Beskæftigelsesudvalget

12-09-2017

Medlemmer

Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)
Niels Spittau (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)

Fraværende

Niels Spittau (O), sag 38-42

Sager 38 - 42

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 08.08.2017 - 27.08.2017
  • Mundtlig orientering om "Sammen med borgeren"

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 08.08.2017 - 27.08.2017

Evaluering af projekt 500 ledige familie- og ægtefælleforsørgede
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Integrationsnet under Dansk Flygtningehjælp og konsulentfirmaet Cabi har i samarbejde med seks kommuner, herunder Rødovre, gennemført Projekt "500 ledige familie- og ægtefælleforsørgede nydanskere træder ind i arbejdsstyrken" (Projekt 500) i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016.

Deltagelsen i projektet blev godkendt af beskæftigelsesudvalget på møde d. 13. maj 2014 (sag nr. 27). LG Insight har ved projektets afslutning udarbejdet en evaluering, som hermed fremlægges.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltingen indstiller,

at evaluering af Projekt 500 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med Projekt 500 var at understøtte og forbedre udsatte ledige familie- og ægtefælleforsørgede indvandreres mulighed for at blive selvforsørgende. Baggrunden for projektet er, at der er ca. 60.000 familie- og ægtefælleforsørgede på landsplan, som ved projekttidspunktets start stod uden for arbejdsstyrken.  

Formålet med projektet er at rykke ægtefælleforsørgede borgere ind i arbejdsstyrken og dermed understøtte en bedre integration i arbejdslivet og familiens hverdag som helhed, hvilket i samfundsperspektiv vil kunne bidrage til flere personer i arbejdsstyrken og øget skattegrundlag.

Cabi har i projektperioden stået for ledelse, det opsøgende arbejde og samarbejde med virksomheder. Jobcentret har ikke anvendt nævneværdige ressourcer, udover koordinering af den virksomhedsvendte indsats, lovpligtige myndighedsopgaver, evt. tværfagligt samarbejde om hele familiers sager, samt understøttelse af tolkning.

I projektperioden har der deltaget i alt 274 borgere fra seks forskellige kommuner, hvor af 55 er fra Rødovre.

Ved projektets afslutning er 15 borgere kommet i ordinært arbejde, og syv borgere er startet på uddannelse ud af de 55 borgere fra Rødovre. Det svarer i alt til en andel på 40 %.

Succeskriteriet for projektet var at flytte i alt 200 ægtefælleforsørgede borgere fra en placering uden for arbejdsstyrken til en placering inden for arbejdsstyrken. Projektets succeskriterium vurderes som opfyldt ved, at 198 borgere er rykket ind i arbejdsstyrken og dermed tættere på arbejdsmarkedet.  

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Projektet blev igangsat 1. januar 2014 og er afsluttet 31. december 2016.

Bilag

Bilag 1: Evaluering Projekt 500_LG Insight_22072017.pdf

Tilskud til kompetenceudvikling af job- og virksomhedskonsulenter
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) har i 2017 afsat i alt 5.888.000 kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser. Rødovre Jobcenter har fået godkendt ansøgning om tilskud på i alt 232.000 kr. Midlerne er tiltænkt medarbejdere, der arbejder med beskæftigelsesreformens målgrupper, dvs. de forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Indstilling

 Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at bevillig af tilskud til kompetenceudvikling godkendes.
  2. at der i 2017 gives en netto bevilling, svarende til en udgift på 232.000 kr. og tilhørende indtægt på 232.000. til Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med kompetenceudviklingen er, at Jobcentret bliver bedre til at forebygge langtidsledighed. Kompetenceudviklingen skal give medarbejderne et grundigere kendskab til det aktuelle arbejdsmarked og virksomhedernes behov for arbejdskraft, sammenholdt med borgerens cv og personlige kompetencer. Målet er, at jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter, ved en udvidet 1. gangs samtale, bliver bedre til at matche borgeren med den rette virksomhed og den rette opkvalificering i det tidligere forløb.

18 medarbejdere deltager over seks kursusdage i et forløb, der er særlig målrettet arbejdsmarkedet i regionen. Kompetenceudviklingen forestås af konsulentvirksomheden Marselisborg, som er specialiseret på arbejdsmarkedsområdet.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 232.000 kr. vedrører funktion 6.45.51 Jobcentre.

Tidsplan

juni - oktober 2017.

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 2. kvartal 2017
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger redegørelse for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i 2. kvartal 2017. Redegørelsen omfatter ligeledes graden af målopfyldelse for mål fastsat af Kommunalbestyrelsen for indsatsen i 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvartalsredegørelse for beskæftigelsesindsatsen for 2. kvartal 2017 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udviklingen på arbejdsmarkedet er fortsat positiv. Antallet af ledige stillinger der opslås på Jobnet.dk er stigende gennem 2017, og indenfor flere brancher er der særdeles gode beskæftigelsesmuligheder. Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Rødovre er samlet set fortsat faldende. Udviklingen indenfor de enkelte ydelser bærer dog præg af sæsonudsving og uddannelsesinstitutionernes ændrede optagelses- og afslutningstidspunkter.

Der ses således et fald i antallet af modtagere af sygedagpenge, men også en stigning blandt arbejdsmarkedsparate ledige, der har afsluttet uddannelse.

Antallet af langtidsledige er faldende, og der ses en begyndende effekt blandt ledige med mere komplekse problemstillinger, der indgår på det ordinære arbejdsmarked herunder i fleksjob.

Det er fortsat en samlet udfordring at finde beskæftigelse til borgere med relativt få kompetencer inden for alle forsørgelsesydelser. Indsatsen omhandler både faglig og personlig opkvalificering.

Samlet set er andelen af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse i Rødovre fortsat den laveste i klyngen af 27 kommuner med samme rammevilkår, herunder den laveste i klyngen på sygedagpenge. Den samlede andel på alle ydelser under ét er i slutningen af 2. kvartal på 21,2 pct., hvilket er 0,1 procentpoint fra det fastsatte mål på 21,1 pct. for 2017.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 2. kvartal 2017

Diverse
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.