvbudgettering i 2022, som er forbundet med stor usikkerhed, herunder på grund af Covid-19 pandemien. Derfor er der i Budgetforslaget taget udgangspunkt i statsgarantien.

Med de foreløbige skøn, og under en forudsætning om valg af statsgaranti, forventes aktuelt en kasseopbygning efter de tekniske ændringsforslag på 13 mio. kr. i 2022, på 3 mio. kr. i 2023, på 160 mio. kr. i 2024 og på 89 mio. kr. i 2025. Det skal dog understreges, at der fortsat regnes på de udgiftsmæssige konsekvenser af den indgåede aftale om økonomien for 2022 m.v. En mere præcis beregning af kasseændringen end den der foreligger i bilag 5, vil blive fremlagt med de tekniske ændringsforslag.

Ministeriets svar på kommunens ansøgninger om tilskud og låneadgang forventes udmeldt ultimo august måned, og ventes at kunne indgå i de tekniske ændringsforslag.

Hvorvidt kommunerne samlet set overholder rammerne for servicevæksten, herunder Rødovre Kommunes andel heri, kan beregnes nærmere, når kommunernes samlede indmeldinger omkring forventningerne til budgettet foreligger.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15/01/2019) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. (BEK nr. 2305 af 28/12/2020). En mere detaljeret beskrivelse af budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle Bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2022 (2023-2025).

Tidsplan

Politisk 1. behandling
Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget: 25. august 2021.
Skema til Politiske ændringsforslag udsendes til gruppeformændene: 25. august 2021.
Tekniske ændringsforslag lægges på nettet til Kommunalbestyrelsen: 6. september 2021.

Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgetforslaget: 7. september 2021.
Frist for gruppeformænd til at aflevere Politiske ændringsforslag kl. 12.00: 20. september 2021.

Politisk 2. behandling
Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget: 29. september 2021.
Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget: 5. oktober 2021.
Budgettet lægges på nettet til Kommunalbestyrelsen m.fl.: 10. november 2021.

Bilag

Bilag 1: Tabeller til sagen 2022
Bilag 2: Bilag 2 - Budgetbeskrivelser, hvide og grå bokse
Bilag 3: Bilag 3 - Langsigtet investeringsoversigt
Bilag 4: Bilag 4 - Hovedoversigt 2022
Bilag 5: Bilag 5 - Foreløbig beregning af konsekvenser som følge af Økonomiaftalen

Diverse
Sag nr. 146

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.18.