Beskæftigelsesudvalget

15-09-2020

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 35 - 40

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 04.08.2020 - 28.08.2020
 2. Status på COVID-19
 3. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 04.08.2020 - 28.08.20

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2020
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger redegørelse for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen for 2. kvartal 2020 for alle offentligt forsørgede under ét og inden for de enkelte ydelser. Redegørelsen omfatter ligeledes graden af målopfyldelse for mål fastsat af Beskæftigelsesudvalget for indsatsen i 2020 – dog med forbehold for andelen af modtagere af sygedagpenge.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for beskæftigelsesindsatsen for 2. kvartal 2020 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det skal indledningsvist bemærkes, at der i denne redegørelse ikke er medtaget området for sygedagpengemodtagere, når målopfyldelse og sammenligning med øvrige kommuner opgøres. Området er konsekvent udeladt og måltal nedjusteret forholdsmæssigt. Dette skyldes tekniske forhold i den officielle statistikbank Jobindsats.dk. Opgørelser er derfor ikke sammenlignelige med forrige redegørelser, men de forventes at indgå i redegørelsen for 3. kvartal. Udviklingen i Rødovre indgår dog som antal sager sammenlignet med udviklingen i 2019.

Som følge af COVID-19 er antallet af forsikrede ledige steget markant og særligt i Rødovre. Således er stigningen i Rødovre fra februar til udgangen af juni 2020 på godt 46 pct. Til sammenligning er den gennemsnitlige stigning i hele landet på 25 pct. og på Vestegnen på 37 pct. Der er ikke entydige forklaringer på den markante udvikling i Rødovre. Det er dog medlemmer af A-kasser med relativt mange ufaglærte medlemmer, der er hårdest ramt. Ligeledes har mange borgere i Rødovre job i de brancher, hvor den delvise nedlukning af samfundet har haft størst konsekvenser.

Blandt øvrige forsørgelsesydelser har jobparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere af sygedagpenge været stigende. Udviklingen er dog nu positiv og særligt blandt sygedagpengemodtagere er en markant stigning i marts og april vendt til et normalt niveau.

COVID-19 pandemien betyder, at Kommunalbestyrelsens samlede mål for det maksimale antal ledige og sygemeldte, i Rødovre Kommune, ikke forventes realiseret. Kvartalsredegørelsen for 2. kvartal 2020 viser, at andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse i Rødovre (16-66 år) i juni 2020 er på 9,1 pct. (undtaget sygedagpengeområdet). Målsætningen om at fastholde andelen på maksimalt 7,5 pct. er således ikke nået. Andelen, i Rødovre, ligger i denne kvartalsredegørelse højere end gennemsnittet for kommuner på Vestegnen, hvilket dog forventes at ændre sig, når sygedagpenge igen indgår i opgørelsen.

Samlet set har Rødovre Kommune en relativt ”lav” andel af borgere på offentlig forsørgelse, på i alt 15,2 pct. af befolkningen, når alle ydelser medtages (undtaget sygedagpenge). Således også borgere i fleksjob eller på førtidspension. Landsgennemsnittet, for andelen af borgere på alle ydelser, er på 15,9 pct. jf. data fra Jobindsats, og gennemsnittet blandt kommuner på Vestegnen 15,6 pct. på samme tidspunkt.

Selvom udviklingen synes stagnerende, opleves nu et stigende antal varslinger om større afskedigelser blandt virksomheder i regionen i forbindelse med lønrefusionspakkens ophør med udgangen af august. I enkelte brancher opleves dog også et stigende antal jobopslag. Jobcentret er særligt opmærksom på ledige, der kan have gavn af brancheskift og evt. yderligere uddannelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2020

Status på samarbejdet med virksomheder omfattet af sociale klausuler, 2020
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for den aktuelle anvendelse af sociale klausuler blandt virksomheder, der udfører vare- og tjenesteydelser for Rødovre Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for anvendelse af sociale klausuler tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger den årlige status på samarbejdet med virksomheder, der er omfattet af sociale klausuler. 28 virksomheder var således omfattet af sociale klausuler i 2. halvår 2019 og 1. halvår af 2020, jf. bilag vedhæftet sagen.

Status

28 virksomheder er omfattet af sociale klausuler. Af dem er indgået samarbejdsaftale med 17 virksomheder, hvoraf tre er forholdsvis nye. I perioden 2019-20 er blandt andet etableret samarbejde omkring seks ordinære ansættelser, fire løntilskud samt 25 virksomhedspraktikker, ligesom der er forsøgt rekruttering af medarbejdere til et par specifikke jobs uden held. Pt. arbejdes på at igangsætte samarbejde med yderligere fire nye virksomheder. Den geografiske afstand er for stor til syv virksomheder, hvorfor der ikke er forsøgt samarbejde med dem.

Samarbejdsaftaler

Jobcentrets virksomhedssamarbejde udmøntes således gennem samarbejdsaftaler med virksomheder omfattet af sociale klausuler samt mere generelle samarbejdsaftaler, der kan træde i stedet for de mere specifikke aftaler omfattet af sociale klausuler og således række ud over udførelsesperioden.

Det løbende samarbejde med virksomhederne omfatter; rekruttering af medarbejdere evt. i fleksjob eller med løntilskud, etablering af virksomhedspraktikker samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. I den løbende opfølgning drøfter Jobcentret blandt andet:

 • Virksomhedernes egen mulighed for at etablere uddannelsesaftaler med lærlinge og elever
 • Øvrig personalepolitik under de sociale kapitler
 • Herunder fastholdelse af sygemeldte og evt. beskæftigelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Barrierer i samarbejdet

I flere brancher er samarbejdet så bredt, og omfanget af virksomheder så stort, så det kan være vanskeligt at udnytte alle de sociale klausuler. Overvejende på grund af de lediges ønske om at benytte andre tilbud i den brede vifte af virksomhedsrettede tilbud, som indgår i Jobcentrets samarbejdsportefølje.

Geografiske barrierer samt det faktum, at en række vare- og tjenesteydelse enten er meget specialiserede eller pågår i en relativ begrænset tidsperiode, hæmmer også i nogen grad muligheden for at benytte virksomheder med sociale klausuler. For eksempel har der været en række enkeltstående projekter om vejvedligeholdelse, som dels har været meget kortvarige, men som samtidig har krævet kompetencer, hvor der pt. ikke ses ledighed.

Corona-krisen har medført, at beskæftigelsesindsatsen og virksomhedssamarbejdet stort set har været lukket ned i 2. kvartal 2020, hvilket også har påvirket samarbejdet omfattet af sociale klausuler.

Muligheden for sociale klausuler, der omfatter et bestemt antal uddannelsesaftaler er ikke etableret, da der ikke er gennemført udbud over beløbsgrænsen på fem mio. kr. i perioden efter oktober 2019, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at anvende denne klausul.

Vejledning om sociale klausuler

Sociale klausuler i offentlige udbud er omfattet af vejledningen om samme, der senest er opdateret af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i december 2018. Vejledningen omhandler en forpligtelse, i offentlige udbud til ordremodtagers anvendelse, af et udmålt antal elever i uddannelses- eller praktikaftale i forbindelse med ordreudførelsen.

Beløbsgrænsen blev i 2018 nedsat fra ca. 10 mio. kr. til fem mio. kr. eller mindst fire. mio. kr. i lønomkostninger. I øvrigt blev vejledningen opdateret i forhold til en varighed på mindst seks måneder, samt retningslinjer for kontrol og opfølgning.

Proportionalitetsprincippet gælder for samarbejdet vedr. sociale klausuler. Det betyder konkret, at kravet til samarbejdet skal være proportionalt med den opgave, der varetages. Selvom beløbsgrænsen overstiges, kan opgaven således vurderes ikke at være aktuel i forhold til et givtigt samarbejde.

Lov- og plangrundlag

Vejledning om sociale klausuler i udbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Sociale klausuler 2019-20

Drøftelser af temaer i ny beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beskæftigelsesudvalget vedtog på møde den 11. august 2020 (sag nr. 30) at starte en proces med henblik på at udarbejde og vedtage en ny beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune. I procesplanen indgår to temadrøftelser i Beskæftigelsesudvalget på møder i henholdsvis september og oktober.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår temaer til drøftelse, som mundtligt præsenteres yderligere på mødet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de foreslåede temaer drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På septembermødet er det overordnede tema beskæftigelsesindsatsens mål og sammenhæng med Rødovre Kommunes øvrige politikker og strategier. På oktobermødet er det overordnede tema samarbejdet mellem borgere, myndighed og virksomheder.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår følgende temaer til drøftelse i september:

Tema 1: Demografisk udvikling i Rødovre

Befolkningen stiger i Rødovre. Fra oprindeligt at være overvejende arbejderkommune med relativt mange ufaglærte og faglærte indbyggere, er Rødovre som nærmeste forstad til København attraktiv for tilflyttere med en mere bred uddannelsesbaggrund.

Hvilke pejlemærker giver den demografiske udvikling eventuelt anledning til i beskæftigelsesindsatsen?

Tema 2: Øvrige politikområders sammenhæng med beskæftigelsespolitikken

De øvrige politikområder i Rødovre Kommune har betydning for beskæftigelsesindsatsens resultater og har derfor også opmærksomhed. Det omhandler blandt andet:

 • Ungepolitikken, og unges uddannelsesparathed i udskolingen
 • Sundhedspolitikken og befolkningens generelle sundhedstilstand i mere udsatte grupper
 • Udsattepolitikken og Handicappolitikken samt målet om lige muligheder for alle og om rummelighed på arbejdsmarkedet
 • Den kommende reviderede Erhvervspolitik.

Hvilke fokusområder, fra Rødovre Kommunes øvrige politikområder, skal have særlig opmærksomhed i beskæftigelsespolitikken?

Tema 3: Særlige målgrupper i offentlig forsørgelse

Omkring 6.800 borgere i Rødovre har i 2019 haft brug for Jobcentret i kortere eller længere perioder. En særlig opmærksomhed er rettet mod at:

 • løbende går ca. 300 unge, mellem 16 og 30 år, ikke den lige vej i uddannelse og arbejde.
 • 25 pct. af de forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagerne har ikke vestlig oprindelse, mens gruppen udgør ca. 14 pct. af befolkningen.
 • mindst 50 pct. af borgere på langvarig forsørgelse har psykiske sygdomme eller handicap.
 • 300 borgere er i ressourceforløb - en relativ høj andel og 20 pct., af dem, har en varighed på fire år eller mere.
 • ca. 20 pct. forsikrede ledige (feb. 2020), som er ufaglærte, har jævnlige perioder med ledighed samt ofte personlige forhold, der kan være en barriere for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. De er derfor truet af langtidsledighed.

Er der målgrupper, som skal have en særlig opmærksomhed i udarbejdelsen af en ny beskæftigelsespolitik?

Tema 4: Investering i beskæftigelsesindsatsen

Mange kommuner investerer i beskæftigelsesindsatsen. I Rødovre er det eksempelvis investeret i flere virksomhedskonsulenter, Projekt "Sammen om familien" samt forsøgsprojekter med øget sagsbehandling på myndighedsområder.

Er der særlige temaer/områder, der skal have en særlig investeringsmæssig opmærksomhed i fremtiden?

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2019
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2019. Forvaltningen fremlægger også Social- og Indenrigsministeriets tre Danmarkskort med statistik over kommunernes klagesager, efter lov om social service, som Ankestyrelsen har behandlet i 2019. Danmarkskortene omhandler socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at orienteringen om Ankestyrelsens statistik 2019 for Rødovre Kommune tages til efterretning samt
 2. at Danmarkskortet over klagesager tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2019 modtaget 196 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 182 sager.

Der er tale om sager på følgende lovområder:

 • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og sygedagpengeloven (SDP)
 • Lov om aktiv socialpolitik (LAS) og serviceloven (SEL)
 • Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension (PL)
 • Øvrige lovområder

Af de 182 afgjorte sager har Ankestyrelsen stadfæstet 103 sager, ændret/ophævet 30 sager, hjemvist 31 sager og afvist 18 sager.

I stadfæstede afgørelser er Ankestyrelsen enig i kommunens afgørelser. I ændrede/ophævede afgørelser er Ankestyrelsen ikke enig i kommunens afgørelser. I hjemviste afgørelser vurderer Ankestyrelsen, at sagerne ikke er tilstrækkeligt belyst, eller at der er tale om alvorlige fejl i sagsbehandlingen. Hjemviste afgørelser bliver derfor sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling.

I 2018 blev der afgjort 215 sager, hvoraf 140 sager blev stadfæstet, 26 sager blev ændret/ophævet, 34 sager blev hjemvist, og 15 sager blev afvist. Antallet af afgjorte sager, som Ankestyrelsen har stadfæstet, er faldet fra 65 procent i 2018 til 56 procent i 2019.

Det samlede antal klager til Ankestyrelsen er steget fra 171 klager i 2018 til 196 klager i 2019. Det samlede antal klager på landsplan ligger stort set på samme niveau som i 2018 med et mindre fald i antallet. Antallet af klager over afgørelser er højest i forhold til serviceloven, lov om aktiv socialpolitik og sygedagpengeområdet.

Ankestatistik 2019 for Rødovre Kommune er vedlagt som bilag.

Danmarkskort over klagesager

Social- og Indenrigsministeriet offentliggjorde den 15. juni 2020 tre Danmarkskort med statistik over kommunernes klagesager, efter lov om social service, som Ankestyrelsen har behandlet i 2019. De tre Danmarkskort omhandler henholdsvis socialområdet generelt, udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet og udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet.

I Danmarkskortene anvender Social- og Indenrigsministeriet begrebet "omgørelsesprocenten", som er udtryk for, hvor stor en procentdel af klagesagerne, der samlet set bliver enten ændret eller hjemvist af Ankestyrelsen ud af alle realitetsbehandlede klagesager. De tre Danmarkskort er vedlagt som bilag.

Socialområdet generelt

Danmarkskortet, omfatter alle klagesager efter lov om social service. Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Kortet for socialområdet generelt indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke Danmarkskort for henholdvis voksenområdet og børneområdet, men derudover indgår der også en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet.

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2019 har behandlet 47 klagesager fra Rødovre Kommune. Omgørelsesprocenten var 45 procent. De omgjorte afgørelser består af fire ændrede/ophævede sager (ni procent), og 17 sager, hvor Ankestyrelsen bad kommunen om at behandle sagen på ny (36 procent). På socialområdet generelt var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 41 procent.

Udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet

Danmarkskortet, som fremgår af bilag 2, omfatter klagesager om pasningstilbud, hjemmetræning, merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste, samt personlig hjælp og ledsagelse.

Ankestyrelsen har truffet 23 afgørelser over Rødovre Kommunes klagesager i 2019. I 15 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 65 procent. De omgjorte afgørelser består af tre ændrede/ophævede sager (13 procent) og 12 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen om at behandle sagen på ny (52 procent). På særlige bestemmelser på børnehandicapområdet var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 51 procent.

Udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet

Danmarkskortet, som fremgår af bilag 2, omfatter klagesager om kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsageordningen og merudgifter.

Ankestyrelsen har truffet tre afgørelser over Rødovre Kommunes klagesager i 2019. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 33 procent. Ankestyrelsen har bedt kommunen om at behandle sagen på ny. På særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 46 procent.

Status på Social- og Sundhedsforvaltningens arbejde med klagesager

Social- og Sundhedsforvaltningen anvender statistik over Ankestyrelsens afgørelser til generel læring og forbedring af sagsbehandlingen. Der bliver arbejdet ud fra "Sammen med Borgeren" principper om at møde borgeren og nedbringe behandlingstiden til klagesager, samt at udnytte det udviklingspotentiale, der er i klager. Ligesom der er fokus på at forbedre arbejdsgange og styrke samarbejdet på tværs af afdelinger og forvaltninger.

Danmarkskortet viser, at børnehandicapområdet med en omgørelsesprocent på 65 procent ligger over landsgennemsnittet på 51 procent. Det drejer sig om 15 sager, hvoraf de tre er ændrede/ophævede sager, og de 12 er sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen om at behandle sagerne påny. Disse 12 sager omhandler hovedsageligt ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste, når almenskolen eller almen dagtilbud vurderer, at barnet ikke kan tilbydes fuld undervisning. Ankestyrelsen hjemviser med krav om dokumentation for målgruppeafklaring. Dette er en problemstilling, som viser behovet for et styrket samarbejde mellem skole- og daginstitutionsområdet og børne- og familieområdet.

For at forbedre dette samarbejde er der igangsat følgende initiativer:

 • Der er nedsat et samkoordineringsudvalg, hvor ledelse og chefer på tværs af skoleområdet og børnefamilieområdet drøfter fælles indsatser, strategier og vidensdeling om hinandens lovgivningsområder.
 • Den daglige ledelse på tværs af skole og børnefamilieafdelingen mødes en gang månedligt og drøfter og behandler konkrete sager.
 • De fremskudte sagsbehandlere ude på skolerne skal være med til at sikre viden og samarbejde på tværs i den daglige praksis.
 • Der arbejdes på at få etableret samme samarbejdsfora på dagtilbudsområdet.

Generelt er der for alle områder en ledelsesmæssig opmærksomhed på alle sager, der modtages fra Ankestyrelsen med henblik på læring og forbedringer af sagsbehandlingen. F.eks. er Ankestyrelsens afgørelser retningsgivende for den kommende sagsbehandling, men tjener i visse tilfælde også som afklarende ved tvivlsspørgsmål i tolkning af gældende lov. Målsætningen for Rødovre Kommune er, at omgørelsesprocenten på alle tre områder kommer til at ligge på eller under landsgennemsnittet. Der er dog tale om forholdsvis små sagsantal, hvilket gør, at enkelte sager kan flytte meget på procenterne.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 b.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Ankestatistik 2019 Rødovre Kommune
Bilag 2: Danmarkskortet 2019

Diverse
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 16.30.