Beskæftigelsesudvalget

13-11-2018

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Fraværende

Jan Kongebro (A), sag 47-51

Sager 47 - 51

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 25.09.2018 - 01.11.2018
  2. Beretning og status - UU-Vestegnen 2017/2018

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 25.09.2018 - 01.11.2018
Bilag 2: Master Borgmesterberetning 2017-18

Beskæftigelsesplan for Rødovre Kommune 2019 og 2020
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til beskæftigelsesplan for Rødovre Kommune 2019 og 2020. Beskæftigelsesplanen indeholder strategier for den prioriterede beskæftigelsesindsats i perioden, og har udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens udmeldte mål og Beskæftigelsesudvalgets drøftelser på møde den 11. september 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at beskæftigelsesplanen for 2019 og 2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen omhandler den prioriterede beskæftigelsesindsats i Rødovre Kommune i 2019 og 2020. Beskæftigelsesplanen beskriver strategier for den indsats, der modsvarer udfordringer på arbejdsmarkedet generelt på landsplan og regionalt, samt specifikt i Rødovre. Planen omhandler den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats.

Forslag til beskæftigelsesplan tager udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens udmeldinger om landsdækkende mål, som emnemæssigt overvejende er en videreførelse af tidligere års indsatsområder, og dermed også er implementeret i Rødovre Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at disse emner er dækkende for Rødovre Kommunes udfordringer. Dog foreslår forvaltningen tillige strategier for implementering af lov om kommunal indsats for unge under 25 år samt etablering af Forberedende Grunduddannelse under overskriften: Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse.

Prioriterede områder i beskæftigelsesindsatsen

Ministerens målsætninger er:

  • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse (videreføres)
  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft(videreføres)
  • Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende (videreføres)
  • Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse (videreføres)
  • Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes (videreføres)
  • Udsatte ledige skal have en indsats (nyt mål)

Ministeren har bebudet endnu et nyt mål som udmeldes i efteråret:

  • Flere handicappede skal i beskæftigelse

Forvaltningen foreslår yderligere som kommunalbestyrelsens mål:

  • Flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse

Det skal bemærkes, at målsætninger og strategier ikke omhandler samtlige indsatsområder i Jobcentret, men alene dem, der må anses som særligt prioriterede i den kommende periode. Det er Social- og Sundhedsfovaltningens vurdering, at nuværende strategier i Jobcentret generelt modsvarer kravene til beskæftigelsesindsatsen og forventningen om resultater.

Den to-årige beskæftigelsesplan understøttes af en årlig beslutning i Kommunalbestyrelsen om de kvantitative mål for andelen af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse – samlet og indenfor de enkelte ydelser. Beslutningen om målfastsættelse sker igen på møderækken i marts 2019 på baggrund af den årlige resultatrevision for målopfyldelse i 2018 og igen i 2019. Det er Beskæftigelsesministerens intention i forbindelse med aftale om afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet, at benchmarking sker med udgangspunkt i kommunens egne rammevilkår og således ikke med de kommuner med samme rammevilkår i klyngerne.

Kommunalbestyrelsens løbende opfølgning på beskæftigelsesplanen og dens resultater sker i forbindelse med den kvartalsvise redegørelse for udviklingen, som fremlægges i Beskæftigelsesudvalget. 

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af den aktive beskæftigelsesindsats. 

Økonomiske konsekvenser

Jf. budget 2019 og 2020.

Tidsplan

2019 og 2020.

Bilag

Bilag 1: Beskæftigelsesplan for Rødovre Kommune 2019 og 2020 (tilrettet)

Samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter som udbyder af danskundervisning
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsens besluttede den 20. marts 2018 (sag nr. 35) at indgå samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter fra 1. januar 2019. Brøndby Kommune som er driftskommune har anmodet om, at den formelle aftale med Rødovre Kommune først indgås pr. 1. januar 2020, hvor øvrige kommuner i driftssamarbejdet overgår til ny aftale. Baggrunden er nye betalingsregler, der skal træde i kraft senest i 2020. Borgere i Rødovre kan i praksis fortsat modtage danskundervisning i 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter indgås med virkning fra 2020. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Nye betalingsregler for afregning af danskuddannelse ændres fra en 50/50 ordning til 30/70 ordning, hvilket betyder, at 30 procent af udgiften betales ved opstart og 70 % ved gennemførelse. Dette ændrer hele finansieringsgrundlaget for sprogskoler, senest i år 2020 – eller ved aftale ændringer. De øvrige kommuner i samarbejdskredsen om Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter vil således blive påvirket af en aftale med Rødovre Kommune ved indgåelse i 2019 ved en kompliceret udligningsordning, ligesom sprogskolens egen økonomi påvirkes i negativ retning året før planlagt.

Brøndby Kommune har derfor anmodet Rødovre Kommune om i praksis at fortsætte det nuværende samarbejde om danskuddannelse, men udskyde den egentlige samarbejdsaftale til 2020, hvor de øvrige kommuner også overgår til ny aftale.

Det er den juridiske vurdering, at det formelle aftalegrundlag er på plads i Rødovre Kommune, da samarbejdet om danskuddannelse med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i praksis er foregået i en årrække.

Det er Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling, at ønsket fra Brøndby Kommunes efterkommes, så den formelle samarbejdsaftale indgås med virkning fra 2020 sammen med de øvrige kommuner, som er Brøndby, Albertslund, Glostrup, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby, Dragør, Hvidovre, Herlev og Ballerup.  

Lov- og plangrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2019 – 2020.

Forventet regnskab pr. ultimo september 2018
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2018 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2018 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo september 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo september 2018 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Beskæftigelsesudvalget pr ultimo september 2018

Diverse
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.25