Beskæftigelsesudvalget

13-08-2019

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 26 - 31

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

  1. Status på udvalgte områder (udleveres på mødet)
  2. Opsamling på studieturen til England juni 2019

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Opsamling på Beskæftigelsesudvalgets studietur til Wigan og London

Orientering om FGU og samarbejdet med FGU Vestegnen
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en orientering om tilrettelæggelsen og indholdet af den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om den Forberedende Grunduddannelse (FGU) tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på maj møderækken 2018 (sag nr. 82), at Rødovre Kommune sammen med Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk kommuner etablerede en FGU-institution, hvor de eksisterende produktionsskoler og VUC'er blev tilknyttet som satellitskoler. Denne FGU- institution har fået navnet FGU Vestegnen og har til formål at udbyde den Forberedende Grunduddannelse (FGU), der henvender sig til unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse.

FGU er et tilbud til unge, der har behov for afklaring af deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej. Uddannelsen bidrager til at fremme social mobilitet og medvirke til, at alle unge får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale uanset baggrund. Det primære mål med FGU er at give de unge kompetencer til at gå i gang med en ordinær uddannelse efterfølgende. FGU består af tre spor:

  • Almen grunduddannelse,
  • produktionsgrunduddannelse, samt
  • erhvervsgrunduddannelse.

De syv kommuner, som FGU Vestegnen betjener, forventes at få et elevgrundlag på i alt 589 årselever. Dette gør FGU Vestegnen til en af de største FGU institutioner. Rødovre Kommunes andel af disse er opgjort til 86 årselever. De første elever skal påbegynde deres FGU-uddannelser i august 2019. Ligeledes varetager FGU-Vestegnen i en periode overgangsordningerne for en række af de uddannelser, som FGU erstatter.  

Lov- og plangrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet er, at kommunerne afholder 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU, og staten afholder de resterende 35 pct.

Tidsplan

FGU Vestegnen skal optage elever fra og med august 2019.

Deltagelse i projekt "Tilbage på sporet"
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har fået tilsagn om midler til projekt "Tilbage på sporet". Projektet gennemføres i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og er finansieret af NOVO Nordisk Fonden.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at der i 2019 gives en nettobevilling svarende til en udgift på 218.736 kr. og tilhørende indtægt på 218.736 kr. til Økonomiudvalget, samt
  2. at den resterende del af bevillingen indarbejdes i budget 2020 og fremefter.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterede på april møderækken 2019 (sag nr. 13) om Rødovre Kommunes deltagelse i projekt ”Tilbage på sporet”. Projektet finansieres ved egenfinansiering fra de deltagende kommuner, samt ved midler fra Novo Nordisk fonden.

Projektet vil afprøve og evaluere en integreret uddannelses-, beskæftigelses- og behandlingsindsats målrettet unge med symptomer på angst og depression. ”Tilbage på sporet” trækker på den anerkendte beskæftigelsestilgang "Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)" samt på viden om forebyggende behandlingsindsatser i danske kommuner, herunder Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression.

Initiativet til Projekt ”Tilbage på sporet” er forankret i Københavns Professionshøjskole og varetages af forskere ved Institut for Socialt Arbejde og Institut for Sygepleje. Projektet er udviklet i dialog med tre kommuner (København, Bornholm og Rødovre) og NOVO Nordisk Fonden. Projektet er søgt finansieret af midler fra fonden i kombination med egenfinansiering fra de deltagende kommuner i form af medarbejderressourcer. I alt vil Rødovre Kommune modtage ca. 2 mio. kr. fra 2019 til 2023. Efter den første rate på ca. 219.000 i 2019, vil Rødovre kommune i gennemsnit modtage ca. 460.000 årligt frem til og med 2023. 

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på 218.736 kr. vedrører funktion 6.45.53 Jobcentre.

Tidsplan

2019-2023

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2019 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2019 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2019 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i juni 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2019 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Beskæftigelsesudvalget pr ultimo juni 2019

Budgetforslag 2020 - 2023
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2020 - 2023, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 18. september 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Bilag BEU - Grå bokse - effektiviseringer
Bilag 2: Bilag BEU - Hvide bokse

Diverse
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.45