Beskæftigelsesudvalget

12-05-2015

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Niels Spittau (O)
Kim Drejer Nielsen (C)

Sager 18 - 24

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 02.03.2015 - 04.05.2015
  • Orientering om kvoteflygtninge

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 02.03.2015 – 04.05.2015
Bilag 2: Meddelelsespunkt Kvoteflygtninge

Beskæftigelsesudvalgets studietur til Skotland, april 2015
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger opsamling på Beskæftigelsesudvalgets studietur til Skotland.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at opsamlingen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalgets studietur d. 8 – 10. april 2015 omfattede besøg hos:

Edinburgh kommune. Edinburgh City Chambers.
Fokus: Den besluttende/koordinerende/tilrettelæggende indsats for rehabilitering og beskæftigelse.

SALUS. NHS baseret partner til Arbejdsmiljøinstituttet.
Fokus: Rehabiliterings indsatser i sundhedsvæsenet – tværfaglige indsatser for borgere med helbredsmæssig og sociale problemstillinger.

The Bridging Service.
Fokus: Målrettet borgere med behov for tværfaglige indsatser. Projektet arbejder med at få borgere med helbredsmæssige og sociale problemer ud på arbejdsmarkedet.

Ingeus Glasgow.
Fokus: Leverandør af borgerorienterede tjenester, som programmer for beskæftigelsesegnethed, færdighedstræning og sundhedsrelateret støtte, der hjælper folk til at nå deres fulde potentiale.

Scottish Business in the Community.
Fokus: SBC er en organisation som samarbejder med det private arbejdsmarked om, at få Skotlands mest udsatte grupper af borgere, fx hjemløse og tidligere straffede, ud på arbejdsmarkedet.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en rapport, som dels resumerer og konkluderer samlet- og på de enkelte besøg. Rapporten er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Beskæftigelsesudvalget studietur til Skotland april 2015 - rapport

Effektivisering af Jobcenter Rødovre
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Jobcentret orienterede på møde i Beskæftigelsesudvalget 7.10.2014 (sag nr. 48) om baggrund for og iværksættelse af en analyse af anvendelsen af jobcentrets ressourcer. Baggrunden var et voksende arbejdspres, blandt andet som følge af reformer og ophør af midlertidige aftaler om merforbrug til sagsbehandlingsudgifter på konto 6.53.

På møde i Beskæftigelsesudvalget 10.02.2015 (sag nr. 7) orienterede Social- og Sundhedsforvaltningen om indhold og beslutninger, som følge af en midtvejsrapport udarbejdet af konsulentfirmaet LG-Insight, som har bistået Jobcentret med analyse af effektiviseringsmuligheder.

Den endelige rapport foreligger nu, og Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for indholdet og status for implementering af anbefalinger.

Indstilling

Social- Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen om effektivisering af Rødovre Jobcenter tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I den endelige rapport præsenteres Rødovre Jobcenter som driftsmæssigt effektivt og med gode resultater i beskæftigelsesindsatsen i forhold til sammenlignelige kommuner. Rapporten påpeger generelle forhold, som vurderes uhensigtsmæssige i jobcentrets vilkår – herunder en stor arbejdsbyrde omhandlende ledige med komplekse problemstillinger uden beskæftigelsesperspektiv, som følge af begrænset adgang til førtidspension. Desuden peges på de bygningsmæssige vilkår for jobcentrets drift og borgerservice – men også på mulige effektiviseringsgevinster indenfor disse vilkår.

Rapporten opridser de nye opgaver i forlængelse af beskæftigelsesreformen og sygedagpengereformen m.fl. samt mulighederne for yderligere at effektivisere beskæftigelsesindsatsen. Disse anbefalinger er implementeret løbende i processen i takt med ikrafttrædelse. Endeligt peges på muligheder for effektiviseringsgevinster i samarbejde med forvaltningens øvrige afdelinger. LG-insight har ikke analyseret denne mulighed og kommer således ikke med konkrete anbefalinger.

Rapporten omhandler desuden, som også angivet i midtvejsrapporten, reorganisering af opgaveudførelse mellem myndighedsdelen og beskæftigelsesdelen i jobcentret og en justeret opgaveportefølje i de enkelte teams, der i højere grad tager udgangspunkt i borgerens behov i stedet for forsørgelsesgrundlag. Der peges på behov for en justeret strategi for anvendelse af private leverandører i beskæftigelsesindsatsen, øget samarbejde med virksomhederne og ny tilrettelæggelse af nytteindsatsen

LG-Insight og jobcentret har udarbejdet en udviklingsplan med rapportens anbefalinger, som en del af den samlede rapport.

Jobcentret har ændret opgaveporteføljen i de enkelte teams samt reorganiseret samspillet mellem medarbejdere og opgaveudførelsen på henholdsvis konto 6 og 5. Dette samspil vises i nye organisationsdiagrammer, som er vedlagt som bilag. Endelige funktionsbeskrivelser og nye arbejdsgange er under udarbejdelse og forventes afsluttet i maj måned.

Denne reorganisering af myndighed og beskæftigelsesindsats i jobcentrets eget regi, implementerer en række af de anbefalinger i rapporten, som omhandler mere sammenhængende forløb for ledige og sygemeldte. Disse skal øge effekten af beskæftigelsesindsatsen, som også i højere grad skal understøtte og aflaste de medarbejdere som varetager myndighedsopgaven. I denne sammenhæng implementeres anbefalingerne om en mere virksomhedsrettet indsats – herunder for jobparate og sygemeldte borgere.

Der er etableret en selvstændig virksomhedsservice, der varetager de nye lovpligtige opgaver, og der udføres en mere sammenhængende indsats med henblik på øget virksomhedsrettet aktivering overfor alle jobparate målgrupper. Der er etableret enheder inden for de enkelte teams, der varetager det mere specialiserede virksomhedssamarbejde om målgrupper med særlige komplekse problemstillinger.

Jobcentret analyserer behovet for beskæftigelsestilbud hos private leverandører, så der som anbefalet i rapporten kan tilrettelægges faglige hovedspor på tværs af målgrupper. Formålet er at samle indsatsen hos færre leverandører i et mere rammeaftalt samarbejde, der både kan øge effekten af beskæftigelsesindsatsen, men også effektmåles mod jobcentrets egne tilbud, hvor disse evt. er overlappende.

Som anbefalet tilrettelægger jobcentret fortsat mere generelle beskæftigelsestilbud i eget regi, mens mere specialiserede tilbud til borgere med komplekse problemstillinger overvejende udbydes til private leverandører. Private leverandører indgår fortsat ved kapacitetsudfordringer i jobcentrets enge tilbud. Tilbud om nytteindsats er suppleret med pladser på jobcentrets projekt på Vestvolden.

Analysen og implementeringen pågår løbende i 2015.

En væsentlig del af rapporten påpeger forhold, der omhandler den generelle borgerservice i jobcentret og dennes samspil med beskæftigelsesindsatsen. På jobcentrets hovedadresse på Egegårdsvej indrettes reception og venteareal på ny, med det formål at borgere betjenes hurtigere og mere fagligt kvalificeret. Det indebærer nyt miljø for borgerrettet selvbetjening – herunder IT-arbejdspladser, samt personale i fronten med speciale i beskæftigelsesindsats og administration af fagsystemer. Der bliver en øget synliggørelse af ledige, ordinære jobs – bl.a. på skærm, samt en ny og mere aktiv hjemmeside, der både informerer om beskæftigelsesindsatsen og giver svar på generelle spørgsmål. I den forbindelse indgår overvejelser om telefonbetjening og evt. øget åbningstid. Rapportens anbefaling om nedlæggelse af receptioner på de øvrige adresser vurderes urealistisk på kortsigt, på grund af behovet for modtagelse af borgere til aktivitet og samtale.

Det er jobcentrets vurdering, at samarbejdet med konsulentfirmet LG-Insight har været frugtbart, og at der er peget på relevante muligheder for effektiviseringer. Jobcentret er fortsat ressourcemæssigt belastet, hvor der overvejende må være fokus på de rene lovpligtige myndighedsopgaver, og prioritering af ressourcer til den arbejdsmarkedsrettede indsats.

Jobcenteret har i forbindelse med reorganiseringen tilpasset ressourceforbruget til løn, så det svarer til de afsatte midler på henholdsvis myndighed (hovedkonto 6) og beskæftigelsesindsats (hovedkonto 5). Dette er dels sket ved afskedigelse af tre medarbejdere, dels ved naturlig afgang og dels ved den ovenfor nævnte nytænkning af samspillet mellem myndighedsopgaver og beskæftigelsesindsats. Dermed er der taget hånd om den betydelige budgetudfordring på hovedkonto 6, Jobcenteret har haft i de seneste år - som følge af de løbende spare- og effektiviseringskrav og en samtidig høj aktivitet som følge af konjunkturer og reformer. Jobcentret har i øvrigt i processen fra efteråret 2014 indtil nu måttet konstatere et vist tab af driftsmæssig effektivitet – bl.a. i den rettidige beskæftigelsesindsats på de lovpligtige områder.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Lov om sygedagpenge.
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Rapportens anbefalinger implementeres indenfor den nuværende budgetmæssige ramme.

Tidsplan

2015.

Bilag

Bilag 1: Udviklingsopgave, effektivisering af Rødovre Jobcenter
Bilag 2: Organisationsdiagrammer, Rødovre Jobcenter

Integrationsrådets redegørelse 2014
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2014.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Første halvdel af 2014 stod i konstitueringens tegn. Der var nyheder i forhold til de seneste konstitueringer og Dansk Arbejdsgiverforening valgte igen, at udpege et medlem til rådet. Der har efterfølgende været afholdt seminar for det nyvalgte Integrationsråd.

Integrationsrådet har udarbejdet høringssvar i forhold til en revideret frivillighedspolitik, budgettet for 2015, opfølgning på målsætninger og handlinger fra Integrationsområdet i 2013, forslag til ny Børne- og Ungepolitik, samt sundhedspolitik.

Der har i 2014 været et godt samarbejde, både på politisk- og forvaltningsniveau, omkring integrationspolitikker og indsatser i kommunen. Integrationsrådet har flere gange i løbet af 2014 været synlige i pressen og på digitale medier, især i forbindelse med Mangfoldighedsfestivalen, som igen blev afholdt med succes i juni 2014.

Lov- og plangrundlag

Integrationslovens § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2014

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2015 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2015 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2015 – Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Proces og tidsplan for Kommuneplanstrategi 2015
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Strategien skal indeholde;

  • oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen,
  • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt
  • en beslutning om revisionsmetode.

Der er to muligheder for revisionsmetode; en fuld revision af hele kommuneplanen eller en delvis revision – en temarevision.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at proces og tidsplan for Kommuneplanstrategi 2015 vedtages.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Revisionsmetode

Teknisk Forvaltning anbefaler en fuld revision af næste kommuneplan, da der er behov for en gennemgående revision af samtlige af kommunens rammeområder, samt en generel ajourføring af den hidtil gældende kommuneplanlægning for alle de emner, der skal medtages i en kommuneplan, jf. Planlovens § 11a.
I 2011 (26.04.2011, sag nr. 60) vedtog Kommunalbestyrelsen at revidere Kommuneplan 2010 delvist efter temaet ”vækst gennem bæredygtig udvikling”. Det betød ændringer i nogle af kommuneplanens afsnit, og der foreligger nu Rødovre Kommuneplan 2010 og Rødovre Kommuneplan 2014.

Baggrunden for en fuld revision er, at størstedelen af den gældende kommuneplan ikke er gennemgået siden 2010, og i mellemtiden er der sket mange ændringer både i forhold til ny lovgivning, men også udviklingen i Rødovre har ændret sig. For at sikre, at kommuneplanen fortsat er et godt og brugbart administrativt arbejdsredskab i den videre udvikling i Rødovre også efter 2018, anbefaler Teknisk Forvaltning en fuld revision. Derudover skaber det også unødig forvirring for borgere og andre interessenter med mange forskellige plandokumenter.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Rødovre Kommuneplan 2014 er det aftalt med Naturstyrelsen, at Rødovre Kommune i forbindelse med den kommende revision ændrer på rammeområdernes afgrænsning i forhold til stationsnærhed.

Forslag til indhold

Den kommende kommuneplanstrategi og derefter kommuneplan skal bygge videre på det fundament, vi har. Det betyder, at vi fortsætter det arbejde, der ligger i de mange politikker og projekter, der er udarbejdet i de seneste år, og som er ved at blive gennemført. Det er også væsentligt at sikre sammenhæng med projektet ”Sammen om Rødovre”.

I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommuneplan 2010-2022 med titlen ”Det rige hverdagsliv”. I 2014 fik temarevisionen om bæredygtig udvikling undertitlen ”Fremtidens forstad – vækst gennem bæredygtig udvikling”. Fælles for de foregående temaer er udgangspunktet, at Rødovre er et godt sted at bo, arbejde og drive forretning. Noget vi skal sikre i mange år fremover. Derfor er vi nødt til at sikre en udvikling, hvor hverdagslivet stadig kan udspille sig.

Derudover er vi også stadig nødt til at have fokus på vækst. Både i forhold til at fastholde og tiltrække nye virksomheder, men også borgere. Prognoserne viser stadig, at der på sigt vil ske en skævvridning i befolkningssammensætningen, hvor især den arbejdsaktive gruppe af borgere vil blive forholdsvis mindre end den ældre befolkningsgruppe. Det betyder, at vi skal tiltrække nye borgere, der kan være med til at sikre en befolkningssammensætning i balance.

I den kommende planperiode vil der være fokus på en sund fornyelse og vækst.
Herunder vil vigtige emner være et erhvervsliv i vækst, boliger til alle, effektiv mobilitet, byområder i udvikling og ikke mindst en bæredygtig udvikling.

I årene fremover skal vi stadig være gode til at udnytte, at vi har et godt bysamfund i hovedstadsområdet, i første ring omkring landets hovedstad.

Undersøgelser og analyser

I perioden frem til kommuneplanforslaget vil der blive igangsat flere undersøgelser og analyser, herunder en detailhandelsanalyse, en gennemgang af bygningsmassen i Rødovre i forhold til bevaringsværdier, en vurdering af trafikforhold i hele byen med et perspektiv om realiserede udviklingsprojekter.

Derudover skal der ske en grundig gennemgang af samtlige kommuneplanrammer, samt tilpasning af stationsnærhed efter aftale med Naturstyrelsen i forbindelse med høring om Forslag til Kommuneplan 2014, ligesom der i forbindelse med høringen er drøftet behovet for en gennemgang af planlægningen for de grønne områder.

Forhold en ny kommuneplan skal forholde sig til

Siden vedtagelsen af Rødovre Kommuneplan 2010 er de statslige vandplaner offentliggjort. Det betyder ændringer i kommuneplanens retningslinjer for vandområdet. Derudover har Miljøministeriet også offentliggjort Fingerplan 2013 for Hovedstadsområdet.

KL og Miljøministeriet har i efteråret 2014 påbegyndt en grundig gennemgang af planloven med henblik på at finde uhensigtsmæssige barrierer. Det er endnu uvist, hvilke planlovsændringer dette medfører. Arbejdet udspringer af en vækstaftale fra juni 2014.
Derudover er der siden 2010 sket flere ændringer i Planloven og en række ændringer i de statslige krav til kommuneplanlægningen.

En kombineret Plan- og Agenda21-strategi

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Ligesom det var tilfældet i Strategi 2007 og i Kommuneplanstrategi 2012 foreslår Teknisk Forvaltning, at der udarbejdes en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi. Dette skal ses i forlængelse af Kommuneplan 2010-2022, der i afsnittet ”Bæredygtige Rødovre” og kapitel 1 fastslår, at Rødovre Kommune skal tænke og arbejde bæredygtigt.

Ved at lave en kombineret strategi sikres det på et meget tidligt tidspunkt, at de visioner, mål og udviklingsmuligheder, der planlægges for, som udgangspunkt er bæredygtige.

Organisering

Teknisk Forvaltning foreslår, at arbejdet med Kommuneplanstrategi 2015 og den efterfølgende Kommuneplan 2018 organiseres efter principperne for de to foregående kommuneplanprocesser, tilpasset de ændrede forhold og erfaringerne fra de foregående processer.

Høringsperiode

I henhold til Planloven fastsætter Kommunalbestyrelsen en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter tager Kommunalbestyrelsen stilling til fremkomne bemærkninger, og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige strategi, kan Kommunalbestyrelsen udarbejde et sådant kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen, som der er truffet beslutning om i strategien.

I forbindelse med den offentlige høring af Forslag til Kommuneplanstrategi 2015 foreslås, at der skal afholdes et borgermøde eller andre arrangementer for øget borgerinddragelse. Dette spørgsmål vil indgå i den politiske behandling af kommuneplanstrategiforslaget i december 2015.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 110.000 kr. (og i overslagsårene 2016 og 2017 henholdsvis 110.000 kr. og 220.000 kr.).

Tidsplan

Maj 2015 - Politisk behandling af Proces og tidsplan for Kommuneplanstrategi 2015.
Oktober 2015 - Temamøde for Kommunalbestyrelsen om strategiens temaer.
December 2015 - Politisk behandling Forslag til Kommuneplanstrategi 2015.
Januar til marts 2016 - Offentliggørelse og offentlig høring i 8 uger.
Herunder eventuelt afholdelse af borgermøde.
Juni 2016 - Politisk behandling og endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2015.
Juli/august 2016 - Offentliggørelse af Kommuneplanstrategi 2015.

Diverse
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.