Beskæftigelsesudvalget

13-01-2015

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Niels Spittau (O)
Lene Due (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)

Sager 1 - 4

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 25.11.2014 - 05.01.2015

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 25.11.2014 - 05.01.2015

Partnerskab med Dansk Byggeri
Sag nr. 2

Sagens kerne

En række kommuner har siden 2011 indgået partnerskab med organisationen Dansk Byggeri. Partnerskabet har haft til formål at understøtte indsatsen for at skaffe lære- og praktikpladser, men har også omhandlet øvrige forhold herunder samarbejde med folkeskoleområdet. Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Høje Tåstrup og Rødovre Kommuner ønsker med denne sag at indgå en fælles partnerskabsaftale med Dansk Byggeri.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at det godkendes, at Rødovre Kommune indgår et Fælleskommunalt Partnerskab med Dansk Byggeri under forudsætning af godkendelse i kommunekredsen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Høje Tåstrup og Rødovre Kommuner indstiller samtidigt, at der indgås en Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. Partnerskabet omfatter desuden, Københavns Tekniske Skole (KTS), Roskilde Tekniske Skole (RTS) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Center Syd og UU Vestegnen)

Partnerskabet har til formål at etablere et tværkommunalt fælles samarbejde, der skal bidrage til, at alle unge fra Rødovre Kommune, der påbegynder en uddannelse indenfor bygge - og anlægsfagene, finder en praktikplads. Derudover har aftalen til formål at sikre, at der gøres en ekstra indsats for, at de nyledige svende, der har en uddannelse indenfor bygge- og anlæg finder arbejde. Partnerskabet søger desuden at øge fokus på de faglige uddannelser i folkeskolerne. Partnerskabet indgås den 1. marts 2015 og løber til den 1. marts 2017. Partnerskabet kan herefter forlænges.

Der nedsættes en administrativ styregruppe på tværs af parterne, og der nedsættes arbejdsgrupper efter behov.

Parterne ønsker at udfordre de unges valg af ungdomsuddannelse og skabe en motivation for at søge ind på erhvervsuddannelserne – blandt andet gennem det fælles samarbejde om at skaffe det nødvendige antal lære- og praktikpladser. Med de nye reformer på folkeskole – og erhvervsskoleområdet skal der findes nye måder at arbejde sammen på, og et fælles partnerskab kan koordinere en tværgående indsats og skabe et fælles forum for udviklingen af nye initiativer og arbejdsgange.

Kommunerne har i forvejen et samarbejde i jobcenterregi, og med et partnerskab kan et fælles fokus og en målrettet indsats på sigt betyde, at et øget antal unge får en erhvervsuddannelse indenfor bygge- og anlægsfagene. Samtidig støtter partnerskabet op om branchens forventede rekrutteringsbehov i forlængelse af store anlægsprojekter i Østdanmark.

Social- og Sundhedsforvaltningen skal gøre opmærksom på, at Dansk Byggeri har et eget erklæret formål med at indgå partnerskab med kommuner, der anvender sociale klausuler i form af mere brede formuleringer om samarbejde mellem kommuner og virksomheder. Rødovre Kommune anvender sociale klausuler i en form, hvor virksomheder, der udfører opgaver for kommunen skal indgå i et samarbejde med Rødovre Jobcenter om beskæftigelsesindsatsen. Dansk Byggeris notat om partnerskaber og uddannelsesklausuler er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Partnerskabet udmøntes ikke på baggrund af et specifikt lovgrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Partnerskabsaftalen løber fra marts 2015 til marts 2017.

Bilag

Bilag 1: Fælles partnerskabsaftale med Dansk Byggeri
Bilag 2: Notat - Dansk Byggeri - Partnerskabsaftaler og uddannelsesklausuler

Temadrøftelse af udsattepolitikken
Sag nr. 3

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oplæg til temadrøftelse af udsattepolitikken på udvalgsmøde den 13. januar 2015 til orientering.

Formålet med temadrøftelsen er, ud fra den allerede eksisterende indsats på området i dag, at drøfte indsatsen for udsatte borgere i Rødovre Kommune, som et led i processen med udarbejdelse af en udsattepolitik i Rødovre Kommune.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oplæg til temadrøftelse af udsattepolitikken forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 30. september 2014 (sag nr. 202) forslag til proces for udarbejdelse af Rødovre Kommunes udsattepolitik.

Udsattepolitikken skal definere rammerne for Rødovre Kommunes arbejde med socialt udsatte borgere og fungere som omdrejningspunkt for indsatserne på området. Politikkens mål er at skabe en vision for arbejdet med socialt udsatte borgere og understøtte visionen med konkrete, dynamiske og målbare handlinger.

Procesplanen beskriver indhold, organisering og processen for udarbejdelsen af udsattepolitikken. I processen med udarbejdelsen af udsattepolitikken er der lagt vægt på inddragelse af borgere, politikere og medarbejdere i Rødovre - så udsattepolitikken sikres et bredt fundament og et fælles kommunalt ejerskab.

Der er gennemført interview med en medarbejder fra Psykiatrisk Center Glostrup, formanden for Sind i Rødovre, Støtte- kontaktpersoner i Social- og Psykiatriafdelingen, to borgere, som har været igennem et forløb i Rådgivnings- og Behandlingscenteret på Højnæsvej, Lisbeth Zornig som borger og ressourceperson på området, og beboerrådgiveren i Kærene.

Ud fra disse interview, og i øvrigt indhentet viden på området, tegner der sig foreløbig fem vigtige hovedoverskrifter i arbejdet med socialt udsatte borgere:

  • Boliger
  • Forebyggelse
  • Beskæftigelse
  • Mødet med kommunen
  • Sundhed

På temamødet på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 13. januar vil vi gerne drøfte indsatsen for udsatte borgere i Rødovre ud fra følgende dagsorden:

  1. Baggrundsinformation – faktuel viden om antal og tilbud på området ”udsatte voksne” v. Jannie Lund, teamleder i social- og psykiatriafdelingen, og Helle Hauerslev, leder af lokalpsykiatrien.
  2. Processen for udarbejdelse af udsattepolitikken, herunder status på dataindsamling, og foreløbige temaer i den fremtidige indsats v/ Anne Kamille Klausen, udviklingskonsulent og Mette Kaltoft, udviklingskonsulent.
  3. Dialog om værdier og målsætninger for arbejdet med udsatte voksne. Hvilke overvejelser giver de foreløbige temaer anledning til?
  4. Afslutningsvis en kort orientering om den videre proces.

Lov- og plangrundlag

Politikken er en udmøntning af intentionerne i serviceloven og sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Udsattepolitikken forventes godkendt af kommunalbestyrelsen i juni 2015.

Bilag

Bilag 1: Forslag til temaer i udsattepolitikken

Diverse
Sag nr. 4

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15:55.