Beskæftigelsesudvalget

10-09-2019

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Fraværende

Jan Kongebro (A), sag 32-35

Sager 32 - 35

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 29.05.2019 - 28.08.2019
  2. Status på udvalgtes indsatsgrupper (udleveres på mødet)

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 29.05.2019 - 28.08.2019

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 2. kvartal 2019
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør hermed for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen for 2. kvartal 2019 for alle offentligt forsørgede under ét og inden for de enkelte ydelser. Redegørelsen omfatter ligeledes graden af målopfyldelse for mål fastsat af Kommunalbestyrelsen for indsatsen i 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for beskæftigelsesindsatsen for 2. kvartal drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvartalsredegørelsen for 2. kvartal 2019 viser, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse under ét, fortsat er svagt faldende og på et relativt lavt niveau sammenlignet med Vestegnen. Med 19,8 procent af befolkningen på offentlig forsørgelse ved udgangen af juni, er målet for 2019 på 19,7 procent tæt på at være opfyldt.

Kvartalsredegørelsen viser også en mere markant stigning i den stigning i antallet af arbejdsparate forsikrede og ikke-forsikrede ledige, der ses hvert år henover årsskiftet og i sommerperioden. Ophør af uddannelse og heraf flere dimittender er en del af årsagen, men det er også tydeligt, at flere beskæftigede har flere kortvarige ansættelser og derfor er gengangere i jobcentret.

Den stigende tilgang er dog også efterfuldt af større afgang, men sammen med det stigende befolkningstal fra 2016 til 2018, samt en stagnerende udvikling i efterspørgslen på arbejdskraft, er der tendens til, at antallet af arbejdsparate ledige stiger. Andelen af arbejdsparate ledige i arbejdsstyrken ligger dog på et relativt lavt niveau sammenlignet med kommuner på Vestegnen. Jobcentret tager højde for denne udvikling i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen gennem allokering af ressourcer til samtaler, samt forløb for nyuddannede ledige.

Den voksende arbejdsstyrke i Rødovre lægger dog også pres på antallet af modtagere af sygedagpenge, og den seneste udvikling viser særligt et stigende antal i jobafklaringsforløb, hvor en yderligere målrettet beskæftigelsesindsats skal dæmme op for denne udvikling. Det er forsat særligt kendetegnet for udviklingen i Rødovre, at der er relativt mange i ressourceforløb og i fleksjob og færre modtagere af førtidspension.

Der er i 2. kvartal 2019 sket en opdatering af befolkningstallet og antallet af borgere i arbejdsstyrken i de enkelte kommuner i databank jobindsats.dk. Det betyder, at de seneste års stigning i befolkningstallet i Rødovre, og heraf mere end ét tusinde borgere i arbejdstyrken nu er medtaget og er udgangspunkt for måling af den procentvise andel af borgere på offentlig forsørgelse under ét og indenfor de enkelte ydelser.

Det betyder også en efterregulering i tidligere opgørelser af resultater i beskæftigelsesindsatsen og i udgangspunktet for kommunalbestyrelsens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen for 2019. Derfor er en ny oversigt over fastsatte mål vedlagt sagen, hvor det retvisende udgangspunkt for målfastsættelse er justeret, og hvor ambitionsniveauet for resultater for 2019 er fastholdt. Det retvisende befolkningstal medfører, at resultaterne af beskæftigelsesindsatsen fremstår mere gunstige i Rødovre end tidligere fremstillet. Opdateringen medfører derudover, at antallet indenfor en ydelse kan være stigende, mens andelen af arbejdsstyrken faldende.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 2. kvartal 2019
Bilag 2: Oversigt over mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til projektet Unge med kant
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ungecenter2610 har indgået et samarbejde om at deltage som partner i udviklingsprojektet Unge med kant. Ungecenter2610 forventer at modtage 4.504.828 kr. i løbet af projektperioden.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at der i 2019 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 1.501.609 kr. til Ungecenter2610 samt
  2. at der i budget 2020 og 2021 indarbejdes en bevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på årligt 1.501.609 kr. til Ungecenter2610.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har indgået et samarbejde om at deltage som partner i udviklingsprojektet Unge med kant, som forankres i Ungecenter2610. Projektet blev fremlagt som en meddelelsessag i juni 2019 (BSU sag nr. 42).

Unge med kant er et udviklingsprojekt, som skal hjælpe de mest udsatte unge til at gennemgå og opnå en tilsigtet progression, så flest mulige af de unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse.

Målgruppen er unge i alderen 15 til 29 år med udpræget mangel på forudsætninger for at kunne deltage i uddannelse og beskæftigelse, herunder diverse uddannelsesforberedende aktiviteter. Det vil sige unge, der af kognitive, personlige og sociale årsager - for nuværende - ikke er i stand til at vælge, påbegynde eller gennemføre et uddannelsesforløb eller et job, uden at der foruden er iværksat særlige foranstaltninger af individuel karakter.

Formålet med projektet er, at de unge skal hjælpes videre på en bæredygtig måde i en personlig og social identitetsudvikling. Der vil være tale om indsatser, der ikke kan foranstaltes via de eksisterende ordninger. Det vil sige helt unikke tiltag og indsatser, der tilpasses den unge efter individuelt behov.

Det forventes, at 60 unge vil blive fulgt gennem hele projektperioden. Ved fraflytning eller ved et ”positivt” ophør vil disse pladser blive erstattet af andre unge.

Projektmidlerne kommer fra EU-Socialfond og Erhvervsstyrelsen. Det er UU Danmark, der har ansøgt om midlerne, som er udmøntet direkte til aktiviteter med de unge. 

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune forventer at modtage 4.504.828 kr. i løbet af projektperioden. Der vil derudover være en samlet medfinansiering i projektperioden på 1.801.931 kr., som kan være i form af timer/medgået arbejdstid, og som vil blive holdt inden for den økonomiske ramme.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektet forløber fra 1. august 2019 til 31. december 2021.

Diverse
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.20.