Kultur- og Fritidspolitik

Rødovre Kommunes kultur- og fritidspolitik skal give alle i Rødovre mulighed for at opleve og deltage i et rigt kulturliv gennem hele livet.

Kultur- og Fritidspolitik 2023

Fold alle ud

Forord

Rødovre har fået en ny kultur- og fritidspolitik, der skal styrke kultur- og fritidslivet i Rødovre. Det er en ambitiøs politik, der skal give alle i Rødovre mulighed for at opleve og deltage i et rigt kulturliv gennem hele livet.

Visionen er, at Rødovres kulturliv skal være for alle. Store som små, unge som ældre og borgere med forskellig baggrund. Rødovre skal være en by, som alle føler sig hjemme i og er stolte af.

Med visionen i Rødovres nye kultur- og fritidspolitik følger en ambition om, at endnu flere kulturelle fællesskaber skal opstå. Byen skal kendes for sine unikke kulturelle fyrtårne på kanten af København og Vestegnen, og for sin evne til fleksibelt og åbent at samarbejde og give plads til, at foreninger, ildsjæle og erhvervsliv kan være medskabere af kulturlivet.

Rødovre Kommune har allerede i dag et stærkt kulturliv med gode kultur- og fritidsinstitutioner og rigtig gode tilbud til borgerne. Med den nye politik bygger vi oven på de eksisterende stærke traditioner og institutioner, hvor vi vil fokusere endnu mere på kulturelle og fritidsmæssige oplevelser som det kit, der binder folk sammen.

Kultur er ikke kun ren underholdning. Kultur er både kunsten, historien, litteraturen, musikken, kulturarven og arkitekturen, men også fællesskaberne i forenings- og fritidslivet. Kultur er både traditioner og fornyelse, og den favner både det brede folkelige og det svært tilgængelige. Kultur skaber både udsyn, indblik, fordybelse og eftertanke og hjælper os med at begribe det uforståelige. Kultur skaber også liv og glæde og får mennesker til at have det bedre.

Netop helbredstilstanden, både den mentale og den fysiske, er et væsentligt fokus for politikken, som her knytter an til Rødovre Kommunes sundhedspolitik og idrætspolitik. For med den nye kultur- og fritidspolitik vil vi betragte kultur som en integreret del af ønsket om at skabe bedre velfærd ved bl.a. at fremme sundhed, trivsel og inklusion for borgerne i Rødovre.

Vi vil bl.a. lade os inspirere af Island, som gennem de sidste 20 år har ønsket at forbedre sundhedstilstanden og derfor investeret massivt i børn og unges kultur-, idræts og sportsliv. Og det har skabt målbare resultater, også for social- og sundhedsudgifterne.

Med politikken vil vi også gøre mere for at række ud til de borgere, der ikke rækker ind, og som ikke har tradition for at bruge de etablerede kulturtilbud. Og vi vil arbejde på at skabe bedre og enkle administrative løsninger, der kan åbne op for de borgere, der gerne vil bidrage til kulturlivet, men som støder på barrierer, når de har initiativer.

I Rødovre er der også mange nye tilflyttere med behov og ønsker til kulturlivet, der sammen med aktuelle trends og tendenser også skal afspejles i vores kulturtilbud. Alle disse input skal indfanges gennem løbende inddragelse og samarbejde.

Målet med politikken er at fortsætte en ambitiøs retning for kulturlivet i Rødovre, hvor vi sammen skaber et dynamisk og levende kultur- og fritidsliv med flere kulturelle fællesskaber i spil og med fleksible tilbud i Rødovres kultur- og fritidsinstitutioner, i vores dagtilbud, skoler, i foreningslivet og blandt de selvorganiserede aktiviteter.

Den nye kultur- og fritidspolitik viderefører og afløser kommunes tidligere kultur- og fritidspolitik fra 2012 og børne- og ungekulturpolitikken fra 2014. Politikken knytter også an til Rødovre Kommunes vision for velfærd ’Sammen om Rødovre’, som handler om at skabe stærke fællesskaber og velfærdsfornyelse i tæt samspil med borgerne. Politikken er blevet til gennem løbende dialog med borgere, kultur- og fritidsliv, det lokale erhvervsliv, politikere m.fl., og dialogen og videndelingen fortsætter, når politikken sættes i spil.

Tak til de mange borgere og foreninger, som har deltaget i processen og bidraget med viden, erfaringer og konkrete forslag. Vi ser frem til det fortsat gode samarbejde om udviklingen af kultur- og fritidslivet i Rødovre.

God læselyst.

Borgmester
Britt Jensen

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Lene Due

Vision

I Rødovre skal kulturen være i centrum for dannelse af mennesker og fællesskaber og bidrage til byens udvikling og udfordringer.

Med denne kultur- og fritidspolitik ønsker vi, at døren ind til kultur skal stå åben, så vi sammen kan bidrage til et bedre liv for den enkelte, for fællesskabet og for Rødovre.

Kultur er for alle. Store som små, unge som ældre samt borgere med forskellig baggrund. Det er helt afgørende, at ingen ufrivilligt må stå uden for kultur- og fritidslivet, hvad enten det er af sociale, fysiske, psykiske, kulturelle eller økonomiske årsager.

Vi er en kommune, der er rig på mennesker, kreativitet, diversitet og skabertrang. Det danner grobund for et alsidigt og sprudlende kulturliv.

Rødovre kommune vil arbejde målrettet for at motivere til kulturelle aktiviteter og nedbryde barrierer således, at alle får mulighed for at deltage og bidrage i positive kulturelle fællesskaber.

Hvordan ser vi forandringen?

Sammen får vi skabt et levende og dynamisk kultur- og fritidsliv i Rødovre med kulturelle aktiviteter og fællesskaber for alle. Målet er, at:

 • Alle borgere skal kunne opleve og deltage i et rigt kultur- og fritidsliv.
 • Rødovres kulturliv skal vokse og flere kulturelle fællesskaber skal opstå i hele byen.

Hvordan følger vi med?

Kultur- og fritidspolitikken sættes i spil gennem årlige handleplaner, der udmøntes i konkrete indsatser for Rødovre Kommune. Indsatserne bliver til gennem løbende dialog og samarbejde med borgere, ildsjæle, erhvervsliv, kulturliv, social- og sundhedsaktører samt øvrige relevante medspillere. Rødovre Kommune vil hvert år gøre status på indsatserne, som atter følges op af nye handleplaner.

Kulturlivets værdier

Kultur- og fritidspolitikken giver ikke bud på konkrete kulturelle aktiviteter, men er retningsgivende i forhold til aktiviteternes værdi og udbytte for den enkelte, for fællesskaber og for byen generelt.

Til at understøtte visionerne i kultur- og fritidspolitikken arbejder vi med to overordnede værdier og tre arbejdsprincipper:

Kulturs egenværdi

I Rødovre Kommune har vi fokus på de grundlæggende værdier, som oplevelser med kultur skaber for den enkelte og for fællesskabet. Selve oplevelsen, leg, glæde, ro, fordybelse, refleksion, fantasi, kreativitet, læring, fællesskaber og venskaber. Ting der opstår, når vi beskæftiger os med kultur og har en stor værdi i sig selv.

Kulturs merværdi

I Rødovre Kommune glæder vi os også over den merværdi, som oplevelser med kultur medfører. Vi ved, at aktiv beskæftigelse med kultur er sundt for personlig udvikling på mange parametre. Det er bl.a. et middel til inklusion, integration og identitetsdannelse, og det kan hjælpe til øget selvværd og selvforståelse og mental sundhed. Derfor arbejder vi for at skabe bro til kommunens andre indsatsområder, herunder især skole-, klub- og dagtilbud samt social- og sundhedsområdet.

Arbejdsprincipper

1. Modig og inddragende

Rødovre Kommune ønsker at gå foran og arbejde modigt og inddragende med risiko for, at nogle initiativer viser sig at være mindre gode eller skal gentænkes. Nytænkning og kreativitet kræver mod og eksperimenter, og vi skal både turde tage nogle chancer og samtidig stille krav til hinanden.

Vores udgangspunkt er, at vi ”siger ja” til nye idéer og aktiviteter – hvis ikke der er tungtvejende argumenter imod.

Vi ønsker at skabe kulturen i fællesskab. Sammen skaber vi kultur, identitet, kunst og fællesskaber.

Rødovre Kommune ønsker, at kulturlivet udvikler sig i takt med de mennesker, der bor i byen, de trends og ønsker, der findes, og de ildsjæle der er i byen. Ud fra Rødovre Kommunes velfærdsvision ’Sammen om Rødovre’ vægter vi medbestemmelse, demokrati og indflydelse højt, og vi vil derfor inddrage borgere, foreninger, aftenskoler, institutioner, erhvervsliv og andre relevante aktører i udviklingen af byens kultur- og fritidsliv.

Det betyder også, at kulturen skal indtænkes i andre fremtidige politikker og udviklingsprojekter i byen. At kulturen og mennesker indtænkes i nye boligområder, byplanlægning, sociale udviklingsprojekter m.m. At der åbnes for samspil med kulturlivet, når der skal findes løsninger på store udfordringer som klimakrise m.m. – måske opstår der så helt nye og kreative løsninger.

2. Høj kvalitet og professionalisme

Kulturlivet i Rødovre er præget af høj kvalitet og professionalisme. Det skal vi værne om ved fx at værne om kulturens egenværdi og integritet og den frihed, der kræves både til det fælles og til det personlige og fordybende.

Samtidig ønsker vi at følge med udviklingen og prioritere nye tiltag, så vores tilbud fortsat matcher borgernes behov. Dokumenteret viden, byens professionelle kulturinstitutioner og samarbejder på tværs i byen skal være grundlaget for en fortsat udvikling af et kultur- og fritidsliv af høj kvalitet i Rødovre.

3. Synlig og tilgængelig

I Rødovre Kommune vil vi arbejde målrettet for at synliggøre de mange kultur- og fritidstilbud, der skabes i kommunen, og vi vil arbejde for, at borgere, foreninger og erhvervsliv kender til kommunens puljer og udviklingsmuligheder. Vi vil samtidig sikre en åben dør til kommunen, så alle nemt og hurtigt kan kontakte administrationen og få hjælp til at deltage i eller udvikle byens kultur- og fritidsliv.

Temaer og strategimål

Kultur- og fritidspolitikken indeholder seks temaer, som har udkrystalliseret sig via input fra interessenter.

Temaerne har hver deres strategimål, er indbyrdes forbundne og udgør forskellige indgange til at forstå, hvordan kultur- og fritidslivet skal styrkes for alle i hele Rødovre. Tilsammen udgør temaer og strategimål Rødovre Kommunes bud på, hvordan visionen realiseres.

 • Tema 1: Rødovres kulturelle fyrtårne
 • Tema 2: Kultur skal opleves og skabes
 • Tema 3: Kultur i byrummet
 • Tema 4: Børne- og ungekultur
 • Tema 5: Kultur giver sundere liv
 • Tema 6: Kultur for og med alle

Tema 1: Rødovres kulturelle fyrtårne

Rødovre Kommune vil arbejde for, at:

Kultur- og fritidsinstitutioner sikrer høj kvalitet

Rødovres kultur- og fritidsinstitutioner spiller en vigtig rolle i at sikre borgerne gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet. Udgangspunktet skal være oplevelsen med professionelle kunstnere og højtuddannet fagpersonale, der sikrer kvaliteten og aktualiteten af tilbuddene.

Vi skal sammen gøre noget ud af det, der er enestående i Rødovre.

Vi har Rødovre biblioteker og Lokalhistorisk Samling/Rødovre Arkiv, Heerup Museum, Oplevelsescenter Vestvolden, Kulturhuset Viften og Musikskolen, der med faglig indsigt, oplevelser, historie, kulturarv og musik af høj kvalitet favner kulturelt bredt og giver Rødovres borgere mulighed for at opleve og deltage i et rigt kulturliv gennem hele livet. Gennem et bredt samarbejde med dagtilbud, skoler, SFO’er, klubber, ungdomsuddannelser, aftenskoler, foreninger, plejehjem m.v. sikres kvaliteten i de kulturelle tilbud og fællesskaber til alle aldersgrupper.

Kultur- og fritidsinstitutioner skal være igangsættere og brobyggere

Kultur- og fritidsinstitutionerne har masser af erfaring, viden og netværk til at skabe muligheder, udvikle nye aktiviteter forskellige steder i byen, både på institutionerne, i uderum og på tværs af og i tæt samarbejde med lokale ildsjæle, frivillige kræfter og erhvervsliv m.fl.

Det er derfor afgørende, at byens kultur- og fritidsinstitutionerne fungerer som igangsættere og brobyggere af aktiviteter for og med alle borgere i hele byen.

Rødovres fyrtårne skal kendes af alle

Rødovres kultur- og fritidsinstitutioner knytter an til fem kulturelle fyrtårne i Rødovre, der både rummer historie og kulturarv, som er interessant, og som er helt særlige for Rødovre.

Rødovres kulturelle fyrtårne skal være for alle. Vi vil arbejde målrettet for, at borgere i Rødovre kan få kulturoplevelser, der skaber indsigt, livsglæde og identitet og med Rødovres kulturelle fyrtårne som fællesnævner binder byen sammen som lokalsamfund. Vi vil derfor øge interessen og udbrede kendskabet til fyrtårnene og sikre en bedre samlet synliggørelse af byens øvrige kultur- og fritidstilbud. Vi vil også skabe nye digitale muligheder, der kan få flere borgere i spil – bl.a. borgere, der gerne vil inkluderes i andre end de mere etablerede tilbud og fællesskaber.

Rødovres fem unikke kulturelle fyrtårne er:

1. Vestvolden

Vestvolden er både Danmarks største fredede fortidsminde, et enestående historisk monument og et værdifuldt grønt åndehul på Vestegnen. På Volden og i Ejbybunkeren fortæller Oplevelsescenteret både historien om København Befæstning og Den Kolde Krig.

2. Henry Heerup

Billedkunstneren Henry Heerup har en unik plads i dansk kunsthistorie. Han lavede rigtig meget af sin kunst fra sin have på Kamstrupvej. I 2000 åbnede Heerup Museum, der rummer en markant samling af Heerups værker, og som hvert år præsenterer nye udstillinger af såvel Heerups kunst som andre internationalt kendte kunstnere.

3. Arne Jacobsen

Den verdensberømte arkitekt og designer Arne Jacobsen har sat et stort præg på Rødovre Kommune. Han har bl.a. tegnet Rødovre Rådhus, Rødovre Bibliotek, Rækkehusene i Islev Vænge og Nyager Skole, og han var med til at planlægge kollektivbebyggelsen Carlsro.

4. Musikken i Rødovre – Viften og Musikskolen.

I 2021 åbnede musikskolens nye lokaler, der er sammenbygget med Kulturhuset Viften. Huset rummer, som ét af de ganske få uden for København, både en stor koncertsal til rytmisk musik og en koncertsal til klassisk musik, der kan fungere samtidig. Det er en markant satsning på musik i alle genrer og for alle aldre, der er med til at placere Rødovre på det musikalske landkort.

5. Foreningslivet

Rødovre Kommune har et rigt foreningsliv, som både består af kulturelle, sociale og folkeoplysende foreninger. Foreningslivet bidrager til at skabe sammenhold og sammenhængskraft gennem stærke interessefællesskaber i hele Rødovre.

Tema 2: Kultur skal opleves og skabes

Rødovre Kommune vil arbejde for, at alle får mulighed for at opleve og skabe kultur ved at:

Alle skal opleve og udøve kultur

Oplevelse og aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet kan bidrage til øget livsglæde og fællesskab i

byen. Det kan skabe nye relationer, aktiviteter, sammenhængskraft og give øget interesse og liv til byens kultur- og fritidsliv.

Kultur skal ikke være ”finere” end fodbold, men det skal være lige så nødvendigt.

Vi ønsker, at endnu flere i Rødovre oplever den magi, der både opstår ved at opleve og skabe kultur. At endnu flere oplever historien, begynder at danse, spille, synge, male, læse, skrive eller lave teater. Den vifte af følelser, der gennemleves i mødet med kultur, ses som vigtig og udviklende.

Derfor vil vi arbejde for en bred vifte af kultur- og fritidstilbud, der både giver plads til at kigge kort forbi, til fordybelse og overraskelse, til sjov og glæde, ro og refleksion.

Professionelle kunstnere og højtuddannede fagpersoner

Kunst og kulturelle aktiviteter skal i høj grad ske i mødet med professionelle kunstnere og højtuddannet fagpersonale. De sikrer kvalitet og aktualitet i vores kultur- og fritidstilbud. De skaber oplevelser og samtaler, inspirerer både børn og voksne og mennesker med forskellige baggrunde og giver os noget at være fælles om. Professionel kunst og kultur gør verden og hverdagen større ved både at kunne fornøje og skabe eftertanke, provokere, udfordre, undersøge, skabe glæde og give uventede oplevelser.

Derfor vil vi prioritere mødet med kulturinstitutionerne, professionelle kunstnere og med højtuddannet fagpersonale.

Velegnede rum og let tilgængelighed

Rødovre Kommune vil skabe velegnede faciliteter og inspirerende rum til kultur og fritid både ude og inde.

Mødet med kultur kræver som alle andre fagområder velegnede rum.
Efterspørgslen på værksteder, scener, øvelokaler m.m. er stor, og der er mange specialiserede krav til lokalerne som fx lyddæmpning, plads til maling, akustik, gulvplads, loftshøjde m.m.

Vi vil arbejde for, at kommunens eksisterende lokaler udnyttes fleksibelt og bedst muligt, så lokalerne kan benyttes af flere.

Af og til er der områder i byen, hvor der er tomme huse eller lokaler. Ofte findes der gode idéer blandt borgere, foreninger, interessegrupper m.m. til, hvordan disse huse midlertidigt kan bruges, fx til øvelokaler, kunstproduktion eller lignende. Vi vil arbejde for en smidighed i administrationen, hvor sådanne forsøg kan prøves af.

Tema 3: Kultur i byrummet

Rødovre Kommune vil sikre mere kultur i byrummet gennem:

Festivaler og events

Rødovre har årligt mange tilbagevendende og traditionsrige events som fx Rødovredagen, jazz-festival, julemarked, Sankt Hans, Halloween-løb, Krigshistorisk Festival, Store Cykeldag m.fl. Det er gode kulturelle oplevelser, der bl.a. er omdrejningspunktet for samvær, motion, debat og dialog mellem mennesker.

Der skal skabes et ambitiøst fokus på kunst, kultur og kreativitet som omdrejningspunkt for mødet mellem mennesker.

Vi vil forsat prioritere oplevelser i byrummet i form af festivaler, events og aktiviteter udviklet i samarbejder på tværs af byens kultur- og fritidsinstitutioner, øvrige institutioner, foreningsliv, erhvervsliv m.fl.

Ny kunst

I Rødovre afsætter vi hvert år 1,45 mio. kr. til at skabe varig kunst i byrummet. Når der etableres ny kunst i Rødovre, sker det i en fin balance mellem involvering af borgere og vejledning af professionelle kunstnere med et bredt netværk og stor viden på området. For vi ønsker kunst af høj og varig kvalitet, som bedst muligt spiller sammen med byen og dens borgere.

Vi vil fortsat prioritere etablering af ny kunst i byens rum, så alle kan få en oplevelse i deres nærområde, der kan forskønne, overraske eller sætte gang i samtalerne. Kunsten kan både virke fremmed og relevant, smuk eller forstyrrende og derved skabe refleksioner og debatter, der bidrager til at skabe et levende og demokratisk samfund.

Aktiviteter i alle byområder

Vi ønsker en levende by, der kan tages i brug af mange på forskellige måder. Derfor vil vi skabe flere kulturaktiviteter i hele kommunen på pladser, torve, i boligkvarterer, naturen m.v. og gerne i tæt samarbejde med lokale initiativer. Kultur i byrummet kan også handle om at sætte fokus på de historiske bygninger og områder, ikke bare som invitation til at blive set og benyttet, men også som en del af den historie, vi deler og gerne vil fastholde, formidle og udvikle.

Kultur- og fritidsinstitutionerne kan med viden og erfaring bidrage til at gribe initiativer fra borgerne, når de opstår.

Der skal arbejdes aktivt for både permanente løsninger og midlertidige idéer og aktiviteter. Ønsker og idéer forandrer sig, og vi ønsker løbende at støtte lokale kræfter, der har gode idéer til aktiviteter på byens pladser, torve m.m.

Tema 4: Børne- og ungekultur

Rødovre Kommune vil styrke børne- og ungekulturen i Rødovre gennem:

Møder med professionel kultur

Kultur spiller en vigtig rolle for børns tidlige dannelse, for engagementet, fantasien, medbestemmelsen, samværet med andre og for det videre liv. Derfor er det også afgørende, at alle børn og unge møder den professionelle udøvende kultur i hverdagen gennem byens dagtilbud og folkeskoler.

Møder med kultur er med til at åbne børns og unges verdenssyn.

For at sikre, at kulturtilbud i dagtilbud og skole har størst mulig indvirkning på børnene, har vi fokus på, at børnene også selv får lov til at skabe kultur i involverende processer. Det betyder, at børn og unge arbejder med æstetiske læreprocesser ved også at udøve kultur, så koncerter, forestillinger og udstillinger ikke kommer til at stå alene.
Rødovre Kommune sikrer løbende udvikling og forankring af kulturtilbuddene i dagtilbud gennem ”Småbørnskulturpakken” og gennem ”Åben Skole-programmet” til alle skolebørn.

Børn og unge skal gennem hele deres barndom og ungdom kunne opleve og skabe kultur i samarbejde med Rødovres kulturinstitutioner. De skal involveres på demokratisk vis som aktive medskabere af byens kulturliv og dermed opleve, at de er vigtige og ligeværdige borgere i byen og i kulturlivet.

God kultur, der skaber sunde vaner

Gode kulturoplevelser og skabelsesprocesser kan også give anledning til fordybelse, udsyn, ro, glæde og sammenhold. Når vi fx synger sammen, maler, danser, skriver, oplever teater eller historie, øges vores følelse af livsglæde og velvære. I en tidsalder, hvor nye teknologier, hastighed og effektivitet sætter nye standarder for vores livsførelse og også bidrager til, at flere børn og unge mistrives, er det derfor oplagt at drage nytte af kunsten og kulturens merværdi til at øge børn og unges trivsel, og til at skabe sunde vaner gennem et aktivt fritidsliv.

I Rødovre har vi allerede gode erfaringer med kunstforløb for psykisk sårbare og musik- og bibliotekstilbud, der skaber meningsfulde interessefællesskaber og nye perspektiver for børn og unge. Disse erfaringer og aktiviteter vil vi bygge videre på, så vi når endnu flere børn og unge.

Muligheder for indflydelse

I Rødovre arbejder vi også på at fastholde de gode kulturoplevelser, som børn og unge får gennem deres institutions- og skoleliv ved at have fokus på aktiviteter og projekter for unge i alderen efter folkeskolen. Dette sker bl.a. igennem kulturtilbud fra Rødovres kultur- og fritidsinstitutioner, med blik for at fange, imødekomme og støtte den selvorganiserede ungekultur.

Vi støtter unges muligheder for at udøve og have indflydelse på kunst og kultur i byen og i deres nærmiljø. Vi vil derfor arbejde for en let tilgængelig administration, hvor unge let kan komme til orde, hvor deres idéer kan prøves af og bakkes op, og hvor der er kort vej fra idéer til handling. Dette vil vi bl.a. gøre ved at skabe særlig synlighed omkring muligheder og tilbud til unge.

Tema 5: Kultur giver sundere liv

Rødovre Kommune vil anvende kulturen som sundhedsfremme ved at:

Se kultur som vigtig for velfærd

For at have det godt skal vi både være fysisk og mentalt sunde. Kulturelle aktiviteter har en stor succesrate i forhold til at få mennesker ind i nye fællesskaber, øge livsglæde, selvværd og tro på livet. Vi ved, at aktiv deltagelse i kulturelle aktiviteter hele livet medvirker til: 

 • Sund livsbane med velvære og trivsel
 • Selvværd
 • Forebygger kriminalitet, rygestart og alkohol
 • Lyst til at deltage i fællesskaber
 • Integration og inklusion

Vi skal være bedre til at række ud til de borgere, som ikke rækker ind.

Vi ønsker at se kultur som en integreret del af ønsket om at arbejde for bedre velfærd, sundhedsfremme, trivsel og inklusion.
Der er mange, som ikke har tradition for at bruge de etablerede kulturtilbud. I Rødovre prioriterer vi derfor samarbejde på tværs af fagligheder, der udvikler kulturelle aktiviteter til de grupper af mennesker, der har brug for en særlig indsats. Vi bygger ovenpå store og effektfulde indsatser som:

Kulturvitaminer, der er et samarbejde mellem kultur- og fritidsinstitutionerne, Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Jobcenteret med længere forløb med kunst, musik, historie, litteratur, teater og fysisk træning, der benyttes som redskab til at skabe øget livsglæde og motivation hos mennesker uden for arbejdsmarkedet. MusikUnik, der er orkesterundervisning på folkeskoler til børn, der har brug for meningsfulde, forpligtende fællesskaber. Læsehunde, der skaber tryghed under læsning og kunstforløb med psykisk sårbare.

Vores samfund har i dag et markant fokus på, at vi skal være effektive og dygtiggøre os intellektuelt og fagligt. Der er brug for steder, hvor vi også tænker på vores mentale sundhed, og hvor der er rum til det enkelte menneske.

I arbejdet med kultur skabes der rum til ro, fordybelse, eftertænksomhed, engagement og flow. Man kan bruge sig selv på en anden måde, der er ”velværsgivende”.

I det kreative og kunstneriske arbejde får vi nye erkendelser om os selv og vores omverden.

Sikre let tilgængelige rum og plads til ro og fordybelse

For at motivere nye kulturbrugere gennem sundhedsfremmende aktiviteter skal vi – inde som ude – prioritere værksteder, øvelokaler og andre rum, som er indrettede til kreativ udfoldelse og aktiv involvering og intime rum, hvor der er plads til alles tanker, idéer, sanser, indtryk og udtryk.
Vi vil prioritere at finde rum, hvor denne ro og intimitet kan skabes, både inde og ude.

For mennesker, der ikke har tradition for at bruge kulturtilbuddene, er synlighed og let tilgængelighed vigtig. Vi vil derfor arbejde for at skabe rum, som man umiddelbart kan komme forbi og træde ind i.

Tema 6: Kultur for og med alle

Rødovre Kommune vil skabe mere kultur ved at: 

Inkludere alle i hele byen

Rødovre er rig på mennesker, kreativitet, diversitet og skabertrang. Den mangfoldighed danner grobund for et alsidigt og sprudlende kulturliv. Men vi er også en kommune, hvor mange mennesker har brug for hjælp til at indgå i nye fællesskaber.

Kultur skabes blandt mennesker i samarbejde og med respekt og interesse for forskellighed.

Ingen skal ufrivilligt stå uden for kultur- og fritidslivet. Rødovre skal være en by, som alle føler sig hjemme i og er stolte af. Derfor vil vi arbejde for, at alle borgere i Rødovre inkluderes i kulturelle aktiviteter og fællesskaber, uanset alder, interesser og baggrund.

Inddrage byens borgere

I Rødovre vægter vi medbestemmelse og inddragelse højt som en vej til bedre velfærdsløsninger. Og på samme måde skal vi skabe et aktuelt og relevant kulturliv, der afspejler byens borgere samt de aktuelle trends og ønsker til byens kulturliv gennem løbende inddragelse.

Målet er at skabe et dynamisk og levende kultur- og fritidsliv med flere kulturelle fællesskaber i spil og med fleksible tilbud, både i kultur- og fritidsinstitutioner, dagtilbud, skoler, i foreningslivet og blandt de selvorganiserede aktiviteter.

Skabe kulturen sammen på tværs

Kultur skabes blandt mennesker i samarbejde og med respekt og interesse for forskellighed. Rødovre Kommunes kultur- og fritidstilbud skabes i høj grad af kultur- og fritidsinstitutionerne og byens ildsjæle. Hvis byens kulturliv skal vokse, skal flere være med.

Vi skaber kulturen sammen på tværs af kultur- og fritidsinstitutioner, erhvervsliv, foreningsliv, ildsjæle, kirker og øvrige institutioner.

Rødovre er en by med mange entreprenante mennesker og virksomheder. Mange ser gerne mere kultur og flere aktiviteter i byen. Forskellige fagligheder skal i spil, hvis kultur- og fritidslivet skal være i konstant udvikling og nå så mange mennesker som muligt. Vi har forskellige ressourcer og kompetencer, og derfor vil vi arbejde for, af flere frivillige kræfter, ildsjæle og erhvervsliv skal bidrage og være medskabere af både små og store kulturaktiviteter.

Bedre administrative og digitale løsninger

Vi skal også sørge for, at det bliver enkelt at sætte aktiviteter i gang, der er til glæde for borgerne i byen. Det vil vi gøre gennem bedre og mere fleksible administrative og digitale løsninger, der gør det lettere at tage initiativ til nye kulturaktiviteter.

Vi vil arbejde for, at det bliver åbent og tydeligt, hvordan man søger om at igangsætte nye aktiviteter, og vi vil arbejde for at formidle kontakt mellem relevante parter, så idéer kan blive til handling.

Rødovre Kommune støtter ikke kommercielle tiltag, men bakker gerne op om arrangementer og aktiviteter, der kan komme borgerne til gode både ved små og store begivenheder.

Kultur- og Fritidspolitik

Børne- og Kulturforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider