Beskæftigelsesudvalget

06-10-2015

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Lene Due (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)

Fraværende

Niels Spittau (O)

Sager 69 - 73

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 29.08.2015 - 28.09.2015
 • UU-Vestegnen, beretning og status for 2014/2015

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 29.08.2015 - 28.09.2015
Bilag 2: UU-Vestegnen, beretning og status for 2014/2015

Rødovre Kommunes Integrationsindsats på Beskæftigelsesområdet
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter forelægger status på integrationsindsatsen på beskæftigelsesområdet i Rødovre Kommune. Formålet er at give et samlet billede af integrationsindsatsen i september 2015 og at anvende denne som udgangspunkt for kommende status- og resultatmålinger.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på Rødovre Kommunes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Rødovre er andelen af ikke-vestlige indvandrere og flygtninge godt 13 % af befolkningen. Den samlede målgruppe omhandler indvandrere og flygtninge, der er omfattet af integrationsprogrammet jf. integrationsloven, samt flygtninge og familiesammenførte til indvandrere.

Desuden vedrører det øvrige borgere indvandret fra ikke-vestlige lande og deres efterkommere, hvoraf en stor del tidligere har gennemført et integrationsprogram, og som ved sygdom eller ledighed er omfattet af regler for den generelle beskæftigelsesindsats.

Blandt Rødovres borgere er der repræsenteret i alt 135 oprindelseslande, hvor indvandrere fra Tyrkiet udgør den største gruppe med i alt 1037 borgere.

Der er i september 2015 i alt 755 indvandrere og 143 efterkommere omfattet af beskæftigelsesindsats i Jobcentret. Det samlede antal er i alt 898 svarende til 27 % af alle borgere på offentlig forsørgelse mellem 18 og 64 år. Indvandrere og flygtninge er som i øvrige kommuner overrepræsenteret blandt borgere i offentlig forsørgelse.

Med en beskæftigelsesgrad på 61 % i Rødovre ligger indvandrere og flygtninge under beskæftigelsesgraden på 79 % for borgere med dansk oprindelse. I Rødovre er beskæftigelsesgraden dog fuldt på højde med de øvrige kommuner på Vestegnen.

Kvinder blandt indvandrere har en større andel på offentlig forsørgelse. Det gælder dog ikke efterkommere, der i øvrigt synes at klare sig bedre – også end kvinder med dansk oprindelse.

Rødovre Kommune modtager fra 2014 nye flygtninge, efter i en årrække at være såkaldt 0-kommune på grund af den i forvejen relativt høje andel af indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Fra i en årrække overvejende at varetage beskæftigelsesindsatsen som en integreret del af indsatsen for alle ledige, vil Jobcentret nu målrette flere ressourcer til både sagsbehandling og integration på arbejdsmarkedet for indvandrere og flygtninge. Yderligere strategier og indsatser vil fremgå af beskæftigelsesplanen for 2016, som forelægges Kommunalbestyrelsen på november-møderækken.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven og

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes Integrationsindsats på Beskæftigelsesområdet 2015

Afrapportering af projekt
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en afrapportering af projekt "Styrket indsats på hjerneskadeområdet" til orientering.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at afrapporteringen forelægges til orientering.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune fik i 2012-14 midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i alderen 18-65. Projektets to formål var, dels at fremme sammenhængende og effektive rehabiliterings- og genoptræningsforløb for voksne med erhvervet hjerneskade, dels at opdatere og opkvalificere medarbejdernes faglige kompetencer.

For at skabe bedre sammenhæng i genoptrænings- og rehabiliteringsforløbene blev der ansat en hjerneskadekoordinator på 37 t./ugen frem til maj 2012 og på 25 t/ugen resten af projektperioden. Koordinatoren var borgerens indgang til Rødovre Kommune på hjerneskadeområdet og havde det overordnede ansvar for at guide borgere og pårørende igennem det kommunale system.

I forhold til projektets andet formål blev der gennemført kompetenceudvikling for medarbejdere fra visitationsafdelingen, hjælpemiddelafdelingen, træningscentret og jobcentret. Kompetenceudviklingen blev varetaget af de specialiserede tilbud som eksempelvis Center for Hjerneskade. Ud over de statslige puljemidler til kompetenceudvikling er der bevilget ekstra midler af Social- og Sundhedsforvaltningens fælles uddannelsespulje (i alt 70.000 kroner).

Evaluering og resultater

I slutningen af projektperioden gennemførte forvaltningen en evaluering. Evalueringen var en blanding af kvantitative og kvalitative metoder og bestod i interviews samt en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere og pårørende, der havde haft kontakt med kommunen i projektperioden. Seks borgere og deres pårørende er interviewet om deres oplevelse af indsatsen og sagsbehandlingen, og derudover er kommunens hjerneskadesamråd samt nøglemedarbejdere på området interviewet. Der blev udsendt spørgeskemaer til 32 borgere og deres pårørende, og vi modtog 28 besvarelser fra borgere og 23 fra pårørende, altså en fin svarprocent.

Spørgeskemaundersøgelsen viser blandt andet, at 60 procent af borgerne og 66 procent af de pårørende er tilfredse med Rødovre Kommunes rehabiliteringsindsats. I forhold til information om de kommunale tilbud og indsatser er 54 procent borgerne og 66 procent af de pårørende tilfredse. Af besvarelserne fremgår det videre, at 60 procent af borgerne og 66 procent af de pårørende er tilfredse med selve sagsbehandlingen.

Hjerneskadekoordinatoren foretog en afdækning af den daværende organisering og vidensniveauet blandt medarbejderne på området. På den baggrund er der gennemført et kompetenceudviklingsforløb (herunder temadage) for 50 medarbejdere, og der er uddannet 30 nøglemedarbejdere fra alle dele af organisationen. Resten af medarbejderne har deltaget i enkelte dage eller mindre dele af kompetenceudviklingen. Kurserne har været både monofaglige og på tværs af profession og afdelinger. Medarbejderne fortæller, at de føler sig fagligt bedre rustede og har fået en større viden om den interne organisering. Samarbejdet er mere smidigt, og kommunikationen er forbedret. Medarbejderne har fået en fælles teoretisk forståelsesramme og et øget kendskab til hinandens vilkår, funktioner og kompetencer.

Som en del af projektet tog koordinatoren også kontakt til alle eksterne samarbejdsparter, og der blev udarbejdet forslag til, hvordan de nemt og effektivt henvender sig til Rødovre Kommune. Der er også lavet en oversigt/beskrivelse målrettet borgerne, som er lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside. Som et resultat af denne styrkede indsats har hospitalerne og de specialiserede tilbud fået nemmere ved at finde frem til rette vedkommende i Rødovre Kommune. Informationerne flyder nemmere, og borgerne får en mere koordineret og sammenhængende indsats. Desuden er der etableret et netværk med samarbejdskommunerne og pårørendekurser i samarbejde med Hvidovre og Albertslund Kommuner.

Borgerkonferencer er i dag indført som metode og anvendes systematisk i de komplekse sager til at inddrage borgere og pårørende. Der bliver udarbejdet mål og handleplaner for den enkelte borger, hvilket skaber sammenhæng og synlighed samt en fælles forståelse af mål for indsatsen. Borgerkonferencerne har desuden givet et bedre og tættere samarbejde med flere af de eksterne samarbejdsparter.
En stor gevinst er også, at koordineringen af sagsforløb er fordelt på færre medarbejdere, hvilket giver en hurtigere sagsgang samt mere målrettede indsatser og forløb.

Vigtigste resultater og fremtidige udviklingspunkter

 • Koordinatorfunktionen har afgørende betydning for borgerne i fht. kontakt med kommunen, koordinering og sammenhæng i sagsforløbet
 • Koordinatorfunktionen fremmer samarbejdet og kommunikationen med de eksterne aktører
 • Målgruppen skal samles på så få mennesker som muligt. Disse mennesker skal have et så tæt samarbejde som muligt og den relevante viden
 • Borgerkonferencer (systematisk borgerinddragelse) er en rigtig god metode, hvor alle arbejder efter og er bekendt med de fælles mål
 • Der er etableret en fælles faglig forståelses- og begrebsramme blandt de medarbejdere, der er involveret i sagerne
 • Der skal fokus på at vedligeholde kompetencerne, da målgruppen er relativt lille
 • Der skal på plejeområdet arbejdes med at sikre, at personalet har de nødvendige kompetencer til at løfte de komplekse opgaver vedrørende hjerneskaderehabilitering (under projektperioden blev dette vanskeliggjort af stor personaleudskiftning)
 • Der skal arbejdes videre på at gøre de fælles handleplaner elektroniske og tilgængelige for alle relevante parter internt i kommunen (det er en udfordring på grund af forskellige it-fagsystemer).

Forankring

Rødovre Kommune har budgetteret med en videreførelse af hjerneskadekoordinatorfunktionen med 15 timer/ugen. Der er ikke afsat penge til løbende kompetenceudvikling. Disse skal findes inden for forvaltningens øvrige kursusbudget.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Slutrapport hjerneskadeprojektet

1. udkast til Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forlægger 1. udkast til Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere "Vi finder løsninger sammen" til drøftelse, før den sendes til høring.

1. udkast til Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at 1. udkast til Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere "Vi finder løsninger sammen" drøftes og sendes til høring.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. september 2014 (sag nr. 202) forslag til proces for udarbejdelse af Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Udkast til politik forelægges nu til drøftelse, inden den sendes i høring blandt borgerne, de interviewede, Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet.

Efter høringsfasen vil de indkomne høringssvar og den endelige politik blive forelagt kommunalbestyrelsen.

Der har i processen været en høj grad af dialog med borgere, som i perioder af deres liv har været udsatte og foreninger, medarbejdere og borgere, som har erfaringer med udsatteområdet. Der er gennemført i alt ni dialogmøder med enkeltpersoner eller grupper. Derudover har der været drøftelse af hovedpunkterne i politikken på et møde i Social- og Sundhedsudvalget og i Beskæftigelsesudvalget.

Der er i processen kommet mange input, som er blevet indarbejdet i politikken. Nogle input har vist sig at være relevante at inddrage i det efterfølgende arbejde med udarbejdelse af en handleplan på udsatteområdet.

Målgruppen for politikken er voksne socialt udsatte borgere i Rødovre. I politikken er indkredset en definition af udsatte borgere, værdier for arbejdet er beskrevet, og der er opstillet vision og fem strategimål for udsatteområdet.

Visionen er: I Rødovre Kommune er der plads til alle – også dem på kanten af samfundet.

For at komme nærmere visionen foreslås det i politikken at arbejde med fem strategimål:

 • Vi forebygger, at mennesker bliver socialt udsatte
 • Vi finder løsninger sammen med borgeren
 • Alle har en tryg base
 • Alle har en meningsfuld beskæftigelse
 • Alle har et godt og sundt liv

Strategimålene angiver retningen for den nuværende indsats, og skal forstås som langsigtede mål, vi arbejder hen i mod gennem konkrete indsatser. Der vil hvert år blive udarbejdet en handleplan for indsatsen for udsatte borgere.

Handleplanen vil, med udgangspunkt i en beskrivelse af den nuværende indsats, beskrive muligheder for udvikling af indsatsen inden for strategimålene. Der vil hvert år blive udarbejdet status på indsatserne i handleplanen.

Der vil efter den endelige godkendelse af politikken i januar 2016, blive etableret et udsatteråd som en del af handleplanen for 2016.

Udkast til Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere er den indholdsmæssige del af politikken. Efter godkendelse af det endelige udkast, vil politikken blive tilført layout, billeder og citater fra de interviewede borgere.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Efter behandling af 1. udkast til politikken for socialt udsatte borgere gennemføres en fire ugers høringsperiode, hvorefter den endelige politik godkendes politisk i januar 2015.

Bilag

Bilag 1: 1. Udkast til politik for socialt udsatte borgere

Diverse
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:20.