Beskæftigelsesudvalget

16-08-2022

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 25 - 31

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 • Fordeling af mænd og kvinder i forhold til udvalgte målgrupper (bilag 1).

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Notat - målgrupper med køns-, alders- eller etniske forskelle

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har den 19. juni 2022 indgået en delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Delaftalen er et led i ”Aftale om ret til tidlig pension” fra oktober 2020. Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen”, der blev offentliggjort 24. juni 2022.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om delaftalen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen omfatter i hovedtræk følgende ændringer:

 • I forlængelse af a-kasse-forsøget overtager a-kasserne indsatsen for de forsikrede ledige i de tre første måneders ledighed fra 1. januar 2024.
 • Kontaktforløbet forenkles med kun en samtaletype - jobsamtalen - samt en reduktion i antallet af samtaler
 • Indsatsen målrettes virksomhedsrettede tilbud samt tilbud om ordinære timer og uddannelse. Tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering tæller således ikke mere med som ret- og pligttilbud
 • Grænsen for hvornår ordinære løntimer kan træde i stedet for et aktivt tilbud, i fokusmålet for indsats i skærpet tilsyn, reduceres fra 225 timer til 100 timer
 • Alle ledige skal som udgangspunkt have mulighed for at vælge, om samtaler med jobcenter og a-kasse skal afholdes ved personligt fremmøde, ved personligt digitalt fremmøde eller telefonisk. Den første samtale skal dog fortsat afholdes fysisk for alle målgrupper
 • Krav om beskæftigelsesplan og resultatrevision afskaffes
 • Udgiften til administration i jobcentrene reduceres. KL inddrages for at understøtte og implementere besparelsen. I aftalen indgår en række konkrete forslag til forenkling af de statslige krav til indsatsen, som nærmere forhandles i 2022, herunder:
 • Lempelse af uddannelsespålægget
 • Forenkling i opfølgningen i skærpet tilsyn
 • Forenkling af krav til registreringer
 • Forenkling af krav til vejledning
 • Input til kommende kritisk reformgennemgang
 • Sammenhæng til ny hovedlov for borgere med komplekse problemstillinger og velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet

Aftalekredsen vil søge opbakning fra forligspartierne bag beskæftigelsesreformen, samt fra forligspartierne bag sygedagpengereformen, til de dele af aftalen som er forligsbelagt.

Økonomi

Såfremt aftalen udmøntes, medfører det en reducering af udgifter til beskæftigelsesindsatsen på i alt 345 mio. kr. i 2023 og 760 mio. kr. i 2024 og fremover. Det vil i Rødovre svare til en anslået besparelse på omkring 2,4 mio. kr. i 2023 og omkring 5,3 mio. kr. i 2024 og årene fremover.

Det er områderne; Mere målrettede tilbud (2,7 mio.), Mindre administration til jobcentrene (1,6 mio.) samt Mere ansvar til a-kasserne (1,0 mio.), der udgør de største besparelser i den samlede aftale fra 2024 og fremover.

Se tabel i bilag 1.

Forvaltningen vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at aftalen med a-kassernes overtagelse af kontaktforløbet de første 3 måneder – og særligt med de øvrige forenklinger af kontaktforløbet for forsikrede ledige, vil gøre det enklere for den ledige at navigere i forløbet.

Det er en fordel, at fagligt funderede a-kasser kender medlemmernes faglige profil og uddannelsesbaggrund i dybden.

Det vil dog blive vanskeligere for virksomheder, der har behov for arbejdskraft, at modtage en énstrenget ydelse, da særligt ufaglærte ledige er medlemmer af forskellige a-kasser.

Det er positivt, at muligheden for digitale samtaler udvides.

Det er positivt at fokusere mere på uddannelsestilbud og ordinære timer.

Det er en udfordring, at tilbud om vejledning og opkvalificering ikke fremover er gældende som rettidigt aktiveringstilbud ved seks måneders varighed. Der er ledige, hvor uddannelse ikke er relevant, og perspektivet er et fuldtidsjob hurtigst muligt. Der er ledige, der har mere brug for tilbud om karriererådgivning og lignende, eller for tilbud med en personlig jobformidler og en individuel og håndholdt indsats. Det bliver en udfordring at erstatte disse tilbud med relevant virksomhedspraktik i 4 uger - særligt for målgrupper, der er langt fra arbejdsmarkedet.

Forvaltningen anbefaler ikke at afskaffe beskæftigelsesplan og resultatrevision.

Det vurderes, at aftalen vil medføre en betydelig omlægning af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret og reducering af ansatte.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Aftalen vil i Rødovre medføre en anslået besparelse på 2,4 mio. kr. i 2023 og 5,3 mio. kr. i 2024 og fremover, der fordeler sig på både konto 5 og 6.

Tidsplan

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatse træder i kraft den 1. januar 2023, med undtagelse af overdragelse af indsatsen for de forsikrede ledige til a-kasserne, der først træder i kraft den 1. januar 2024.

Bilag

Bilag 1: Økonomiske konsekvenser
Bilag 2: Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Justering af mål for beskæftigelsesindsatsen 2022
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår nye resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i 2022, da de oprindelige mål, fastsat af Kommunalbestyrelsen, er nået efter første kvartal 2022.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til Kommunalbestyrelsens nye mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022 drøftes og godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På mødet den 23. november 2021 (sag nr. 183) traf Kommunalbestyrelsen beslutning om fastsættelse af de beskæftigelsespolitiske mål for 2022.
Målfastsættelsen blev foretaget i en periode med stor usikkerhed på arbejdsmarkedet efter COVID-19 pandemien og med udgangspunkt i daværende data for perioden fra januar til juli 2021. Der er efterfølgende set en betydelig mere gunstig udvikling på arbejdsmarkedet end forventet.

Af kvartalsredegørelsen for første kvartal 2022 fremgår det således, at jobcentret allerede nu har indfriet målene for 2022 på områderne:

 • A-dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelse-, hjemrejse- og overgangsydelse (integrationsområdet)
 • Revalidering
 • Ledighedsydelse
 • Jobafklaringsforløb

Målene for sygedagpengeområdet og ressourceforløb er endnu ikke nået, men udviklingen er positiv med fald på begge områder, dog ikke i tilstrækkelig grad til at nå de oprindelige mål. Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er fortsat stigende. På integrationsområdet er målet indfriet, men her forventes en stigning på grund af et stigende antal flygtninge fra Ukraine.

Nye mål 2022

Jobcenteret fastlægger nye mål for 2022 ud fra en forventning om, at de gunstige vilkår på arbejdsmarkedet forsætter i 2022. På baggrund af ny status indarbejdes følgende ændringer til de oprindelige mål:

Alle ydelser: Målet ændres fra en andel på maksimalt 9,7 procent til maksimalt 8,8 procent, idet målene i forhold til a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse justeres yderligere ned, mens målene på sygedagpenge, jobafklaring og integrationsområdet justeres op.

A-dagpenge: Målet ændres fra en andel på maksimalt 2,7 procent til maksimalt 2,0 procent, idet antallet af forsikrede ledige fortsat falder. I første kvartal 2022 er andelen 2,1 procent, hvilket bør kunne nedbringes yderligere trods de forventede udsving over året.

Kontanthjælp: Målet ændres fra en andel på maksimalt 2,1 procent til maksimalt 1,8 procent, idet antallet af kontanthjælpsmodtagere fortsat er svagt faldende. I første kvartal 2022 er andelen netop 1,8 procent, hvilket skal fastholdes. Antallet af fuldtidspersoner skal nedbringes med omkring 70 fuldtidspersoner i gennemsnit resten af året, såfremt målet skal nedbringes yderligere til 1,7 procent. Det vurderes urealistisk, hvorfor niveauet fastholdes.

Uddannelseshjælp: Målet ændres fra en andel på maksimalt 0,6 procent til maksimalt 0,5 procent, idet antallet af unge på uddannelseshjælp er lige på grænsen til 0,5 procent og forventes at stabilisere sig her i løbet af året.

Selvforsørgelse-, hjemrejse- og overgangsydelse: Målet fastholdes på en andel på maksimalt 0,2 procent til trods for, at andelen er 0,1 procent i første kvartal 2022. Med udgangspunkt i krigen i Ukraine imødeses en betydelig stigning her grundet stigende antal flygtninge.

Revalidering: Målet fastholdes på en andel på maksimalt nul procent, da der fortsat er få borgere i revalideringsforløb i Rødovre. En tendens, der ses over hele landet.

Ressourceforløb: Målet ændres fra en andel på maksimalt 0,9 procent til maksimalt 1,0 procent, der er andelen i første kvartal 2022. Udviklingen er positiv og antallet af borgere i ressourceforløb falder fortsat, men ikke i tiltrækkeligt omfang til, at målet kan nås inden årets udgang.

Ledighedsydelse: Målet ændres fra en andel på maksimalt 0,4 procent til maksimalt 0,3 procent, der er andelen i første kvartal 2022. Antallet af borgere på ledighedsydelse forventes at falde yderligere i takt med, at den generelle ledighed fortsat falder.

Sygedagpenge: Målet ændres fra en andel på maksimalt 2,1 procent til maksimalt 2,2 procent. Sygedagpengeområdet er stadigt udfordret efter pandemien, og andelen således steget til 3,0 procent i første kvartal 2022. Udviklingen er siden vendt, og antallet af borgere på sygedagpenge falder igen, hvilket dog hurtigt kan ændre sig, hvis pandemien blusser op igen i løbet af efteråret.

Jobafklaring: Målet ændres fra en andel på maksimalt 0,7 procent til maksimalt 0,8 procent, idet antallet af borgere i jobafklaringsforløb fortsat er stigende. Det skyldes den ekstraordinære tilgang som følge af pandemien, der stadig påvirker hele sygedagpengeområdet.

Metode

Målene opgøres fortsat som andel fuldtidspersoner i procent af befolkningen. Udviklingen følges løbende ved opgørelse af andel fuldtidspersoner i "År-til-dato" fra Jobindsats.dk. Data udstilles i jobcentrets kvartalsredegørelser over året, samt endeligt i Resultatrevision 2022 på møderækken i marts 2023.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Justering af mål for beskæftigelsesindsatsen 2022

Forslag fra Enhedslisten om brugertilfredshedsundersøgelse i Rødovre Jobcenter
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Enhedslisten (Ø) har ved mail af den 3. august 2022 fremsendt forslag om optagelse af sag på Beskæftigelsesudvalgets dagsorden. Forslaget er gengivet i sagsfremstillingen.

Indstilling

-

Beslutning

Drøftet

Sagsfremstilling

"Enhedslisten foreslår, at der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Rødovre blandt udvalgte målgrupper i jobcentret.

Formålet er at opnå en mere detaljeret viden om borgernes oplevelse af og tilfredshed med dialogen og samspillet med Jobcenter Rødovre og de tilbud, de har deltaget i.

I sidste ende skal brugertilfredshedsundersøgelsen levere inputs til jobcentrets arbejde med at øge borgernes tilfredshed med deres forløb i Jobcenter Rødovre.

Vedhæftet afsluttende rapport fra Brøndby Jobcenter."

Lov- og plangrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Tidsplan

-

Bilag

Bilag 1: Brøndby Jobcenter brugertilfredshed

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2022 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2022 omfatter en opfølgning på forbruget af driftsmidler i 2022 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2022.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget: "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2022 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo juni 2022

Budgetforslag 2023 - 2026
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2023 - 2026, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 24. august 2022.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver de overordnede forudsætninger i budgettet. Herefter beskrives strategiske bemærkninger og ændringer på de enkelte områder.

Endvidere vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune.

Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: grå og hvide bokse - BEU

Diverse
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.45.