Beskæftigelsesudvalget

04-12-2018

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 52 - 55

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 02.11.2018 - 19.11.2018
  2. Status på Sammen med borgeren
  3. Status på udvalgte indsatsgrupper

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 02.11.2018 - 19.11.2018
Bilag 2: Status på Sammen med borgeren november 2018

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i tredje kvartal 2018 for Rødovre Jobcenter
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i tredje kvartal 2018. Redegørelsen omfatter ligeledes graden af målopfyldelse for mål fastsat af Kommunalbestyrelsen for indsatsen i 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen for beskæftigelsesindsatsen i tredje kvartal 2018 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter den relativt store stigning i antallet af forsikrede ledige i efterår og vinter 2017 ses der ved udgangen af tredje kvartal 2018 et markant fald fra ca. 860 ledige i januar til godt 700 ledige. Målt på andel af arbejdstyrken følger udviklingen blandt forsikrede ledige den overordnede tendens i den sammenlignelige kommuneklynge.

Det er fortsat i a-kasser med ufaglærte medlemmer og på handel- og kontorområdet, at ledigheden er størst. Jobcentrets skærpede fokus på disse områder er dog slået igennem, og antallet af ledige fra disse a-kasser er fortsat faldende i tredje kvartal. Jobcentret følger udviklingen med særlig opmærksomhed og fortsætter den skærpede indsats i samarbejde med a-kasserne for at nedbringe antallet af arbejdsparate ledige og forbygge langtidsledighed.

Udviklingen blandt modtagere af sygedagpenge er stagneret i årets tredje kvartal og ligger på ca. samme niveau som sidste år. Målt i andel af arbejdsstyrken er der sket et fald på 0,5 procentpoint i sygedagpengemodtagere ved udgangen af årets tredje kvartal i forhold til udgangspunktet ved årets start. Der forventets dog en sæsonmæssig stigning i fjerde kvartal.

Blandt modtagere af øvrige ydelser er udviklingen overordnet set positiv. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp er fortsat jævnt faldende, og førtidspensionister er svagt faldende, hvorimod antallet af ledige i ressourceforløb, som forventet er svagt stigende.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i øvrigt i tredje kvartal. Andelen af arbejdstyrken på offentlig forsørgelse ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sammenlignelige kommuner i klyngen, og samlet set har Rødovre fortsat den laveste andel af borgere på ydelse.

Der er således ved udgangen af tredje kvartal samlet sket et fald i andelen af borgere i arbejdstyrken, der modtager ydelse. Andelen er på 20,4 pct., hvilket betyder, at målet for 2018 på 21,3 pct. alt andet lige er nået.  Baseret på erfaring fra tidligere år må der dog forventes en stigning i ledigheden og blandt sygemeldte henover vinteren. 

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 3. kvartal 2018

Ny model for benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beskæftigelsesministeriet har, i forlængelse af aftalen om afbureaukratisering, udarbejdet ny model for benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats, der offentliggøres halvårligt. Kommunernes resultater rangeres fra 1-98 hvor ét er bedst. Rødovre Kommune rangeres som nr. 31 og således i den bedste tredjedel.

Forvaltningen orienterer i øvrigt om den nye model samt baggrunden for beregningen af resultatet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at orienteringen om ny model for benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats drøftes og tages til efterretning samt
  2. at kommende benchmarking indarbejdes i den kvartalsvise redegørelse for beskæftigelsesindsatsen, der løbende forelægges Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriet har, i forlængelse af aftalen om afbureaukratisering, udarbejdet ny model for benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats. Formålet er, at kommunerne sikrer større fokus på resultater på beskæftigelsesområdet, og at kommunerne får mulighed for at få inspiration af de kommuner, som klarer sig godt på trods af deres rammevilkår.

Den nye model for benchmarking tager udgangspunkt i en beregning af de enkelte kommuners egne rammevilkår i 2016, og deraf et beregnet forventet antal offentligt forsørgede fuldtidspersoner, indenfor modtagere af hhv. arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp. Der er forskellige rammevilkår indenfor de enkelte ydelser. Den enkelte kommunes rangering opgøres, på baggrund af en positiv eller negativ afvigelse fra det forventede, indenfor de enkelte ydelser i 2017, som tillige er samlet i en kategori for alle ydelser under ét.

Modellen indebærer afskaffelse af de såkaldte kommuneklynger som blev beregnet i 2011, hvor Rødovre Kommune hidtil er benchmarket med kommuner der har samme rammevilkår. Ved beregningen i 2011 var Rødovre Kommune rangeret som nr. 36, og i den nye beregning som nr. 66 i forhold til alle ydelser under ét hvor 98 er bedst. Rødovre Kommune har således fået beregnet markant bedre rammevilkår. Det skal bemærkes, at der i den samlede beregning af rammevilkår indgår førtidspension.

Beregninger af rammevilkår og det forudsagte antal borgere på de enkelte ydelser, er foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Ministeren vil halvårligt offentliggøre den kommunale benchmarking på beskæftigelsesområdet. Forvaltningen foreslår, at kommende benchmarking indarbejdes i den kvartalsvise redegørelse for beskæftigelsesindsatsen, der forelægges beskæftigelsesudvalget. I kommende redegørelser vil sammenligning med kommuneklynger udgå, men i øvrigt forelægges uændret.

Kommunalbestyrelsens årlige fastsættelse af kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen indenfor ydelser, er i fuld overensstemmelse med aftalens intentioner om at måle på kommunernes resultater fremfor processer, og kan fortsætte uændret.

Det skal også bemærkes, at bl.a. Kommunernes Landforening har kommenteret, at ikke alle kategorier af ydelser indgår i den nye benchmarkingmodel – eksempelvis førtidspension, og at dette kan give et misvisende billede af kommunernes resultater.

Beskæftigelsesministeren har bebudet, at kommuner der vedvarende ikke performer i beskæftigelsesindsatsen, i første omgang konsulteres af Beskæftigelsesministeriet, og endeligt kan sættes under statslig administration.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Rammevilkår placering i 2011 og 2016 samt placeringer på ranglister for 2017

Diverse
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.20.