Beskæftigelsesudvalget

15-09-2015

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Niels Spittau (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)

Sager 39 - 43

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 17.07.2015 - 28.08.2015
  • Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstadens brev til beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 17.07.2015 – 28.08.2015
Bilag 2: RAR H brev til beskæftigelsesudvalg Aug 15

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015, Rødovre Jobcenter
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015, som beskriver udviklingen blandt offentligt forsørgede borgere m.fl. i Rødovre.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra en mindre stigning i ledigheden i 1. kvartal 2015 i Rødovre og blandt flere kommuner på Vestegnen ses nu et fald fra 5,4 procent på 0,4 procentpoint. Ledigheden i Rødovre ligger marginalt over landgennemsnittet og Hovedstadsregionen, men under gennemsnittet på Vestegnen. Faldet er sket i samtlige A-kasser, og sammen med en stigning i beskæftigelsen forventes yderligere et svagt fald i Rødovre.

Det er fortsat A-kasser med ufaglærte og HK medlemmer, der repræsenterer den største ledighed, samt det mindste fald i ledigheden.

Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er uændret, mens antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet. Antallet af unge på uddannelseshjælp er svagt faldende.

Modtagere af sygedagpenge er fortsat faldende som følge af reformen, og det samlede antal modtagere af sygedagpenge og jobafklaringsforløb er svagt faldende.

Antallet i jobafklaringsforløb har som forventet været stigende, men der ses en stagnation. Dette er også tilfældet for antallet af ressourceforløb.

Antallet af EU-borgere m.fl., der er omfattet af integrationsforløb, er fortsat markant stigende i Rødovre.

Beskæftigelsesplanens mål for 2015 har som udgangspunkt et forventet større fald i ledigheden, end det indtil nu er set på landsplan og i Rødovre:

Jf. mål 1.
Antallet af modtagere af uddannelseshjælp er faldet, men ligger med 297 væsentligt fra målet på 260.

Jf. mål 2.
Ledighedsprocenten blandt fleksjobberettiget er på 21,5 procent og ligger under målet på 22 procent.
Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år er faldet og ligger med 828 tæt på målet, som er 820.

Jf. mål 3.
Antallet af langtidsledige er faldet svagt, men ligger med 290 ligeledes over målet på 260.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2. kvartal 2015.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Rødovre jobcenter

Implementering af Jobcenter Planner
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

I forbindelse med reformen af kontanthjælpssystemet og aftalen af sygedagpengereformen skal alle ledige fremover have adgang til at booke samtaler med jobcentret på Jobnet.dk.
Rødovre Jobcenter orienterer i den forbindelse om implementering af Jobcenter Planner.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om Jobcenter Planner tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har på baggrund af kontanthjælps- og sygedagpengereformerne udviklet systemet ”Planner”, som stilles til rådighed for alle jobcentre. Målsætningen er blandt andet at give borgerne medindflydelse på deres kontaktforløb samtidig med, at man øger selvbetjeningsmulighederne. Planner er med tiden således både en bedre borgerservice og effektivisering.
Indtil at alle borgere anvender Planner, opretholdes dog sideløbende den manuelle indkaldelse af hensyn til borgere med begrænsede IT færdigheder.

Planner bruges til at opsætte og udstille samtalemuligheder og ledige tider, som skal være til rådighed for, at ledige og sygemeldte med adgang til ”Min Side” på Jobnet, selv kan booke deres samtaler. Samtidig styrer systemet hvilke tider, der bliver booket, og giver information til sagsbehandlerne om dette. Herudover kan Planner også bruges til central indkaldelse af ledige.

Implementeringen af Planner kan medføre en række fordele for jobcentret:

  • Borgerne booker og ombooker selv møder, som de er indkaldt til, hvilket øger fremmødeprocenten og mindsker antallet af indkomne opkald for at få ændret mødetidspunkter
  • Borgerne vælger selv dag og tidspunkt for mødet, hvilket øger fremmødeprocenten
  • Planner har en kalenderoptimeringsfunktion, som automatisk kan fordele samtalerne i forhold til vejleder, team og falddato
  • Ved hjælp af Jobcenter Planner kan en række opgaver i indkaldelsesarbejdet automatiseres og optimeres, idet der kan foretages masse-indkaldelser og indkaldes til gruppemøder.

STAR har udrullet Planner løbende henover det sidste år, og Rødovre jobcenter har implementeret systemet pr. 1. juli 2015, og udstiller nu samtaler til dagpengemodtagere, som de kan booke via Jobnet.

Indtil videre er selvbooking et frivilligt tilbud til borgerne, men fra primo 2016 bliver det obligatorisk for dagpengemodtagere at booke deres lovpligtige samtaler. Rødovre jobcenter har derfor startet en markedsføringskampagne, hvor dagpengemodtagere blandt andet får tilsendt et brev og får uddelt foldere efter hvert møde, for allerede nu at gøre dem bekendt med muligheden for selvbooking.

Rødovre Jobcenter er godt i gang med brugen af Planner til dagpengemodtagere, og ultimo august har de første 16 borgere i Rødovre selv booket et møde på Jobnet. Planner medfører en stor ændring i kulturen og arbejdsgangene, da indflydelsen på den enkelte sagsbehandleres kalender minimeres og overdrages til borgeren.

I oktober måned åbnes selvbooking for sygedagpengemodtagere. Borgere, der modtager kontanthjælp, knyttes endnu ikke op på Planner, da der afventes en lovændring, som giver mulighed for sanktionering, såfremt borgeren ikke møder op til en selvbooket samtale.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Juli 2015 og frem.

Etablering af Jobservice Danmark og Hovedstadens rekrutteringsservice
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: BE

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter orienterer om samarbejdsaftale mellem Arbejdsmarkedskontor Øst og Jobcentret omkring etablering af Jobservice Danmark og Hovedstadens rekrutteringsservice.

Indstilling

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om etablering af Jobservice Danmark og Hovedstadens Rekrutteringsservice tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af beskæftigelsesreformen etableres et styrket samarbejde med virksomhederne gennem et landsdækkende Jobservice Danmark, der forankres i de regionale arbejdsmarkedskontorer. Formålet er at tilbyde virksomheder, der har brug for rekrutteringsservice på tværs af kommunegrænser en indgang til beskæftigelsessystemet.

Jobservice Danmark skal hjælpe store og landdækkende virksomheder med aktuelle og fremtidige rekrutteringsproblemer. Det omfatter, at alle jobcentre leverer service til virksomhederne inden for fastlagte serviceniveauer, samt at jobcentrene samarbejder med andre jobcentre i netværk, regionalt og på landsplan om at levere virksomhederne den bedst mulige service.

Aktuelt forudses omfattende rekrutteringsordrer i forbindelse med de store infrastrukturprojekter og hospitalsbyggerier mv. Ligeledes skal samarbejdet imødegå eventuelle flaskehalsproblemer – både indenfor byggeriet, men også indenfor det forventelige behov for anden faglært arbejdskraft.

Rødovre jobcenter indgår i netværk Hovedstaden, med i alt 16 jobcentre, der har etableret Hovedstadens Rekrutteringsservice. Dette samarbejde er bemandet med 3 medarbejdere der finansieres af jobcentrene i fælleskab.

Udover rekruttering, omfatter samarbejdet service til virksomhederne i forbindelse med opkvalificering, fastholdelse af medarbejdere og indgåelse aftaler om jobrotation, voksenlærlinge, løntilskud og virksomhedspraktik, der kan bidrage til at sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har behov for.

Jobcentre er ansvarlige for samarbejdet med virksomheder i eget lokalområde, og arbejder under en jobserviceaftale

En Jobserviceaftale kan have fire servicemål:

Fast kontaktperson
En fast kontaktperson vender tilbage på henvendelser fra virksomheden inden for én arbejdsdag.

Rekruttering
Tovholderjobcentret leverer en samlet service til virksomheden inden for tre arbejdsdage eller der aftales andre løsninger, der bedst muligt kan opfylde virksomhedens behov.

Opkvalificering
Inden for 21 dage aftaler tovholderjobcentret og virksomheden relevante uddannelsesforløb for nyansatte medarbejdere, der kommer fra ledighed. Der kan evt. udarbejdes en plan for etablering af uddannelsesforløb i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner.

Vejledning om fastholdelse
Inden for én arbejdsdag skal tovholderjobcentret vende tilbage på forespørgslen om vejledning i fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

Link til Hovedstadens rekrutteringsservice:
www.hrs.kk.dk

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre jobcenter indgår i samarbejdet med Hovedstadens Rekrutteringsservice med årligt kr. 112.000, indenfor jobcentrets budgetramme.

Tidsplan

2015 og frem.

Diverse
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:20.