Beskæftigelsesudvalget

14-03-2017

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen(A)
Lene Due(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Kim Drejer Nielsen(C)

Fraværende

Niels Spittau(O)

Sager 11 - 16

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 • Rundtur i Jobcenters nye lokaler
 • Nyhedsliste for Social i perioden 01.02.2017 - 21.02.2017

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 01.02.2017 - 21.02.2017

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitisk møde den 4. maj 2017
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beskæftigelsesudvalget er vært for det arbejdsmarkedspolitiske møde den 4. maj 2017. Forvaltningen foreslår, at det overordnede emne er: 'Manglen på kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden'. Forvaltningen foreslår desuden, at mødet afholdes i et partnerskab med Rødovre Erhvervsforening og foreningens medlemmer, for på denne måde at fremme den lokale dialog med virksomhederne. Emnet drøftes med henblik på pejlemærker og nye idéer omkring samarbejdsinitiativer mellem Jobcentret og virksomheder, som kan imødegå manglen på arbejdskraft og opkvalificering af ledige.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at emnet 'Manglen på kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden' og udkast til program godkendes samt
 2. at der søges partnerskab med Rødovre Erhvervsforening om afholdelse af mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er mærkbar i visse brancher. Samtidigt er arbejdsmarkedet under forandring. Den teknologiske udvikling forventes at ændre på en række jobtyper i fremtiden. Ledigheden er nu relativ lav, og de ledige er overvejende ufaglærte, og mange er langtidsledige.

Jobcentre på tværs af kommuner samarbejder om fælles uddannelseskøb til ledige indenfor brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. Spørgsmålet er, hvorvidt og hvordan ledige kan opkvalificeres til det nuværende og kommende arbejdsmarked, og om nye samarbejdsformer mellem virksomheder og jobcentre kan bidrage. Der er behov for nye initiativer og samarbejdsformer for at sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Med udgangspunkt i to lokale Rødovrevirksomheders behov for arbejdskraft drøftes perspektiver og konkrete ideer til samarbejde mellem parterne.

Det foreslås at invitere:

 • Rødovre Erhvervsforenings medlemmer
 • Erhvervsrådet i Rødovre
 • Brancheorganisation – Dansk Byggeri
 • Udvalgte A-kasser indenfor brancher hvor arbejdskraftmanglen er en realitet
 • Medlemmer af det tidligere Lokale Beskæftigelsesråd

Det foreslås, at Forvaltningen går videre med følgende programudkast:

Program. Den 4. maj 2017. Fra kl. 16.30 til 19.00.

 1. Velkomst v. Borgmester Erik Nielsen
 2. Lokale virksomheders behov for arbejdskraft – oplæg ved Rødovre erhvervsforening v. fmd. Carsten Corinth
 3. Hvem er de ledige? – nu og fremover. Jobcentrets og A-kasses erfaringer og uddannelsesindsats
 4. Debat om konkrete og gode ideer
 5. Afslutning v. fmd. for Beskæftigelsesudvalget Annie A. Petersen

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2016
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for opfyldelse af Kommunalbestyrelsens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016 og for de øvrige målsætninger i Beskæftigelsesplan 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at resultatrevision for 2016 drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resultatrevisionen redegør for kvalitative målsætninger beskrevet i Beskæftigelsesplanen for 2016 og viser graden af målopfyldelse for kvantitative mål fastsat af Kommunalbestyrelsen for beskæftigelsesindsatsen 2016. Kommunalbestyrelsens mål er fastsat som kvantitativ andel af offentligt forsørgede i arbejdstyrken.

Resultatrevisionen danner grundlag for vurderinger af ambitionsniveauet for mål i beskæftigelsesindsatsen i 2017.

I december 2016 er andelen af offentligt forsørgede i arbejdsstyrken på 22,1 %, svarende til Kommunalbestyrelsens mål om at nedbringe andelen med samlet 0,6 procent svarende til ca. 120 fuld-tidsforsørgede. Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen er derfor nået. Andelen af offentligt forsørgede er den laveste i klyngen blandt 27 kommuner med samme rammevilkår. I de officielle statistiske opgørelser kan der ske en efterregulering af disse opgørelser, som er hentet i februar 2017. Dette forbehold må tages for den endelige målopfyldelse.

Den samlede udvikling dækker over flere delmål indenfor de enkelte ydelser, hvor resultatet er følgende:

Målet er nået indenfor ydelserne:

 • kontanthjælp,
 • uddannelseshjælp for unge under 30 år,
 • sygedagpenge,
 • jobafklarings-forløb,
 • fleksjobberettigede,
 • revalidender og
 • førtidspension.

Målet er ikke nået indenfor ydelserne:

 • forsikrede ledige,
 • ressourceforløb og
 • ledighedsydelse (ledige berettiget til fleksjob).

Beskæftigelsesplanen for 2016 indeholdt en række indsatsmæssige og kvalitative målsætninger. Der redegøres for aktiviteter indenfor disse i resultatrevisionen. Der er arbejdet målrettet med disse målsætninger, og de er overordnet nået, idet de fleste indsatsområder dog pågår som prioriterede indsatser i 2017 og fremefter jævnfør beskæftigelsesplanen for 2017.

Arbejdsmarkedet har efterspurgt kvalificeret arbejdskraft indenfor en række brancher. Beskæftigelsen er steget, og ledige med kvalifikationer er kommet i arbejde og har kortere ledighedsforløb. Den langvarige krise har dog medført, at arbejdsmarkedsparate langtidsledige nu ikke er i besiddelse af arbejdserfaring og de rette kompetencer til et arbejdsmarked med krav om øget effektivitet, og de bliver endnu ikke ansat. Nedbringelse af antallet af langtidsledige er den største udfordring i beskæftigelsesindsatsen.

Der er markant forskel på ledighedsudviklingen geografisk. Faldet i ledigheden er i mindre grad sket i Hovedstadsområdet og på Vestegnen. Andelen af unge, der gennemfører erhvervsuddannelse, er ikke steget. Dette er den største udfordring i uddannelsesindsatsen aktuelt og i fremtiden. Der er fortsat brug for intensiv og tværfaglig beskæftigelsesindsats for ledige og sygemeldte, bl.a. ved flere småjobs og fleksjobs.

Ovennævnte udfordringer er adviseret i Beskæftigelsesplanen for 2017, som Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2016.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2016.

Fastsættelse af mål for beskæftigelsesindsatsen 2017
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til fastsættelse af mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. Forslaget fremsættes på baggrund af resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2016 og beskæftigelsesplan for 2017 vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til mål for beskæftigelsesindsatsen for 2017 drøftes og godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Målet for beskæftigelsesindsatsen i 2016 blev nået. Andelen af arbejdsstyrken i offentlig forsørgelse er nedbragt med 0,6 %, og andelen i Rødovre Kommune er med 22,1 % den laveste i klyngen af 31 kommuner med samme rammevilkår. Gennemsnittet i klyngen er på 25,4 %.

Det samlede mål for nedbringelse af offentligt forsørgede i 2017 foreslås fastsat til 21,6 %. Andelen af offentligt forsørgede nedbringes således med 0,5 %.

Ambitionsniveauet er marginalt lavere end i 2016. Det skyldes, at en relativ stor andel tilbageværende arbejdsparate ledige er ufaglærte og langtidsledige og ikke i samme grad profiterer af stigende beskæftigelse og flere jobåbninger. Ambitionsniveauet skal desuden ses i lyset af, at andelen af offentligt forsørgede i Rødovre er relativt lav.

I målsætningen er indregnet en øget afgang til selvforsørgelse på 0,1 % som følge af en øget virksomhedsrettet indsats behandlet på beskæftigelsesudvalgsmødet d. 17. januar 2017(sag. nr. 2) . En afgang der forventes stigende til 0,25 % i 2018.

Den samlede målsætning dækker over den konkrete målfastsættelse på de enkelte ydelser, som fremgår af vedlagte notat.

Lov- og plangrundlag

Lom om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over mål i beskæftigelsesindsatsen 2017.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 til godkendelse.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Handleplan for sundhedsindsatsen 2016 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. marts 2016 (sag nr. 57). Status på handleplanen forelægges hermed.

Langt de fleste af de fastsatte mål er nået. En enkel indsats er ikke gennemført. Det er sundhedsformidlerne, som måtte opgive deres funktion i Rødovre på grund af ændringer i deres jobsituation. Derudover er der få indsatser, der ikke er fuldt opnået, hvilket primært skyldes manglende efterspørgsel.

Følgende indsatser har været særligt i fokus i 2016.

Lighed i sundhed blandt andet ved at styrke det tværfaglige samarbejde

Der har i alle indsatser været fokus på samarbejde på tværs af fagligheder, da det er en vigtig forudsætning i arbejdet med sundhed for alle. Derudover har sundhedscenteret været aktiv i lokalmiljøet og tilrettelagt nogle af deres forløb for særlige grupper.

Nyt koncept i forhold til rygestopkurser

Udover rygestopforløb i grupper og individuelle forløb har der i 2016 været afprøvet en ny metode ”Rødovre kvitter smøgerne” tilrettelagt som et cafearrangement. Forløbet bestod af en kombination af rygestoprådgivning med en fastlagt rygestopdato for alle, oplæg samt en konkurrence. 21 deltog i forløbet, og 71% af deltagerne var stoppet med at ryge ved indsatsens ophør. Tilbuddet blev givet i et samarbejde mellem Lokalafdelingen for Kræftens Bekæmpelse, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Styrket indsats for overvægtige børn og unge

Fra juni 2016 er der sket en systematisk henvisning af børn og unge til behandling i ”Enheden for overvægtige børn og unge”. I alt 110 børn er en del af projektet og for størstedelen af børnene er deres BMI faldet. Projektet tilbyder også de børn, der ikke allerede er medlem af en sportsklub fysisk aktivitet, så de kan blive en del af kommunens foreningsliv.

Synliggørelse af indsatserne på sundhedsområdet

Sundhedscenteret har været synligt i magasinet ”Sammen om Rødovre”, vejskærme, infoskærme, facebook og Rødovre Lokalnyt. Facebooksiden er nu oppe på godt 500 følgere og er et godt afsæt for at nå flere nye brugere af sundhedscenterets mange tilbud. Hjemmesiden har fået nyt overskueligt design, herunder en side målrettet de praktiserende læger.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 bliver præsenteret i en skematisk oversigt over mål og opfølgning på mål som bilag til sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev behandlet i alle udvalg på møderækken i februar 2017 med følgende beslutninger:

Beskæftigelsesudvalget 07-02-2017:
Anbefales med 3 stemmer for (A og O) og 1 stemme imod (C).
Gruppe C tog forbehold, idet de ønsker yderligere forklaring på afvigelser i forhold til målopfyldelse.

Børne- og Skoleudvalget 07-02-2017:
Anbefales med 3 stemmer for (A,Ø og O) og et medlem tog forbehold (C).

Social- og Sundhedsudvalget 07-02-2017:
Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget 07-02-2017:
Anbefales med 3 stemmer for (A og O) og et medlem tog forbehold (C).

Teknik- og Miljøudvalget 07-02-2017:
Anbefales.

Økonomiudvalget 15-02-2017:
Da der i forlængelse af udvalgsmøderne er fremsendt supplerende spørgsmål sendes sagen tilbage til fornyet drøftelse og behandling i fagudvalgene.

På baggrund af ovenstående beslutning i Økonomiudvalget, har Social- og Sundhedsforvaltningen efterfølgende udarbejdet notat med svar på spørgsmålene vedlagt som bilag 2 til mødesagen, som grundlag for den fornyede behandling i fagudvalgene.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret inden for det afsatte budget for 2016.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1: Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2016
Bilag 2: Bilag 2: Svar på spørgsmål til handleplan 2016

Diverse
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:35