Beskæftigelsesudvalget

14-03-2023

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 4 - 8

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Ingen meddelelser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2022
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social og Sundhedsforvaltningen fremlægger resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune for 2022. Redegørelsen opgør graden af målopfyldelse for de mål, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt og siden justeret i august 2022 som følge af ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet. Ligeledes opgøres og kommenteres udviklingen blandt offentligt forsørgede samlet, såvel som inden for de enkelte ydelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med historisk høj beskæftigelse og et løbende fald i ledigheden er antallet af offentligt forsørgede i Rødovre ved udgangen af 2022 på det laveste niveau siden finanskrisen. Manglen på arbejdskraft i en række brancher har givet plads på arbejdsmarkedet til en stor del af de ledige, der traditionelt kan have udfordringer, herunder ufaglærte, seniorer og borgere med forskellige begrænsninger i arbejdsevnen.

Målopfyldelse 2022

Jobcentret har nået Kommunalbestyrelsens samlede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022. I Rødovre er andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse således 8,5 procent i 2022. 0,3 procentpoint under Kommunalbestyrelsen mål på maksimalt 8,8 procent. Andelen er faldet 1,2 procentpoint siden 2021, hvilket svarer til omkring 300 fuldtidspersoner.

Det samlede resultat dækker målopfyldelse på alle ydelser, bortset fra andelen af borgere på uddannelseshjælp, hvor Rødovre ligger 0,1 procentpoint over målsætningen for 2022, der med den seneste udvikling har vist sig at være for ambitiøs.

Ses på samtlige ydelser, inklusiv borgere i fleksjob og på førtidspension, er andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Rødovre faldet fra 16,0 procent til 15,4 procent – altså et fald på 0,6 procentpoint. Det svarer til et fald på 150 fuldtidspersoner, idet der er sket stigninger i antal borgere på både fleksjob, førtidspension og seniorpension. En række borgere er i øvrigt overgået til tidlig pension og efterløn. Det er særligt blandt de forsikrede ledige samt på kontanthjælpsområdet, at udviklingen har været gunstig, men også andelen af borgere i ressourceforløb er faldet mere end målsætningen.

Andelen af borgere som modtager sygedagpenge er tilbage på niveauet før pandemien. Andelen af borgere der er i jobafklaringsforløb er dog bekymrende høj. Det er vurderingen, at det generelt stigende antal borgere med stress, angst og depression er forstærket under pandemien. Hvilket har haft betydning for den stigende andel af borgere i jobafklaringsforløb.

Resultatrevisionen redegør i hovedtræk for de strategier og aktiviteter, der er gennemført som følge af de mål og indsatsområder, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet og Kommunalbestyrelsen for indsatsen i 2022.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Resultatrevision 2022 - Jobcenter Rødovre

Dialogmøde med virksomheder
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til program for dialogmøde med virksomheder og Beskæftigelsesudvalget i Rødovre Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til program for dialogmøde med virksomheder og Beskæftigelsesudvalget i Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget inviterer til dialogmøde med lokale virksomheder og virksomheder regionalt, som jobcentret samarbejder med, om behov og ønsker i forhold til fremtidens arbejdsmarked, og om hvordan kommune og virksomheder kan samarbejde om strategiske og praktiske løsninger i hverdagen på beskæftigelsesområdet.

Mødet afholdes den 20. april 2023 kl. 16.30 til 18.00 med efterfølgende spisning og mulighed for netværk i Rødovre Jobcenter.

Formålet med dialogmødet er at få virksomhedernes input til beskæftigelsesindsatsen fremover – herunder særligt til kommunens virksomhedsservice.

Lokale virksomheder med fem ansatte eller mere, samt de regionale virksomheder, som Jobcentret har et aktuelt samarbejde med, inviteres. Invitationen udsendes i e-boks d. 16. marts 2023.

Programmet tilrettelægges som oplæg og mindre workshops og emner er bl.a.:

Fortsat udsigt til mangel på arbejdskraft – eller recession?

Hvad er de vigtigste kompetencer hos medarbejderne i fremtiden?

Kan mennesker med handicap/nedsat arbejdsevne bidrage – og hvad skal der til?

Hvilke ønsker er der til Rødovre Kommunes virksomhedsservice fremover?

Jobcentret søger at finde egnet virksomhed til oplæg, jf. programmet og mødets formål.

Forslag til program:

Mødeleder Kim Drejer Nielsen, Formand for Beskæftigelsesudvalget

• Velkomst v. fmd. for Beskæftigelsesudvalget i Rødovre Kommune Kim Drejer Neilsen

• Oplæg: Arbejdsmarkedet nu – og de væsentligste udfordringer og muligheder v. Jobcenterchef Jakob Duvå

• Oplæg fra virksomhed – hvordan har vi haft gavn af samarbejdet med kommunen

• Workshop – hvad er min virksomheds behov og ønsker?

• Fælles dialog om de vigtigste emner.

• Afslutning v. Fmd. Kim Drejer Nielsen – og mulighed for lidt at spise og netværk

Workshops arrangeres ved de borde, som virksomhederne tilfældigt har placeret sig ved. Der udarbejdes et emnekort/spørgsmål, og beskæftigelsesudvalgets medlemmer kan understøtte og samle op på drøftelserne i plenum. Virksomhedskonsulenter fra Jobcentret bidrager på samme vis.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Dialogmødet afholdes den 20. april 2023.

Bilag

Bilag 1: Invitation - Rødovre Jobcenter

Implementering af anden delaftale - nytænkning af beskæftigelsesindsatsen
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Folketinget har udmøntet anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om indhold og implementering samt forelægger de økonomiske konsekvenser til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at orienteringen, om indhold og implementering af 2. Delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, godkendes,
  2. at der i 2023 gives en tillægsbevilling på netto -1,9 mio. kr., svarende til en udgift på 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget og en tillægsbevilling på -2,1 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2023 samt
  3. at mindreudgiften, som aktuelt opgøres til netto -4,2 mio. kr., vil blive indarbejdet varigt i budget 2024 og fremefter.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik i 2021 en delaftale om, at beskæftigelsesindsatsen skal nytænkes, så jobcentrene bruger ressourcerne der, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn. Delaftalen er et led i aftalen om ret til tidlig pension fra oktober 2020 og skal tilvejebringe finansieringen af ret til tidlig pension. Aftalen medfører samtidigt væsentlige ændringer i beskæftigelsesindsatsen.

Aftalen udmøntes i to lovforslag. Det ene lovforslag indeholder blandt andet forslag om mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler digitalt eller telefonisk samt forenklinger af administrative krav. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 22. marts 2023. Det andet lovforslag forventes at indeholde forenkling af kontaktforløbet, mere ansvar til a-kasserne samt lempelse af uddannelsespålægget. Lovforslaget træder i kraft 1. januar 2024 og forventes at blive fremsat i foråret 2023.

Som led i aftalen skal tilvejebringes en besparelse på 300 mio. kr. i 2022 (Første delaftale), 750 mio. kr. i 2023 samt en årlig besparelse på ca. 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem, inden for jobcentrenes samlede indsatsområde. Lovforslaget skulle have realiseret 344 mio. kr. i 2023, men på grund af folketingsvalget, og den senere ikrafttrædelse, vil besparelsen i 2023 være på 269 mio. kr., det vil sige 75 mio. kr. mindre end forventet. De præcise forventede økonomiske konsekvenser vil fremgå af KL’s budgetvejledning.

På baggrund af de to lovforslag implementerer Jobcentret følgende i 2023:

Mere målrettede tilbud

Indsatser, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, gælder fremover ikke som rettidigt og nulstillende tilbud. For forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere gælder alene ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud, som nulstillende tilbud.

Det betyder konkret, at kurser i udarbejdelse af CV, jobsøgningsstrategi, afklaringsforløb og forskellige former for mestringsforløb for ledige med helbredsmæssige udfordringer ikke er nulstillende og nedlægges som rettidigt aktiveringstilbud. Disse tilbud kan dog fortsat gives til ledige som sideløbende tilbud.

Jobcentret benytter lejligheden til at omlægge visse dele af strategien og indsatsen for jobparate ledige, som i forvejen har været under forberedelse, blandt andet som følge af projektet om styrket ordinær jobformidling, der er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

For jobparate ledige intensiveres tidlig indsats med en udvidet første samtale efter senest fire uger. Formålet er dels at vejlede om indholdet i det nye kontaktforløb, dels at aftale jobsøgningsstrategi og afklare eventuelle særlige personlige hensyn tidligere. Ligesom det er formålet at fremrykke og intensivere ordinær jobformidling eller iværksætte tilbud om ordinær uddannelse. Det er målet, at færrest muligt skal i virksomhedspraktik, alene på grund af aktiveringskravet, men samtidig også for at forberede ledige på selv at opsøge relevant praktik rettidigt.

Jobcentret organiserer kontaktforløbet i fire særskilte enheder for forsikrede, ufaglærte ledige, faglærte og ledige med mellemlang uddannelse, ledige med lang videregående uddannelse og for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Enhederne har jobkonsulenter med myndighedsansvar og tilknyttede virksomhedskonsulenter, som således fokuserer på mere afgrænsede målgrupper/brancher i samarbejde med de tilhørende relevante a-kasser. Nye ledige får tildelt fast personlig virksomhedskonsulent fra kontaktforløbets begyndelse.

Der etableres løbende samarbejde med virksomheder, der kan modtage ledige i job med løntilskud eller i praktik. Det har det største fokus, at praktik etableres i virksomheder, der er relevant for den ledige, og som efterfølgende har reelle muligheder for en ordinær ansættelse.

For ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet, er der brug for mere håndholdte praktikforløb. Disse etableres overvejende i Rødovre Kommune i Teknisk Forvaltning, Vej og Park og i Kommunale Ejendomme, hvor antallet af ansatte kan rumme disse inden for rimelighedskravet om merbeskæftigelse. Det medfører, at Projekt Huset og Projekt Vestvolden sammenlægges organisatorisk i en enhed under Teknisk Forvaltning. Dog med samme opgaveområder og ansvar fortsat finansieret af Jobcentret. Lignende aftaler om virksomhedspraktikpladser kan blive aktuelt i øvrige afdelinger i kommunen.

Der er mulighed for at fritage ledige, hvis det vurderes, at helbredet forværres ved aktivering. Det må påregnes, at flere ledige med alvorlige helbredsmæssige eller sociale vanskeligheder må fritages fremover, hvis deltagelse i ordinær uddannelse eller virksomhedsrettede forløb ikke er realistisk.

Udvidet mulighed for digitale samtaler

Muligheden for digitale samtaler udvides til også at gælde de første seks måneder af kontaktforløbet. Det betyder, at ledige fremover kan vælge, hvorvidt samtaler med jobcenter og a-kasse skal afholdes ved personligt fremmøde, ved personligt digitalt fremmøde (video) eller telefonisk. Jobcentret og a-kassen kan dog ud fra en konkret vurdering beslutte, at samtalen skal holdes ved personligt fremmøde, såfremt Jobcentret eller a-kassen vurderer, at der er behov for det. Forslaget gælder alle målgrupper. Den første samtale skal dog fortsat afholdes fysisk. Jobcentret implementerer muligheden for, at ledige selv vælger samtaleformen i selvbook-systemet.

Administrative forenklinger

• Forenklinger af opfølgningen i skærpet tilsyn. Tidspunkt for ikrafttrædelse er under afklaring.

• Afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan og resultatrevision. Tidspunkt for ikrafttrædelse er under afklaring.

• Forenkling af krav til registrering. Analyse igangsættes i efteråret 2023.

• Afskaffelse af registreringskrav i Min Plan om status på indsatser. Tidspunkt for ikrafttrædelse er under afklaring.

På baggrund af de to lovforslag implementerer Jobcentret følgende i 2024:

Mere ansvar til A-kasserne

A-kasserne overtager kontaktforløbet de første tre måneder. Det er ikke endnu fastlagt, om det omhandler alle ledige med ny ledighedsperiode eller alene ledige, der ikke har opbrugt tre måneders dagpengeperiode. Der er endnu ikke fastlagt retningslinjer for overgangen mellem a-kasse og Jobcentret.

Jobcentret implementerer samarbejdet med a-kasserne, herunder overgange, når retningslinjerne er endeligt fastlagt.

Lempelse af uddannelsespålægget

Som led i et forsøg i perioden 1. april 2022 til 31. december 2023 er uddannelsespålægget lempet, så uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke er åbenlyst uddannelsesparate, ikke behøver at få et uddannelsespålæg. Uddannelse er fortsat udgangspunktet. Unge kan dog efter en konkret vurdering, hvis den unge er indforstået med dette, undtages fra uddannelsespålægget og få en jobrettet indsats i stedet. Formålet er at få flere unge i job og begrænse frafald fra uddannelse, hvor den unge ikke er motiveret for uddannelse. Da lempelsen pågår som forsøg, er dette allerede implementeret i Jobcentret.

Administrative forenklinger

• Forenkling af krav til vejledning. Analyse igangsættes i efteråret 2023.

• Afskaffelse af vejledningskrav om seks ugers jobrettet uddannelse. Tidspunkt for ikrafttrædelse er under afklaring.

Lov- og plangrundlag

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
  • Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen
  • Lov om sygedagpenge

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser, som de aktuelt opgøres i ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen”, fordelt på udvalg i 2023 og budget 2024 ff:

• I 2023 indarbejdes netto -1,9 mio. kr. fordelt på en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget vedrørende funktion 6.45: ”Administrativ organisation” og en tillægsbevilling på -2,1 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget vedrørende funktion 5.68: ”Arbejdsmarkedsforanstaltninger”.

• I budget 2024 og fremefter indarbejdes varigt -4,2 mio. kr. fordelt på -1,5 mio. under Økonomiudvalget vedrørende funktion 6.45: ”Administrativ organisation” og -2,7 mio. kr. under Beskæftigelsesudvalget vedrørende funktion 5.68: ”Arbejdsmarkedsforanstaltninger”.

Tidsplan

Lovene træder i kraft henholdsvis den 22. marts 2023 og den 1. januar 2024.

Diverse
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.45.