Beskæftigelsesudvalget

17-05-2022

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 17 - 21

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 • Livssituation og introduktion til sygedagpenge og jobafklaring.
 • Orientering om integrationsindsatsen for ukrainske flygtninge.

Indstilling

Meddelelsespunktet fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bevilling af tilskud fra beskæftigelsesministeriets pulje til styrket fokus på jobformidling
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje til projektet "Fokus på Jobformidling" på i alt kr. 560.502. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en kort beskrivelse af kerneelementerne i projektet samt fordelingen af de bevilgede tilskud.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at projektet og de bevilgede tilskud fra puljen godkendes
 2. at der i 2022 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr., svarende til en udgift på i alt kr. 270.383 og en tilhørende indtægt på i alt kr. 270.383 samt
 3. at der i 2023 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr., svarende til en udgift på i alt kr. 290.119 og en tilhørende indtægt på i alt kr. 290.119.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har ansøgt om midler fra Beskæftigelsesministeriets pulje til styrket fokus på jobformidling, der er blevet imødekommet. Der er således bevilget i alt kr. 560.502, som fordeler sig med hhv. kr. 270.383 i finansåret 2022 og 290.119 i finansåret 2023.

Projekt Fokus på Jobformidling

Formålet med projektet er at styrke indsatsen, så virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for – herunder at bringe konkrete jobordrer hurtigere og mere målrettet til formidling frem i alle jobcentrets jobsamtaler og workshopforløb for ledige. Dette skal ske gennem en mere struktureret og effektiv organisering i et tværfagligt samarbejde. Tilgangen af jobordrer og formidlede jobs til relevante kandidater vil derved øges, så flere stillinger kan besættes af ledige fra Rødovre – alternativt fra nabokommunerne.

Projektets målgruppe

Projektet omfatter primært forsikrede ledige og de arbejdsmarkedsparate ledige på kontanthjælp, der medio februar 2022 omfatter ca.:

 • 700 forsikrede ledige
 • 200 jobparate på kontanthjælp.

Succeskriterier

Projektet anses for at være en succes, når:

 • der er implementeret systematisk metodik og nye arbejdsgange, med anvendelse af nye IT-redskaber i det tværfaglige samarbejde
 • virksomhedskampagnen er gennemført i tre perioder
 • jobfacilitatorfunktionen er udviklet og implementeret.

Det medfører helt konkret, at:

 • der oprettes min. 400 jobordrer i perioden april til december 2022
 • der oprettes yderligere min. 500 jobordrer i 2023
 • der formidles min. 1.000 kandidater i perioden april til december 2022 og yderligere min. 1.200 i 2023
 • besættelsesgraden øges fra de nuværende 22,7 pct. til 25 pct. i 2022 og 35 pct. i 2023

Projektets kerneelementer

Projektet omfatter følgende fire kerneelementer:

 • Ekstraordinær opsøgende og offensiv virksomhedskampagne samt øget samarbejde med virksomhederne om rekruttering og substitutionsjob - i særdelehed på paradoks- og mangelområder. Der udarbejdes således en kontaktstrategi til virksomhederne, der blandt andet indbefatter løbende vejledning og samarbejde om rekrutteringsmuligheder og udfordringer på arbejdsmarkedet. Der forventes 243 virksomhedsbesøg i opstartsfasen april til oktober 2022.
 • Ansættelse og udvikling af en jobfacilitatorfunktion, der i et tæt samarbejde er bindeled mellem Virksomhedsservice og Jobteam 1, som omfatter indsatsen for jobparate borgere. Jobfacilitatoren udsøger og screener de lediges kvalifikationer og kompetencer, og matcher relevante kandidater med aktuelle jobordrer. De konkrete jobs præsenteres for de ledige direkte eller ved alle jobsamtaler.
 • Håndholdt indsats for borgere med udfordringer i forhold til umiddelbar indtræden på arbejdsmarkedet. Virksomhedskonsulerne vil blandt andet deltage i konkrete jobsamtaler på virksomhederne ved behov, mens de enkelte jobordrer løbende videreformidles af jobcentrets jobformidlere samt i de interne workshopforløb.
 • Der tilrettelægges samtidig en stram organisering og nye arbejdsgange i et IT- systemopkvalificerende forløb. Dette i samarbejde med IT-udbyder af jobcentrets fagsystem KMD.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 560.502 vedrører funktion 5.90. Der oprettes særskilt PSP-element for projektet.

Tidsplan

Projektet løber i perioden 1. april 2022 til 31. december 2023.

Ankestyrelsens klagestatistik over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2021
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om Ankestyrelsens klagestatistik over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2021, samt giver en status på arbejdet med klagesager.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om Ankestyrelsens klagestatistik 2021 for Rødovre Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen træffer årligt mange tusind afgørelser. Ankestyrelsen har i 2021 modtaget 226 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 238 sager. Antallet af afgjorte sager er større end modtagne klager, fordi der er klager, som først er afgjort året efter, de er indsendt. Det samme var tilfældet med 2020-tallene, hvor Ankestyrelsen havde modtaget 198 klager og afgjort 218.

Der er tale om sager på følgende lovområder:

 • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
 • Sygedagpengeloven (SDP)
 • Lov om aktiv socialpolitik (LAS)
 • Serviceloven (SEL)
 • Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension (PL)
 • Øvrige lovområder.

Der er flest klager over afgørelser vedrørende serviceloven, lov om aktiv socialpolitik og sygedagpengeloven jf. vedlagte bilag.

Ankestyrelsen arbejder med fire forskellige former for afgørelse:

 1. I en stadfæstet afgørelse er Ankestyrelsen enig i kommunens afgørelse.
 2. I en ændret/ophævet afgørelse er Ankestyrelsen ikke enig i kommunens afgørelse.
 3. I en afvist/henvist afgørelse behandler Ankestyrelsen ikke sagen eksempelvis på grund af, at borgeren har klaget for sent.
 4. I en hjemvist afgørelse vurderer Ankestyrelsen, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, eller at der er tale om alvorlige fejl i sagsbehandlingen. En hjemvist afgørelse bliver derfor sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling.

Af kommunens 238 afgjorte sager i 2021 har Ankestyrelsen stadfæstet 149 sager, ændret/ophævet 25 sager, hjemvist 39 sager og afvist 25 sager.

Andelen af hjemviste eller ændrede sager målt i forhold til de realitetsbehandlede klager (altså eksklusiv afviste/bortfaldne sager), er 30 procent for Rødovre Kommune i 2021. Det svarer til 64 sager. I 2020 omgjorde Ankestyrelsen til sammenligning 75 sager svarende til en andel på 46 procent.

På landsplan ligger omgørelsesprocenten i 2021 på 26. Målsætningen for Rødovre Kommune er, at omgørelsesprocenten på alle områder kommer til at ligge på- eller under landsgennemsnittet. Samlet set skulle 8 sager yderligere have været stadfæstet i 2021, for at Rødovre Kommunes andel havde svaret til landsgennemsnittet.

Status på arbejdet med klagesager

Social- og Sundhedsforvaltningen anvender statistik over Ankestyrelsens afgørelser til generel læring og forbedring af sagsbehandlingen. Der bliver arbejdet ud fra "Sammen med Borgeren" principper om at møde borgeren og nedbringe behandlingstiden til klagesager, samt at udnytte det udviklings- og læringspotentiale, der er i klager. Ligeledes er der fokus på at forbedre arbejdsgange og styrke samarbejdet på tværs af afdelinger og forvaltninger.

I 2021 har Social- og Sundhedsforvaltningen endvidere arbejdet med projektet ”Mød mig på skrift”, som har til formål at sikre, at forvaltningens breve til borgerne har klare budskaber, og at det er tydeligt, hvem borgeren kan kontakte med eventuelle spørgsmål til brevet.

Generelt er der for alle områder en ledelsesmæssig opmærksomhed på alle sager, der modtages fra Ankestyrelsen. Eksempelvis giver Ankestyrelsens afgørelser retningen for den kommende sagsbehandling, og derudover bruges afgørelserne i relevante tilfælde til at afklare tvivlsspørgsmål i tolkning af en gældende lov.

Afdelingerne oplever, at Ankestyrelsen har et skærpet fokus på, at afgørelserne indeholder tilstrækkelig dokumentation, hvilket også er et fokus, som afdelingerne kontinuerligt arbejder med i forhold til at kvalificere deres sagsbehandling.

I Rødovre Jobcenter bliver hjemviste og omgjorte sager særligt gennemgået for at analysere den eksisterende praksis. Andelen af sager er ikke udtryk for systematiske fejl, men omhandler relativt få sager i forhold til de mange borgersager og afgørelser, som jobcentret behandler og foretager årligt. Jobcentret har endvidere en øget opmærksomhed på dokumentation for afgørelser, der i enkelte sager på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet ikke er fundet fuldt tilstrækkelige. Generelt vil der også fremadrettet være et større ledelsesmæssigt fokus på de ankesager, hvor tolkning af lovgivningen kan være uklar.

I Social- og Borgerservice blev praksis ændret i 2020, så alle Ankestyrelsens afgørelser gennemgås på personalemøder med henblik på læring. Derudover tilrettes brevskabeloner eventuel ny praksis fra Ankestyrelsen.

I Ældre- og Handicapafdelingen bruges hjemviste/ændrede afgørelser som læring til at forbedre afdelingens dokumentationspraksis.

Børne- og Familieafdelingen har tidligere haft et stigende antal sager på især børnehandicapområdet, som blev anket til Ankestyrelsen, og hvor en høj andel af afgørelserne blev ændret/ophævet eller hjemvist til kommunen med henblik på at træffe en ny afgørelse i sagen.

Derfor fik Børne- og Familieafdelingen i 2021 foretaget en analyse af BDO (Statsautoriseret revisionsaktieselskab) for at blive klogere på, hvad det høje antal af hjemvisninger skyldtes. BDO vurderede, at der generelt var tale om komplicerede sager, hvor der var behov for tydeligere dokumentation for eksempelvis målgruppevurdering, beskrivelse af funktionsnedsættelse samt afgørelser. Afdelingen samarbejder fortsat med BDO for at sikre kvalitetsudvikling samt gode arbejdsgange og afgørelser.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 b.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Ankestatistik 2021

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2022 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2022 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2022 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2022.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget: "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2022 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo marts 2022

Diverse
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.50.