Beskæftigelsesudvalget

05-04-2022

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 13 - 16

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Livssituationer og introduktion til: Ungeområdet 18 år (16) til 30 år.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2021
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger herved resultatrevisionen for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune for 2021.

Resultatrevisionen opgør graden af målopfyldelse for de mål, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt for beskæftigelsesindsatsen i 2021, og kommenterer på udviklingen på arbejdsmarkedet og de planlagte strategier i beskæftigelsesplanen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pandemien har haft den største betydning for udviklingen på arbejdsmarkedet i 2021. Ledigheden toppede, blandt forsikrede medlemmer af A-kasser, med en andel af befolkningen på 3,9 procent ved årets begyndelse. Den overraskende positive udvikling på arbejdsmarkedet, fra 2. kvartal og frem, har betydet, at ledigheden blandt forsikrede ledige er dalet til 1,7 procent ved udgangen af 2021.

Kommunalbestyrelsens beslutning, om at iværksætte en ekstraordinær indsats, har medført, at Rødovre er blandt de kommuner, der er kommet sig bedst over pandemien. Det har i Rødovre været muligt samtidigt at gennemføre en ekstraordinær uddannelsesindsats for ledige og en håndholdt indsats for de grupper af ledige, som trods alt har haft sværere ved at genindtræde på arbejdsmarkedet.

Ledigheden er ligeledes faldet for unge på uddannelseshjælp, samt for kontanthjælpsmodtagere og ledige fleksjobberettigede. Omvendt har pandemien, og dens følger, medført en betydelig stigning i antallet af sygedagpengemodtagere.

Målopfyldelse 2021

Med en andel af befolkningen på 9,7 procent fultidsforsørgede, i 2021, har Jobcentret nået Kommunalbestyrelsens mål på maksimalt 10,3 procent.
Det er særligt blandt forsikrede ledige, at udviklingen har været gunstig, men også andelen af borgere på ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse er nedbragt til under målsætningen.

Omvendt er resultatet på 2,2 procent ikke nok på sygedagpengeområdet, hvor målet var maksimalt 2,0 procent.

Andelen af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 0,3 procent til en andel på 2,2 procent i 2021. Målet på en andel på maksimalt 2,3 procent er nået. Det er først og fremmest den gunstige udvikling blandt jobparate, men også et fald blandt de aktivitetsparate og borgere på ressourceforløb, der alt andet lige viser en begyndende gunstig udvikling blandt offentlig forsørgede, der er langt fra arbejdsmarkedet. Målet på maksimalt 1,0 procent i ressourceforløb er med 1,1 procent dog ikke nået.

Kommende indsats

Det er fortsat hovedprioriteringen i Jobcentret at medvirke til, at virksomhederne får den kompetente arbejdskraft, der er behov for og dermed også, at færrest muligt er ledige i Rødovre.

Det forventes, at det høje antal modtagere af sygedagpenge gradvist vil normalisere sig.

Der er fortsat særlig opmærksomhed på at gøre en ekstra indsats for de borgere, der er i risiko for at blive marginaliseret på arbejdsmarkedet. Der gøres ligeledes fortsat en ekstra indsats for at fortsætte den positive udvikling med at nedbringe antallet og varigheden af forløb blandt borgere i ressourceforløb.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Resultatrevision 2021 - Jobcenter Rødovre

Integrationsrådets redegørelse 2021
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger Integrationsrådets redegørelse for arbejdet i 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for Integrationsrådets arbejde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet i Rødovre Kommune fremlægger årligt en redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført det seneste år. Det gælder egne arrangementer, såvel som samarbejdet med foreninger og forvaltninger i Rødovre Kommune. "Integrationsrådets redegørelse for 2021" er vedlagt som bilag.

I marts 2021 udpeges nye medlemmer til Integrationsrådet for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2026. Vedlagte redegørelse er således den sidste fra det nuværende råd, der har afholdt sit sidste møde. Det nye Integrationsråd afholder konstituerende møde medio april 2022.

Medlemmer af Integrationsrådet er udpeget af Kommunalbestyrelsen for en fireårig periode. Integrationsrådet består af i alt højst 17 medlemmer. Der udpeges mindst 7 og højst 11 medlemmer af lokale flygtninge og indvandrerforeninger eller andre borgere i kommunen, som ønsker at arbejde aktivt med integration. Samtidig udpeges 6 repræsentanter og suppleanter for disse, efter indstilling fra henholdsvis; Folkeoplysningsudvalget, Fællesrepræsentationen af almene boligorganisationer, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, Skolebestyrelserne i Rødovre, samt Forældrebestyrelserne på daginstitutionsområdet.

Kommunalbestyrelsen fremsender løbende relevante sager til høring i Integrationsrådet, ligesom Integrationsrådet af egen drift kan tage sager op til drøftelse og inddrage relevante forvaltninger og politikkere.

Der afholdes mindst fire møder årligt, og Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Integrationsrådet har i 2021 afgivet høringssvar i fire sager til Kommunalbestyrelsen. Der er afholdt seks ordinære møder samt en række arrangementer med diverse oplæg, herunder Mangfoldighedsfestivalen.

Integrationsrådet deltager fortsat i Folkeoplysningsudvalget samt i repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter (nu Det Nationale Integrationsråd), der rådgiver Integrationsministeren på området.

Lov- og plangrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Integrationsrådets redegørelse for 2021

Diverse
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.45