Beskæftigelsesudvalget

16-08-2016

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen(A)
Lene Due(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Niels Spittau(O)
Ahmed H. Dhaqane(A)

Sager 30 - 36

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 31.05.2016 - 08.08.2016
  2. Meddelelse om færre flygtninge 2016
  3. UU-Vestegnen, beretning 2016

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social 31.05.2016 - 08.08.2016.
Bilag 2: Meddelelse om færre flygtninge 2016.
Bilag 3: UU-Vestegnen, Beretning og status 2015/ 2016.

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2015
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2015.

Redegørelsen forelægges i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Integrationsrådets redegørelse for 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I november 2015 forlod Lally Parwana, efter eget ønske, posten som formand for Integrationsrådet. Nenad Radulovic, som i de senere år har fungeret som næstformand, har overtaget formandsskabet.

Der er i 2015 afgivet høringssvar til budgettet for 2016, udkast til en ny sundhedspolitik og udkast til politik for udsatte borgere.

Integrationsrådet har fortsat et godt samarbejde på både det politiske og forvaltningsmæssige niveau, om integrationspolitikker og indsatser i kommunen. Integrationsrådet er ligeledes repræsenteret i Etniske minoriteters repræsentantskab, Folkeoplysningsudvalget og har deltaget i arbejdet med Demokratisk laboratorium.

Igen i 2015 var mangfoldighedsfestivalen rigtig godt besøgt. Festivalen opleves som et godt kulturelt indslag i Rødovre kommune.

Lov- og plangrundlag

Integrationslovens § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2015.

Drøftelse af de Beskæftigelsespolitiske mål for 2017
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Med henblik på en drøftelse af de beskæftigelsespolitiske mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017, fremlægges Beskæftigelsesministerens forslag.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de beskæftigelsespolitiske mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017 drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På linje med en drøftelse i Beskæftigelsesudvalget i 2015 om de beskæftigelsespolitiske prioriteringer i 2016, ønskes på baggrund af Beskæftigelsesministerens mål for 2017, en drøftelse af det kommende års politiske prioriteringer.

Beskæftigelsesministeren har fremsat følgende forslag:

  1. Flere virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
  2. Flere unge skal have en uddannelse.
  3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.
  4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Det er forvaltningens vurdering, at Beskæftigelsesministerens mål, med tilknyttede bemærkninger, er dækkende for de udfordringer, der er på arbejdsmarkedet generelt og, at indsatsen på disse områder tillige modsvarer de udfordringer, der er i Rødovre kommune.

Beskæftigelsesministerens forslag for 2017 er emnemæssigt enslydende med de forslag, ministeren fremsatte i 2016. Det er forvaltningens erfaring, at den arbejdsmarkedspolitiske udvikling ikke sker i et tempo, der nødvendiggør en revidering af de prioriterede indsatser årligt. Forvaltningen foreslår derfor en drøftelse af den lovgivningsmæssige mulighed for at udarbejde to-årige beskæftigelsesplaner.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Mødesag om beskæftigelsesplan for 2017 fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i november møderækken.

Bilag

Bilag 1: Udmelding af ministermål 2017.
Bilag 2: Notat - Beskæftigelsespolitiske mål for 2017.

Status på samarbejde med virksomheder omfattet af sociale klausuler
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter orienterer om status på samarbejdet med virksomheder, der er omfattet af sociale klausuler, pr. juni 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på samarbejdet med virksomheder omfattet af sociale klausuler tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Jobcenter etablerer samarbejde med de virksomheder, der er omfattet af sociale klausuler og som meddeles Jobcentret fra Teknisk forvaltning vedrørende byggesager mv. og Ressource- og Serviceforvaltningen vedrørende indkøb.

Når meddelelsen om nyt samarbejde med en virksomhed omfattet af sociale klausuler modtages i Jobcentret, kontakter Jobcentret virksomheden med henblik på møde om bredt samarbejde, der kan omfatte aftale om rekruttering af arbejdskraft på ordinære vilkår, ansættelse i fleksjob, lære- og praktikplads eller virksomhedspraktikker til ledige med behov for særlig introduktion til arbejdsmarkedet.

Der er i alt 28 virksomheder omfattet af sociale klausuler pr. juni 2016, hvilket er syv flere end på samme tidspunkt sidste år. Otte virksomheder er beliggende i Rødovre, 18 på Sjælland, en på Fyn og en i Jylland.

Generelt møder Rødovre Jobcenter stor velvilje fra virksomhedernes side, som gerne vil indgå i dialog og samarbejde. Ofte fortsætter samarbejdet med virksomhederne efter endt aftaleperiode.

Aktuelt omfatter samarbejdet 15 ledige i virksomhedspraktik, fire i løntilskud, fire i fleksjob, to voksenlærlinge og fire ordinære rekrutteringer. De fleste virksomheder har i øvrigt en længere samarbejdshistorik, hvor der i bilag 1 ses en opgørelse over hvor mange borgere, der har været samarbejdet med i hele perioden, hvor virksomhederne har været omfattet af sociale klausuler.

På grund af geografiske forhold, er det pt. uhensigtsmæssigt at etablere praktisk samarbejde med to virksomheder. En virksomhed har ikke formået at respondere på henvendelser, trods gentagne forsøg. Virksomheder der ikke lever op til forpligtelsen om samarbejde meddeles ordreholder. Det er i praksis vanskeligt at opretholde et forpligtende samarbejde jf. de sociale klausuler med virksomheder, der leverer éngangsydelser f.eks. IT- hardware og software.

Sideløbende har Jobcentret fokus på samarbejde med de virksomheder, der i øvrigt er leverandører mv. til kommunen, og her har Jobcentret samme positive erfaringer.

Lov- og plangrundlag

Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder mv.
Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning om anvendelse af sociale klausuler (2013).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over virksomheder omfattet af Sociale Klausuler.

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2016 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 – Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 - Beskæftigelsesudvalget

Budgetforslag 2017-2020, Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2017-2020, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 24. august 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på kb-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

I vedlagte bilag fremgår de ændringer vedrørende Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde, som i budgetforslaget er fremstillet som "hvide bokse" (større tilpasninger i budgetoplægget).

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Hvide bokse - større tilpasninger i budgetoplægget.

Diverse
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.10.