Beskæftigelsesudvalget

10-02-2015

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Lene Due (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Niels Spittau (O)
Ahmed H. Dhaqane (A)

Sager 5 - 9

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 5

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 06.01.2015 - 02.02.2015

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, den 10. februar 2015, sag nr. 5.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 06.01.2015 - 02.02.2015

Orientering om integration af flygtninge i 2015
Sag nr. 6

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for procedure for fordeling af flygtninge til kommunerne i 2015 og økonomi samt orienterer om de opgaver, der knytter sig til at modtage flygtninge.

KL og Regeringen har udarbejdet en særskilt procedure for fordeling af flygtninge i kommunerne 2015. Proceduren indebærer en midlertidig udmelding på 10 flygtninge til Rødovre Kommune. Der er dog indgået aftale om at give kommunerne mulighed for at modtage flere flygtninge i 2015 mod en statslig kompensation og at indmelde det til KL. En genberegning af kommunekvoter sker på baggrund af indmeldinger fra kommuner og udmeldes senest den 1. april 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Rødovre Kommune ikke indmelder ønske om at modtage yderligere flygtninge i 2015,
 2. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, den 10. februar 2015, sag nr. 6.

 1. Godkendt
 2. Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen udmeldte i december 2014 en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i 2015. Den midlertidige udmelding af kvote til Rødovre Kommune i 2015 fastsættes til 10 mod forventede seks flygtninge. I 2014 modtog Rødovre otte flygtninge mod de forventede seks.

Normalt er det KKR, der tager stilling til, om der skal indgås en frivillig aftale om fordeling mellem kommunerne i regionen. Hvis ikke der indgås en frivillig aftale i regionen, fastsættes kommunekvoterne af Udlændingestyrelsen på baggrund af en matematisk model, hvor der tages hensyn til antal indbyggere i kommunen, antal udlændinge i kommunen samt antal familiesammenførte i kalenderåret forud.

KL og regeringen ønsker at tilskynde kommunerne til at modtage flygtninge ud over den beregnede kvote, jf. den vedlagte foreløbige tekniske fordeling fra Udlændingestyrelsen for 2015. Derfor er det besluttet, at KL beder de kommuner, der ønsker at modtage et større antal flygtninge, end de er forpligtet til, om at melde ind til KL inden den 1. marts 2015.

Regeringen og KL er enige om at udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne, og at Regeringen vil søge tilslutning til, at der herudover ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015.

Tilskuddet på 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over de 4.000 flygtninge som allerede er fordelt på kommunerne. Fordelingen vil således tage højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, kompenseres økonomisk.

Tilskuddet på 200 mio. kr. vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014, som tillægges antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april 2015.

Jobcentret har ansvaret for kommunens integrationsindsats i form af danskundervisning, introduktionsforløb, beskæftigelsesindsats og praktisk indkvartering. Social og Psykiatriafdelingen varetager boligplaceringen.

Særligt boligplaceringen giver store udfordringer på grund af manglende egnede boliger. Den boligsociale anvisning får færre lejligheder til rådighed, så mulighederne for inden for en overskuelig periode at anvise en egnet bolig til en husleje, som en flygtning kan betale, er meget begrænsede. Lige p.t. bor tre af flygtningene i akutboligerne på Nyholms Allé. Det har i en kort periode været nødvendigt at indlogere midlertidigt på hotel, idet der ikke har været ledige boliger. Det vil også blive nødvendigt i 2015 og vil i så fald udgøre en væsentlig merudgift, da kommunerne generelt kompenseres for udgifter til integrationsprogram mv. under ét. Det anbefales derfor ikke at indmelde ønske om at modtage yderligere flygtninge i 2015.

Jobcentret afsætter i 2015 yderligere personaleressourcer til varetagelse af sagsbehandling og beskæftigelsesindsats for indvandrere og flygtninge.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne holdes udgiftsfri de første tre år gennem grundtilskud, resultattilskud samt refusion. Herudover dækkes kommunernes nettoudgifter efter integrationsloven via budgetgarantien.

Rødovre Kommunes budgetterede nettoårsudgifter pr. ekstraordinær flygtning i 2015 er ca. 46.000 kr. pr. år, som kommunen kompenseres for via budgetgarantien. Men fordi Regeringen og KL som tidligere beskrevet har indgået en aftale om to ekstraordinære tilskud i 2015 (325 mio. kr.) reduceres vores udgift med ca. 8.000 kr. pr. helårsperson, dvs. 38.000 kr. pr. år, som igen forventes udlignet gennem budgetgarantien.

Tidsplan

1. april 2015: Udmelding af endelig kvote.

Bilag

Bilag 1: Borgmesterbrev vedr. procedure for fordeling af flygtninge i 2015
Bilag 2: Bilag til borgmesterbrev - finansiering af integrationsområdet
Bilag 3: Foreløbige kommunekvoter 2015

Analyse af Jobcentrets anvendelse af ressourcer – midtvejsrapport
Sag nr. 7

Sagens kerne

Jobcentret orienterede på møde i beskæftigelsesudvalget den 7. oktober 2015 (sag nr. 48) om iværksættelse af en analyse af anvendelsen af jobcentrets ressourcer. Baggrunden var et voksende arbejdspres, blandt andet som følge af reformer og ophør af midlertidige aftaler om merforbrug til sagsbehandlingsudgifter.

Analysen sker i samarbejde mellem jobcentret og konsulentfirmaet LG-Insight. Nu foreligger et midtvejsnotat fra henholdsvis LG-Insight og jobcentrets ledelse. Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om en række omlægninger af sagsbehandling og beskæftigelsesindsats i jobcentret samt de personalemæssige konsekvenser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, den 10. februar 2015, sag nr. 7.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det øgede arbejdspres som følge af de mange reformer og behovet for justering af lønforbruget på konto 6, har givet anledning til at se nye muligheder for effektiviseringsstrategier end blot at dæmpe lønforbruget på belastede konti og øge arbejdspresset hos den enkelte medarbejder. I samarbejde med LG Insight er styrker og svagheder i jobcentrets drift og beskæftigelsesindsats analyseret og sammenholdt med de driftsmæssige og beskæftigelsesrettede største udfordringer i fremtiden for Rødovre Jobcenter.

Dette medfører en række omlægninger af sagsbehandling og beskæftigelsesindsats der understøtter følgende formål:

 • Tilpasning af ressourceanvendelsen gennem effektivisering og omlægning
 • Bedre resultater af beskæftigelsesindsatsen
 • Bedre borgerservice
 • Bedre arbejdsmiljø for ansatte i jobcentret

De væsentligste resultater af analysen og heraf følgende omlægninger er:

 • Kerneopgaver skal adskilles skarpere mellem sagsbehandler og beskæftigelsestilbud.
 • Beskæftigelsestilbud skal have længere varighed og større effekt.

Opgaver og socialfagligt personale flyttes fra sagsbehandling på konto 6.53 til beskæftigelsestilbud i jobcentrets eget regi på konto 5.90 m.fl. Sagsbehandleren koncentrerer sig om kerneopgaven, som udgør kontaktforløb, koordinering af borgerens sag mellem myndigheder og afgørelser, og er fremover ikke den primære kontaktperson i borgerens aktive forløb.

Beskæftigelsestilbud i jobcentrets eget regi omlægges, så de understøtter længerevarende og sammenhængende forløb. Det socialfaglige personale, som nu indgår i tilbudssiden, understøtter sagsbehandlingen administrativt og sikrer faglige tilbagemeldinger, der umiddelbart kan anvendes til mødesager i rehabiliteringsteamet og øvrige afgørelser. I de nye beskæftigelsestilbud indgår coachsamtaler med ledige, afklaring af arbejdsevne, understøttende behandling og virksomhedsrettet aktivering.

Justeret strategi for anvendelse af private leverandører i beskæftigelsesindsatsen kan give effektiviseringsgevinster.

Jobcentret revurderer strategien for anvendelse af private leverandører i beskæftigelsesindsatsen. En samling af en række enkeltstående tilbud i nogle hovedspor giver større mulighed for konkurrenceudsættelse, som forventes at nedbringe ressourceforbruget på konto 5.90. Det omhandler tillige konkurrencen mellem tilbud i jobcentrets eget regi og tilbud hos private leverandører.

Øget samarbejde med virksomhederne

Jobcentret indretter Virksomhedsservice ud fra nye gældende regler og opgaver. Indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige sammenlægges i et team, hvor også jobcentrets reception og åbne centerservice indgår. Det giver mulighed for mere ensrettet formidling af ordinære job, samt en række effektiviseringsgevinster, der forventes at nedbringe ressourceforbruget på konto 5.90. I denne sammenhæng forestår fortsat et udviklingsprojekt, hvor reception, telefonbetjening samt mere aktiv hjemmeside mv. skal opnå effektiviseringsgevinster og bedre borgerservice.

Nyttejob er kommet for at blive – den nuværende strategi er for bureaukratisk.

Nytteindsatsen samles på Projekt Vestvolden og Projekt Springet for henholdsvis voksne og unge under 30 år. Det medfører flere effektiviseringsgevinster – bl.a. ved færre administrative procedurer.

Personalemæssige konsekvenser

Der nedlægges i alt 8 stillinger, og 3 midlertidige stillinger forlænges ikke. Den ændrede opgavefordeling mellem sagsbehandling og beskæftigelsestilbud, samt mere præcise projekt og funktionsbeskrivelser for medarbejdere, forventes at bidrage til et bedre arbejdsmiljø.

Kommende proces

LG-Insight og jobcentret ledelse fortsætter sit samarbejde om udarbejdelse af projekt- og funktionsbeskrivelser for alle enheder i jobcentret, samt analyserer eventuelle effektiviseringsgevinster i forhold til jobcentrets samarbejde med øvrige afdelinger i kommunen. LG-Insight udarbejder endelig rapport som forventes at foreligge i marts 2015.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Jobcentrets drift og beskæftigelsesindsats er indrettet, så kerneopgaver kan varetages indenfor de budgetmæssige rammer.

Tidsplan

2015 og fremefter.

Bilag

Bilag 1: LG-Insight - opsamlingsnotat januar 2015.
Bilag 2: Midtvejsnotat - Jobcentret - januar 2015.

Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 8

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2014 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2014.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, den 10. februar 2015, sag nr. 8.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 – Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2014

Diverse
Sag nr. 9

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 18.20