Beskæftigelsesudvalget

11-05-2021

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 19 - 25

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 23.03.2021 - 20.04.2021 (se bilag 1)
 2. Status på COVID-19
 3. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)
 4. De beskæftigelsespolitiske mål for 2022 (se bilag 2)
 5. Foreløbig status på den ekstraordinære beskæftigelsesindsats (se bilag 3)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 23.03.2021 - 20.04.2021
Bilag 2: De beskæftigelsespolitiske mål for 2022
Bilag 3: Foreløbig status på den ekstraordinære beskæftigelsesindsats

Integrationsrådets redegørelse 2020
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger Integrationsrådets redegørelse for arbejdet i 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for Integrationsrådets arbejde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet i Rødovre Kommune aflægger årligt redegørelse for rådets aktiviteter. "Integrationsrådets redegørelse for 2020" er vedlagt som bilag og beskriver de aktiviteter, som Integrationsrådet har beskæftiget sig med. Det gælder egne arrangementer, såvel som samarbejde med foreninger og forvaltninger i Rødovre Kommune.

Integrationsrådet i Rødovre Kommune blev etableret i år 2000. Integrationsrådet har til formål at medvirke til en effektiv og sammenhængende integrationsindsats i kommunen samt at fremme etnisk ligestilling.

 • Integrationsrådet vil gerne være politikernes vigtigste rådgivende organ
 • Integrationsrådet vil gerne være borgernes talerør og gøre en positiv og synlig forskel
 • Integrationsrådet vil gerne bruge sin viden til at være sparringspartnere for de kommunale forvaltninger i integrationsspørgsmål

Medlemmer af Integrationsrådet er udpeget af Kommunalbestyrelsen for en fireårig periode. Integrationsrådet består i alt af højest 17 medlemmer. Der udpeges mindst 7 og højest 11 medlemmer af lokale flygtninge og indvandrerforeninger eller andre borgere i kommunen, som ønsker at arbejde aktivt med integration. Samtidig udpeges 6 repræsentanter og suppleanter for disse, efter indstilling fra henholdsvis; Folkeoplysningsudvalget, Fællesrepræsentationen af almene boligorganisationer, LO, Dansk Arbejdsgiverforening, Skolebestyrelserne i Rødovre, samt repræsentant for forældrebestyrelserne på daginstitutionsområdet. Seneste udpegning til Integrationsrådet var i 2018.

Integrationsrådet kan af egen drift, eller efter anmodning, afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Kommunalbestyrelsen. Integrationsrådet kan ved egen drift afholde arrangementer og møder eller deltage i lignende, såfremt det vurderes relevant.

Der afholdes mindst fire møder årligt, og Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Integrationsrådet har i 2020 afgivet høringssvar i syv sager til Kommunalbestyrelsen. Der er afholdt fire temamøder med diverse oplæg, ligesom medlemmer af Integrationsrådet har deltaget i flere workshops arrangeret af den kommunale forvaltning.

Integrationsrådet deltager fortsat i repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, der rådgiver Integrationsministeren på området, samt i Folkeoplysningsudvalget.

Lov- og plangrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2020

Medfinansiering af driftsunderskud for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

COVID-19 pandemien har medført et driftsunderskud vedrørende danskuddannelserne på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) i 2020.

Brøndby Kommune har som driftsansvarlig udarbejdet en model for medfinansiering af underskuddet. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger modellen for medfinansiering til godkendelse, hvor Rødovre Kommunes andel udgør 631.688 kr. Medfinansieringen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at modellen for medfinansiering af driftsunderskud i 2020 i Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som følge af COVID-19 pandemien lukkede al undervisningsaktivitet ned på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) den 11. marts 2020. Integrationsindsatsen blev samtidig sat i bero, og nye kursister blev ikke henvist fra kommunerne. Ligeledes kunne kursistforløb ikke afsluttes under nedlukningen. Trods perioder med genåbning af aktiviteterne har nedlukningen i store dele af 2020 medført en betydelig aktivitetsnedgang og derved en mindre omsætning for VSK. I alt går VSK ud af 2020 med et underskud på 9,52 mio kr. (se bilag 1).

Brøndby Kommune er driftskommune for VSK, mens Rødovre Kommune indgår i samarbejdet via en samarbejdsaftale. Af aftalen fremgår det, at et eventuelt driftsunderskud delvist skal dækkes af de 11 samarbejdskommuner. Brøndby Kommune har i samarbejde med VSK fremlagt en model for medfinansiering (se bilag 2), som Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller godkendt.

Modellen indebærer, at:

 • driftskommune og brugerkommuner samlet bidrager med et beløb i størrelsesordenen 6,0 mio. kr. til delvis nedbringelse af underskuddet i 2020.
 • kommunernes bidrag sker efter deres aktivitetsandele i 2020, som anført i samarbejdsaftalen.
 • det resterende underskud afvikles af VSK over en kort årrække.

For Rødovre Kommune betyder det en medfinansiering på i alt 631.688 kr. (se bilag 2).

Rødovre Kommune har som konsekvens af pandemi og nedlukning sendt færre borgere på danskuddannelse i 2020. Der er således et mindreforbrug på aktiveringsmidlerne til danskundervisning. Dele af dette mindreforbrug anvendes til dækning af medfinansieringen af VSK's underskud, hvilket gør at medfinansieringen ikke får budgetmæssige konsekvenser.

Model for medfinansiering er indeholdt i det foreløbige regnskab for december 2020. Det blev behandlet på møde i Beskæftigelsesudvalget den 2. februar 2021 (sag nr. 6) og indgår i Regnskab 2020, der forventes at blive godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 27. april 2021.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 631.688 kr. til medfinansiering af driftsunderskuddet på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, er blevet afholdt på regnskab 2020 på konto 5.46.60 - Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v., hvorfra udgifter til danskuddannelse afholdes.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Årsregnskab for danskuddannelserne VSK
Bilag 2: Bilag 2 - Model for medfinansiering VSK

Ankestyrelsens klagestatistik over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2020
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om Ankestyrelsens klagestatistik over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2020, samt status på forvaltningens arbejde med klagesager.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om Ankestyrelsens klagestatistik 2020 for Rødovre Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2020 modtaget 198 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 218 sager.

Der er tale om sager på følgende lovområder:

 • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og sygedagpengeloven (SDP)
 • Lov om aktiv socialpolitik (LAS) og serviceloven (SEL)
 • Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension (PL)
 • Øvrige lovområder

Af de 218 afgjorte sager har Ankestyrelsen stadfæstet 118 sager, ændret/ophævet 28 sager, hjemvist 47 sager og afvist 25 sager.

I stadfæstede afgørelser er Ankestyrelsen enig i kommunens afgørelser. I ændrede/ophævede afgørelser er Ankestyrelsen ikke enig i kommunens afgørelser. I hjemviste afgørelser vurderer Ankestyrelsen, at sagerne ikke er tilstrækkeligt belyst, eller at der er tale om alvorlige fejl i sagsbehandlingen. Hjemviste afgørelser bliver derfor sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling.

I 2019 blev der afgjort 182 sager, hvoraf 103 sager blev stadfæstet, 30 sager blev ændret/ophævet, 31 sager blev hjemvist, og 18 sager blev afvist. Antallet af afgjorte sager, som Ankestyrelsen har stadfæstet, er faldet fra 56 procent i 2019 til 54 procent i 2020.

Det samlede antal klager til Ankestyrelsen er steget fra 196 klager i 2019 til 198 klager i 2020. Der er sket et mindre fald i det samlede antal klager på landsplan fra 2019 til 2020. Antallet af klager over afgørelser er højest i forhold til serviceloven, lov om aktiv socialpolitik og sygedagpengeområdet.

Omgørelsesprocenten, det vil sige andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager, er 39 procent for Rødovre Kommune i 2020. På landsplan er den 29 procent. Målsætningen for Rødovre Kommune er fortsat, at omgørelsesprocenten på alle områder kommer til at ligge på eller under landsgennemsnittet.

Status på arbejdet med klagesager

Social- og Sundhedsforvaltningen anvender statistik over Ankestyrelsens afgørelser til generel læring og forbedring af sagsbehandlingen. Der bliver arbejdet ud fra "Sammen med Borgeren" principper om at møde borgeren og nedbringe behandlingstiden til klagesager, samt at udnytte det udviklingspotentiale, der er i klager. Ligesom der er fokus på at forbedre arbejdsgange og styrke samarbejdet på tværs af afdelinger og forvaltninger.

Generelt er der for alle områder en ledelsesmæssig opmærksomhed på alle sager, der modtages fra Ankestyrelsen med henblik på læring og forbedringer af sagsbehandlingen. F.eks. er Ankestyrelsens afgørelser retningsgivende for den kommende sagsbehandling, men tjener i visse tilfælde også som afklarende ved tvivlsspørgsmål i tolkning af gældende lov. Derudover oplever afdelingerne, at Ankestyrelsen har et skærpet fokus på, at afgørelserne indeholder tilstrækkelig dokumentation. Derfor arbejder afdelingerne også med at efterkomme denne praksis.

I Jobcentret er hjemviste og omgjorte sager særligt gennemgået med henblik på analyse af praksis. Andelen af sager er ikke udtryk for systematiske fejl, men omhandler relativt få sager i forhold til de mange borgersager og afgørelser, som jobcentret behandler og foretager årligt. Jobcentret skærper dog i fremtiden særligt opmærksomhed på dokumentation for afgørelser, der i enkelte sager på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet ikke er fundet fuldt tilstrækkelige. Generelt vil der være et større ledelsesmæssigt fokus på de ankesager, hvor tolkning af lovgivningen kan være uklar.

I Social- og Borgerservice blev praksis ændret i 2020, så alle Ankestyrelsens afgørelser gennemgås på personalemøder med henblik på læring, for eksempel bedre dokumentation, ligesom brevskabeloner tilrettes eventuel ny praksis fra Ankestyrelsen.

I Ældre- og Handicapafdelingen bruger de hjemviste/ændrede afgørelser om læring til forbedret dokumentationspraksis.

Børne- og Familieafdelingen har særligt fokus på børnehandicapområdet, hvor en stor andel af de sager med 'merudgifter til børn' og 'tabt arbejdsfortjeneste', der ankes til Ankestyrelsen, bliver ændret/ophævet eller hjemvist til kommunen med henblik på, at der træffes en ny afgørelse i sagen. Af samme årsag har Børne- og Familieafdelingen fået foretaget en analyse af BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, for at blive klogere på, hvad det høje antal af hjemvisninger, specielt på tabt arbejdsfortjeneste skyldes. BDO vurderer, at ændring af afgørelser og hjemvisning af sager skyldes behov for tydelig målgruppevurdering, beskrivelse af funktionsnedsættelse, samt dokumentation for afgørelser.

BDO vurderer, at der generelt tale om komplicerede sager, og i flere af sagerne kan det være svært at se, hvorfor Ankestyrelsen hjemviser kommunens afgørelse. Derfor er det vigtigt, at grundlaget for kommunens afgørelse beskrives entydigt, præcist og tilstrækkeligt i sagerne.

På baggrund af rapporten anbefaler BDO, at Rødovre Kommune udarbejder kvalitetsstandarder for de handicapkompenserende ydelser, som kan tilbydes familier til børn under 18 år med nedsat funktionsevne. Børne- og Familieafdelingen er enig i dette behov og har derfor gennem længere tid været i proces med at udarbejde kvalitetsstandarderne, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse den 8. juni 2021.

Derudover anbefaler BDO en styrket dokumentationspraksis og anvendelsen af et skaleringsværktøj i forbindelse med målgruppevurdering. Begge anbefalinger er allerede fokusområder i Børne- og Familieafdelingen. I januar 2021 var medarbejderne på kursus i målgruppeafklaring, ligesom der blev udført en udvidet sagsgennemgang, som resulterede i ny procedure for journalisering, der kan sikre dokumentationen i sagsbehandlingen.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 b.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Ankestatistik 2020

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2020/2021 samt forslag til fordeling af forebyggelsespuljen 2021
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på indsatserne i handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021, samt forslag til fordeling af forebyggelsespuljen 2021 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 godkendes samt
 2. at forslag til fordeling af forebyggelsespuljen 2021 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021

I handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 har de overordnede indsatser været "Vores Sunde Hverdag", "Vaneværkstedet", som er et gruppeforløb for borgere, der ønsker vægtstop eller vægttab, "Tobak", "Sundhedsfællesskabet", som er tilbud om sundhedsaktiviteter for borgere, der er psykisk sårbare, "Vestegnsprojektet" som er et samarbejde mellem vestegnens kommuner om sundhed for unge, "Mental sundhed", "Vægtenheden", og rehabilitering af borgere med Type2diabetes og kræft. Der har i handleplanen været fortsat fokus på ulighed i sundhed og på udvikling af indsatser i lokalsamfundet.

Coronapandemien med hjemsendelse af ansatte, restriktioner, afstandskrav med mere har spillet ind på alle aktiviteter i 2020. I perioder med hjemsendelse har en del tilbud været gennemført over telefon og video, og innovative løsninger er blevet skabt. Der er løbende blevet gjort reklame for Sundhedscenterets tilbud til borgerne på mange kanaler. Enkelte aktiviteter har været sat på pause i perioder, da de ikke har kunne gennemføres på grund af restriktioner.

De mentale belastninger, og andre afledte følger af corona, har tydeligt kunne mærkes hos borgerne. Ligeså har frygt for smitte også haft stor påvirkning hos nogle af borgerne, eksempelvis dem i risikogrupper. Dette har samlet set haft betydning for borgernes fremmøde undervejs i forløb og også for frafald.

Meget har kunnet lade sig gøre under Covid-19 og nye metoder og indsatser er udviklet. Men generelt har Covid-19 betydet et lavere aktivitetsniveau i de forebyggende sundhedsindsatser.

Fordeling af forebyggelsespuljen 2021

Handleplanen for sundhedsindsatsen er en udmøntning af Rødovre Kommunes sundhedspolitik. Den nuværende sundhedspolitik er under revidering, og der bliver vedtaget en ny sundhedspolitik til oktober 2021. På den baggrund, og ud fra det relativt lavere aktivitetsniveau under Covid-19 pandemien, foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at de nuværende aktiviteter i handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 fortsætter året ud. Efter vedtagelsen af den nye sundhedspolitik udarbejdes en handleplan som udmøntning af de spor, der bliver lagt i den nye politik.

Økonomisk oversigt over forslag til fordeling af forebyggelsespuljen i 2021 er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplan for sundhedsindsatsen er sundhedslovens § 119, stk 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er afsat 536.351 kr. i forebyggelsespuljen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021
Bilag 2: Økonomioversigt vedr. sundhedsindsatser 2021

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2021 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2021 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2021 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status pr. ultimo marts 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget: "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2021 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo marts 2021 - Beskæftigelsesudvalget

Diverse
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet slut k. 15.45