Idrætspolitik

Idrætspolitikken tager udgangspunkt i de daglige udfordringer, som vi står over for, når vi skal tilgodese borgernes behov og ønsker for et sundt og aktivt fritidsliv.

Idrætspolitik 2022

Fold alle ud

Forord

Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes nye idrætspolitik, der angiver værdier og visioner for fremtidens idrætsliv i Rødovre.

Med den nye idrætspolitik sætter vi ambitionsniveauet højt for idrætslivet i Rødovre. Vores mål er at få endnu flere medlemmer i vores idrætsforeninger og færre – især unge borgere – skal stoppe med at dyrke idræt. Samtidig ønsker vi at nedbringe ventelisterne, så alle, der har lyst til at dyrke idræt, har mulighed for det. I Rødovre tror vi nemlig på, at et aktivt liv er en forudsætning for at have det godt, og at idræt og bevægelse er med til at understøtte borgernes udvikling, læring og dannelse.

Rødovre Kommunes nye idrætspolitik favner bredt og matcher de høje ambitioner om et aktivt, trygt, sundt og grønt lokalsamfund. Politikken indeholder bredde- og eliteidræt, organiserede og selvorganiserede aktiviteter, unge og ældre samt borgere med særlige behov. Politikken har desuden fokus på idræts- og foreningsuvante borgere, hvor målet er at skabe en varig tilknytning til positive idrætsfællesskaber. Rødovre Kommune vil i de kommende år have fokus på at styrke arbejdet på det idrætssociale område, så flere bevægelsesuvante borgere inkluderes i idrætslivet.

Idrætspolitikken knytter samtidig an til Rødovrestrategien, der er en overordnet strategi for bæredygtig udvikling i Rødovre. Med idrætspolitikken ønsker vi at gå forrest i arbejdet med at skabe sunde og holdbare løsninger, der kan bidrage til mere livskvalitet og en bedre hverdag for alle rødovreborgere.

Rødovre Kommune er et godt sted at bo og frem mod 2030 flytter mange nye borgere til byen. De mange nye medborgere stiller krav til en fortsat udbygning af byens idræts- og fritidsfaciliteter, ligesom de eksisterende anlæg løbende skal renoveres og moderniseres. Idrætspolitikken adresserer udfordringerne med at sikre, at borgerne fortsat kan være idrætsaktive og at faciliteterne også i fremtiden matcher brugernes og foreningernes ønsker og behov.

Med ambitionen om, at endnu flere rødovreborgere skal opleve glæden ved fysisk udfoldelse og inkluderende fællesskaber, skal vi finde nye løsninger i samarbejde med foreninger, forvaltninger, paraplyorganisationer samt selvorganiserede og kommercielle idrætsaktører. At arbejde på tværs og række ud til andre aktører på idrætsområdet er centralt for målet om at gøre Rødovre til en aktiv, sund og levende by at bo i.

Af den grund skal idrætspolitikken ikke betragtes isoleret, men skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og forvaltningsområder. Samarbejde på tværs giver mulighed for vidensdeling og udnyttelse af hinandens kompetencer, og derved forbedres de samlede idrætstilbud i kommunen til gavn for borgerne.

Den nye idrætspolitik står på skuldrene af- og afløser kommunens tidligere elite- og breddeidrætspolitik, der indtil nu har udgjort grundlaget for løbende målsætninger og strategiske pejlemærke på idrætsområdet. Idrætslivet har i de seneste år været præget af en positiv udvikling, og med denne politik sætter vi en ny ambitiøs kurs for en fortsat udvikling og styrkelse af idrætsområdet i Rødovre. 

Udviklingen af Rødovre Kommunes idrætspolitik er blevet til gennem en lang række dialogmøder med idrætsforeningerne i Rødovre, interviews med borgere samt en stor idrætskonference i Rødovrehallen. Samtidig har vi løbende fået indspark og tilbagemeldinger fra borgere, politikere, fagpersoner og Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre.

Tak til de mange borgere og foreninger, som har deltaget i processen og bidraget med viden, erfaringer og konkrete forslag. Vi ser frem til det fortsat gode samarbejde om udviklingen af idrætslivet i Rødovre.

God læselyst.
Britt Jensen. Borgmester 
Lene Due. Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Vision for det gode idrætsliv i Rødovre

Visionen for det gode idrætsliv i Rødovre Kommune er:

I Rødovre Kommune skal alle borgere have mulighed for et aktivt, sundt og mangfoldigt idrætsliv gennem hele livet

Visionen afspejler et målrettet ønske om at få flere borgere ind i idræts- og foreningslivet i Rødovre Kommune. Målet er at skabe et dynamisk og levende idrætsliv med fleksible tilbud, både i foreningslivet og det selvorganiserede idrætsliv.

Visionen afspejler samtidig, at idræt er for alle. Store som små, unge som ældre samt borgere med forskellig baggrund. Det er helt afgørende, at ingen ufrivilligt må stå uden for idrætten, hvad enten det er af sociale, fysiske, kulturelle eller økonomiske årsager. Rødovre kommune vil arbejde målrettet for at motivere og nedbryde barrierer således, at alle får mulighed for at deltage i positive idrætsfællesskaber.

Hvordan ser vi forandringen?

Rødovre Kommune vil måles på:

  • Flere medlemmer i foreningsidrætten
  • Flere idrætsaktive

Målet er klart, vi skal have flere borgere ind i idrætslivet i Rødovre. Ambitionen er, at vi som minimum kommer på niveau med kommunerne på Vestegnen.

Vores mål skaber også direkte sammenhæng med og opbakning til DIF og DGI’s nationale vision ”Bevæg Dig For Livet”, der skal gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Her er målet, at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening og 75 % skal være idrætsaktive i år 2025.

Hvordan følger vi med?

Idrætspolitikken skal omsættes til handlinger. Derfor vil Rødovre Kommune hvert år udarbejde en handleplan, der beskriver kommunens indsatser i forhold til at nå strategimålene i politikken.

Med udgangspunkt i Bevæg Dig For Livets årlige idrætsvaneundersøgelse samt opgørelser over foreningernes medlemstal vil Rødovre Kommune hvert år gøre status på indsatserne, samt komme med forslag til nye handlingsindsatser for det kommende år. 

Værdier og principper for arbejdet med idrætten i Rødovre

Til at understøtte visionen i idrætspolitikken tager vi udgangspunkt i 2 værdier og 3 arbejdsprincipper:

Værdier

Idrættens egenværdi

I Rødovre Kommune har vi fokus på idrættens egenværdi, den indre motivation, som gennem en række grundlæggende værdier skaber livskvalitet for den enkelte og for fællesskabet. Drivkraften og motivationen skal være legen, glæden, fordybelsen og læringen og skal først og fremmest dyrkes, fordi det er sjovt. Vi tror på, at den indre motivation er helt afgørende for at blive fastholdt i en aktiv hverdag og dyrke idræt gennem hele livet.

Idrættens merværdi

I Rødovre Kommune glæder vi os over idrættens merværdi. Vi ved, at idræt er sundt for kroppen og for hjernen, og det er et middel til inklusion, integration og kropslig dannelse. Derfor arbejder vi for at skabe bro til kommunens andre indsatsområder, herunder især skole- og dagtilbud samt social- og sundhedsområdet.

Principper

Tilgængelighed

I Rødovre Kommune vil vi arbejde målrettet for at synliggøre de mange idrætstilbud og aktiviteter, der skabes i kommunen, og vi vil fx sikre, at borgere og foreninger kender til kommunens puljer, tilskudsordninger og bookingsystem. Vi vil samtidig sikre en åben dør til kommunen, så alle nemt og hurtigt kan kontakte administrationen.

Gennemsigtighed

Rødovre Kommune vil sikre åbne arbejdsgange og transparente beslutningsprocesser. Ud fra Rødovrestrategiens princip ”Sammen om Rødovre” vægter vi medbestemmelse og indflydelse højt, og vi vil derfor fortsat inddrage vores borgere og foreninger i udviklingen af de kommunale idrætstilbud.

Høj kvalitet. 

Vi ønsker, at det gode idrætsliv i Rødovre præges af høj kvalitet og gode løsninger. Vi vil følge med i udviklingen og prioritere nye tiltag, så vores tilbud fortsat matcher borgernes behov. Dokumenteret viden og metoder skal være grundlaget for nye aktivitetstilbud og udvikling af idrætslivet i Rødovre.

Strategimål

For at realisere visionen arbejder Rødovre Kommune med fem strategimål:

  • Strategimål 1 - Vi vil styrke foreningsidrætten og frivilligheden
  • Strategimål 2 - Vi vil fremme samarbejde og partnerskaber på tværs
  • Strategimål 3 - Vi vil styrke idrætten gennem gode faciliteter og inspirerende byrum
  • Strategimål 4 - Vi vil skabe gode rammer for talent- og eliteidrætten
  • Strategimål 5 - Vi vil skabe et mangfoldigt og inkluderende idrætsliv for alle

De fem strategimål er tæt knyttet sammen og afspejler forskellige indgangsvinkler til det gode idrætsliv i Rødovre. Under hvert strategimål er der beskrevet forskellige delmål og indsatser, som er væsentlige for at nå det overordnede strategimål. Tilsammen udgør de fem strategimål fundamentet for de kommende års arbejde med at gøre den nye idrætspolitik levende.

Strategimål 1

Vi vil styrke foreningsidrætten og frivilligheden

Rødovre Kommune vil styrke foreningsidrætten og frivilligheden ved at:

Skabe bedre vilkår for de frivillige kræfter

Uden frivillige kan foreninger ikke eksistere. Det gælder både bestyrelsesmedlemmer, trænere, arrangører og dem, der bager en kage en gang imellem. De frivillige påtager sig dagligt et ansvar over for andre og skaber derigennem gode rammer for både børn, unge og voksne i foreningsfællesskaberne. Rødovre Kommune vil gøre det attraktivt at være frivillig, blandt andet ved at synliggøre og anerkende de frivilliges indsats. Desuden vil kommunen understøtte og udvikle de frivilliges vilkår gennem både sociale og faglige netværksarrangementer.

Uddanne flere ledere og trænere

Kompetente ledere og trænere er afgørende for et velfungerende foreningsliv med relevante idrætstilbud, gode træningsmiljøer og med styr på organiseringen. Tilsammen udgør trænere og ledere en vigtig del af eksistensgrundlaget for klubånden og glæden ved idrætten. Rødovre Kommune vil bidrage til, at alle børn og unge mødes af veluddannede ledere og trænere i foreningslivet.

Udvikle nye former for aktiviteter i foreningerne

Et mangfoldigt og varieret udbud af aktiviteter er med til fastholde og tiltrække nye medlemmer i foreningsidrætten. Rødovre Kommune vil derfor understøtte udviklingen af aktiviteter, der præger nutidens og fremtidens idrætskulturer og som kan danne grundlag for gode oplevelser og fællesskaber på tværs. Eksempler på dette kan være forældre-barn-hold, ”bedste volley”, e-sport, fitnessaktiviteter, motion i naturen, åbne haltider eller tværgående medlemskaber til foreningerne. Det kan også være filmaftener, fællesspisninger, kunstudstillinger, koncerter, brætspilscaféer eller andre initiativer, som kan bidrage til at få flere ind i foreningernes positive fællesskaber. Vigtigt for igangsættelsen af nye initiativer er, at de skal baseres på lokale behov eller med udgangspunkt i dokumenteret viden på området. 

Støtte op om bedre digitale løsninger

Gode digitale løsninger gør det nemmere at drive forening og skaber en bedre brugeroplevelse for medlemmerne og de frivillige. For foreningerne bliver det nemmere at administrere kontingent- og medlemsoplysninger, booke bane- og haltider samt kommunikere med foreningens trænere, ledere og medlemmer. For medlemmerne bliver det nemmere at melde sig til, betale for medlemskab, registrere sin træning og deltage i foreningens sociale arrangementer og ture. Digitale løsninger kan også styrke foreningernes medlemsdemokrati ved at gøre det nemmere og mere tilgængeligt for medlemmerne at bidrage til foreningens fremtid og udviklingsarbejde. Rødovre Kommune vil støtte foreningerne i at anvende de digitale teknologier, der findes. Først og fremmest vil Rødovre Kommune synliggøre de mange muligheder for, hvordan de digitale teknologier kan bruges af foreningerne i hverdagen.

Strategimål 2

Vi vil fremme samarbejde og partnerskaber på tværs

Rødovre Kommune vil fremme samarbejde og partnerskaber på tværs ved at:

Styrke samarbejdet mellem skoler, dagtilbud og foreningslivet

Et velfungerende samarbejde mellem skoler, dagtilbud og foreningslivet er med til at fremme børns bevægelsesglæde, sundhed og faglige læring, ligesom det kan få flere børn ind i de lokale idrætsforeninger. Rødovre Kommune vil styrke samarbejdet mellem skoler, dagtilbud og foreningslivet, så flere børn allerede fra en tidlig alder udvikler gode bevægelsesvaner og får et positivt forhold til idræt og bevægelse. Vejen dertil skal ske gennem formaliserede partnerskaber, der skal sikre kontinuitet og engagement hos både skoler, dagtilbud, idrætsforeninger og kommunen.

Styrke samarbejdet med idrættens nøgleaktører

Rødovre Kommune vil udvikle idrætslivet gennem tættere samarbejde med idrættens nøgleaktører, herunder i særlig grad DIF, DGI og FIR. Gennem specialiseret viden og kompetencer på idrætsområdet både nationalt og lokalt kan disse paraplyorganisationer være med til at løfte kvaliteten af kommunens eksisterende idrætstilbud, udvikle nye og alsidige bevægelsesaktiviteter, skabe bedre rammer for eliteidrætten, samt styrke arbejdet med at rekruttere flere frivillige til foreningerne. Et stærkere samarbejde med idrættens nøgleaktører vil fremover spille en vigtig rolle i udviklingen af idrætslivet i Rødovre.

Skabe mere dialog og samarbejde på tværs af idrætsforeningerne

Det gode idrætsliv i Rødovre er afhængigt af et gensidigt, positivt samarbejde mellem idrætsforeningerne i samspil med kommunen. Rødovre Kommune vil understøtte og motivere til en fortsat åben og konstruktiv dialog mellem idrætsforeningerne, blandt andet gennem de eksisterende brugerbestyrelser. Desuden skal der afholdes årlige netværks- og informationsmøder, som kan danne grundlag for samarbejde og vidensdeling på tværs af foreningerne.

Synliggøre idrætstilbud, events og arrangementer for borgerne

Klar kommunikation og lettilgængelige informationer om idrætstilbud spiller i dag en stadig større rolle i forhold til at engagere og motivere flere til en aktiv hverdag. Det skal være nemt at finde informationer, melde sig til og betale for medlemskab, og borgerne skal med få klik kunne komme i kontakt med både foreningerne og kommunen. Rødovre Kommune ønsker at følge med den digitale udvikling og derigennem være til stede, hvor borgerne er. Rødovre Kommune vil arbejde målrettet for at gøre hjemmesiden og foreningsportalen mere brugervenlig, og vi vil i højere grad være til stede på de sociale medier til promovering af idrætstilbud, events og sociale arrangementer.

Nogle borgere, især den ældre del af befolkningen, er dog stadig afhængige af informationer om idrætstilbud gennem fysiske og analoge medier såsom aviser, kataloger, plakater og foldere. Disse kommunikationskanaler skal fortsat understøttes, så alle borgere har mulighed for at orientere sig om de kommunale idrætstilbud.

Strategimål 3

Vi vil styrke idrætten gennem gode faciliteter og inspirerende byrum

Rødovre Kommune vil skabe gode faciliteter og inspirerende byrum ved at:

Have fokus på multifunktionalitet, mangfoldighed, bæredygtighed og udviklingstendenser

Rødovre Kommune vil være fremadskuende, når det handler om udvikling af nye idrætsfaciliteter, bevægelsesrum og rekreative udearealer. Særligt nye byudviklingsområder skal indrettes med fokus på flere rekreative områder, så Rødovre også i fremtiden er en social bæredygtig by med gode muligheder for idræt og fællesskab. Et vigtigt princip er, at faciliteterne og byrummene gerne må kunne bruges til mange forskellige idrætsgrene, så der sikres en bred og alsidig brug af faciliteterne. Samtidig skal vi turde at tænke på tværs af områder, så nye målgrupper inviteres indenfor. I arbejdet med udviklingen af faciliteter skal der ligeledes tages hensyn til miljø- og klimamæssige udfordringer, så idrætsområdet fremover bidrager til Rødovrestrategiens mål om at gøre Rødovre til en bæredygtig by at bo i.

Forbedre udnyttelsesgraden af vores idrætsfaciliteter

I Rødovre er der relativt mange borgere og foreninger, der deles om byens idræts-faciliteter. Derfor skal det sikres, at de eksisterende kommunale idrætsfaciliteter udnyttes bedst muligt. Det skal ske ved bl.a. at øge brugervenligheden bag foreningsportalen, ligesom der skal skabes en mere fleksibel administrativ bookingproces, som gør det nemmere for foreningerne selv at afbooke deres facilitetstider. Samtidig skal der udvikles incitamenter for afmelding af uudnyttede tider - enten af økonomisk karakter eller som opfordring - til glæde for dem selv og andre. Rødovre Kommune vil desuden arbejde for en mere fleksibel adgang til de kommunale idræts-faciliteter med mulighed for selv at planlægge træningstider og organiseringsform.

Skabe gode rammer for socialt samvær

Et velfungerende idrætsliv baserer sig ikke alene på relevante idrætstilbud og gode træningsmiljøer, men bunder i lige så høj grad på mulighederne for socialt samvær med vennerne – både før, under og efter idrætsaktiviteterne. Gode rammer for socialt samvær efterspørges af både foreningslivet og de selvorganiserede idrætsudøvere, men er særligt betydningsfuldt for fastholdelsen og tiltrækningen af teenagere og den ældre del af befolkningen. Rødovre Kommune vil sikre trygge, indbydende og tidssvarende samlingssteder, når der fremadrettet skal renoveres og bygges nye idrætsfaciliteter.

Udvide og bygge nyt i en åben proces med høj brugerinddragelse

Efterspørgslen på nye idræts- og bevægelsesfaciliteter er stor blandt kommunens idrætsforeninger og borgere. For at håndtere de mange ønsker og behov er det nødvendigt med en åben, involverende og transparent proces for udvælgelsen af fremtidige anlægsinvesteringer. Rødovre Kommune vil arbejde for en model, hvor alle borgere og foreninger får mulighed for at blive hørt, og hvor Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Rødovre tager aktiv del i den fremtidige prioritering og udvælgelse af anlægsønsker. Vi tror på, at beslutninger bedst træffes på et oplyst grundlag, og derfor skal en beskrivelse og sammenligning af anlægsønskerne ske på baggrund af et relevant og aktuelt datamateriale. Et solidt vidensgrundlag vil lette arbejdet med at prioritere og vægte forskellige anlægsønsker mod hinanden på et område, hvor økonomien sætter grænser for, hvor meget, vi kan. Med ovenstående mål som udgangspunkt vil en konkret model for denne proces blive fremlagt særskilt til politisk beslutning. 

Strategimål 4

Vi vil skabe gode rammer for talent- og eliteidrætten

Rødovre Kommune vil skabe gode rammer for talent- og eliteidrætten ved at:

Styrke samarbejdet mellem klubber, ungdomsuddannelser og skoler

Rødovre Kommune vil styrke talentudviklingen gennem organisatorisk og praktisk samarbejde mellem klubber, ungdomsuddannelser og skoler, og derigennem sikre gode vilkår for talentfulde idrætsudøvere i kommunen. Rødovre Kommune vil under-støtte samarbejdet ved bl.a. at etablere et erfarings- og vidensnetværk på tværs af idrætskoordinatorer, foreningsledere og kommunale medarbejdere i Rødovre.

Styrke samarbejdet med Team Danmark

Rødovre Kommune vil styrke samarbejdet med Team Danmark ved at indgå aftaler, der kan fremme det lokale talent- og elitearbejde i Rødovre. Eksempler på dette kan være målrettede klubudviklingsforløb, implementering af Team Danmarks Aldersrelaterede Træningskoncept, kompetenceudvikling af trænere og ledere samt netværksfacilitering og videndeling på tværs af foreninger, ungdomsuddannelser og kommunen. Et øget samarbejde med Team Danmark vil fremover spille en vigtig rolle i udviklingen af talent- og eliteidrætten i Rødovre Kommune. 

Skabe gode rammer for Valhøj Idrætsprofilskole og Rødovre Gymnasiums elitelinje

Valhøj Skole og Rødovre Gymnasium tilbyder gode rammer for at kombinere eliteidræt og uddannelse. Målet med skolernes idrætslinje er at skabe sammenhæng mellem skole og træning, så eleverne får en god uddannelse samtidig med at de kan udvikle deres idrætslige potentiale. Udviklingen af rammerne for Valhøj skoles og Rødovre Gymnasiums idrætslinjer skal fremover ske gennem en større tværkommunal forankring. Samtidig vil Rødovre Kommune i samarbejde med skolerne øge synligheden af deres tilbud, så flere elever søger ind på idrætslinjerne.

Styrke samarbejdet mellem Team Rødovre og eliteforeningerne

Team Rødovres overordnede mål er at yde økonomisk støtte til eliteidrætten og derigennem skabe gode og stærke talentudviklingsmiljøer i Rødovre. Samtidig er foreningen et netværk, der samler det lokale erhvervsliv. Rødovre Kommune vil fortsat støtte Team Rødovre økonomisk samt understøtte samarbejdet mellem Team Rødovre og eliteforeningerne gennem øget synlighed, vidensdeling og netværk på tværs.  

Skabe gode boligforhold for eliteidrætsudøvere 

Rødovre Kommune vil være fleksibel i forhold til sikring af boliger til eliteidrætsudøvere, således at rammerne for eliteidrætskarrieren kan opfyldes i Rødovre. Konkret skal der gøres brug af de nye ungdomsboliger ved Rødovrehallen, hvilket giver atleterne mulighed for at bo tæt på gode træningsfaciliteter.

Strategimål 5

Vi vil skabe et mangfoldigt og inkluderende idrætsliv for alle

Rødovre Kommune vil skabe et mangfoldigt og inkluderende idrætsliv for alle ved at:

Have særligt fokus på unge kvinder, ældre og udsatte borgere

Der er behov for at udvikle flere motionstilbud, som i særlig grad tilgodeser de unge kvinders behov, da for få unge kvinder er en del af idrætslivet i Rødovre. En måde at opnå dette på kan være at have mindre fokus på præstation og mere fokus på de sundhedsfremmende og sociale aspekter af idrætten. Tilbuddene kommer ikke af sig selv, og derfor skal der iværksættes en længerevarende strategisk tilgang med inddragelse og konkrete indsatser for denne målgruppe.

Ældre i Rødovre skal også have mulighed for at leve et aktivt liv, da det både øger livskvaliteten og giver flere gode leveår. Rødovre Kommune vil sætte fokus på ældres adgang til og muligheder for bevægelse i fællesskaber på målgruppens egne præmisser.

Udsatte borgere skal ligeledes støttes i et aktivt liv. Aktiviteterne bør tage udgangspunkt i de udsattes livsbetingelser og behov, og derfor vil Rødovre Kommune inddrage de udsatte i udviklingen af nye tilbud, der samtidig skal sikre en lokal forankring og ejerskab af aktiviteterne. 

Udvikle håndholdte tilbud for borgere med særlige behov

Borgere med særlige behov og handicap oplever forskellige barrierer for at deltage i idræts- og foreningslivet. Nogle kender ikke til de mange tilbud, der er i kommunen, mens andre er bekymrede for, om tilbuddene passer til deres behov og handicap. Mange borgere er ikke selvtransporterende, ligesom foreningslivet kan mangle kendskab og ressourcer til at løfte opgaven. Borgernes forskellighed kræver, at der udvikles håndholdte tilbud, og at råd og vejledning skræddersys til den enkelte. Rødovre Kommune vil sikre, at foreningerne får bedst mulige rammer til at igangsætte forskelligartede tilgængelige tilbud og aktiviteter til borgere med særlige behov og handicap. Rødovre Kommune vil således bidrage til, at foreningerne tager et socialt medansvar over for de borgere, der har brug for en hjælpende hånd til at blive foreningsaktive. 

Udnytte idrættens kvaliteter på tværs af andre indsatsområder

Med kendskab til idrættens kvaliteter vil Rødovre Kommune arbejde for at bygge bro til kommunens andre indsatsområder, herunder især skole- og dagtilbud, det sociale område samt sundheds- og ældreområdet. Idrætten kan bl.a. bidrage til læring og trivsel i skolerne, skabe inkluderende fællesskaber for psykisk sårbare og borgere uden beskæftigelse samt integrere børn, unge og voksne med minoritetsbaggrund.  I samspil med bl.a. frivilligcentret, sundhedscentret, jobcentret, SSP samt sociale og kulturelle institutioner kan kommunen fremadrettet udnytte idrættens kvaliteter endnu bedre og mere effektivt. For at dette kan lykkes, skal der foregå en gensidig udveksling af viden, kompetencer og erfaringer på tværs af fagområder og afdelinger i kommunen.

Udvikle og understøtte sunde idrætsmiljøer

De rammer, som borgerne bevæger sig i, har stor betydning for deres sundhedsadfærd. I Rødovre Kommune skal idræts- og foreningslivet bidrage til, at borgerne træffer de sunde valg i hverdagen. Det skal sikres, at der serveres sund mad på de kommunale idrætsanlæg, og at arbejdet med røg- og tobaksfrie foreninger styrkes. Den tredje halvleg i foreningerne skal fungere som et lokalt og sundt samlingssted, hvor medlemmerne mødes på tværs af alder, køn og tilhørsforhold.

Idrætspolitik for Rødovre Kommune

Børne- og Kulturforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider