Beskæftigelsesudvalget

15-11-2022

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 45 - 51

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Notat om ”En håndsrækning til de hårdest ramte rødovreborgere” (bilag 1)
 2. Oversigt over private leverandører i beskæftigelsesindsatsen. Oversigten udleveres på mødet.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: En håndsrækning til de hårdest ramte rødovreborgere

Design af brugerundersøgelse i Jobcentret
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til design af brugerundersøgelse blandt borgere med en sag i Jobcentret. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at design drøftes og godkendes.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til design af brugerundersøgelse blandt borgere med en sag i Jobcentret drøftes og godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Beskæftigelsesudvalget behandlede på sit møde den 16. august 2022 forslag til gennemførelse af brugerundersøgelse i Jobcentret (sag nr. 28). Social- og Sundhedsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet udkast til designskabelon for brugerundersøgelsen.

Jobcentret har, i lighed med resten af Social- og Sundhedsforvaltningen, de seneste fem år arbejdet med tilgangen ”Sammen med Borgeren”. Erfaringen derfra er, at det er afgørende for en positiv oplevelse hos borgerne, at de oplever sig mødt og hørt i mødet med Jobcentret. Det vil sige, at borgeren har indflydelse på valg af løsninger og de aktive tilbud, som iværksættes og kan se en mening med de sagsbehandlingsskridt, der bliver taget for at nå et fælles mål. Ligeledes at der er den forventede progression i forløbet, så sagerne ikke er unødvendigt lange. Det er samtidig vigtigt, at borgerne oplever Jobcentret som det koordinerende led i komplekse sager, hvor der er berøring med flere af Social- og Sundhedsforvaltningens afdelinger, samt med øvrige myndigheder og sundhedssektoren.

Beskæftigelsesområdet er yderst komplekst og er i høj grad underlagt en lang række love, bestemmelser og krav, der kan skabe usikkerhed hos borgere, der i forvejen oplever at være i en vanskelig situation. En effektiv indsats, der hurtigst muligt hjælper borgerne tilbage på arbejdsmarkedet, eller på varig forsørgelsesydelse, fordrer et samarbejde mellem jobcentermedarbejder og borgeren, der bygger på en værdig, tillidsbaseret og anerkendende tilgang i sagsbehandlingen samt en tydelig kommunikation. En væsentlig del af en positiv oplevelse hos borgerne er, at Jobcentret og dets medarbejdere er tilgængelige i hverdagen og besvarer henvendelser, når borgerne har bidrag i deres sag eller i øvrigt søger information.

Brugerundersøgelsen sker i en erkendelse af, at borgere, der er ledige eller sygemeldte, er omfattet af en kompliceret lovgivning, og at der er faste regler for at stå til rådighed samt regler for indhold og kadencer for samtaler og aktivering. Ligeledes særligt omfattende regler for at modtage ydelser, der skal dokumenteres af forskellige myndigheder og i sundhedsvæsenet, og som kræver borgerens aktive medvirken. Regler, der på flere områder er mere omfattende jo længere borgerne er fra arbejdsmarkedet, og derfor ofte har et lavere funktionsniveau. Regler der skal overholdes og formidles af jobcentermedarbejdere på den bedst mulige måde.

Brugerundersøgelsen skal ses i sammenhæng med de øvrige tiltag, der er iværksat af Social- og Sundhedsforvaltningen for løbende at inddrage borgerne i tilrettelæggelsen af beskæftigelses- og socialindsatser. Samarbejdet og den tværfaglige koordinering mellem afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen udbygges og kvalificeres løbende – blandt andet i forbindelse med implementering af ny hovedlov på beskæftigelsesområdet. Brugerundersøgelsen skal bidrage til læring i tilrettelæggelsen af tilgangen og indsatsen, som kan munde ud i en række pejlemærker for yderligere indsatser.

Design af brugerundersøgelsen

Brugerundersøgelsen tager udgangspunkt i et spørgeskema, som fremsendes i e-boks til alle borgere med et forløb på tre måneder eller mere. Efterfølgende gennemføres fokusinterviews på udpegede relevante områder. Fokusinterviews kan omhandle enkelte områder, men særligt omhandle multivariable sammenhænge i svar, for eksempel borgere, der dels oplever ringe anerkendelse og ringe progression i sagsforløbet. Fokusinterviews skal ligeledes give viden om nye muligheder og redskaber i sagsbehandlingens tilgang til borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet og har komplekse problemstillinger. For eksempel behovet for tværfaglig koordinering mellem myndigheder, samarbejdet internt i kommunen, men også redskaber såsom inddragelse af borgerens netværk og mulighederne for samarbejde med civilsamfundet.

Spørgeskemaet skal afdække, hvorvidt borgerne oplever:

 • Værdighed - at samarbejdet bygger på en værdig, tillids- og respektfuld og anerkendende tilgang og dialog mellem borger og jobcentermedarbejder, samt indflydelse på egen sag og forløb.
 • Tilgængelighed - at Jobcentret og medarbejdere er tilgængelige i hverdagen og besvarer henvendelser, når borgerne har bidrag i deres sag eller i øvrigt søger information.
 • Medinddragelse og progression - at være hørt og inddraget i eget forløb. Så eventuelle relevante bidrag fra øvrige myndigheder og sektorer er koordineret, og at borgeren har indflydelse på valg af løsninger og de aktive tilbud, som iværksættes – og ser mening i de sagsbehandlingsskridt, der tages for at nå et fælles mål samt, at der er den forventede progression i sagsforløbet.

Besvarelsen er anonym, men der opfordres til tilsagn om deltagelse i fokusinterviews med oplysning om kontaktdata. Spørgeskemaet indeholder svarmulighed om nuværende ydelse og varighed af forløb i Jobcentret, så målgruppen kan identificeres. Det er afgørende med en relativ høj svarprocent. Alle borgere, der deltager i samtaler i Jobcentret, opfordres særskilt til besvarelse. Der sendes reminders og appelleres til besvarelse i e-boks efter en måned. Der arbejdes med en svarfrist på tre måneder af hensyn til muligheden for en høj svarprocent. Alle borgere er typisk til samtale inden for denne periode og kan opfordres mundtligt til besvarelse.

Emner for fokusinterviews med borgerne fastlægges på baggrund af de svar, der gives og analyseres på baggrund af spørgeskemaet.

Ressourcer og gennemførelse

Det anbefales, at spørgeskemaundersøgelsen gennemføres med bistand af ekstern konsulent. Ovenstående design og udformning af spørgsmål tilrettelægges i samarbejde med den eksterne konsulent og den ekspertise og erfaring fra lignende opgaver, som de kan bidrage med.

Spørgeskemaundersøgelsen forventes igangsat i starten af 2023 og afsluttet sommeren 2023, hvorefter der forelægges mødesag i Beskæftigelsesudvalget om resultatet.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Undersøgelsen gennemføres inden for en ramme på 300.000 kr. af Jobcentrets midler.

Tidsplan

Undersøgelsen udføres i perioden 1. - 2. kvartal 2023. Rapporten fremlægges i 2. - 3. kvartal 2023.

Mål for beskæftigelsesindsatsen 2023
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i 2023.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til Kommunalbestyrelsens nye mål for beskæftigelsesindsatsen i 2023 drøftes og godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som supplement til Beskæftigelsesplan 2023-24 fremlægger Social- og Sundhedsforvaltningen hermed forslag til resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i 2023 til godkendelse.

Målsætningen for andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse nedbringes fra de nuværende 8,7 procent (år-til-dato jan. – aug. 2022) til maksimalt 8,6 procent i 2023. Det svarer til et fald på 0,2 procentpoint i forhold til målsætningen for 2022, som var på 8,8 procent. Antallet af borgere på offentlig forsørgelse forventes således at blive nedbragt med yderligere 50 fuldtidspersoner i forhold til målsætningen for 2022.

Målsætningen fastlægges med udgangspunkt i et arbejdsmarked, der har haft store udsving under og efter pandemien. Ledigheden har siden været markant faldende, mens der er oplevet en endnu større stigning i beskæftigelsen i samme periode. Ledigheden blandt de arbejdsmarkedsparate er nu på det laveste niveau siden finanskrisen, og en række brancher oplever fortsat mangel på arbejdskraft. Der forventes nu en stigning i ledigheden hos både lønmodtagere og selvstændige blandt andet på grund af kommende stigende energiomkostninger og dalende efterspørgsel på vare- og tjenesteydelser.

Målet for andelen af forsikrede ledige og borgere på kontanthjælp er fastsat på baggrund af Det Økonomiske Råds Årsrapport, offentliggjort den 11. oktober 2022. Rapporten forudser en stigning frem mod 2024 på i alt 42.000 ledige på landsplan svarende til cirka 300 ledige i Rødovre eller en andel af befolkningen på 1,2 pct. ved fuld gennemslagskraft. Det er forventningen i Rødovre, at tilgangen er lineær og fordeler sig med 200 forsikrede ledige og 100 jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Den relativt store andel af borgere, der modtager offentlige ydelser i Rødovre Kommune, og som er kategoriseret som langt fra arbejdsmarkedet, er mindre konjunkturfølsomme. Antallet af aktivitetsparate ledige forventes derfor ikke at vokse markant trods en eventuel kommende recession. Antallet af borgere i ressourceforløb forventes dog at falde med 0,2 procentpoint, som led i en øget afklaringsindsats blandt de mere langvarige sagsforløb.

Andelen af unge på uddannelseshjælp, borgere i revalideringsforløb samt borgere på ledighedsydelse fastholdes på nuværende niveau (jan. – aug. 2022), mens andelen af borgere på selvforsørgelse-, hjemrejse- og overgangsydelse forventes at stige med 0,1 procentpoint grundet krigen i Ukraine. Ligeledes forventes antallet af borgere i jobafklaringsforløb at stige 0,1 procentpoint. Andelen af borgere på sygedagpenge forventes modsat fortsat at falde, hvorfor målet nedjusteres med 0,5 procentpoint i forhold til det nuværende niveau (jan. – aug. 2022).

Målene opgøres fortsat som andel fuldtidspersoner i procent af befolkningen. Udviklingen følges løbende ved opgørelse af andel fuldtidspersoner år-til-dato fra Jobindsats.dk. Data udstilles i Jobcentrets kvartalsredegørelser over året samt endeligt i Resultatrevision 2022 på møderækken i marts 2023.

I bilaget fremgår forslag til fastsatte mål på de enkelte ydelser og en uddybning af den vurdering, som Social- og Sundhedsforvaltningen lægger til grund for den endelige fastsættelse af de enkelte mål.

En andel på 0,1 procent udgør ca. 25 fuldtidspersoner i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Mål for beskæftigelsesindsatsen 2023

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023 -2024
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beskæftigelsesplanen 2023-2024 omhandler Kommunalbestyrelsens målsætninger og strategier på beskæftigelsesområdet i Rødovre Kommune. Prioriteringer sker på bagrund af de aktuelle udfordringer på arbejdsmarkedet på landsplan og i Rødovre og omhandler tillige de mål, som Beskæftigelsesministeren har udmeldt samt Kommunalbestyrelsens mål.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Beskæftigelsesplan 2023-2024 drøftes og godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen følger op på de mål, som Beskæftigelsesministeren har videreført siden 2020, som er:

 • Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 • Flere ledige skal opkvalificeres
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår yderligere to lokale mål:

 • Beskæftigelsesindsatsen skal bidrage til, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse
 • Borgere i særligt langvarige forløb på kontanthjælp og i ressourceforløb skal søges afklaret og afsluttet

Da Beskæftigelsesministerens mål er videreført fra forrige planperioder, er udgangspunktet i beskæftigelsesplanen, at strategier og aktiviteter er implementeret i Jobcentrets virksomhed. Således fremgår alene de tiltag, der skal have særlig opmærksomhed i den kommende planperiode.

Kommunalbestyrelsens mål er emnemæssigt en videreførelse fra forrige planperiode, men er skærpet i sin målsætning.

Arbejdsmarkedet

Ledigheden blandt arbejdsmarkedsparate er på det laveste niveau siden finanskrisen. En række brancher oplever fortsat mangel på arbejdskraft, men der forventes i planperioden en stigning i ledigheden blandt både lønmodtagere og selvstændige. Til gengæld forventes fortsat stor mangel på arbejdskraft på de offentlige velfærdsområder og generelt fortsat mangel på faglært arbejdskraft – særligt i de brancher, der arbejder med den grønne omstilling.

Pandemien har fortsat eftervirkninger. Flere borgere er uarbejdsdygtige på grund af sygdom. Det viser sig i en større andel af borgere, der ikke raskmeldes i perioden indenfor 22 uger.

Jobcentret imødeser flere lovgivningsmæssige initiativer - herunder en ny Hovedlov, der alle omhandler borgere med komplekse problemstillingers ret til en samlet udredning på beskæftigelses- og uddannelsesområdet samt på det sociale og helbredsmæssige område. En ret som Jobcentret aktivt vil tilbyde og opfordre borgerne til at benytte sig af.

Kommende udfordringer

Det er et opmærksomhedspunkt, at de ledige med relativ svag tilknytning til arbejdsmarkedet, men som har profiteret af den ekstraordinære mangel på arbejdskraft, også er dem, der først mødes i en stigende ledighed.

Social- og Sundhedsforvaltningen imødeser en række omlægninger af beskæftigelsesindsatsen i 2023 og 2024, som følge af aftale om finansieringen af retten til tidlig pension. Det omhandler særligt A-kassernes overtagelse af kontaktforløbet, de første tre måneder, fra 1. januar 2024. Særligt for de borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet og har helbredsmæssige og sociale udfordringer, og som ikke kan opnå ordinær beskæftigelse eller uddannelse, skal Jobcentret søge at tilbyde meningsfulde tilbud om virksomhedspraktik på private og offentlige arbejdspladser.

I november 2022 fastsætter Kommunalbestyrelsen tillige kvantitative resultatmål for 2023 for andelen af borgere i forsørgelse på de enkelte ydelser og alle ydelser under ét. Udviklingen følges løbende i de kvartalsvise redegørelser fra Social- og Sundhedsforvaltningen. Beskæftigelsesplanen korrigeres årligt, såfremt der opstår væsentlige ændringer i konjunkturerne eller i de rammevilkår, som arbejdsmarkedet i Rødovre Kommune er underlagt.

Lov- og plangrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Beskæftigelsesplan Rødovre Kommune 2023 -2024

Udgiftsneutrale tillægsbevillinger vedr. den regionale uddannelsespulje
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen modtog 1.052.500 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i starten af 2022. Siden er ansøgning om ekstra midler fra den regionale uddannelsespulje imødekommet med et tilskud på yderligere 158.696 kr. Derudover blev der i december 2021 bevilget 477.500 kr. vedrørende 2022, der endnu ikke indtægts- og udgiftsført.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at modtagelse af puljemidlerne godkendes og
 2. at der i 2022 gives endnu en udgiftsneutral tillægsbevilling, svarende til en udgift på 158.696 kr. og en tilhørende indtægt på 158.696 kr. til Beskæftigelsesudvalget samt
 3. at der i 2022 ligeledes gives en udgiftsneutral tillægsbevilling, svarende til en udgift på 477.500 kr. og en tilhørende indtægt på 477.500 kr. til Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen modtog 1.052.500 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i starten af 2022. Dette blev forelagt Beskæftigelsesudvalget i sag om bevilling af puljer den 15. marts 2022 (sag nr. 11). Jobcentret anvendte de bevilgede midler til diverse AMU-kurser, korte erhvervsrettede kurser og forløb, samt kurser i forbindelse med uddannelsesløft til områder med jobåbninger pt.

Den regionale uddannelsespulje understøtter, at flere ledige kan få korte erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Kommunerne får således dækket 80 procent af driftsudgifterne og 100 procent af udgifterne til revision i forbindelse med køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Social- og Sundhedsforvaltningen har siden ansøgt om ekstra midler. Dette er imødekommet med yderligere 158.696 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), jf. brev af 14. oktober 2022. Det samlede tilsagn for 2022 er dermed 1.211.196 kr.

Der blev dog allerede i december 2021 bevilget yderligere 477.500 kr., der endnu ikke er blevet udgifts- og indtægtsført. Rødovre Kommune kan med disse midler få dækket 80 procent af driftsudgifterne og 100 procent af udgifterne til revision i forbindelse med køb af korte, erhvervsrettede kurser, der fremgår af den regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende, eller af positivlisten i de tilstødende RAR-områder.

De ekstra bevillinger er begge fordelt på baggrund af kommunernes tilkendegivelse af deres behov samt deres andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet). Der er alene fordelt midler til de kommuner, der har tilkendegivet interesse.

Tilskuddene skal anvendes til forløb, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen, og som påbegyndes i perioden fra den 14. december 2021 til den 31. december 2022. Forløb, der er påbegyndt i dette tidsrum, vil kunne afsluttes efter periodens udløb.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 636.196 kr. vedrører funktion 5.68.98 (beskæftigelsesordninger)

Tidsplan

Tilskuddet anvendes i perioden frem til 31. december 2022.

Bilag

Bilag 1: Tilsagn om midler fra den regionale uddannelsespulje 2022
Bilag 2: Brev fra Styrelsen vedr. den regionale uddannelsespulje

Forventet regnskab pr. ultimo september 2022
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2022 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2022 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo september 2022.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo september 2022 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo september 2022 - Beskæftigelsesudvalget

Diverse
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet.: 15:50.