Beskæftigelsesudvalget

16-01-2018

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)

Sager 1 - 6

Fold alle ud

Konstituering af Beskæftigelsesudvalget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2021
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Valg af formand og næstformand.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget skal på mødet den 16. januar 2018 udpege en formand og næstformand for udvalget.

Beslutning

Formand: Annie Arnoldsen Petersen (A)

Næstformand: Steen Skriver Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017  blev følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt til Beskæftigelsesudvalget:

Annie Arnoldsen (A)

Steen Skriver Rasmussen (A)

Jan Kongebro (A)

Anders Torm Nielsen (C)

Peter Mikkelsen (Ø)

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Beskæftigelsesudvalget fungerer i perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021

Meddelelser
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 • Nyhedslisten for Social i perioden 18.11.2017  - 03.01.2018
 • Orientering om procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 18.11.2017 - 03.01.2018
Bilag 2: Procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet

Generel orientering om Beskæftigelsesudvalgets ressortområde
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen vil på mødet give en introduktion til Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde, struktur og delegationer samt igangværende og kommende større opgaver på udvalgets område.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ansvarsområde

Som det fremgår af Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt (godkendt af Kommunalbestyrelsen oktober 2015), skal Beskæftigelsesudvalget træffe afgørelser i sager vedrørende arbejdsmarkedet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af arbejdsmarkedsopgaverne og har følgende ansvarsområder:

 • Myndighed på det borgerrettede og virksomhedsrettede område
 • Beskæftigelsesindsats for ledige og sygemeldte
 • Integrationsindsats af flygtninge og indvandrere
 • Danskundervisning til voksne udlændinge
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning
 • Samarbejde med lokale og regionale virksomheder
 • Kriminalitetsforebyggelse, specielt ungeindsats og SSP
 • Koordinering af den samlede beskæftigelsesindsats på landsplan herunder samarbejdet med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Det Regionale Beskæftigelsesråd
 • Samarbejde med fælles kommunale organisationer, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning Vest
 • Drift af anlæg og arealer under udvalgets område, herunder Jobcentret på Egegårdsvej 66. 1

Fakta

Ovenstående opgaver varetages af Rødovre Jobcenter. Kerneopgaven i Jobcentret er at medvirke til et velfungerende arbejdsmarked, hvor virksomheder får den arbejdskraft, de har behov for, og hvor ledige og sygemeldte modtager den rette indsats for at indgå i det ordinære eller rummelige arbejdsmarked.

Jobcentret er organiseret i fem afdelinger og et sekretariat, med en jobcenterchef og fem teamchefer. Der er pt. ansat 111 medarbejdere. Der administreres efter en kompleks lovgivning, hvor ledige og sygemeldte er opdelt i 13 målgrupper med forsørgelsesydelse, samt borgere uden ydelse men med ret til beskæftigelsesindsats.

Jobcentret har et tæt samarbejde med økonomisk team og sygedagpengestart, samt med den sociale behandlingsenhed Rådgivning- og Behandling i Social- og Psykiatriafdelingen. Jobcentret samarbejder med Rødovre Sundhedscenter om tilbud til ledige og sygemeldte, samt med Børne- og Kulturforvaltningen om uddannelsesindsatsen for unge under 18  år - herunder samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Jobcentret har løbende ca. 3.500 borgersager. Godt 5.000 borgere er årligt i kontakt med Jobcentret. Beskæftigelsesindsatsen består overvejende af uddannelses- og erhvervsvejledning, opkvalificerende kurser, virksomhedspraktik og job med løntilskud. Jobcentret tilrettelægger egne kurser og projekter, herunder Projekt Springet for unge og Projekt Vestvolden i samarbejde med Oplevelsescentret. Der anvendes private leverandører til forløb for målgrupper med særlige behov samt til den øvrige beskæftigelsesindsats, når egne tilbud ikke er dækkende eller tilstrækkelige.

Et tværfagligt Rehabiliteringsteam behandler alle sager indstillet til fleksjob, førtidspension eller særlige ressourceforløb. Rehabiliteringsteamet består af Jobcentret, Social- og Psykiatriafdelingen samt en sundhedskoordinator fra regionen. Formålet er at yde en tværfaglig og koordineret indsats for den enkelte borger, med henblik på genindtræden på arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår. Rehabiliteringsteamet kan visitere til Klinisk Funktion i regionen, med henblik på udredning af helbredsmæssige forhold hos den enkelte borger.

Som bilag til mødesagen vedlægges organisationsdiagram.

Budget 2018

Beskæftigelsesudvalgets samlede budgetramme (drift) er for 2018: 533 mio. kr. på udgiftsiden 157 mio. kr. på indtægtssiden, svarende til en nettoramme på 376 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget har ingen anlægsbevillinger i 2018. Se bilag til mødesagen, der viser Beskæftigelseudvalgets økonomi for 2018.

Udvalg og bestyrelser

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017 er der på Beskæftigelsesudvalgets område nedsat følgende udvalg/bestyrelser:

 • Bestyrelsen for Ballerup Sprogcenter.

Annie Arnoldsen Petersen er valgt som repræsentant til bestyrelsen for Ballerup Sprogcenter indtil udgangen af 2018. Kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at forlænge samarbejdet med Ballerup Sprogcenter ved den nuværende aftales udløb ultimo 2018 samt søge samarbejde med anden udbyder af danskuddannelse.

Råd

Jobcenteret sekretariatsbetjener Integrationsrådet. Der er ikke medlemmer af Kommunalbestyrelsen i dette råd.

Derudover er ledelsesrepræsentanter fra Jobcenteret repræsenteret i Handicaprådet og Udsatterådet.

Delegationer

Den vedtagne delegationsplan tager udgangspunkt i, at enkeltsager afgøres af Forvaltningen, og at politikskabende sager og sager af principiel betydning afgøres af Udvalget.

Kommende opgaver

Regeringens udspil om forenkling af beskæftigelsesindsatsen samt øvrige udspil giver anledning til både administrative og økonomiske overvejelser med henblik på tilrettelæggelse af Jobcentrets beskæftigelsesindsats og grundlaget for den kommunale finansiering. Udspillet til forenkling lægger op til øget kommunal tilrettelæggelse af samtaler og aktivering, samt forenkler regler for voksenlærlingeordninger, varighed for virksomhedspraktik og job med løntilskud. Ledige og sygemeldte skal selv booke deres samtaler og ny IT skal forenkle samarbejdet mellem virksomheder og jobcenter mv. Det er vurderingen, at forenklingen kan frigøre op til 1.000 fuldtidsstillinger på landsplan, der delvist kan frigøres til øget beskæftigelsesindsats.

Regeringens Erhvervs- og iværksætterudspil er bl.a. foreslået finansieret ved en omlægning af statsrefusionen til beskæftigelsesindsatsen med i alt 870. mio. Kommunerne kompenseres som følge af udspillet gennem bloktilskud.

Kommende lovgivning om etablering af en Fælles Grunduddannelse til unge mellem 15 og 25 år, som ikke er i arbejde eller uddannelse, kan få betydning for organiseringen af den samlede vejledningsindsats til unge og den samlede tilbudsvifte.

Jobcentrets nuværende fokus er at medvirke til, at virksomheder kan få den arbejdskraft, der er behov for - herunder i de store infrastrukturprojekter på bygge og anlægsområdet. Jobcentret samarbejder om den opgave med øvrige kommuner i Hovedstadsområdet (Hovedstadens Rekrutteringsservice).

Sammen med borgeren

Social- og Sundhedsforvaltningen startede i sommeren 2017 et udviklingsprogram med titlen "Sammen med borgeren". "Sammen med borgeren" bygger videre på tankesæt og vision i "Sammen om Rødovre" og følger fire principper:

 • Processer og tilgange er tænkt og set fra borgerens perspektiv
 • De rette løsninger er ikke nødvendigvis kommunens løsninger
 • Vi taler ikke om borgeren, men med borgeren, når vi finder løsninger
 • En indgang - sammenhængende og helhedsorienterede løsninger

Med udgangspunkt i disse principper har der hen over efteråret været arbejdet med forskellige livssituationer, hvor input fra borgere, samarbejdsparter og fagfolk har resulteret i forslag til nye måder at arbejde på. Disse vil blive præsenteret for Social- og Sundhedsforvaltningens samlede ledergruppe og medarbejderrepræsentanter i slutningen af januar 2018.

Der er tale om en proces, der skal køre fortløbende, og hvor så mange som muligt af forvaltningens fagområder hen ad vejen vil arbejde ud fra "Sammen med borgeren"-tilgangen. Beskæftigelsesudvalget vil løbende blive inddraget i processen og dens resultater og fremdrift.

Beskæftigelsesudvalget vil på det kommende udvalgsmøde blive nærmere introduceret til Jobcenterets fagområde. Denne introduktion vil tage udgangspunkt i en række livssituationer, altså situationer, hvor borgeren af den ene eller anden grund kommer i kontakt med Kommunen.

Politikker

Som følge af Lov om organisering og understøttelse af Beskæftigelsesindsatsen udarbejder Jobcentret forslag til to-årige beskæftigelsesplaner og årlige resultatmål, som godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Beskæftigelsesministeren udmelder årlige anbefalinger til prioriterede indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. Jobcentret udarbejder en årlig Resultatrevision for målopfyldelse og en redegørelse for prioriterede indsatser. Der udarbejdes desuden en Kvartalsredegørelse for udviklingen blandt offenligt forsørgede og samarbejdet med virksomhederne, som forelægges Beskæftigelsesudvalget.  

Social- og Sundhedsforvaltningen arbejder målrettet med politikker, hvortil der tilknyttes handleplaner med henblik på udmøntning af de politisk vedtagne målsætninger.

På Beskæftigelsesudvalgets område arbejdes der med følgende politikker:

 • Handicappolitikken
 • Sundhedspolitikken
 • Udsattepolitikken
 • Frivillighedspolitikken

Lov- og plangrundlag

 • Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen
 • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
 • Lov om aktiv socialpolitik
 • Lov om sygedagpenge
 • Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.
 • Lov om integration af udlændinge i Danmark og Lov om Danskundervisning

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Organisations diagram Rødovre Jobcenter
Bilag 2: Beskæftigelsesudvalgets budget 2018

Brobygger til kriminalitetsforebyggende indsats
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat midler til ansættelse af en brobygger, der skal arbejde med en kriminalitetsforebyggende indsats blandt unge og deres familier, så familien støttes i at tage ansvar for deres børns og unges trivsel. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller hermed forslag til udmøntningen af denne beslutning.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der ansættes en brobygger, der skal arbejde med en kriminalitetsforebyggende indsats blandt unge og deres familier
 2. at indsatsen forankres i Børne- og Familieafdelingen
 3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. til Beskæftigelsesudvalget samt,
 4. at der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget finansieret af den allerede indarbejdede bevilling til projektet i budget 2018 ff under Beskæftigelsesudvalget

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 og frem afsat 500.000 kr. til ansættelse af en brobygger, der skal medvirke til at færre unge mistrives og potentielt påbegynder en kriminel løbebane.

Brobyggeren skal være opsøgende og udegående blandt børn og unge og inddrage de unges familier i den forebyggende indsats. Det er forældrene og det øvrige netværk omkring den unge, der skal sættes i stand til/støttes i at hjælpe. Brobyggeren kan også hjælpe familierne med at danne sociale netværk og desuden rådgive udsatte familier om samarbejde med skole, daginstitution, jobcenter mv.

Brobyggeren skal understøtte en tidlig indsats over for negativ social arv i samarbejde med daginstitutioner og skoler ved f.eks. at fungere som rådgiver ved bekymringssager samt kontakt- og kulturformidler overfor familier, der eksempelvis ikke deltager i møder eller kommunikerer med skole og daginstitution.

Indsatsen skal ske i et tæt samarbejde mellem SSP, skoler, klubber, Jobcentret(ungeindsats) og Børne- og Familieafdelingen ved bekymringer for unges trivsel, herunder manglende skolegang, uddannelsesforløb eller job. Derudover ved bekymrende adfærd f.eks. misbrug eller begyndende kriminalitet. Der etableres desuden et fast samarbejde med politiets kriminalitetsforebyggende indsats. Målgruppen vil primært være unge mellem 13 og 21 år.

Brobyggeren fungerer ikke som myndighedsperson, men har direkte adgang til forvaltningen gennem faste kontaktpersoner og kan foreslå støttende foranstaltninger indenfor serviceloven og beskæftigelsesloven mv.

Målet er at bringe unge, hvor der optræder bekymring, i uddannelse, arbejde, fritidsjob eller fritidsaktivitet, samt at sikre et fundament for, at den unge kan indgå og forblive i normalsamfundet i øvrigt.

Der lægges op til, at indsatsen forankres i Børne- og Familieafdelingen, da det vurderes, at der her er det bedste faglige fundament for indsatsen. Indsatsen skal understøttes af et stærkt tværgående samarbejde med repræsentation fra både Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service og Lov om Aktiv Beskæftigelse

Økonomiske konsekvenser

Den allerede afsatte driftsbevilling på 500.000 kr. under Beskæftigelsesudvalget flyttes til Social- og Sundhedsudvalget, da stillingen forankres i Børne- og Familieafdelingen.

Tidsplan

Igangsættes forår 2018.

Bevilling til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilsagn om bevilling af 1.070.000 kr. i perioden 22.12.2017 til 31.12.2019 fra puljen ”Virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft”. Midlerne skal bruges til at styrke Jobcentrets kapacitet til at matche ledige borgere med virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2018 gives en nettobevilling svarende til udgift på 535.000 kr. og tilhørende indtægt på 535.000 kr. til Økonomiudvalget, samt
 2. at den resterende del af bevillingen indarbejdes i budget 2019.  

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Jobcentret ansøgte medio december 2017 om midler fra puljen ”Virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft” til et nyt projekt, der skal styrke Jobcentrets kapacitet til at forsyne virksomhederne med kandidater til ordinære stillinger. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ultimo december 2017 givet tilsagn om bevilling af 1.070.000 kr. i perioden 22.12.2017 til 31.12.2019.

Indsatsen for at virksomheder får den arbejdskraft, de har behov for, er en central del af beskæftigelsesplanen for 2017 og 2018, og formålet med puljen er, dels at styrke denne indsats, og dels at kvalificere lediges jobsøgning og jobcentrenes jobformidling, med et større fokus på kvaliteten af de lediges CV, der bl.a. skal være mere retvisende i forhold til de lediges formelle kvalifikationer.

Aktiviteter i projektet er følgende:

• Etablering af en cv emnebank

• Undervisning af alle teams i jobcentret i brugen og kvaliteten af Jobnet cv

• Arrangering matcharrangementer og cv optimeringsarrangementer  

• Forbedring af procedure til udsøgning af kandidater til jobåbninger og opkvalificeringsforløb

• Koordinering af kampagnebesøg hos 100 nye virksomheder indenfor mangelområder

Disse aktiviteter vil samlet set bidrage til projektets todelte formål. For det først skal virksomhederne opleve at få henvist relevante kandidater i forhold til deres rekrutteringsbehov. For det andet skal ledige borgere opleve, at de tidligt og konsekvent bliver peget i retning at ordinært arbejde indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Dette vil få ledigheden til at falde generelt samt forebygge paradoksproblemer.

Projektet forventes at give følgende resultater:

• En stigning i antallet af virksomheder der samarbejder med Jobcentret, når de skal rekruttere.

• En stigning i relevante kandidater der sendes på opkvalificeringskurser afholdt af Hovedstaden Rekrutteringsservice.  

• En forbedring af kvalitet cv’er på Jobnet.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på 535.000 kr. vedrører funktion 6.45.53 Jobcentre.

Tidsplan

December 2017 til 31.12.2019

Diverse
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:50.