Beskæftigelsesudvalget

07-02-2017

Medlemmer

Kim Drejer Nielsen(C)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Niels Spittau(O)
Lene Due(A)

Fraværende

Annie Arnoldsen Petersen(A)

Sager 6 - 10

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

  1. Nyhedsliste for social i perioden 12.01.2017 - 30.01.2017

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

 Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 12.01.2017 - 30.01.2017

Status og forslag til fortsat anvendelse af pulje til genoptræningsfleksjob
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2015 et effektiviseringsforslag omhandlende en særlig pulje på 1,2 mio. kr. til etablering af genoptræningsfleksjob. Puljen anvendes til langtidsledige berettiget til fleksjob, som efter en periode med arbejdsmarkedstilknytning på kommunale arbejdspladser, kan indgå i fast ansættelse i fleksjob. Forvaltningen fremlægger status og forslag til justeret fremtidig anvendelse af puljen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at status på anvendelse af puljen til genoptræningsfleksjob drøftes samt
  2. at forslag til den fortsatte brug af puljen tillige kan anvendes til finansiering af første års lønudgift ved umiddelbar fastansættelse i fleksjob.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

En andel af ledige berettiget til fleksjob har af personlige årsager vanskeligt ved at komme i fleksjob. Puljen til genoptræningsfleksjob skal anvendes til midlertidig ansættelse i kommunale afdelinger i op til ét år og fungere som en genoptræningsperiode med henblik på, at langtidsledige berettiget til fleksjob kan tilegne sig tilstrækkelige færdigheder til at opnå fastansættelse i fleksjob.

I alt 25 ledige er i 2015 og 2016 ansat i genoptræningsfleksjob. De første blev ansat i maj 2015. Fire overgik til fast ansættelse ved udgangen af 2015. Yderligere 12 er ved udgangen af 2016 overgået til fast ansættelse. De resterende har dog været ansatte i længere perioder, men sygdom har afbrudt forløbet.

Nettobesparelsen vedrørende de i alt 16, der nu er ansat i fleksjob, er estimeret til 1 mio. kr. i alt i 2015 og 2016. Såfremt de fortsætter i fleksjob, vil den årlige besparelse være ca. 1,25 mio. kr. set i forhold til ledighedsydelse som alternativ.

Muligheden for genoptræningsfleksjob har vist sig virkningsfuld for langtidsledige berettiget til fleksjob. Arbejdsevnen er genoptrænet, og flere har kunnet øge arbejdstiden undervejs. Kommunale arbejdspladser har taget godt imod denne ordning, og en stor gruppe af de midlertidigt ansatte er fortsat på samme arbejdsplads i fast ansættelse.

Selve den midlertidige ansættelsesform har i visse tilfælde vist sig at give udfordringer, da en sådan ansættelse skal være begrundet i en tidsmæssigt afgrænset opgave eller projektperiode. Dette har medført en opbremsning af ansættelse i sidste halvår 2016 og deraf et mindre forbrug af puljen på ca. kr. 500.000.

Forvaltningen foreslår derfor, at puljen fremover også kan anvendes til finansiering af første års lønudgift ved umiddelbar fastansættelse i fleksjob på kommunale institutioner og øvrige arbejdspladser, når det omhandler fleksjobberettigede med mindst 12 måneders ledighed. Denne anvendelse vil desuden fremme det generelle niveau for Rødovre Kommunes ansættelser på særlige vilkår, som pt. ligger 1,9 procentpoint under gennemsnittet på 4,3 % blandt landets kommuner, svarende til i alt 71 stillinger. Heraf udgør ansættelser i fleksjob ca. 50 %.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Puljen indgår i budgettet i årene fremover.

Tidsplan

Ingen.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 godkendes.

Beslutning

Anbefales med 3 stemmer for (A+O) og 1 stemme imod (C).
Gruppe C tog forbehold, idet de ønsker yderligere forklaring på afvigelser i forhold til målopfyldelse. 

Sagsfremstilling

Handleplan for sundhedsindsatsen 2016 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. marts 2016 (sag nr. 57). Status på handleplanen forelægges hermed.

Langt de fleste af de fastsatte mål er nået. En enkel indsats er ikke gennemført. Det er sundhedsformidlerne, som måtte opgive deres funktion i Rødovre på grund af ændringer i deres jobsituation. Derudover er der få indsatser, der ikke er fuldt opnået, hvilket primært skyldes manglende efterspørgsel.

Følgende indsatser har været særligt i fokus i 2016.

Lighed i sundhed blandt andet ved at styrke det tværfaglige samarbejde

Der har i alle indsatser været fokus på samarbejde på tværs af fagligheder, da det er en vigtig forudsætning i arbejdet med sundhed for alle. Derudover har sundhedscenteret været aktiv i lokalmiljøet og tilrettelagt nogle af deres forløb for særlige grupper.

Nyt koncept i forhold til rygestopkurser

Udover rygestopforløb i grupper og individuelle forløb har der i 2016 været afprøvet en ny metode ”Rødovre kvitter smøgerne” tilrettelagt som et cafearrangement. Forløbet bestod af en kombination af rygestoprådgivning med en fastlagt rygestopdato for alle, oplæg samt en konkurrence. 21 deltog i forløbet, og 71% af deltagerne var stoppet med at ryge ved indsatsens ophør. Tilbuddet blev givet i et samarbejde mellem Lokalafdelingen for Kræftens Bekæmpelse, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Styrket indsats for overvægtige børn og unge

Fra juni 2016 er der sket en systematisk henvisning af børn og unge til behandling i ”Enheden for overvægtige børn og unge”. I alt 110 børn er en del af projektet og for størstedelen af børnene er deres BMI faldet. Projektet tilbyder også de børn, der ikke allerede er medlem af en sportsklub fysisk aktivitet, så de kan blive en del af kommunens foreningsliv.

Synliggørelse af indsatserne på sundhedsområdet

Sundhedscenteret har været synligt i magasinet ”Sammen om Rødovre”, vejskærme, infoskærme, facebook og Rødovre Lokalnyt. Facebooksiden er nu oppe på godt 500 følgere og er et godt afsæt for at nå flere nye brugere af sundhedscenterets mange tilbud. Hjemmesiden har fået nyt overskueligt design, herunder en side målrettet de praktiserende læger.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 bliver præsenteret i en skematisk oversigt over mål og opfølgning på mål som bilag til sagen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret inden for det afsatte budget for 2016.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2016

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2016 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 – Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 - Beskæftigelsesudvalget

Diverse
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.05