Sundhedspolitik

I Rødovre Kommune har vi en klar ambition om at være på forkant med udviklingen – og sundhedsområdet er ingen undtagelse! Udviklingen går stærkt, og vi skal følge med - uden at vi sætter vores mange velfungerende indsatser over styr.

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik 2021

Fold alle ud

Forord

I Rødovre Kommune har vi en klar ambition om at være på forkant med udviklingen – og sundhedsområdet er ingen undtagelse! Udviklingen går stærkt, og vi skal følge med - uden at vi sætter vores mange velfungerende indsatser over styr.

Vi prioriterer sundhedsområdet, og vi vil sætte ind dér, hvor behovet er størst. Politikken fokuserer derfor på tidlige indsatser og forebyggelse, at fremme lighed i sundhed, at have fokus på positive partnerskaber og stærke lokalsamfund - og især at skabe rammer, der gør de sunde valg til de letteste valg.

Vi ønsker at styrke både den fysiske, mentale og sociale sundhed for alle borgere i Rødovre. For os handler sundhed ikke kun om gulerødder og gåture, men i lige så høj grad om gode relationer og trivsel. 

Vi vil fremme lighed i sundhed

Vi har arbejdet for at rette op på uligheden, og det arbejde fortsætter vi. Derfor er visionen at fremme lighed i sundhed, så flere får mulighed for at leve et godt og sundt liv. Vi ved, at uddannelse er af afgørende betydning for sundhed og helbred. Vi kan heldigvis gøre rigtigt meget, for vi spiller som kommune en hovedrolle i forhold til at skabe sunde rammer. 

Vi vil sætte tidligt ind 

Den bedste investering er at sætte tidligt ind. Det betyder blandt andet, at vi skal investere i vores børn. Vores sundhedsvaner grundlægges tidligt, og vi skal fortsat styrke indsatsen allerede fra fødslen med målrettede indsatser i eksempelvis sundhedsplejen, børnetandplejen, daginstitutioner og i skolerne. Men tidlig indsats retter sig ikke kun mod børn og unge. Tidlig indsats er også at forebygge kronisk sygdom ved at sætte ind med den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt uanset alder.

Vi vil gøre en forskel sammen 

Vi er et lokalsamfund med en stærk social sammenhængskraft kendetegnet ved solide fællesskaber, stærk tilhørsfornemmelse og godt naboskab. Vi står klar, når nogen har brug for hjælp. Fællesskab har altid været en bærende kraft i Rødovre og en del af vores DNA. Fællesskaber er vigtige for vores mentale, fysiske og sociale sundhed. Derfor skal vi tage et fælles ansvar for, at de mennesker, der ønsker at deltage i fællesskaberne, bliver fulgt på vej og taget godt i mod. Det er en opgave, vi som kommune ikke kan løfte alene. Heldigvis står vi skulder ved skulder med blandt andre idrætsforeningerne, der tager et vigtigt medansvar.

Vi inviterer alle, der deler vores vision på sundhedsområdet, til en dialog om, hvordan vi sammen kan løse udfordringerne. Ved at slå kræfterne sammen står vi stærkere, og vi øger træfsikkerheden i forhold til at udvikle de bedste løsninger til Rødovres borgere. Sammen kan vi gøre en forskel for sundheden og trivslen!  

Hele Rødovres sundhedspolitik

Det er jeres, det er vores, det er hele Rødovres sundhedspolitik.

Sundhedspolitikken vedrører alle borgere i Rødovre. Derfor har der også været en bred inddragelse af borgere, politikere, medarbejdere, foreninger og råd/panel i udviklingen af politikken. For i Rødovre tror vi fuldt og fast på inddragelse. Derfor er det en fast ingrediens i alle vores udviklingsprocesser, at dem, det hele handler om, er medskabere.  

Takket være alle de værdifulde bidrag og perspektiver på, hvad det gode og sunde liv er, står vi nu med en visionær sundhedspolitik, der peger langt ind i fremtiden. 

Borgmester 
Britt Jensen

Formand for Social- og Sundhedsudvalget
Annie Arnoldsen Petersen

Indledning

Rødovre Kommunes sundhedspolitik omfatter den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelsesindsats, som foregår på alle kommunens områder. 

Sundhedspolitikken skal styrke både den fysiske, den mentale og den sociale sundhed for alle borgere i Rødovre. Vi anskuer sundhed som et positiv begreb, der omfatter både de sociale og personlige ressourcer såvel som de fysiske evner i hverdagen.

Med politikken vil vi medvirke til at realisere FN’s Verdensmål, som er en del af den samlede Rødovrestrategi 2020 ”Sammen om en bæredygtig udvikling”. Verdensmålene handler om hele verdenen og dermed også om den enkelte kommune og den enkelte borger. I Rødovrestrategien sættes verdensmålenes vision i centrum med en ambition om en verden, der muliggør et værdigt liv for alle. Verdensmål tre om ”Sundhed og trivsel” handler om, at vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. 

Verdensmålene danner et fælles sprog og bidrager til at løfte folkesundheden til et bredere fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedspolitikken rækker ind i alle områder i kommunen, og der er en sammenhæng mellem alle politikområder på beskæftigelsesområdet, teknik- og miljøområdet, børne- og ungeområdet samt social- og sundhedsområdet.

Sundhedspolitikken beskriver først den overordnede vision for sundhedsindsatsen. Herefter beskrives det fundament i forhold til lighed i sundhed, tidlig indsats samt deltagelse og partnerskaber, som vi står på i arbejdet med at realisere visionen. Efterfølgende præsenteres fem strategimål for den tværgående sundhedsindsats i Rødovre i 2021 til 2025:

Strategimål 1 Rødovre i bevægelse 
Strategimål 2 Den første røgfrie generation
Strategimål 3 Trivsel i top
Strategimål 4 Fra overvægt til ligevægt
Strategimål 5 Sundhed i skolen.

De fem strategimål er blandt andet udvalgt på baggrund af Rødovreborgeres sundhedsprofil, og de har sammen med et fokus på lighed i sundhed og tidlig indsats været styrende for udviklingen af sundhedspolitikken. Hvert strategimål beskriver Rødovre Kommunes målsætninger for området og sætter kursen for det efterfølgende arbejde. 

Der arbejdes allerede med mange sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag i og på tværs af kommune, region, almen praksis og civilsamfund. De fem strategimål vil udgøre et fælles fokus på tværs af alle områder for at udvikle indsatserne og tænke dem ind alle steder, hvor vi møder borgerne.

Illustration af sammenhængen mellem fundament, strategimål og vision.

Beskrivelse af overstående illustration af sammenhængen mellem fundament, strategimål og vision.

Vi vil fremme lighed i sundhed, så flere får mulighed for at leve et godt og sundt liv

Strategimål 1 Rødovre i bevægelse 
Strategimål 2 Den første røgfrie generation
Strategimål 3 Trivsel i top
Strategimål 4 Fra overvægt til ligevægt
Strategimål 5 Sundhed i skolen.

Lighed i Sundhed - Tidlig Indsats – Deltagelse og Partnerskaber

Vision

Rødovre er en stærk velfærdskommune, og vores vision er:

Vi vil fremme lighed i sundhed, så flere får mulighed for at leve et godt og sundt liv. 

I Rødovre vil vi arbejde for lighed i sundhed gennem sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig indsats. Vi ser sundhed som både den mentale, den sociale og den fysiske del af livet. Derfor er sundhed også et fælles ansvar på tværs af fagområder som for eksempel miljø, dagtilbud, skoler, sport, kultur, beskæftigelse og byplanlægning. 

Vi vil arbejde for at styrke samarbejdet på tværs, så vi får sunde rammer, dér hvor borgerne færdes. Samtidig skal der være relevante og gode sundhedstilbud til de borgere, der har behov for en ekstra indsats. Vi kommunikerer tilbuddene bredt og målrettet gennem dialog og inddragelse med borgere og medarbejdere. 

I vores arbejde med at realisere visionen står vi på et solidt fundament, der udgøres af tre fokusområder ”lighed i sundhed”, ”tidlig indsats” samt ”deltagelse og partnerskaber. Fokusområderne fungerer som rettesnor i udmøntningen af de fem strategimål. 

Lighed i sundhed

Vi sætter sundhed på DAGSORDENEN

Alle borgere skal have lige muligheder for at leve et liv med trivsel og sundhed. Vi medvirker til at reducere uligheden i sundhed ved at sætte sundhed på dagsordenen på alle områder. Vi sikrer, at nye indsatser og planer bidrager til at skabe sundhedsfremme for alle borgere uanset livssituation og levevilkår med særligt fokus på mangfoldigheden blandt borgerne.

Vi samarbejder PÅ TVÆRS 

I Rødovre arbejder vi for, at borgerne oplever en sammenhæng i de forskellige indsatser, og vi deler viden og sætter fælles mål. Ved at inddrage borgerne samt forskellige fagligheder og indgå partnerskaber medvirker vi til at fremme lighed i sundhed. Et styrket samarbejde på tværs kan også bidrage til, at borgerne bliver mødt og ledt på vej i forhold til deres forskellige behov og udfordringer.

Vi styrker SUNDE RAMMER og SUNDHEDSKOMPETENCER  

Vi bidrager til at sikre sundhedsfremmende miljøer og sunde rammer for alle i Rødovre eksempelvis ved at etablere røgfrie miljøer, der hvor man mødes i fællesskaber, og der hvor børn og unge er. Sundhedsadfærd er et vigtigt parameter, og vi sætter sundhedskompetencer i fokus. Vi styrker fagområdernes kompetencer til at møde borgernes forskellige trivsels -og sundhedsbehov med den rette sundhedsinformation og tilbud. I Rødovre Kommune ser vi sundhedskompetencer som en sundheds- og lighedsfremmende ressource, og vi arbejder for at styrke borgernes evne til at tage vare på deres sundhed og trivsel.

Social ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed betyder, at sundhed og sygdom er systematisk skævt fordelt blandt borgerne. Den sociale position har betydning for borgernes levevilkår og sundhed, fysiske og psykiske sygdomme samt for middellevetiden. Nogle grupper af borgere bliver tidligere syge, mærker konsekvenser af sygdommen og dør i en tidligere alder end andre. 

Vores sundhed påvirkes blandt andet af skolegang og uddannelse, sociale miljøer, beskæftigelse, indkomst, arbejdsmiljø, fysiske miljøer og sundhedsadfærd:

Illustration af Dahlgren og Whitehead

 

Beskrivelse af overstående illustration: Dahlgren og Whitehead

I midten står det enkelte individ, defineret ved arv, køn og alder. 

De øvrige lag i figuren kan både have positive og negative effekter på helbredet.

Nærmest er de individuelle livsstilsfaktorer og dernæst de sociale relationer og fællesskaber.

Næstyderst er de faktorer, der er relateret til levevilkår og yderst har vi de samfundsmæssige, kulturelle og miljømæssige vilkår og rammer.

De forskellige niveauer i modellen spiller sammen. Eksempelvis afhænger en persons livsstil såvel af arv, køn og alder, som af de sociale relationer og af levevilkår (uddannelse, arbejdsforhold mv.).

Tidlig indsats

Vi sætter ind med TIDLIGE INDSATSER for børn og unge

Vi investerer i tidlige indsatser i forhold til både trivsel, sundhedsfremme og forebyggelse for gennem samarbejde at understøtte det arbejde, der allerede foregår på børne- og ungeområdet med at udvikle børn og unges selvtillid, selvindsigt og selvværd samt give dem stærke handlekompetencer til at leve det gode liv for dem.

Vi SER borgerne og HJÆLPER PÅ VEJ

En tidlig indsats er at komme med den rette indsats på det rette tidspunkt til både borgere og pårørende. Når borgerne har brug for hjælp, er det vigtigt for dem at blive set. Vi har øje for borgernes udfordringer, men ser også hele borgerens livssituation, og hvordan resten af familien har det. Et stærkt netværk er afgørende for at kunne klare udfordringer i livet. 

Nogle gange skal stafetten gives videre. Det kræver viden om hinandens områder og kendskab til, hvem der skal inddrages for at hjælpe borgeren. Vi styrker de tidlige indsatser ved at bringe hinandens fagligheder i spil og skabe synergi. 

Alle mennesker oplever overgange i livet. Det kan være fra børnehave til skole, fra barn til voksen, fra at være aktiv på arbejdsmarkedet til at være pensionist og at flytte fra eget hjem til plejehjem. I Rødovre Kommune sikrer vi, at overgange opleves så smidigt som muligt, og at vigtig viden ikke går tabt.

Vi arbejder VIDENSBASERET

I Rødovre tager vi afsæt i den bedste tilgængelige viden, evidens og de faglige erfaringer, der er med konkrete indsatser. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, herunder forebyggelsespakkerne i forhold til eksempelvis alkohol, rusmidler og seksuel sundhed. Vi arbejder gennem en tværfaglig dialog for at have en ensartet praksis og videreformidling til borgerne på tværs af alle områder i kommunen. Der er meget viden om udfordringer på sundhedsområdet. Vi har kompetencer til sammen med borgere og medarbejdere at gøre denne viden til handling. 

Deltagelse og partnerskaber

Vi styrker den mentale sundhed gennem DELTAGELSE

Når vi er aktive og deltager i fællesskaber, styrker vi vores mentale trivsel og reducerer risikoen for ensomhed. Et godt mentalt helbred styrker samtidig chancerne for at leve et fysisk sundt liv. I Rødovre Kommune er der rig mulighed for at finde lige netop den aktivitet og det fællesskab, som kan skabe trivsel for den enkelte. Vi skaber de bedste betingelser for, at fællesskaber kan opstå og trives. Og vi støtter de borgere, der har behov for hjælp, for at kunne deltage i fællesskaberne og indgå i sociale relationer. 

Deltagelse handler også om, at alle borgere har mulighed for at deltage aktivt i de beslutninger, der påvirker deres livssituation. Det er en grundlæggende præmis i vores arbejde, at borgere inddrages i udviklingen af løsninger, der påvirker dem og deres liv.  

Vi har fokus på FØLGESKAB og VÆRTSKAB

Der kan være forskellige barrierer for at deltage, og for nogle mennesker er det helt afgørende, at de får støtte, og at tilgængeligheden er i orden. Vi har fokus på følgeskab og på at sikre trygge overgange mellem kommunale tilbud og foreningsfællesskaber eller andre aktører. Derudover samarbejder vi med borgere, foreninger og virksomheder om at sætte fokus på det gode værtskab. Vi har øje for den fysiske tilgængelighed, der også er en forudsætning for deltagelse. Sammen tager vi ansvar for, at nye borgere eller medlemmer føler sig velkomne i vores by og foreningsliv. 

Vi er ikke ens, men vi HJÆLPER hinanden 

Vi tænker og lever ikke ens, men vi hjælper hinanden og accepterer hinandens forskelligheder. Rødovre er et stærkt lokalsamfund med plads til alle, og vi skaber inkluderende rammer, der lægger op til deltagelse på tværs af forskellighed. 

PARTNERSKABER for sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel i top er noget, vi skaber sammen! Ved at spille sammen og gøre det på nye måder kan vi udnytte hinandens forskellige styrker og udvikle bedre løsninger til borgerne i Rødovre. Det kan også give os mulighed for at nå de mennesker, der sjældent eller aldrig opsøger vores sundhedstilbud. Ved at samarbejde sikrer vi målrettede sundhedstilbud, der kommer alle rødovreborgere til gavn uanset livssituation og levevilkår.

Vi når kun målene i sundhedspolitikken gennem et stærkt lokalt engagement og et tæt samarbejde. Rødovre Kommune har fokus på at indgå partnerskaber, og vi finder de områder, der kan styrkes gennem partnerskab, og inviterer mulige samarbejdspartnere til dialog. Vi har samtidig fokus på at fremme partnerskaber mellem andre aktører. 

Fem strategimål på vejen til bedre sundhed

Hvert strategimål beskriver Rødovre Kommunes målsætninger for området og sætter kursen for det efterfølgende arbejde med at udvikle handleplaner på tværs af fagområder og med bred inddragelse af borgere og medarbejdere.

De fem strategimål:

 • Rødovre i bevægelse
 • Den første røgfrie generation
 • Trivsel i top 
 • Fra overvægt til ligevægt
 • Sundhed i skolen

Strategimål 1: Vi sætter Rødovre i bevægelse

Det er godt at bevæge sig - for børn, unge, voksne og ældre. I Rødovre skaber vi gode rammer og samarbejder med foreninger om fysisk aktivitet, så alle borgere har mulighed for at være fysisk aktive gennem hele livet uanset livssituation. 

I Rødovre arbejder vi for at grundlægge gode oplevelser og vaner med bevægelse fra en tidlig alder. Når børn og unge er fysisk aktive, er der gode chancer for, at de tager det med sig videre i voksenlivet. Børn kan slet ikke lade være at bevæge sig, og det vil vi understøtte!

Fysisk aktivitet har stor betydning for både fysisk og mental sundhed i alle aldre, da det styrker livskvalitet og forebygger kronisk sygdom. Rødovre Kommune skaber fysiske rammer, der inspirerer til bevægelse og aktiv transport i hverdagen, så både voksne, unge og børn får lyst til at bevæge sig.

Ud over den sundhedsmæssige betydning af fysisk aktivitet bidrager idræt til at opbygge sociale fællesskaber. Derfor har idrætsforeningerne et medansvar, når det kommer til at få flere borgere ind i idræts- og foreningslivet og udvikle et mangfoldigt idrætsliv med fleksible tilbud, der tilgodeser alle borgere.

Rødovre Kommune vil samarbejde om, at:

 • Fremme aktive bevægelsesvaner i hverdagen i sociale tilbud, på ældreområdet, i dagtilbud, i skoler, i fritidslivet, arbejdspladser og boligområder. Hver dag skal indeholde bevægelse og leg, der øger trivsel og fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet inkluderes i sociale fællesskaber og sammentænkes med øvrige foreningsaktiviteter.
 • Sikre lige adgang til foreningslivet eksempelvis ved at bygge bro til idrætsforeninger og andre foreninger, så alle børn, unge og voksne kan få positive oplevelser med bevægelse og sociale fællesskaber.
 • Sikre et mangfoldigt og inkluderende idrætsliv med tilbud til motionsuvante i alle aldre.
 • Skabe sunde rammer via byplanlægning, der fremmer bevægelse og fællesskaber, eksempelvis cykelstrategien, der kan gøre det nemt og sikkert at transportere sig aktivt. 
 • Skabe flere grønne områder samt lokale bymiljøer og boligområder, der indbyder til fysisk aktivitet og leg. 

Strategimål 2: Vi arbejder for en røgfri fremtid og den første røgfrie generation

I Rødovre arbejder vi allerede for det nationale mål om en røgfri generation 2030, hvor ingen børn og unge begynder at ryge eller benytte andre former for tobak, som udvikler en afhængighed og skader helbredet. 

Rygning er den største enkeltstående risikofaktor, der har betydning for borgernes sundhed, og der er stor ulighed i sundhed i forhold til rygning. I Rødovre er vi i fuld gang med at etablere røg- og tobaksfrie miljøer i grundskoler og røgfri arbejdstid for de voksne.

Vi skaber røgfrie miljøer, som beskytter børn og unge mod røg og andre tobaksprodukter, så indgange til haller og bygninger samt legepladser er helt røgfrie. Rygning og tobak er så sundhedsskadeligt, at det ikke skal være den enkeltes ansvar. På tværs af kommunen og i lokalmiljøet vil vi via partnerskaber fortsætte med at normalisere røg- og tobaksfrie fællesskaber og rammer. De lokale røgfrie miljøer bidrager sammen med gode rollemodeller til at fremme et røgfrit liv for børn og unge. 

Vi tager dialogen med foreninger og arbejdspladser, så beslutninger træffes på et velfunderet vidensgrundlag. Ligesom vi tilbyder professionel rådgivning til alle, som ønsker at blive røgfrie. Vi har partnerskaber med Region Hovedstaden, hospitaler og almen praksis om henvisning til rygestopkurser.

Rødovre Kommune vil samarbejde om, at:

 • Børn og unge ikke begynder at ryge eller bruge andre tobaksprodukter, som er sundhedsskadelige og skaber afhængighed.
 • Tilbyde flere unge og voksne rådgivning og hjælp til at stoppe med rygning og brug af tobaksprodukter med forskellige typer af tilbud.
 • Normalisere røgfrie udearealer, så fællesskaber er uden røg og tobaksprodukter.
 • Flere foreninger, herunder idrætsforeninger, bliver røg- og tobaksfrie, så eksempelvis publikum ved sportssteder kan være i røgfrie miljøer.
 • Flere arbejdspladser i Rødovre bliver røgfrie med tilbud om rådgivning og vejledning.
 • Forskellige tilbud om rygestop kommunikeres tydeligt, og flere henviser til dem. Det sker blandt andet gennem samarbejde med praktiserende læger, hospitaler, foreningslivet og boligselskaber.
 • Bidrage til en røgfri fremtid på tværs af kommuner og regioner i partnerskaber.

Strategimål 3: Vi fremmer trivsel i top

Sundhed skabes i de arenaer, hvor vi er, og i de relationer, vi indgår i. Trivsel i top handler om at have det godt fysisk og mentalt, om at kunne håndtere dagligdagsudfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Vi har gode dagtilbud og skoler med en professionel tilgang til mental sundhed og trivsel, og vi vil forsat styrke kompetencer og rammer for at sikre trivslen hos børn og unge, så de har det bedst mulige grundlag for en sund personlig, læringsmæssig og social udvikling.   

De rammer og strukturer, der skal til for at skabe god trivsel, går på tværs af familie, dagtilbud, skole og fritid. Kultur-, fritids- og idrætsforeninger bidrager til at styrke trivsel og fællesskaber. Ligesom byens grønne områder er vigtige både for den fysiske og den mentale sundhed. Trivsel i top er derfor et anliggende for alle kommunens fagområder, foreninger, arbejdspladser, lokale boligområder og en del af byudviklingen med boliger, grønne miljøer og kultur. Vi har brug for hinanden, og vi kan bruge hinanden!

Rødovre Kommune vil samarbejde om, at:

 • Flere får viden om mental sundhed og omsætter den viden til handling eksempelvis i beskæftigelsesindsatser, foreningslivet, dagtilbud og skoler.
 • Lokale rammer og aktiviteter indbyder til meningsfulde fællesskaber med godt værtskab og følgeskab. Eksempelvis igennem partnerskaber med idrætsforeninger, aftenskoler, lokale boligselskaber, som kan fremme trivsel og sociale fællesskaber.
 • Grønne områder og legepladser inspirerer borgerne til at indgå i meningsfulde fællesskaber samtidig med, at der også er plads til ro og fordybelse.
 • Udvikle kulturelle og kreative aktiviteter, der kan bidrage til at styrke trivsel og socialt samvær mellem borgere med eksempelvis sygdom, stress eller manglende beskæftigelse.
 • Inkludere sundhedsfremme- og forebyggelsesperspektiver i byplanlægningen.

Strategimål 4: Vi går fra overvægt til ligevægt

Overvægt er en voksende udfordring for mange mennesker i Rødovre og generelt i Danmark. Er man overvægtig som barn og ung, er der større risiko for, at man også er overvægtig som voksen. Vi ser overvægt som et komplekst samspil mellem mange faktorer - ikke kun et individuelt anliggende. Det er vanskeligt at forebygge overvægt, og det stiller krav om flere forskellige og sammenhængende indsatser. Vi vil sikre, at disse indsatser er en naturlig del af rammer og strukturer for sund levevis i Rødovre Kommunes institutioner samt i lokalmiljøer og foreninger. 

Vi har et tilbud med systematisk henvisning af børn og unge med overvægt, som allerede benyttes af mange børn, unge og deres familier. Men vi ønsker at inspirere endnu flere borgere i alle aldre til nye vaner, der kan bidrage til at gå fra overvægt til ligevægt.  

Rødovre Kommune vil samarbejde om, at:

 • Skabe sunde rammer i eksempelvis dagtilbud, skoler, idræts- og foreningslivet samt boligområder, som understøtter sund levevis med aktuelle anbefalinger for kost, bevægelse og mental sundhed.
 • Forebygge mobning og stigmatisering af borgere med overvægt, herunder børn og unge i skolerne samt på arbejdspladser.
 • Arbejde systematisk med henvisning til tilbud for borgere med overvægt såvel børn, unge som voksne.   
 • Reducere risikofaktorer for udvikling af overvægt gennem partnerskaber og netværk med fokus på sund mad, bevægelse og trivsel.

Strategimål 5: Vi styrker sundhed i skolen

Skolen er en helt central arena i børns og unges liv, og sundhed og trivsel har en stærk sammenhæng til skoleverdenen. Eksempelvis ved vi, at børns sprogstimulering og udvikling af sociale og faglige kompetencer også fremmer deres skolegang og senere sociale position, som har stor betydning for deres sundhed. 

Derfor arbejder skolerne målrettet med sundhed og trivsel, herunder med at skabe et stærkt tilhør til fællesskaberne. Ligesom de har en klar ambition om at ruste børn og unge til at have det godt med sig selv og andre samt at styrke børn og unges robusthed og evne til at klare livets udfordringer. Det stiller krav om stærke kompetencer hos lærere og pædagoger.

Skolernes fokus underbygges yderligere gennem indsatsen ”Sundhed og trivsel” for alle skoler i Rødovre. Indsatsen skal bidrage til at styrke arbejdet med bevægelse, trivsel og det sociale liv på skolerne, samtidig med at undervisning i sundhedsrelaterede emner indarbejdes i ”Åben skole” konceptet, og at medarbejdernes kompetencer styrkes. 

Rødovre Kommune vil samarbejde om, at: 

 • Styrke den mentale sundhed via tidlig opsporing og indsats i dagtilbud og skoler for børn, der har det svært, gennem samarbejde på tværs af fagligheder.
 • Styrke de professionelle voksnes kompetencer til at arbejde med trivselsudfordringer.  
 • Sikre koblingen mellem sundhedspleje, dagtilbud, skoler samt børne- og familieafdelingen, så vi forebygger børns sundhedsmæssige udfordringer.  
 • Arbejde for sunde rammer i alle skoler, SFO´er og klubber gennem sund mad, bevægelse og den sociale trivsel og fællesskaber.
 • Flere børn får et aktivt fritidsliv ved at bygge bro mellem SFO´er, klubber og idrætsforeninger 
 • Styrke overgangen mellem dagtilbud og skoler, så vi forebygger børns sundhedsmæssige udfordringer. 

Fra papir til praksis

Den nye sundhedspolitik skal være en levende politik. Det skal være en politik, der favner bredt, og derfor også involverer bredt. Sådan har det været i udviklingen af politikken, og sådan skal det også være, når politikken skal omsættes til praksis.

Hvert strategimål udmøntes i en handleplan med konkrete indsatser, hvor alle relevante aktører involveres både i planlægning af indsatserne og selve den praktiske gennemførelse af dem. Indsatserne skal give værdi for alle parter. 

De fem handleplaner gennemføres i sundhedspolitikkens fireårige periode i en prioriteret rækkefølge. Prioriteringen afhænger af aktuelle indsatser i kommunen. ”Handleplan for røgfri fremtid” er allerede godt i gang, handleplan for ”Sundhed i skolen” skal afpasses udviklingen af tiltaget ”Sundhed og Trivsel” på skoleområdet. Handleplan for ”Rødovre i bevægelse” kan med fordel tænkes sammen med indsatser i forbindelse med idrætspolitikken. På samme måde skal handleplanerne for ”Trivsel i top” og ”Fra overvægt til ligevægt” sammentænkes med igangværende indsatser og projekter. 

Det er af stor betydning, at handleplanerne spiller ind i de indsatser, der er i gang, så de styrkes og skaber mere værdi for borgerne. Samtidig er det vigtigt at have et fokus på målgrupper med særlige sundhedsudfordringer i arbejdet med handleplanerne.

Sundhedspolitikken

 • Handleplan for "Rødovre i bevægelse"
 • Handleplan  for  "Røgfri fremtid"  
 • Handleplan for  "Trivsel i top"
 • Handleplan for "Fra overvægt til ligevægt"
 • Handleplan for  "Sundhed i skolen"

Sundhedspolitik

Se endvidere:

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider